Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 16/07/2019 lúc 04:11:32(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,041

Cảm ơn: 526 lần
Được cảm ơn: 2772 lần trong 674 bài viết
Câu chuyện Đức Phật Bổn Sư được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký thành Phật.


Có một kiếp Đức Phật làm đồng từ tên Thiện Huệ. Ngài nghe có một vị Tiên nhân đạo hạnh cao siêu ở núi tu hành nên tìm đến học đạo. Do có chủng duyên sâu dày nên chỉ thời gian ngắn Ngài đã học xong hết đạo lý của Thầy. Đồng tử Thiện Huệ từ giã Tiên nhân xuống núi. Tiên nhân bảo: " Những pháp cần dạy thì Ta đã dạy cho ngươi hết rồi, heo pháp học thì người hãy đem năm trăm đồng tiền vàng đền ơn công ta dạy đạo". Thiện Huệ thưa:" Nay con không có tiền. Xin thầy cho con thời gian, con xuống núi hóa duyên sau đó sẽ trở lại đền đáp công ơn Thầy.". Nói xong Ngài xuống núi. Bấy giờ , là lúc đức vua trong nước đang mở đại hội bố thí " Vô già". Chữ " Vô già" là sự thoài mái, bình đẳng, rộng khắp, không phân biệt mọi tầng lớp hay mỗi người đến xin đều sẵn sàng bố thí. Đồng tử Thiện Huệ liền đến xin năm trăm tiền vàng. Đức vua hỏi lý do. Thiện Huệ trình bày. Đức vua liền ban tặng. Thiện Huệ nhận năm trăm tiền vàng đi trở về núi. Thì lại hay tin có Đức Phật Nhiên Đăng ra đời đang hóa độ chúng sinh trong nước. Do túc duyên sâu nên vừa nghe đến danh hiệu Phật thì trong tâm Thiện Huệ có cái gì thúc đẩy muốn đến diện kiến, thay vì về núi thì Đồng tử đổi lại đi gặp Phật trước.

Trước khi đến, THiện Huệ nghĩ sẽ mua một bó hoa đến dâng cúng dường Phật. Nhưng lại gặp ngày đặc biệt là bao nhiêu hoa của ngày ấy đều dành hết cho hoàng cung để đức vua dâng cúng Phật. Vì thế, Thiện Huệ tìm mua không có. Lúc sau, chợt gặp một cung nữ tay cầm bảy cành hoa sen xanh quí, Ngài hỏi mua. Lúc đầu cung nữ từ chối vì hoa của hoàng cung không bán, nhưng vì thấy Thiện Huệ quá thành tâm, xin đổi cả năm trăm tiền với một bó hoa. Cuối cùng, cung nữ biếu không năm cành sen, còn lại hai cành cô gửi Ngài nhờ dâng lên cúng Phật giùm cô.

Ngài vui mừng cầm bảy cành hoa sen đến dâng cúng Phật. Thấy Phật từ xa đi đến, Thiện Huệ theo phép tán hoa liền tung rải hoa lên trời và thầm phát nguyện: Những cành hoa sen này kết thành tàng lọng che theo Phật đi trên đường. Việc này là do căn lành của Bồ tát nên khiến được như nguyện.

Khi Phật đến gần phía trước là khoảng đất bùn lầy, Ngài sợ chân Phật lấm dơ nên cởi áo ngoài lót xuống, nhưng vẫn còn sót khoảng nhỏ mà Phật đã đến gần rồi. Bấy giờ Ngài bèn quì xuống xõa tóc phủ khoảng bùn lầy con lại để Phật bước qua, đồng thời phát nguyện được sớm tiêu trừ nghiệp chướng. Sau đó Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Ngài trải qua chín mươi mốt kiếp về sau sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta bà giáo hóa chúng sanh. Trích trong Chứng Đạo Ca Giảng Luận
Trên đây là câu chuyện Đức Phật được Phật Nhiên Đăng thọ ký thành Phật. Ngài do những túc duyên sâu dày từ trước nên chỉ cần nghe tin có sự xuất hiện của Đức Phật khởi lòng thành tín tâm cầu cúng dường, cầu đạo giải thoát. Từ câu chuyện này ở khía cạnh cá nhân tôi có một bài học sâu sắc về sự cúng dường cầu đạo giải thoát. Ngài sẵn sàng xả bỏ năm trăm tiền vàng như ý nguyện ban đầu để cúng đền ơn Tiên nhân trên núi người Thầy đã dạy đạo cho Ngài,chỉ để đổi lấy bó hoa sen dâng cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng, Ngài sẵn sàng cởi áo, xõa tóc phủ đất bùn mong muốn được nâng bước chân của Đức Phật. Một niềm kính tin tuyệt đối nơi thân tâm để Ngài sẵn sàng rũ bỏ tất cả những cái gì mà Ngài kiến tạo về thân tâm trước đó....Một hình ảnh tôi đã thấy đã gặp từ Thầy tôi.

