Thông báo

Icon
Error

3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
NGHI QUỸ HÀNH TRÌ THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀUserPostedImage
Nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn đề đã có rất nhiều trong kinh sách Mật giáo – Kinh Phật. Hầu như ai tu, nghiên cứu về Mật giáo đều cũng đã biết. Nhưng ở đây, chúng tôi – nhóm cư sĩ Mật Tông Chuẩn đề, trong quá trình tu học trải qua thời gian hành trì. Hôm nay, xin đưa ra cùng quí đạo hữu một nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn đề. Mong quí Thiện tri thức, quí đạo tâm hết lòng giúp đỡ chúng tôi, cùng chúng tôi chia sẻ lại cho quí đạo sau này. Chúng tôi xin mạn phép.

Tuần tự thực hiện nghi quỹ như sau:

Hành giả trước khi trì niệm Thần chú Chuẩn đề đứng trước bàn thờ Phật, hay kính đàn (Nếu không có kính đàn hành giả nên quán tưởng trong tâm mình một vầng sáng tròn kính đàn) làm lễ dâng hương (dâng cúng lễ vật). Nếu người nghèo không có đủ tiền tài để mua lễ vật thì nên lấy một ly nước sạch niệm Thần chú Tịnh Pháp giới chơn ngôn “Úm Lam” vào ly nước đó 21 biến.. Tiếp đó niệm biến thực chơn ngôn “Nẵng mô tát phạ đát tha, nghiệt đa tha lồ chỉ đề. Úm tam bạt ra, tam bạt ra hồng” 21 biến.

UserPostedImage


Kính đàn
Khi tụng Thần chú tịnh pháp giới chơn ngôn “Úm lam” vào vật thực ly nước. Do năng lực của Thần chú làm cho vật thực thanh tịnh, trong sạch, thơm tho và năng lực đó biến đi khắp pháp giới. Kế đó tụng biến thực chơn ngôn do năng lực của chơn ngôn này làm cho ly nước đó hoặc vật thực, món ăn, uống kia biến thành các thức ăn, uống ngon, thơm của Chư thiên, thượng vị cam lồ, chu phung biến cùng dường mười phương vô tận tam bảo.

Khi đã trì tụng thần chú trên cúng dường xong, hành giả quì xuống hai tay chấp tay lại nhất tâm đảnh lễ:

- Nhất tâm đảnh lễ A Súc Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Bảo Sanh Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lể Quán Tự Tại Vương Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Bất Không Thành Tựu Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Chư Phật Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Đại Chuẩn Đề Đà lL Ni – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Tu Đa La Tạng Nhất Thiết Đà La Ni Môn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na – cung điện trung Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu Bồ tát ma ha tát – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhất tâm đảng lễ Di Lặc Bồ tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Hư Không Tạng Bồ tát Ma Ha Yát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Thế Giới Nhứt Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, Chư Đại Thanh Văn Tăng – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương thế giới nhứt thiết Tam thừa Hiền Thánh tăng – 1 lạy.

Tại vì sao chúng ta phải đảnh lễ hồng danh Chư phật theo thứ tự trên. Vì kinh phân biệt Thánh vị tu chứng pháp môn nói:

“Đức Như Lai tối sơ nơi vô thượng thừa phát tâm bồ đề do Đức Phật A Súc gia trì cho nên chứng được viên mãn bồ đề tâm.

Do chứng được bồ đề tâm nên ngọai cảm trong hư không Đức phật Bảo sanh quán đảnh thọ ngôi vị pháp vương trong ba cõi.

Do Đức Phật quán tự tại vương gia trì nói lời chuyển pháp luân vô lượng tu đa la pháp môn.

Do Đức phật Bất không thành tựu gia trì nơi các việc Phật sự và việc hữu tình đã tu lợi lạc hết thảy đều được thành tựu.” Cho nên, chúng ta phải thứ tự đảnh y lễ như trên.

Khi Đức Như Lai phát tâm vô thượng thừa thì được tất cả những vị phật kia trong tâm, trong như lai tạng đã lần lượt gia trì, quán đảnh, phát khởi đại bi thành tựu vô lượng, vô biên pháp môn. Rồi tu hành lợi lạc trong bản tánh như lai (Tạm gọi là như vậy) thành tựu các hạnh danh, hạnh thực chứng ngộ, hạnh nguyện v.v.v.. như Hư không Tạng Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Trừ Cái Chướng Bồ tát..v.v.v.. chư Như Lai trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đã tu hành lợi lạc như trên.Thì hôm nay, chúng ta cũng tiếp vô tận đăng, vô tận hạnh của chư như lai cho nên phải trì niệm, đảnh lễ như thế.NGHI QUỸ ĐẢNH LỄ, TRÌ NIỆM ĐỂ ÁP DỤNG CHO CON TRONG THỜI NÀY


Mỗi con người. mỗi cá nhân đều bận rộn, xôn xao trong xã hội đủ mọi điều. Chúng ta có thể đảnh lễ như sau (Nếu hoàn cảnh sống thoải mái, ổn định, thanh nhàn nên đảnh lễ theo nghi quỹ trên):

Nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn đề dành cho người trì niệm trước bàn thờ, đàn pháp:

- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na Mâu Ni Phật – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Chư Phật – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na – Cung Điện Trung Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Nhất Thiết Tam Thừa Hiền Thánh Tăng – 1 lạy (Hoặc - - Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Thinh Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng – 1 lạy).

Nếu người hành giả tu hành theo tôn giáo khác thì đảnh lễ xong những danh hiệu, hồng danh từ Nhứt tâm đảnh lễ Tỳ lô giá na mâu ni phật đến ….Nhứt thiết tam thứa Hiền Thánh tăng rồi quí đạo hữu tiếp tục đảnh lễ Vị giáo chủ mà quí vị tôn kính đã từng tu học theo giáo phái đó thì sẽ được toại nguyện.

Khi dâng hương cúng dường, đảnh lễ xong. Hành giả ngồi kiết già, bán gia hay trong một tư thế nào cũng được chủ yếu là tâm phải thanh tịnh, trong sạch. Chấp hai tay lại khẩn nguyện:

“Hôm nay, con tên họ, tuổi, pháp danh nếu có….Hôm nay, con nguyện ăn năn, sám hối tội lỗi từ vô thủy, vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi như: giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm cho thân phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá sự hòa hợp của chúng tăng, ăn thịt uống rượu, sát sanh hại vật, trộm cướp, tà dâm. Nay con thành tâm ăn năn, sám hối nghiệp chướng của con. Nay thành tâm sám hối. Hết thảy xin phát lồ không dám che dấu tội đã làm, nguyện được trừ diệt. Tội ác vị lai không dám tạo nữa.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát - 3 lạy

Hôm nay, con đệ tử tên........…tuổi…....... thành tâm phát nguyện. Nguyện khắp tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề, dứt trừ các phiền não, Chứng nhứt thiết trí.
Con nguyện nay tu Chuẩn Đề hạnh bí mật. Mong cầu được thành Phật Đạo. Tùy tâm chóng thành tựu.
Con đệ tử tên........... tuổi…........nguyện hồi hướng công đức tu hành, cùng hạnh chơn ngôn hồi hướng về tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành Đạo vô thượng bồ đề.
Nam mô Thất cu Chi Phật Mẫu Chuẩn đề - 3 lạy”.Kế đến kiết ấn Đại ấn tam muội. Lấy hai tay mở ngửa ra, tay mặt để lên tay trái, hai ngón tay cái giáp móng lại với nhau để ngang dưới rún. Ấn này làm cho ta thanh tịnh, dẹp đi những loạn tưởng, tạp niệm, suy nghĩ. Khi lắng định tâm thân rồi chúng ta nên suy nghĩ lại những cảnh khổ của thế gian bệnh tật, chết chóc, những cảnh sanh lão bệnh tử. Những cảnh khổ trong sáu đường dữ khiến cho tất cả chúng sanh từ vô thủy, vô chung đến nay trôi lăn, trầm luân trong biển khổ luôn hồi, sanh tử. Từ chỗ thấy ra, ngộ ra những cảnh khổ đau, giả tạm trên, hành giả mới phát tự trong tâm của mình phải tu, phải trì niệm, khởi nguyện phát tâm bồ đề.

Khi suy nghĩ được như vậy, hành giả sẽ phát được từ định, bi định, nhập vào sự thanh tịnh. Lúc đó, hành giả nên Quán chữ Lam trên đỉnh đầu phát sáng. Từ từ, chữ lam đó sẽ lan rộng ra trùm cả thân mình. Rồi thân mình là Lam tự, lửa cháy sáng rực lên. Khi đó miệng đọc “Úm Lam” từ 21đến 49 biến (lần) hay nhiều hơn nữa. Tình pháp giới chơn ngôn “Úm lam” này là một Thần chú có công năng lớn làm cho tâm mình thanh tịnh. Thân, áo, đạo tràng không thanh tịnh thì khi quán đọc “Úm Lam” sẽ được thanh tịnh. Sự thanh tịnh sẽ lan tỏa đi khắp pháp giới để tiêu trừ nghiệp chướng. Mỗi chơn ngôn đều có năng lực rất lớn. Nên chúng ta không nên phân biệt thần chú này cao, thần chú kia thấp v.v.v sẽ mang tội. Nếu chúng ta quán tưởng Lam tự cháy rực lan rộng pháp giới như trên thì chúng ta sẽ được thành tựu. Mọi pháp môn khác cũng đều đưa đến bến bờ giác, giải thoát.