Trong chúng ta những người hành giả có ai tự nhìn lại chính nơi tâm ấy của mình có sự so sánh nào với tâm cúng dường của Đức Bổn sư chăng. từ đó mà tự chúng ta biết rằng sự tu của chúng ta có phát triển hay không phát triển ở ngay cái tâm ban đầu khởi ấy ...!

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum

Sửa bởi người viết 16/07/2019 lúc 04:27:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 6 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thiên Trang trên 18-07-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 19-07-2019(UTC) ngày, chuctinh trên 19-07-2019(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 03-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 06-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày
Thiên Trang  
#2 Đã gửi : 18/07/2019 lúc 12:49:30(UTC)
Thiên Trang

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 78 lần
Được cảm ơn: 140 lần trong 24 bài viết
Cảm ơn Tỷ Cuiyang đã chia sẻ hạnh nguyện cúng dường của Đức Phật vô cùng lớn với lòng tôn kính Đức Phật nhất một lòng em đọc mà thấy cảm động trước tấm lòng từ bi tâm của Ngài , hạnh nguyện cúng dường bố thí từ Thầy em đã được thấy Thầy thực hiện nhờ Thầy dạy em mới biết học Pháp cúng dường Tam Bảo , bài viết làm em nhớ đến bài chia sẻ của Tỷ về Kinh Bổn Tôn Chuẩn Đề được nói về hạnh cúng dường Chư Phật từ Đức Bổn Tôn Phật Mẫu Chuẩn Đề mà gần đây em mới có dịp được tìm học thấy rất cảm động trước tấm lòng đại bi hạnh nguyện tu tâm cung kính Phật từ Đức Phật rồi tự xem lại bản thân thấy tâm cúng dường bố thí của mình còn hẹp hòi tính toán lắm , nhờ tấm gương sáng từ hạng nguyện cúng dường Tam Bảo ở Thầy , hạnh cúng dường chư Phật từ chư Phật mới thấy được thực hành Pháp cúng dường Tam Bảo : cúng dường Chư phật , Chư Bồ tát , cúng dường Pháp , cúng dường chư Tổ Thầy là quan trọng nhất , nhờ đó mới giúp khai mở tâm rộng lớn tiêu trừ đi tập nghiệp ích kỷ tham lam đã có từ lâu nhờ ơn Đức Phật ơn Thầy gieo duyên cho người hành giả dù đang kém phước không đủ duyên thì sẽ có cơ duyên lành có tâm cúng dường là liền có phương tiện thiện duyên sẽ được cúng dường như ý nguyện , nhờ công đức cúng dường Tam Bảo là có được công đức phước báu từ Đức Phật Thầy Tổ ban cho mình trí huệ tỉnh giác tu hành cùng sức khoẻ an lạc mà trong sự hiểu biết rất nhỏ em thấy chỉ có Pháp cúng dường mới đạt được như vậy .


http://www.tammat.net/de...osts&m=5410#post5410

1. Như Lai đấng Chánh Giác
Bực Vô Thượng Bất Biến
Sức tu tập vô định
Vô lượng đại pháp môn
Gôm thành kho Tạng Báu
Tích lũy ở nhiều đời
Số kiếp như vi trần
Thành tựu môn Tam-Muội
Ta vì pháp chẳng tiếc
Đã bỏ thân cúng dường
Làm việc khó làm này
Mong cầu đạo chánh giác
Hoặc dâng cúng thượng y
Vườn rừng cùng ao tắm
Ánh sáng, tọa cụ thảy
Âm nhạc cùng hương hoa
Bát vàng vật bảy báu
Ngọa cụ và thuốc thang
Tất cả đều dâng cúng
Việc làm hằng đầy đủ
Để cầu đạo vô thượng
2. CácNamTử! Nữ Nhơn!
Pháp cúng dường bực nhất
Là xã bỏ thân tâm
Thực hành pháp vô lậu
Tuy hành chẳng có hành
Vì pháp vô sanh diệt
Thật tánh cũng rỗng không
Tâm tướng đều như thế
Tuy có mà chẳng có
Ấy là pháp vô thường
Tuy không mà chẳng không
Pháp thường trụ khó thấy
Người trí hằng suy gẫm
Mới có thể biết được
Như Lai trọn nơi pháp
Không có niệm nuối tiếc
Bỏ sanh diệt vô thường
Đặng pháp bảo chơn thật
3. Đã lâu nơi tiền kiếp
Ta làm hạnh Bồ-Tát
Trãi ức A tăng kỳ
Như số bụi vi trần
Các đức Phật xuất thế
Trong hằng sa cõi nước
Quốc độ đều nghiêm tịnh
Ở nơi các thế giới
Danh tự riêng khác nhau
Đức Tối Thắng Tỳ Lô
Chuẩn-Đề Vạn quang Phật
Ta đến trong pháp hội
Cúng dường các lọng báu
Thọ giới đại quy-y
Vâng hành pháp Mật Giáo
Tu tập chẳng thối chuyển
Thành tựu môn tam muội
Nơi đức Võng Thiên Quang
Chuẩn-Đề Vô Kiến Phật
Ta đến trong pháp hội
Cúng dường châu Ma-Ni
Tràng phan và Bảo-Cái
Sốc cộng thảy một nghìn
Che mát được nghiêm tịnh
Rồi thọ trì Mật Tạng
Thành tựu Oai Đức chú
Nơi đức Vạn Thắng Vương
Chuẩn-Đề Mâu Ni Phật
Ta đến trong pháp hội
Cúng dường những hương hoa
Bông héo thay bông khác
Chứa nhóm tu thiện niệm
An trụ vào Mật Pháp
Thành tựu đẳng đẳng chú
Nơi đức Phật Diêu Diệu Quang
Chuẩn-Đề Tôn Vương Phật
Ta đến trong pháp hội
Cúng dường đèn, dầu, nến
Soi sáng trong đại chúng
Quy mạng Phật Pháp môn
Tu tập các khổ hạnh
Thành tựu Đại Tổng Trì
Nơi đức Sư Tử Âm
Chuẩn-Đề Tâm Vương Phật
Ta đến trong pháp hội
Cúng dường và xây dựng
Đền tháp, chỗ trú ngụ
Và một tòa Sư Tử
Vâng lên Ngôi Tam Bảo
Rồi phụng hành pháp báu
Siêng năng tinh tấn thảy
Thành tựu Huệ Thanh-Tịnh
Nơi đức Tam Ma Địa
Chuần-Đề Dõng Vương Phật
Ta đến trong pháp hội
Thiết lễ cúng trai tăng
Phóng sanh và bố thí
Công quả không mệt mỏi
Săn sóc đại đức tăng
Quét tước, lao dọn sạch
Rồi thọ trì Pháp Ấn
Kiên cố tâm bền vững
Hồi hướng đạo Chánh Giác
Nơi đức Vạn Thiên Thủ
Chuẩn-Đề Huệ Vương Phật
Ta đến trong pháp hội
Cúng dường món ăn uống
Đến khi hết tiền của
Lòng vẫn không nhàm chán
Yên vui chẳng khổ nảo
Quy y đại Bồ-Đề
Trồng cội phúc công đức
Đến khi Phật nhập diệt
Y báo và chánh báo
Giử gìn rất tôn trọng
Chẳng để cho dứt mất
Ta cúng dường chư Phật
Vô lượng vô số Phật
Không có chỗ hạng lượng
Được chu Phật thọ ký
Thành vô thượng Bồ-Đề.
Khi Phật Mẫu Chuẩn Đề nói kệ xong rồi, ngài im lặng vào cảnh giới Mật Định Hư Vô Tổng Trì “Án chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Đề ta bà ha”Chưthiên cõi Trời Đao Lợi rãi hoa cúng dường nơi pháp hội của Phật. Đại chúng A La Hán được Pháp Bất Khả Tư Nghì Công Đức. Ông Tuệ Mạng cùng quyến thuộc nghe lời Phật dạy được pháp vô sanh nhẩn, phát tâm cúng dường tin hiểu, y giáo phụng hành rồi cáo lui.
Nam mô Chuẩn-Đề Hội Thượng Phật Bồ-Tát (3 lần).