Kế đến, hành giả niệm Hộ Thân Chơn Ngôn “Úm Xỉ Lâm” 21 hoặc 49 biến hay nhiều hơn. Trong kinh nói, thần chú này là vua lớn trong các Thần chú Đà La Ni. Nếu có người trai lành, gái tín hay thọ trì sẽ được Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường đến ủng hộ. Như vậy, nếu chúng ta thành tâm trì niệm Thần chú này thì đương nhiên chúng ta sẽ được một vị Thầy trong vô hình là Đức Văn Thù Sư lợi Bồ tát thường đến dạy bảo, truyền dạy, gia hộ cho mình. Rất khó được một vị Thầy trong vô hình là Đức Bồ Tát truyền dạy. Nếu trong kinh Đức Phật đã nói và qua thực tế của nhiều Vị Tổ, Thầy, nhiều vị Thiện tri thức đã tu hành, thực nghiệm được như trong kinh đã nói, đã truyền dạy cho chúng ta thì thực tế quá rõ ràng. Hôm nay, chúng ta tạo nên một niềm tin vững chắc một lòng trì niệm sẽ đạt thành tựu. Thần chú này cũng có công năng gia hộ, bảo vệ mình, người thân, quốc gia xã tắc, nhân loại. Nếu hành giả chí tâm trì niệm đạt số biến cao nhiều như torng kinh đã nói. Thần chú này có đưa ta thoát khỏi bến mê đưa ta đến bến bờ giác ngộ thành tựu qu3a bồ đề Vô thượng chánh đẳng, chánh giác.

Sau khi hành giả trì niệm hộ thân chơn ngôn 21 biến, 49 biến hoặc 108 biến xong. Kế đến hành giả trì niệm tiếp “Lục tự Đại Minh chơn ngôn – Úm Ma Ni Pad Mê Hum”. Khi trì niệm thần chú này hành giả cứ tiếp tục kiết ấn Kim cang hoặc liên hoa ấn (Hai tay xòe ra chụm hai cổ tay vào nhau. Hai ngón cái, hai ngón út chạm vào nhau. Các ngón khác bung ra. Nếu chưa rõ, chưa làm được quí vị nên liên hệ đến ban quản trị diễn đàn Tammat sẽ được hướng dẫn cặn kẽ hơn trên thực tế). Rồi tiếp tục kiết ấn như trên và niệm Lục tự Đại minh chơn ngôn – Úm Ma Ni Pad Mê Hum.

Trong kinh Trang nghiêm Bảo Vương nói: Khi Đức Quan thế âm tự tại bồ tát nói thần chú Đại minh này thì bốn đại bộ châu và cung điện các cõi Trời thảy đều rung động. Nước bốn biển lớn nổi sóng ào ạt. Hết thảy các ma làm việc chướng ngại đều sợ hãi chạy trốn mất.

Lục tự Đại Minh chơn ngôn là bổn tâm vi diệu của Quán thế âm tự tại Bồ tát. Người hay thọ trì Chú Đại Minh này. Lúc trì tụng, trong khoảng thời gian đó có 99 căn già hằng hà sa số như lai tập hội tâm sẽ phát khởi ra vô số pháp môn, hạnh lành, đa la ni, từ bi hỷ xả, tâm của chư phật mười phương quá khứ, hiện tại, vị lai cộng hiển trong sát na thời gian. Lại có vô số Bồ tát, thiên long bát bộ đến hộ vệ người ấy. Thần chú Đại Minh này có công năng đưa đến sự giải thoát viên mãn.

Khi chúng ta trì niệm Lục tự Đại Minh Chơn Ngôn xong, hành giả nên ngồi tĩnh tọa, tâm vắng lặng, thanh tịnh, tâm hướng về Đức Bổn Tôn thầm cầu nguyện: “Hôm nay, con đệ tự…nguyện trì niệm tu hành Thần chú Chuẩn Đề mong Đức Ngài gia hộ cho con tâm mau sáng suốt, mau chứng đạo quả bồ đề tâm. Nam mô thất cu chi Phật Mẫu chuẩn đề”.

Kế đến kiết ấn Chuẩn đề (Hai tay xòe ra. Hai ngón áp út, ngón út của hai tay co lại vào lòng bàn tay. Ngón tay áp út của tay mặt đặt trước còn tất cả ngòn đều thẳng ra. Hai ngón tay giữa chụm đầu lại. Hai ngón tay cái co lại vịn vào đốt thứ nhất của ngón giữa. Hai ngón cái đặt vào đốt nhất của ngón vô danh đã co vào lòng bàn tay rồi của bàn tay mặt. Nếu chưa rõ hãy liên hệ với ban quản trị diễn đàn để có phương pháp chỉ dẫn rõ hơn).

Kiết ấn xong, hành giả niệm Thần chú “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” niệm như vậy 108 biến hoặc nhiều hơn.

UserPostedImage
Chuẩn Đề Phạn Tự


Thần chú Chuẩn đề này có công năng rất lớn. Người thường hay trì niệm sẽ được mười phương chư phật, chư bồ tát, thiên long bát bộ, gia hộ, hộ trì. Tránh được những tội ngũ nghịch, vô gián địa ngục. Trừ tất cả những nghiệp chướng xấu, nặng nề đau khổ chóng mau đưa con người đến bến bờ giác vạn hạnh. Mau đến đạo quả bồ đề vô thượng. Thần chú này, trong vô lượng kiếp có những chúng sanh chưa nghe được âm thanh của Thần chú chứ nói chi đến thọ trì niệm tụng. Thần chú Chuẩn Đề tổng nhiếp 25 bộ. Người trì chú Chuẩn đề chỉ một mực chuyên tâm trì tụng khi đã thành tựu (Cố gắng trì niệm một trăm nghìn biến trở lên sẽ vén từ từ những bí mật trong Mật tạng. Trì càng nhiều biến thì tâm hạnh con người từ từ sẽ hòa quyện cùng tâm bồ tát như lai. Lòng từ bi thương người, cứu người sẽ tự lang rộng trong tâm của ta. Lòng tự lực ấy có một sức mạnh vô hình nó luôn đánh đổ mọi phiền não, giận hờn. Đánh đổ mọi si mê, tà kiến. Trong lúc nóng giận, lòng từ bi lại đến, đến một cách trọn vẹn, chan hòa với tâm chúng sanh hoàn toàn vô ngã. Nó vô ngã cho nên lúc đó ta không còn thấy sự hơn, thua, cao cả, hèn mọn, yêu thương, ghét bỏ. Lúc đó, chỉ có một tâm từ bi của Đức Phật giang lòng mình ra, giang tay mình ra ôm ấp mọi vật, mọi người như chính ta. Một cái ta đại ngã, đại ngã vì đối với ta, người không còn khoảng cách giới hạn. Một sự thấy như vậy hoàn toàn trong sáng, sáng suốt, không ngăn mé. Ngay lúc đó, chúng ta hoàn toàn biết chơn thật, biết phân biệt chơn thật không sai trái một điều nào cả. Vì sao không sai trái, vì hoàn toàn vô ngã khi đã vô ngã thì không có ta, không người, tất cả chỉ là huyễn hợp. Một khối thịt này và vô lượng khối thịt khác trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là do từng vi tử, phân tử, nguyên tử….giả hợp lại thôi. Khi hiểu hoàn toàn vô ngã như vậy, ta tranh đấu để làm gì? hơn thua, thành bại lát nữa đây hóa thành hư không.

Thần chú Chuẩn đề khi hành giả đi sâu vào mật hạnh của ngài thì sẽ mau chứng đến đạo quả niết bàn là vậy. Hãy trì tụng đi người đang chờ ta, đang mở rộng tâm, vòng tay lớn để đón tiếp những đứa con từ ngã về với vô ngã và cuối cùng là hữu ngã để hoắng hóa giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi trầm luân, khổ ải.

Hành giả chuyên tâm trì tụng thành tựu được Thần chú chuẩn đề thì sử dụng tu trì mọi Thần chú khác đều được thành tựu.

Chuẩn đề công đức tu, tịch tịnh tâm thường tụng
Nhứt thiết Chư đại nạn, vô năng xâm thị nhơn.
Thiên thương cập nhơn gian, thọ phước như đẳng Phật.
Ngộ thử như ý châu, địch hoạch vô đẳng đẳng”


Dịch:


“Chuẩn đề công đức tu, vắng lặng tâm thường tụng
Tất cả các đại nạn, không thể xâm hại người
Trên trời và cõi người, thọ phước như phật đẳng
Gặp châu như ý này, đắc định chức bồ đề”


Thần chú chuẩn đề như “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha” sau chư tổ đã thêm Thần chú “Bộ Lâm” vào là Phật đảnh Đại luân Nhứt tự Minh Vương Đà La Ni. Khi đọc, tụng, trì niệm thần chú này khiến các pháp mau thành tựu. Các pháp của như lai sắp muốn diệt, thần chú này có công năng làm các phật sự tăng trưởng, thường trường tồn. Lại ủng hộ tất cả các pháp tạng, các Đức như lai trong thời mạt pháp này (Thần chu này còn gọi là Mạt pháp Nhứt tự đà la ni).

Người thọ trì Thần chú Đà La ni này hay khiến các pháp mình thọ trì mau chóng thành tựu. Công năng Thần chú này cũng hay diệt các pháp ác khác, bẻ gãy tất cả các pháp không thiện, ác tính. Người trì Thần chú này mau chóng đến quả vị Bồ tát bất thoái chuyển, mau chóng giải thoát, đạt thành quả vị Niết bàn Bồ đề vô thượng. Từ những công năng, uy lực của Nhứt tự Đa La ni “Bộ Lâm” chư tổ đã thêm vào phía sau cuối cùng của Thần chú Chuẩn đề “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm”.

Sau khi trì niệm xong, hành giả đảnh lễ Đức bổn tôn Chuẩn Đề 3 lạy, niệm hồng danh người. Rồi quỳ xuống chấp hai tay lại thành tâm hồi hướng, nguyện:’ “Con tên..tuổi nguyện hồi hướng công đức này về tất cả pháp giới chúng sanh và đệ tử đồng sanh tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức trì niệm này đến với những oan hồn, yểu tử, không dã,thị Thành, không nơi nương tựa được nhiều phước báu siêu sanh tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức này đến với Cửu huyền thất tổ đồng siêu thăng tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức tu hành này về quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Nam mô thất cu chi chuẩn đề phật mẫu”.


Nghi quỹ áp dụng cho những người không có bàn thờ, không có nhà cửa, sống lang thang hay hoặc là đang làm việc trong công xưởng, công ty.

Nếu như quí đạo hữu mình vì công ăn việc làm. Mỗi sáng hay tối quán tưởng trong tâm mình kính đàn hoặc tưởng bổn tôn hay là quán tưởng trong tâm mình có kính đàn đức Phật mẫu chuẩn đề ngồi bên trong, có chín chữ phạn Thần chú Chuẩn đề theo thứ tự từ trái sang phải.

Khi quán tường như vậy ta niệm trong tâm:


- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Phật - 3 lần.
- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Bồ Tát – 3 lần
- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Thanh Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng – 3 lần.
- Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật – 3 lần.
- Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - 3 lần.
- Nam mô Quán Tự Tại Vương Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lần.
- Nam mô Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn – 3 lần.

Niệm xong như vậy ta cứ trì niệm trong tâm của mình:

- Úm Lam - 7đến 21 biến (Lần)
- Úm Xỉ Lâm - 7 đến 21 biến
- Úm Ma Ni Pad Mê Hum - 21 biến.

Niệm như vậy xong, hành giả bắt đầu niệm “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm”.
Cứ niệm thầm liên tục như vậy trong tâm, rảnh rỗi là cứ niệm. Đi xe, đi tàu cũng niệm. Vào công sở làm việc xong cũng niệm. Hay ở bất kỳ nơi đâu khi có thời gian rảnh thì niệm cho đến lúc tâm mình lúc nào cũng có câu Thần chú chuẩn đề “Úm chiệc lệ, chủ lệ, chuẩn đề ta bà ha. Bộ Lâm”. Khi nghe âm thanh tiếng xe chạy cũng là âm thanh của Thần chú. Tiếng gió thổi, sóng vỗ cũng là Thần chú. Niệm như vậy thì ta sẽ đến Nhất tâm bất loạn. Lúc người ta chửi mình cũng nghe tiếng Thần chú. Nghe như vậy được thì đâu còn pháp nào là khổ, là vui nữa. Đâu còn pháp nào là nhơ là sạch. Mang tâm hạnh như thế thì ta đã đạt được định lực trong đời này. Khi đã có định lực thì không bị cuống, rành buộc theo dục vọng. Trong mỗi lúc, mỗi ý niệm. Chúng ta đều nhìn thấy rõ, hiểu rõ như vậy thì sanh được huệ, sanh được huệ thì toàn các pháp trong ta đều thanh tịnh. Khi đã thanh tịnh thì ta đã có trong tâm sự giới lực. Giới lực luôn luôn bộ phá , đánh đuổi những vọng tưởng tham, sân, si.

Sau khi nhận nghi quỹ hành trì Chú chuẩn đề tu hành. Thì phương pháp bên cạnh hướng dẫn tu như vậy là đã thể hiện ra giới định huệ mà giới định huệ là con đường tu giải thoát của Chư Phật.

Đây là nghi quỹ hành trì chú Chuẩn đề. Nhóm cư sĩ Mật tông Chuẩn đề chúng tôi tài hèn, trí mọn nếu có điều chi sơ xót cầu mong chư vị Thiện tri thức niệm tình thứ lỗi cho.

Nam mô Thất cu chi Phật mẫu Chuẩn đề. Chúng con xin hồi hướng công đức này về với tất cả pháp giới chúng sanh đều tề thành Phật Đạo.


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 20/06/2014 lúc 09:27:35(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 2 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 16-07-2014(UTC) ngày, yennguyen trên 27-09-2014(UTC) ngày
ThanhHung  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
CON ĐƯỜNG TRONG VƯỜN HOA MẬT -CON ĐƯỜNG HÉ MỞ VỚI NHỮNG NỤ HOA

Sau khi hành giả đã thọ nhận nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn đề để bước vào con đường tu hành của Mật Pháp Chuẩn Đề.

Từ khi khời niệm phát tâm tu trì. Hành giả phải tự tạo cho mình những giờ phút, thời gian để trì niệm. Lúc này, hành giả nên tập trung cao tín tin vào năng lực của Đức Bồn Tôn một mực trì niệm như nghi quỹ đã ghi. Tùy theo từng hoàn cảnh, sinh hoạt xã hội mà tùy nghi tụng niệm. Trong quá trình tu trì này, hành giả mới bước vào con đường Mật giáo, bước vào hạnh Mật có những bỡ ngỡ. Nếu có những điều chi chưa rõ, chưa thông hiểu làm chướng ngại đến bước đường tu học nên liên hệ thường xuyên với ban quản trị điễn đàn để có sự hướng dẫn kịp lúc.

Hành giả trì niệm cho đến 10.000, biến. Có những ấn chứng rõ ràng trong tâm thức, trong hữu hình hành giả hãy báo ngay đến ban quản trị diễn đàn để được thọ nhận lá linh phù – Thiên thơ.] Để trong bước đường tu hành tiếp theo kết hợp với việc trì niệm Thần chú Chuẩn đề để mau đạt được những thành tựu tốt đẹp và tâm an lạc, hạnh phúc.

GIỌT SƯƠNG BUỔI SỚM VỚI HƯƠNG HOA


Hành giả thọ nhận lá Thiên thơ là một linh phù cơ bản của Phật giáo Mật Tông Nam Tông. Đây là lá Thiên thơ ngày xưa chư sư của Mật giáo Nam Tông mật truyền với nhau để nhằm hổ trợ trên bước đường tu học.

Khi hành giả tu niệm Thần chú Chuẩn đề (Lúc này trên 10.000, biến) thì hành giả phải biết quán tưởng chín chữ Phạn của Thần chú Chuẩn đề xoay tròn từ trái sang phải. Rồi quán chín chữ Thánh phạn Thần chú Chuẩn đề này nhập vào 9 vị trí trên cơ thể lần lượt như sau: Úm – đỉnh đầu, Chiếc – hai mắt, Lệ - yết hầu, Chủ - Ngực ( Tim), Lệ - 2 Vai, Chuẩn – Bụng, Đề - Đùi, Ta Bà – 2 chân, Ha - 2 Bàn chân

Quán như vậy để làm gì? Mục đích của sự quán này giúp hành giả từ từ đi vào sự thanh tịnh. Vừa đọc thần chú từng chữ một nghe rõ ràng. Quán từng chữ một thấy rõ ràng. Đến một lúc nào đó vị trí thấy rõ, biết đúng từng chữ phạn đều sáng lên. Khi tu quán trên hành giả luôn luôn kiết ấn Chuẩn đề. Khi quán như vậy được hành giả sẽ thấy tâm thanh thản, thoải mái. Từ từ đi vào cảnh tịnh của Đức Ngài. Được như vậy sẽ được sức gia trì, hộ niệm của Chư phật, bồ tát, chư thiên long bát bộ. Lúc đó, bắt đầu thực hiện được từng mức năng lực khác nhau, trị bệnh, vẽ phù ….Mắt và tai cũng bắt đầu khai mở để soi rọi vào cánh cửa huyền bí.

Trong bước đường này, sơ hành giả năng lực còn yếu kém, sức gia trì không thường xuyên đồi khi bị những thế lực vô hình cũng như hữu hình xâm hại vào đời sống tu học vô vi, xâm hại vào đời sống thực tế trong xã hội cho nên mới trao cho hành giả lá Thiên Thơ căn bản.

Trong lá Thiên thơ của Mật Tông Phật giáo Nam tông có Chư Phật, bồ tát, chư thánh thần ẩn mật bên trong. Nhưng hiện thực ở linh phù luôn có hai vị bồ tát, một bên chuyên về linh phù pháp ấn, một bên chuyên về Võ thuật và các ngành nghề. Người thọ nhận lá linh phù, nếu chuyên tâm trì niệm Thần chú Chuẩn đề. Quán tưởng, vẽ, họa linh phù sẽ được hộ trì của Chư vị hộ pháp rất linh nghiệm. Nếu muốn học võ thuật hay các nghành nghề khác, hoặc học bùa chú, linh phù sẽ được hướng đẫn một cách thật khoa học (Các bạn hãy thực nghiệm đi). Vì sao phải chuyên trì Thần chú Chuẩn đề vào bước tu linh phù này. Vì thần chú Chuẩn đề tổng nhiếp tất cả 25 bộ Thần chú. Nghĩa là những chú, ngãi, bùa, phép trên thế gian này Thần chú Chuẩn đề luôn chủ động đem đến sự linh nghiệm.

NHỮNG CÁNH HOA DỊ THẢO ĐANG HÉ MỞ


Khi trì niệm đến giai đoạn này thì năng lực cũng như tha lực, cũng như mắt va 2tai, cảm xúc biết về vô hình bắt đầu từng bước soi rõ.

Để giữ vững cho thân tâm (Tâm thức, thân mạng) và mọi người xung quanh hành giả sẽ tiếp thọ nhận phép đánh số 1.

Phép đánh số 1 là một phép đánh Thần võ bao gồm được giảng dạy trong vô hình những bài quyền thế võ. Hành giả sẽ từ từ được tập từng bước, tấn bộ, quyền cước, vũ khí trong vô hình truyền ra (Trong giai đoạn này, hành giả nên liên hệ thông báo cho diễn đàn biết từng chi tiết để tiện phép đánh võ số 1). Không những chỉ là tập những bài võ hữu hình mà công năng của lá phép số 1 sử dụng rất nhiều trong những phương diện và tình huống khác nhau. Muốn đạt đến đó hành giả nên chuyên sâu vào Thần chú Chuẩn đề, Thần chú Thần Võ với hai linh phù 1 inh phù Thần võ và một linh phù căn bản (Vì linh phù căn bản và Thần chú Chuẩn đề cũng đều có tạng võ học vô hình trong đó).