(Hết phẩm thứ mười hai)

Sửa bởi người viết 18/07/2019 lúc 12:59:56(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 6 người cảm ơn Thiên Trang cho bài viết.
cuiyang07 trên 18-07-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 19-07-2019(UTC) ngày, chuctinh trên 19-07-2019(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 03-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 06-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày
Thuong76  
#3 Đã gửi : 28/07/2019 lúc 08:12:24(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 902 lần
Được cảm ơn: 191 lần trong 60 bài viết
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm. Hạnh nguyện cúng giường của thầy với một tấm lòng hoan hỉ thành kính tam bảo, tấm lòng thành kính đối với chư phật chư bồ tát chư vị hiền thánh tăng chư vị thầy tổ ở thầy luôn thể hiện lấy giáo lý của đức phật làm nền tảng cho sự tu học của thầy, thầy đã tìm thấy sự an lạc trên bước đường hành đạo và hoằng hóa chuyên về mật chú tâm chứ của chư phật. Cho từng cấp độ tư tưởng của từng chúng sinh mà được thọ nhận, trí huệ của thầy được trời người kính trọng, cúng giường. Chúng con luôn được thầy từ bi che chở, chỉ dạy uốn nắn trong từng lời ăn tiếng nói, trong tứ oai nghi. Vậy mà chúng con vẫn để cho thân tâm điên đảo vọng tưởng, tham lam ích kỉ, tật đố kị hiềm khích, giấu ngu giấu dốt không dám thưa hỏi thầy. Bố thí cúng giường so đo tính toán, pháp bảo thầy trao cho rất nhiều mà không kính tin thực hành. Chúng con còn tham sân si rất nhiều kính mong thầy từ bi chỉ dạy.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ DI LẶC VƯƠNG PHẬT.
NAM MÔ THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ.
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.
NAM MÔ BỔN SƯ KIM CANG KIẾT TƯỜNG.
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM.
OM MANI PAD ME HUM.
ÚM A HÙM.
thanks 3 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 03-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 06-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 26-10-2019(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tịnh  
#4 Đã gửi : 06/10/2019 lúc 11:32:15(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 430 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 11 bài viết
Những năm tháng được thân cận bên Thầy, Thầy đã nhìn ra tâm ki bo bỏn xẻn của em trong đời sống hằng ngày và đặc biệt trong sự hướng về Đức Phật, Thầy đã rất từ bi uốn bắn và chỉ ra cho em thấy được cái tâm ki bo bỏn xẻn ấy chính là cái gốc dẫn đến cái khổ trong đời sống hằng ngày của chính em, dẫu vậy nhưng em cũng chỉ đỡ phần nào, so với tấm gương sáng của Thầy, so với đời sống hằng ngày và với Tâm Cúng Dường của Thầy trước Đức Phật thì em còn xa quá xa. Những ngày tháng đã qua ấy em cũng được chứng kiến tâm cúng dường của Sư Tỷ Kim Cang Đạo Nhất và Sư Tỷ Kim Cang Đạo Nguyên, cả hai Sư Tỷ đều là những người không có tiền nhưng bất cứ khi nào đối trước Đức Phật họ cũng cúng dường với tất cả những gì có được và với tấm lòng tri ân hiếu đạo tới Đức Bổn Tôn. Ngày hôm nay được đọc lại câu chuyện có thật của Đức Phật Thích Ca khi người cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng em biết ơn tới sự chia sẻ này rất nhiều đối với Sư Tỷ của em, em thật sự thấy hổ thẹn khi mình chưa hề nghĩ tới Đức Phật, tôn kính Đức Phật, nếu thực sự có Đức Phật luôn hiện hữu trong tâm thức này thì nhờ sự dậy dỗ của Sư Phụ, nhìn rõ được tấm gương của Sư Phụ và Các Sư Tỷ như vậy mà em chẳng cải sửa được là bao. Thật hổ thẹn biết nhường nào.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật 🙏
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.