Thời gian này, hành giả sẽ được dạy phép đánh bằng tâm lực với lá phép số 1. Nghĩa là quán tưởng linh phù Thần võ cho đến khi phát sáng lên. Đưa linh phù di chuyển tới lui ở mọi hướng bằng tâm lực trong vô hình. Không chỉ đánh võ bằng những chiêu thức hữu hình mà hành giả còn đánh được những phép đánh bằng linh phù, bằng linh lực trong tâm thức dùng để đối trị những trường hợp ở xa, dùng cách không linh lực như vậy mà đánh. Hay dùng tâm lực đưa linh phù đi trong tâm đánh những hiện tượng ma, quỷ xâm phạm đến con người, Phật Pháp….

CON ĐƯỜNG SÁNG LÊN RỘNG MỞ, VƯỜN HOA ĐUA NHAU NỞ RỘ


Hành giả chuyên tu trì Thần chú Chuẩn đề bên cạnh những phép kèm theo khác cho đến đạt được số biến trì niệm khoảng 500 đến 600 nghìn biến. Trong thời gian này, hành giả với mắt linh, tai trong thanh cùng cảm xúc thắng ngộ đạt được sự tự biết trong tâm. Những chi tiết đó trong tâm hành giả đều đạt được từng mức giác ngộ khác nhau. Trong mặt tâm hành giả thấy những linh phù, những đường nét cong, thẳng, cuộn, quần cùng những lực trong những đường nét đó. Đây là thấy những đường nét cấu tạo linh phù…còn tay và cảm xúc của hành giả được những tha lực từ nhiều hướng, nhiều cung cõi, chư vị đã dùng tha lực phóng quang, phóng lực vào tâm thức, cơ thể hành giả. Cho nên, tay chân có lúc trong hành trì luôn đổi những kiểu kiết ấn liên tục tử thô cho đến tinh tướng rõ nét. Những hiện tượng tượng trên do những linh lực, tha lực tinh khiết, thanh tịnh của Chư vị bồ tát, thánh thần tạo nên trong tâm hành giả những cõi nước, hình ảnh, thân tướng khác nhau gọi là linh ảnh. Hành giả luôn thấy, làm như vậy. Còn tai của hành giả cũng do tịnh lực, thần lực, tha lực phóng vào cho nên nghe những loại âm thanh kỳ quái khác nhau tùy theo từng mức độ tư tưởng tu học của hành giả khác nhau. Và lúc đó, miệng, khẩu khí của hành giả cũng do những tác động trên nói nhưng âm thanh cổ âm, cổ ngữ khác nhau. Mục đích là chư vị vô hình hay những người Thầy vô hình dạy hành giả nói những ngôn ngữ trên để mục đích thông linh, thông âm với những cõi, những chư linh trong vô hình.

Nói chung, trong giai đoạn này, hành giả từ từ tập học, sử dụng những linh phù, pháp ấn, trí huệ phát triển để biết các pháp trong vô hình.

Đến giai đoạn này, hành giả nên giao tiếp với Diễn đàn để được nhận 1 là khăn ấn số 1 hoặc số 2 để trong bước đường tu tập tới linh phù này sẽ hổ trợ cho hành giả biết, hiểu rõ, sử dụng tốt hơn những chi tiết vừa nêu trên. Biết sử dụng pháp ấn, linh phù, pháp âm. Và bên cạnh đó, thần chú Chuẩn đề bắt đầu đi vào giai đoạn Tam mật gia trì. Nghĩa là sao? Khi hành giả tu trì trong bước này, hành giả phải luôn luôn thực hiện miệng niệm thần chú, tay kiết ấn, ý niệm quán tưởng linh phù, quán tưởng từng từng chữ Thánh phạn Chuẩn đề rõ ràng, trong sáng.

Miệng hành giả niệm như vậy để khẩu nghiệp thanh tịnh. Khi khẩu nghiệp thanh tịnh có những lợi ích trong quá trình tu như: về vô hình, hành giả luôn liên tục đọc những phạn âm, cổ âm, những âm thanh kỳ quái sẽ xuất hiện trong tâm khẩu chúng ta. Luôn cả âm thanh của Thần chú Chuẩn đề cũng đổi liên tục. Mặc dù, âm đọc khác nhưng trong tâm trí người hành giả vẫn nhớ nghĩ niệm rõ ràng bắng ý nghĩ. Những âm thanh này nó giúp ta giao tiếp với những cung, cõi chư vị, thông linh trong vô hình. Khi cúng nguyện một điều gì đó, dùng âm thanh này để thông linh thì rất linh nghiệm.

Còn lợi ích trong hữu hình là: Trong suốt quá trình tu niệm, hằng ngày, hành giả miệng luôn trì Chú Chuẩn đề như vậy thì không bao giờ hành giả đó phát ra những âm thanh, từ ngữ ác độc để hại người, không bao giờ mắng chửi, nguyền rủa những lời ác độc hại người. Những người cho rằng mình là Thầy, bà, tổ gì đó nếu đã tu hành lâu năm mà còn dùng những lời độc ác như dao, như búa mắng nhiệc chúng sanh thì thực ra chưa có gọi là chuyên mật trì về Thần chú. Và khi ra ngoài xã hội giao tiếp được nhiều người kính tin vì khẩu nghiệp bắt đầu đi vào thanh tịnh từng bước.

Còn tay hành giả kiết ấn, hằng ngày hành giả kiết ấn như vậy thì tay của họ đã thấm đượm từ bi của Phật, bồ tát thì họ không thể dùng bàn tay hằng kiết ấn chư phật trong những giờ phút tịnh tu như vậy để đánh đập chúng sanh, giết hại chúng sanh. Ở đây, khi tu chư vậy cũng có những lợi ích của người hành giả như trong vô hình: Khi hành giả hằng ngày kiết ấn, niệm tịnh như vậy thì tâm của họ trải rộng ra không còn ngăn mé giới hạn. Và trong quá khứ, hiện tại, vị lai ba đời chư bồ tát, Phật cũng đã tu trì trải rộng ra. Sự trải rộng trong ba đời và của hành giả nhập vào nhau, trùng khắp mọi ấn thì sẽ được ấn tâm của Chư phật, bồ tát dùng cái ấn tâm thanh tịnh trong ba đời nhập với tâm hành giả. Hiện tượng này gọi là truyền tâm ấn. Khi được truyền tâm ấn này rồi, hành giả trong tâm có đủ năng lực cộng với tha lực của chư phật, bố tát tác động vào cho tất cả các hệ thần kinh, máu huyết sôi động lên, tay chân chuyển động. Hai bàn tay chuyển động kiết ấn liên tục vô số ấn pháp. Tay kiết ấn, miệng đọc chú. Hiện tượng này của hai tay gọi là kiết liên hoa ấn, múa liên hoa ấn. Vì có khi hành giả chuyển động cả thân, di chuyển chân tay khác nhau (Khi hành giả đã đạt được những mức độ tâm linh như trên hành giả sẽ được trao liên tục các pháp như Phép số 2, số 3, số 4… đề nhắm mục đích hổ trõ thực hiện rõ những linh phù, pháp ấn trong lúc hành đạo. Những pháp này sẽ có bài viết nói rõ ra từng phép rõ ràng).

Tu trì, kiết ấn thường xuyên về hữu hình qua tâm thức những vị Thầy vô hình sẽ giảng dạy những bài quyền, thế đánh giúp cho hành giả hộ thân, rèn luyện tăng cường thể chất, tinh thần và trong tâm giới luôn ngăn che hành giả không bao giờ sử dụng hai tay của mình hằng ngày kiết ấn tu trì mà đem ra sử dụng để đánh, giết hại chúng sinh.

Miệng đọc niệm Thần chú, tay kiết ấn, ý niệm hành giả quán chiếu vào linh phù. Lúc này, hành giả sẽ được trao tiếp khăn ấn số 1 hoặc 2. Khi tu trì hành giả sẽ hai quán khăn ấn này cặp với nhau. Nó có công năng giúp cho hành giả trừ được những ác pháp, tịnh tâm. Dẫn tâm thức hành giả vào thiền định. Nên nhớ trong lúc tu như thế nào dầu có thấy tan xương nát thịt, dầu thấy cảnh tượng ghê ghớm, kinh sợ như thế nào miệng cũng luôn niệm Thần chú Chuẩn đề càng gay go, mãnh liệt như thế nào đi nữa miệng cũng phải niệm cho rõ ràng từng chữ một không chậm, không mau “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm”. Niệm rõ ràng như thế đó, nó giúp ta có định lực. Nếu định lực phát khởi thì tâm ta thanh tịnh sẽ thoát khỏi những ma tưởng, loạn thần. Từ những ma tưởng, loạn thần này nó phát sinh vô số hình ảnh vui, buồn, khổ, lạc, ghê gớm, dễ thương…. Khi miệng niệm rõ ràng như vậy, tay kiết ấn dùng để hộ thân hoặc năng lực với tha lực trong tâm ta phát khởi đánh trả lại những linh phù, cú đấm, dùng nước lửa, dùng vũ khí để đánh lại những linh ảnh trên. Lúc này, những phép số 1 – phép Võ đánh, phép đánh không đau, phép thâu, phép thổi….sẽ kết hợp với năng lực của ta đánh trả lại rất hứng thú v.v.v…

CON ĐƯỜNG THÊNH THANG VỚI ÁNH SÁNG TỪ DƯƠNG SOI SÁNG. HOA ĐÃ NỞ RỘ!


Hành giả trong quá trình tu học ờ đây, luôn thực hiện tam mật gia trì. Số niệm tu hành ở đây lúc này hơn một triệu biến Thần chú Chuẩn đề.

Khi hành giả vượt qua mức tu hành một triệu biến như trên là một điều rất đại phúc trong thế gian này khó gặp.

Lúc này, tâm từ bi hỉ xả phát khởi. Lòng thanh thảnh đi vào cuộc đời như người chăn trâu, con trâu đã thuần phục. Người chăn trâu thảnh thơi mà con trâu vẫn không tác hại gì đến lúa mạ. Tâm của hành giả bắt đầu đi vào vô ngã, vô pháp. Để ngày mai này có thường, lạc, ngã, tịnh tâm của hành giả lúc này lúc nào cũng có thần chú Chuẩn đề. Trong tâm, trong từng cử chỉ, trong tiếng kêu, trong ánh mắt, nụ hoa… Trong quá trình tu học này, hành giả sẽ được nhận linh phù vô kim số 3. Khi nhận linh phù này, hành giả sẽ được Chư vị hộ pháp chỉ dạy, hướng dẫn từng chi tiết, từng lời nói hành động. Chư vị hộ pháp sẽ tiến cử đến những người có năng lực để trao nhận.

Khi hành giả trao nhận linh phù vô kim này rồi, thì sự dụng những phép thật tinh tế, huyền linh trong quá trình hành đạo và tu học.

Trong thời gian tu học tiếp theo. Hành già sẽ được dạy rất nhiều điều trong tâm, trải qua nhiều vị thầy chơn sự trong vô vi (Vì đây là pháp môn Mật tông).

Tu hành như vậy đến lúc hơn hai triệu biến thần chú Chuẩn đề hành giả sẽ nhận được linh phù số 4.

Khi hành giả nhận đủ 4 linh phù rồi thì kết hợp tổng nhiếp 4 linh phù đó lại gọi là Đại khăn ấn, đại ấn pháp. Năng lực rất lớn.

Lúc này, hành giả sử dụng được chín chữ Thánh phạn Chuẩn đề đều có năng lực. Hành giả phải được thông linh với Đức bổn tôn rõ ràng về mặt hữu hình. Hành giả phải tuần tự quán tưởng hình tượng rõ nét phát sáng, chín chữ xoay trong vòng tâm quay của ngài. Lần lượt quán như sau: Từ kim khẩu của Đức ngài phóng ra ánh sáng trong sáng. Trong ánh sáng đó có chữ Úm từ kim khẩu của người đến miệng của ta nuốt vào. Xung quanh ta cũng có vòng tâm quang chữ úm vào trong ngay ngực. Rồi lần lượt chín chữ phạn từ kim khẩu của ngài phóng qua miệng ta an trú trong tâm quang của ta có nhiều ánh sáng khác nhau. Sau khi chín chữ thánh phạn vào tâm quang của ta xong. Lúc này, ta cũng quán lần lượt phóng từ tâm khẩu ta qua kim khẩu của ngài chín chữ Thánh phạn vào tâm quang của Ngài cũng xoay tròn từ trái sang phải cứ liên tục. Từ từ hành giả sẽ thấy thân ta và thân ngài hợp lại thành một. Ở đâu cùng có thân ngài phân thân đi mọi nơi. Niệm tụng như vậy cho đến lúc không còn thấy thân mình, thân ngài nữa mà trong mỗi ý niệm đều có thần chú của Ngài và Thân ngài, thân mình. Nó đã thành ý thân. Khi đã thành ý thân rồi thì ở mọi nơi, mọi hành động, cử chỉ, mọi vật, những ý niệm khác nhau trong thiện ác, torng nhơ sạch đều là thần chú của Ngài, đều là thân ngài cũng khắp ở mọi nơi. Khi đó đồng nghĩa với thường, lạc, ngã, tịnh, đồng nghĩa với niết bàn. Thì lúc này, hành giả được thọ nhận ấn thượng, ấn khế bí mật của Đức bổn tôn.

“Nam mô Thất Cu chi Chuẩn đề Phật mẫu Chuẩn đề”.

Trong sự mật tu, có những bậc chỉ cần ngộ nhập trong tíc tắc, một giờ, một khắc ngộ nhập được những huyền vi mật khải. Rồi nhìn thấy chơn sự trong vô hình, trong hữu hình sẽ đến lần lượt trao truyền những bí pháp trên. Ở chữ duyên, duyên nó chín mùi thì sẽ được. Cho nên, mỗi hành giả chúng ta nên chuyên tâm tu học tinh tấn hành trì sẽ đạt được kết quả cao. Có những người trong khoảng thời gian ngắn, họ thọ nhận được tất cả những bí pháp trên, còn có người tu cả mấy mươi năm, thậm chí cả cuộc đời vẫn không nhận được. Cho nên, chúng ta hãy lấy tâm an lành, vui vẻ, bình tĩnh mà tu học.

Khi ta bình tĩnh, an lạc là ngay lúc đó ta đã đạt được kết quả mỹ mãn trong tu học, đã hạnh phúc trong phép tu. Vì những pháp tu cao thượng đến đâu thì đến rất bình thường, an lạc trong cuộc sống hằng ngày của ta. Đói thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ. Nhẹ nhàng, thanh thoát. Lấy cái đó để tu học thì kết quả sẽ đến một cách mầu nhiệm.

Còn nói về 11 phép của Nam tông, trong quá trình tu học, quí bạn đạo nên dẫn chứng những ấn chứng thường xuyên diễn đàn sẽ được hướng dẫn thọ nhận từng lúc để hộ trợ cho quí bạn tu học tăng tiến.

“Đạo Thiền gió thoảng mây bay
Xuân thu vạn dặm, dấu giày nào in”.

Nam mô thất cu chi Phật mẫu chuẩn đề. Chúng con xin hồi hướng công đức này đến pháp giới chúng sinh trọn thành Phật đạo.

Nguyện vô lượng chúng sanh thệ nguyện độ.
Nguyện vô lượng vô biên phiền não thệ nguyện trừ.
Nguyện vô lượng vô biên phật pháp thệ nguyện học
Nguyện phật pháp cao thượng thậm thâm thệ nguyện thành.Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí
Rằm hạ ngươn, năm Canh Dần

Sửa bởi quản trị viên 20/06/2014 lúc 09:39:22(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 1 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 16-07-2014(UTC) ngày
admin  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
NGHI QUỸ HÀNH TRÌ THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀUserPostedImage
Nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn đề đã có rất nhiều trong kinh sách Mật giáo – Kinh Phật. Hầu như ai tu, nghiên cứu về Mật giáo đều cũng đã biết. Nhưng ở đây, chúng tôi – nhóm cư sĩ Mật Tông Chuẩn đề, trong quá trình tu học trải qua thời gian hành trì. Hôm nay, xin đưa ra cùng quí đạo hữu một nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn đề. Mong quí Thiện tri thức, quí đạo tâm hết lòng giúp đỡ chúng tôi, cùng chúng tôi chia sẻ lại cho quí đạo sau này. Chúng tôi xin mạn phép.

Tuần tự thực hiện nghi quỹ như sau:

Hành giả trước khi trì niệm Thần chú Chuẩn đề đứng trước bàn thờ Phật, hay kính đàn (Nếu không có kính đàn hành giả nên quán tưởng trong tâm mình một vầng sáng tròn kính đàn) làm lễ dâng hương (dâng cúng lễ vật). Nếu người nghèo không có đủ tiền tài để mua lễ vật thì nên lấy một ly nước sạch niệm Thần chú Tịnh Pháp giới chơn ngôn “Úm Lam” vào ly nước đó 21 biến.. Tiếp đó niệm biến thực chơn ngôn “Nẵng mô tát phạ đát tha, nghiệt đa tha lồ chỉ đề. Úm tam bạt ra, tam bạt ra hồng” 21 biến.UserPostedImage
UserPostedImage
Kính Đàn thông thường có thể bỏ túi mang theo bên mìnhUserPostedImage


Kính đàn
Khi tụng Thần chú tịnh pháp giới chơn ngôn “Úm lam” vào vật thực ly nước. Do năng lực của Thần chú làm cho vật thực thanh tịnh, trong sạch, thơm tho và năng lực đó biến đi khắp pháp giới. Kế đó tụng biến thực chơn ngôn do năng lực của chơn ngôn này làm cho ly nước đó hoặc vật thực, món ăn, uống kia biến thành các thức ăn, uống ngon, thơm của Chư thiên, thượng vị cam lồ, chu phung biến cùng dường mười phương vô tận tam bảo.

Khi đã trì tụng thần chú trên cúng dường xong, hành giả quì xuống hai tay chấp tay lại nhất tâm đảnh lễ:

- Nhất tâm đảnh lễ A Súc Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Bảo Sanh Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lể Quán Tự Tại Vương Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Bất Không Thành Tựu Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Chư Phật Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Đại Chuẩn Đề Đà lL Ni – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Tu Đa La Tạng Nhất Thiết Đà La Ni Môn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na – cung điện trung Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu Bồ tát ma ha tát – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhất tâm đảng lễ Di Lặc Bồ tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Hư Không Tạng Bồ tát Ma Ha Yát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Thế Giới Nhứt Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, Chư Đại Thanh Văn Tăng – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương thế giới nhứt thiết Tam thừa Hiền Thánh tăng – 1 lạy.

Tại vì sao chúng ta phải đảnh lễ hồng danh Chư phật theo thứ tự trên. Vì kinh phân biệt Thánh vị tu chứng pháp môn nói:

“Đức Như Lai tối sơ nơi vô thượng thừa phát tâm bồ đề do Đức Phật A Súc gia trì cho nên chứng được viên mãn bồ đề tâm.

Do chứng được bồ đề tâm nên ngọai cảm trong hư không Đức phật Bảo sanh quán đảnh thọ ngôi vị pháp vương trong ba cõi.

Do Đức Phật quán tự tại vương gia trì nói lời chuyển pháp luân vô lượng tu đa la pháp môn.

Do Đức phật Bất không thành tựu gia trì nơi các việc Phật sự và việc hữu tình đã tu lợi lạc hết thảy đều được thành tựu.” Cho nên, chúng ta phải thứ tự đảnh y lễ như trên.

Khi Đức Như Lai phát tâm vô thượng thừa thì được tất cả những vị phật kia trong tâm, trong như lai tạng đã lần lượt gia trì, quán đảnh, phát khởi đại bi thành tựu vô lượng, vô biên pháp môn. Rồi tu hành lợi lạc trong bản tánh như lai (Tạm gọi là như vậy) thành tựu các hạnh danh, hạnh thực chứng ngộ, hạnh nguyện v.v.v.. như Hư không Tạng Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Trừ Cái Chướng Bồ tát..v.v.v.. chư Như Lai trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đã tu hành lợi lạc như trên.Thì hôm nay, chúng ta cũng tiếp vô tận đăng, vô tận hạnh của chư như lai cho nên phải trì niệm, đảnh lễ như thế.NGHI QUỸ ĐẢNH LỄ, TRÌ NIỆM ĐỂ ÁP DỤNG CHO CON TRONG THỜI NÀY


Mỗi con người. mỗi cá nhân đều bận rộn, xôn xao trong xã hội đủ mọi điều. Chúng ta có thể đảnh lễ như sau (Nếu hoàn cảnh sống thoải mái, ổn định, thanh nhàn nên đảnh lễ theo nghi quỹ trên):

Nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn đề dành cho người trì niệm trước bàn thờ, đàn pháp:

- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na Mâu Ni Phật – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Chư Phật – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na – Cung Điện Trung Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Nhất Thiết Tam Thừa Hiền Thánh Tăng – 1 lạy (Hoặc - - Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Thinh Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng – 1 lạy).

Nếu người hành giả tu hành theo tôn giáo khác thì đảnh lễ xong những danh hiệu, hồng danh từ Nhứt tâm đảnh lễ Tỳ lô giá na mâu ni phật đến ….Nhứt thiết tam thứa Hiền Thánh tăng rồi quí đạo hữu tiếp tục đảnh lễ Vị giáo chủ mà quí vị tôn kính đã từng tu học theo giáo phái đó thì sẽ được toại nguyện.

Khi dâng hương cúng dường, đảnh lễ xong. Hành giả ngồi kiết già, bán gia hay trong một tư thế nào cũng được chủ yếu là tâm phải thanh tịnh, trong sạch. Chấp hai tay lại khẩn nguyện:

“Hôm nay, con tên họ, tuổi, pháp danh nếu có….Hôm nay, con nguyện ăn năn, sám hối tội lỗi từ vô thủy, vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi như: giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm cho thân phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá sự hòa hợp của chúng tăng, ăn thịt uống rượu, sát sanh hại vật, trộm cướp, tà dâm. Nay con thành tâm ăn năn, sám hối nghiệp chướng của con. Nay thành tâm sám hối. Hết thảy xin phát lồ không dám che dấu tội đã làm, nguyện được trừ diệt. Tội ác vị lai không dám tạo nữa.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát - 3 lạy

Hôm nay, con đệ tử tên........…tuổi…....... thành tâm phát nguyện. Nguyện khắp tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề, dứt trừ các phiền não, Chứng nhứt thiết trí.
Con nguyện nay tu Chuẩn Đề hạnh bí mật. Mong cầu được thành Phật Đạo. Tùy tâm chóng thành tựu.
Con đệ tử tên........... tuổi…........nguyện hồi hướng công đức tu hành, cùng hạnh chơn ngôn hồi hướng về tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành Đạo vô thượng bồ đề.
Nam mô Thất cu Chi Phật Mẫu Chuẩn đề - 3 lạy”.Kế đến kiết ấn Đại ấn tam muội. Lấy hai tay mở ngửa ra, tay mặt để lên tay trái, hai ngón tay cái giáp móng lại với nhau để ngang dưới rún. Ấn này làm cho ta thanh tịnh, dẹp đi những loạn tưởng, tạp niệm, suy nghĩ. Khi lắng định tâm thân rồi chúng ta nên suy nghĩ lại những cảnh khổ của thế gian bệnh tật, chết chóc, những cảnh sanh lão bệnh tử. Những cảnh khổ trong sáu đường dữ khiến cho tất cả chúng sanh từ vô thủy, vô chung đến nay trôi lăn, trầm luân trong biển khổ luôn hồi, sanh tử. Từ chỗ thấy ra, ngộ ra những cảnh khổ đau, giả tạm trên, hành giả mới phát tự trong tâm của mình phải tu, phải trì niệm, khởi nguyện phát tâm bồ đề.

Khi suy nghĩ được như vậy, hành giả sẽ phát được từ định, bi định, nhập vào sự thanh tịnh. Lúc đó, hành giả nên Quán chữ Lam trên đỉnh đầu phát sáng. Từ từ, chữ lam đó sẽ lan rộng ra trùm cả thân mình. Rồi thân mình là Lam tự, lửa cháy sáng rực lên. Khi đó miệng đọc “Úm Lam” từ 21đến 49 biến (lần) hay nhiều hơn nữa. Tình pháp giới chơn ngôn “Úm lam” này là một Thần chú có công năng lớn làm cho tâm mình thanh tịnh. Thân, áo, đạo tràng không thanh tịnh thì khi quán đọc “Úm Lam” sẽ được thanh tịnh. Sự thanh tịnh sẽ lan tỏa đi khắp pháp giới để tiêu trừ nghiệp chướng. Mỗi chơn ngôn đều có năng lực rất lớn. Nên chúng ta không nên phân biệt thần chú này cao, thần chú kia thấp v.v.v sẽ mang tội. Nếu chúng ta quán tưởng Lam tự cháy rực lan rộng pháp giới như trên thì chúng ta sẽ được thành tựu. Mọi pháp môn khác cũng đều đưa đến bến bờ giác, giải thoát.

Kế đến, hành giả niệm Hộ Thân Chơn Ngôn “Úm Xỉ Lâm” 21 hoặc 49 biến hay nhiều hơn. Trong kinh nói, thần chú này là vua lớn trong các Thần chú Đà La Ni. Nếu có người trai lành, gái tín hay thọ trì sẽ được Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường đến ủng hộ. Như vậy, nếu chúng ta thành tâm trì niệm Thần chú này thì đương nhiên chúng ta sẽ được một vị Thầy trong vô hình là Đức Văn Thù Sư lợi Bồ tát thường đến dạy bảo, truyền dạy, gia hộ cho mình. Rất khó được một vị Thầy trong vô hình là Đức Bồ Tát truyền dạy. Nếu trong kinh Đức Phật đã nói và qua thực tế của nhiều Vị Tổ, Thầy, nhiều vị Thiện tri thức đã tu hành, thực nghiệm được như trong kinh đã nói, đã truyền dạy cho chúng ta thì thực tế quá rõ ràng. Hôm nay, chúng ta tạo nên một niềm tin vững chắc một lòng trì niệm sẽ đạt thành tựu. Thần chú này cũng có công năng gia hộ, bảo vệ mình, người thân, quốc gia xã tắc, nhân loại. Nếu hành giả chí tâm trì niệm đạt số biến cao nhiều như torng kinh đã nói. Thần chú này có đưa ta thoát khỏi bến mê đưa ta đến bến bờ giác ngộ thành tựu qu3a bồ đề Vô thượng chánh đẳng, chánh giác.

Sau khi hành giả trì niệm hộ thân chơn ngôn 21 biến, 49 biến hoặc 108 biến xong. Kế đến hành giả trì niệm tiếp “Lục tự Đại Minh chơn ngôn – Úm (Om) Ma Ni Pad Mê Hum”. Khi trì niệm thần chú này hành giả cứ tiếp tục kiết ấn Kim cang hoặc liên hoa ấn (Hai tay xòe ra chụm hai cổ tay vào nhau. Hai ngón cái, hai ngón út chạm vào nhau. Các ngón khác bung ra. Nếu chưa rõ, chưa làm được quí vị nên liên hệ đến ban quản trị diễn đàn Tammat sẽ được hướng dẫn cặn kẽ hơn trên thực tế). Rồi tiếp tục kiết ấn như trên và niệm Lục tự Đại minh chơn ngôn – Úm Ma Ni Pad Mê Hum.

Trong kinh Trang nghiêm Bảo Vương nói: Khi Đức Quan thế âm tự tại bồ tát nói thần chú Đại minh này thì bốn đại bộ châu và cung điện các cõi Trời thảy đều rung động. Nước bốn biển lớn nổi sóng ào ạt. Hết thảy các ma làm việc chướng ngại đều sợ hãi chạy trốn mất.

Lục tự Đại Minh chơn ngôn là bổn tâm vi diệu của Quán thế âm tự tại Bồ tát. Người hay thọ trì Chú Đại Minh này. Lúc trì tụng, trong khoảng thời gian đó có 99 căn già hằng hà sa số như lai tập hội tâm sẽ phát khởi ra vô số pháp môn, hạnh lành, đa la ni, từ bi hỷ xả, tâm của chư phật mười phương quá khứ, hiện tại, vị lai cộng hiển trong sát na thời gian. Lại có vô số Bồ tát, thiên long bát bộ đến hộ vệ người ấy. Thần chú Đại Minh này có công năng đưa đến sự giải thoát viên mãn.

Khi chúng ta trì niệm Lục tự Đại Minh Chơn Ngôn xong, hành giả nên ngồi tĩnh tọa, tâm vắng lặng, thanh tịnh, tâm hướng về Đức Bổn Tôn thầm cầu nguyện: “Hôm nay, con đệ tự…nguyện trì niệm tu hành Thần chú Chuẩn Đề mong Đức Ngài gia hộ cho con tâm mau sáng suốt, mau chứng đạo quả bồ đề tâm. Nam mô thất cu chi Phật Mẫu chuẩn đề”.

UserPostedImage
Ấn tổng nhiếp Chuẩn đề


Kế đến kiết ấn Chuẩn đề (Hai tay xòe ra. Hai ngón áp út, ngón út của hai tay co lại vào lòng bàn tay. Ngón tay áp út của tay mặt đặt trước còn tất cả ngòn đều thẳng ra. Hai ngón tay giữa chụm đầu lại. Hai ngón tay cái co lại vịn vào đốt thứ nhất của ngón giữa. Hai ngón cái đặt vào đốt nhất của ngón vô danh đã co vào lòng bàn tay rồi của bàn tay mặt. Nếu chưa rõ hãy liên hệ với ban quản trị diễn đàn để có phương pháp chỉ dẫn rõ hơn).

Kiết ấn xong, hành giả niệm Thần chú “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” niệm như vậy 108 biến hoặc nhiều hơn.

UserPostedImage

Chuẩn Đề Phạn Tự


Thần chú Chuẩn đề này có công năng rất lớn. Người thường hay trì niệm sẽ được mười phương chư phật, chư bồ tát, thiên long bát bộ, gia hộ, hộ trì. Tránh được những tội ngũ nghịch, vô gián địa ngục. Trừ tất cả những nghiệp chướng xấu, nặng nề đau khổ chóng mau đưa con người đến bến bờ giác vạn hạnh. Mau đến đạo quả bồ đề vô thượng. Thần chú này, trong vô lượng kiếp có những chúng sanh chưa nghe được âm thanh của Thần chú chứ nói chi đến thọ trì niệm tụng. Thần chú Chuẩn Đề tổng nhiếp 25 bộ. Người trì chú Chuẩn đề chỉ một mực chuyên tâm trì tụng khi đã thành tựu (Cố gắng trì niệm một trăm nghìn biến trở lên sẽ vén từ từ những bí mật trong Mật tạng. Trì càng nhiều biến thì tâm hạnh con người từ từ sẽ hòa quyện cùng tâm bồ tát như lai. Lòng từ bi thương người, cứu người sẽ tự lang rộng trong tâm của ta. Lòng tự lực ấy có một sức mạnh vô hình nó luôn đánh đổ mọi phiền não, giận hờn. Đánh đổ mọi si mê, tà kiến. Trong lúc nóng giận, lòng từ bi lại đến, đến một cách trọn vẹn, chan hòa với tâm chúng sanh hoàn toàn vô ngã. Nó vô ngã cho nên lúc đó ta không còn thấy sự hơn, thua, cao cả, hèn mọn, yêu thương, ghét bỏ. Lúc đó, chỉ có một tâm từ bi của Đức Phật giang lòng mình ra, giang tay mình ra ôm ấp mọi vật, mọi người như chính ta. Một cái ta đại ngã, đại ngã vì đối với ta, người không còn khoảng cách giới hạn. Một sự thấy như vậy hoàn toàn trong sáng, sáng suốt, không ngăn mé. Ngay lúc đó, chúng ta hoàn toàn biết chơn thật, biết phân biệt chơn thật không sai trái một điều nào cả. Vì sao không sai trái, vì hoàn toàn vô ngã khi đã vô ngã thì không có ta, không người, tất cả chỉ là huyễn hợp. Một khối thịt này và vô lượng khối thịt khác trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là do từng vi tử, phân tử, nguyên tử….giả hợp lại thôi. Khi hiểu hoàn toàn vô ngã như vậy, ta tranh đấu để làm gì? hơn thua, thành bại lát nữa đây hóa thành hư không.

Thần chú Chuẩn đề khi hành giả đi sâu vào mật hạnh của ngài thì sẽ mau chứng đến đạo quả niết bàn là vậy. Hãy trì tụng đi người đang chờ ta, đang mở rộng tâm, vòng tay lớn để đón tiếp những đứa con từ ngã về với vô ngã và cuối cùng là hữu ngã để hoắng hóa giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi trầm luân, khổ ải.

Hành giả chuyên tâm trì tụng thành tựu được Thần chú chuẩn đề thì sử dụng tu trì mọi Thần chú khác đều được thành tựu.

Chuẩn đề công đức tu, tịch tịnh tâm thường tụng
Nhứt thiết Chư đại nạn, vô năng xâm thị nhơn.
Thiên thương cập nhơn gian, thọ phước như đẳng Phật.
Ngộ thử như ý châu, địch hoạch vô đẳng đẳng”


Dịch:


“Chuẩn đề công đức tu, vắng lặng tâm thường tụng
Tất cả các đại nạn, không thể xâm hại người
Trên trời và cõi người, thọ phước như phật đẳng
Gặp châu như ý này, đắc định chức bồ đề”


Thần chú chuẩn đề như “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha” sau chư tổ đã thêm Thần chú “Bộ Lâm” vào là Phật đảnh Đại luân Nhứt tự Minh Vương Đà La Ni. Khi đọc, tụng, trì niệm thần chú này khiến các pháp mau thành tựu. Các pháp của như lai sắp muốn diệt, thần chú này có công năng làm các phật sự tăng trưởng, thường trường tồn. Lại ủng hộ tất cả các pháp tạng, các Đức như lai trong thời mạt pháp này (Thần chu này còn gọi là Mạt pháp Nhứt tự đà la ni).

Người thọ trì Thần chú Đà La ni này hay khiến các pháp mình thọ trì mau chóng thành tựu. Công năng Thần chú này cũng hay diệt các pháp ác khác, bẻ gãy tất cả các pháp không thiện, ác tính. Người trì Thần chú này mau chóng đến quả vị Bồ tát bất thoái chuyển, mau chóng giải thoát, đạt thành quả vị Niết bàn Bồ đề vô thượng. Từ những công năng, uy lực của Nhứt tự Đa La ni “Bộ Lâm” chư tổ đã thêm vào phía sau cuối cùng của Thần chú Chuẩn đề “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm”.

Sau khi trì niệm xong, hành giả đảnh lễ Đức bổn tôn Chuẩn Đề 3 lạy, niệm hồng danh người. Rồi quỳ xuống chấp hai tay lại thành tâm hồi hướng, nguyện:’ “Con tên..tuổi nguyện hồi hướng công đức này về tất cả pháp giới chúng sanh và đệ tử đồng sanh tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức trì niệm này đến với những oan hồn, yểu tử, không dã,thị Thành, không nơi nương tựa được nhiều phước báu siêu sanh tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức này đến với Cửu huyền thất tổ đồng siêu thăng tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức tu hành này về quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Nam mô thất cu chi chuẩn đề phật mẫu”.


Nghi quỹ áp dụng cho những người không có bàn thờ, không có nhà cửa, sống lang thang hay hoặc là đang làm việc trong công xưởng, công ty.

Nếu như quí đạo hữu mình vì công ăn việc làm. Mỗi sáng hay tối quán tưởng trong tâm mình kính đàn hoặc tưởng bổn tôn hay là quán tưởng trong tâm mình có kính đàn đức Phật mẫu chuẩn đề ngồi bên trong, có chín chữ phạn Thần chú Chuẩn đề theo thứ tự từ trái sang phải.

Khi quán tường như vậy ta niệm trong tâm:


- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Phật - 3 lần.
- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Bồ Tát – 3 lần
- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Thanh Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng – 3 lần.
- Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật – 3 lần.
- Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - 3 lần.
- Nam mô Quán Tự Tại Vương Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lần.
- Nam mô Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn – 3 lần.

Niệm xong như vậy ta cứ trì niệm trong tâm của mình:

- Úm Lam - 7đến 21 biến (Lần)
- Úm Xỉ Lâm - 7 đến 21 biến
- Úm ( Om) Ma Ni Pad Mê Hum - 21 biến.

Niệm như vậy xong, hành giả bắt đầu niệm “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm”.
Cứ niệm thầm liên tục như vậy trong tâm, rảnh rỗi là cứ niệm. Đi xe, đi tàu cũng niệm. Vào công sở làm việc xong cũng niệm. Hay ở bất kỳ nơi đâu khi có thời gian rảnh thì niệm cho đến lúc tâm mình lúc nào cũng có câu Thần chú chuẩn đề “Úm chiệc lệ, chủ lệ, chuẩn đề ta bà ha. Bộ Lâm”. Khi nghe âm thanh tiếng xe chạy cũng là âm thanh của Thần chú. Tiếng gió thổi, sóng vỗ cũng là Thần chú. Niệm như vậy thì ta sẽ đến Nhất tâm bất loạn. Lúc người ta chửi mình cũng nghe tiếng Thần chú. Nghe như vậy được thì đâu còn pháp nào là khổ, là vui nữa. Đâu còn pháp nào là nhơ là sạch. Mang tâm hạnh như thế thì ta đã đạt được định lực trong đời này. Khi đã có định lực thì không bị cuống, rành buộc theo dục vọng. Trong mỗi lúc, mỗi ý niệm. Chúng ta đều nhìn thấy rõ, hiểu rõ như vậy thì sanh được huệ, sanh được huệ thì toàn các pháp trong ta đều thanh tịnh. Khi đã thanh tịnh thì ta đã có trong tâm sự giới lực. Giới lực luôn luôn bộ phá , đánh đuổi những vọng tưởng tham, sân, si.

Sau khi nhận nghi quỹ hành trì Chú chuẩn đề tu hành. Thì phương pháp bên cạnh hướng dẫn tu như vậy là đã thể hiện ra giới định huệ mà giới định huệ là con đường tu giải thoát của Chư Phật.

Đây là nghi quỹ hành trì chú Chuẩn đề. Nhóm cư sĩ Mật tông Chuẩn đề chúng tôi tài hèn, trí mọn nếu có điều chi sơ xót cầu mong chư vị Thiện tri thức niệm tình thứ lỗi cho.

Nam mô Thất cu chi Phật mẫu Chuẩn đề. Chúng con xin hồi hướng công đức này về với tất cả pháp giới chúng sanh đều tề thành Phật Đạo.


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 16/05/2016 lúc 09:06:56(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 9 người cảm ơn Guest cho bài viết.
cuiyang07 trên 24-09-2016(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 30-10-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 20-11-2016(UTC) ngày, Trúc An trên 26-03-2017(UTC) ngày, Haophuong trên 14-06-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 07-06-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 08-07-2021(UTC) ngày, nhuanhien trên 11-07-2022(UTC) ngày
Nhu?n Nguyên  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Nhu?n Nguyên

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cho em hỏi: mua 'Kính đàn' ở đâu vậy?
Có sư huynh, sư tỷ nào chi em với, em ở Tây Nguyên không biết mua ở đâu.
Hay là Có sư huynh, sư tỷ nào phát tâm.
Nguyen Chieu  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: Nhuận Nguyê Go to Quoted Post
Cho em hỏi: mua 'Kính đàn' ở đâu vậy?
Có sư huynh, sư tỷ nào chi em với, em ở Tây Nguyên không biết mua ở đâu.
Hay là Có sư huynh, sư tỷ nào phát tâm.


Đạo hữu muốn thỉnh kính đàn thì cho địa chỉ mình sẽ thỉnh giùm và gửi về cho đạo hữu.
TBT  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
A Di Đà Phật, Đạo hữu Nguyên Chiếu có thể thỉnh giúp mình kính đàn được không ah ! mình tên là Trần Thị Thái - Số nhà 32 Khu Dây Thép - Thị Trấn Đồng Đăng - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn. Xin cám ơn bạn, A Di Đà Phật, và cho mình gửi tiền chi phí ah.
Nguyen Chieu  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: TBT Go to Quoted Post
A Di Đà Phật, Đạo hữu Nguyên Chiếu có thể thỉnh giúp mình kính đàn được không ah ! mình tên là Trần Thị Thái - Số nhà 32 Khu Dây Thép - Thị Trấn Đồng Đăng - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn. Xin cám ơn bạn, A Di Đà Phật, và cho mình gửi tiền chi phí ah.


A DI ĐÀ PHẬT, Nguyen Chieu đã thỉnh và gửi bằng bưu điện rồi ạ.
lucky68  
#8 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
em muon thinh kinh dan nho su huynh thanh hung chi cho em cho thinh va giup em lam sao lien lac duoc dien dan tam mat, em docqua nghi quy hanh tri than chu chuan de va co vai dieu khong hieu nho su huynh chi diem de em hoc tu theo phap mon nay va theo em biet thi neu nhu minh tri chu chuan de thi khong duoc noi cho ai biet het phai khong su huynh em doc trong kinh noi nhu day do. cho su huynh hoi am cam on su huynh nhieu
quanhoang7  
#9 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
quanhoang7

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Mình đã hỏi và tìm mua kính đàn đã lâu mà chưa được.
Đạo hữu Nguyên Chiếu có thể thỉnh giúp mình kính đàn được không ah !
mình tên là Đàm Ngọc Ánh - Số nhà 27, ngõ 199, đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0986906968. E-mail: QuanHoang7@yahoo.com
Và cho mình gửi tiền chi phí ah.
cuiyang07  
#10 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Do có rất nhiều đạo hữu nhầm lẫn phương pháp trì niệm thần chú Chuẩn đề, cũng như thực hiện theo nghi quĩ mà thầy hướng dẫn. Sau khi đọc kĩ bài của thầy hướng dẫn cũng như luận giải về công năng của thần chú. Các đạo hữu có thể đọc tham khảo lại bài này của Cuiyang giản lược lại nghi quĩ.


Nghi Quĩ Hành Trì Thần Chú Chuần Đề
(Dành cho người có thời gian công phu trước bàn thờ, đàn pháp)

- Nhất tâm đảnh lễ A Súc Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Bảo Sanh Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lể Quán Tự Tại Vương Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Bất Không Thành Tựu Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Chư Phật Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Đại Chuẩn Đề Đà lL Ni – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Tu Đa La Tạng Nhất Thiết Đà La Ni Môn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na – cung điện trung Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu Bồ tát ma ha tát – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhất tâm đảng lễ Di Lặc Bồ tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Hư Không Tạng Bồ tát Ma Ha Yát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Thế Giới Nhứt Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, Chư Đại Thanh Văn Tăng – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương thế giới nhứt thiết Tam thừa Hiền Thánh tăng – 1 lạy.


“Hôm nay, con tên họ, tuổi, pháp danh nếu có….Hôm nay, con nguyện ăn năn, sám hối tội lỗi từ vô thủy, vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, làm thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi như: giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm cho thân phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá sự hòa hợp của chúng tăng, ăn thịt uống rượu, sát sanh hại vật, trộm cướp, tà dâm. Nay con thành tâm ăn năn, sám hối nghiệp chướng của con. Nay thành tâm sám hối. Hết thảy xin phát lồ không dám che dấu tội đã làm, nguyện được trừ diệt. Tội ác vị lai không dám tạo nữa.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát - 3 lạy

Hôm nay, con đệ tử tên........…tuổi…....... thành tâm phát nguyện. Nguyện khắp tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề, dứt trừ các phiền não, Chứng nhứt thiết trí.
Con nguyện nay tu Chuẩn Đề hạnh bí mật. Mong cầu được thành Phật Đạo. Tùy tâm chóng thành tựu.
Con đệ tử tên........... tuổi…........nguyện hồi hướng công đức tu hành, cùng hạnh chơn ngôn hồi hướng về tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành Đạo vô thượng bồ đề.
Nam mô Thất cu Chi Phật Mẫu Chuẩn đề - 3 lạy”.

Đi vào trì niệm

Úm Lam ( 21 -49 biến)
Úm Xỉ Lâm ( 21 - 49 biến)
Úm (Om) Ma Ni Pad Me Hum (21- 49 biến)
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM ( tụng từ 108 biến đến 1080 biến trở lên)
Sau khi trì niệm xong, hành giả đảnh lễ .
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề ( 3 lần) Rồi quỳ xuống chấp hai tay lại thành tâm hồi hướng.
Nguyện:’ “Con tên.....tuổi nguyện hồi hướng công đức này về tất cả pháp giới chúng sanh và đệ tử đồng sanh tịnh độ.
Nguyện hồi hướng công đức trì niệm này đến với những oan hồn, yểu tử, không dã,thị Thành, không nơi nương tựa được nhiều phước báu siêu sanh tịnh độ.
Nguyện hồi hướng công đức này đến với Cửu huyền thất tổ đồng siêu thăng tịnh độ.
Nguyện hồi hướng công đức tu hành này về quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác.
Nam mô thất câu chi Phật Mẫu Chuẩn đề ”.

UserPostedImage
UserPostedImage
Ấn Chuẩn Đề tổng nhiếp kiết ấn khi thực hiện công phu


Nghi quỹ áp dụng cho những người không có bàn thờ, không có nhà cửa, sống lang thang hay hoặc là đang làm việc trong công xưởng, công ty.


Nếu như quí đạo hữu mình vì công ăn việc làm. Mỗi sáng hay tối quán tưởng trong tâm mình kính đàn hoặc tưởng bổn tôn hay là quán tưởng trong tâm mình có kính đàn đức Phật mẫu chuẩn đề ngồi bên trong, có chín chữ phạn Thần chú Chuẩn đề theo thứ tự từ trái sang phải.

Khi quán tường như vậy ta niệm trong tâm:


- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Phật - 3 lần.
- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Bồ Tát – 3 lần
- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Thanh Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng – 3 lần.
- Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật – 3 lần.
- Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - 3 lần.
- Nam mô Quán Tự Tại Vương Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lần.
- Nam mô Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn – 3 lần.

Niệm xong như vậy ta cứ trì niệm trong tâm của mình:

- Úm Lam - 7đến 21 biến (Lần)
- Úm Xỉ Lâm - 7 đến 21 biến
- Úm Ma Ni Pad Mê Hum - 21 biến.
- ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM ( tụng từ 108 biến đến 1080 biến trở lên)

Cứ niệm thầm liên tục như vậy trong tâm, rảnh rỗi là cứ niệm. Đi xe, đi tàu cũng niệm. Vào công sở làm việc xong cũng niệm. Hay ở bất kỳ nơi đâu khi có thời gian rảnh thì niệm cho đến lúc tâm mình lúc nào cũng có câu Thần chú chuẩn đề “Úm chiệc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ Lâm”. Khi nghe âm thanh tiếng xe chạy cũng là âm thanh của Thần chú. Tiếng gió thổi, sóng vỗ cũng là Thần chú. Niệm như vậy thì ta sẽ đến Nhất tâm bất loạn. Lúc người ta chửi mình cũng nghe tiếng Thần chú. Nghe như vậy được thì đâu còn pháp nào là khổ, là vui nữa. Đâu còn pháp nào là nhơ là sạch. Mang tâm hạnh như thế thì ta đã đạt được định lực trong đời này. Khi đã có định lực thì không bị cuống, rành buộc theo dục vọng. Trong mỗi lúc, mỗi ý niệm. Chúng ta đều nhìn thấy rõ, hiểu rõ như vậy thì sanh được huệ, sanh được huệ thì toàn các pháp trong ta đều thanh tịnh. Khi đã thanh tịnh thì ta đã có trong tâm sự giới lực. Giới lực luôn luôn bộ phá , đánh đuổi những vọng tưởng tham, sân, si.


Sửa bởi người viết 24/04/2015 lúc 02:48:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 20-11-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 07-06-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 08-07-2021(UTC) ngày
quanhoang7  
#11 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
quanhoang7

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cám ơn nhiều.
Originally Posted by: cuiyang07 Go to Quoted Post
Bạn muốn thỉnh mua kính đàn, theo như Cuiyang được biết ở ngoài Hà nội bán rất nhiều, bạn có thể tìm mua ở các hiệu sách Tiền Phong ở gần bến xe Kim Mã, hoặc ở Tràng Tiền... mẫu kính đàn đã có ở diễn đàn, hoặc ở các cửa hàng bán vật dụng học sinh, hoặc bạn có thể tìm trên mạng có rất nhiều.

Bạn thử vào trang web này xem sao ! http://www.dungcutrangdiem.vn/s...iem/guong-trang-diem-002
Không Chi?u  
#12 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
chào bạn phattamquan hoang7,nếu hai bạn muốn thỉnh kính đàn mình chỉ cho hai bạn tới số 111phố tôn đức thắng đầu ô chợ dừa khâm thiên giá giao động từ 50 đến 150n tùy từng loại bạn ạ.các bạn tới đó mà lựa và chọn nhé
Huy?n Linh  
#13 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: Nguyen Chieu Go to Quoted Post
Đạo hữu muốn thỉnh kính đàn thì cho địa chỉ mình sẽ thỉnh giùm và gửi về cho đạo hữu.


Xin thân ái kính chào bạn. Tôi đang cư ngụ tại Texas, USA. Tôi không có phương tiện để tự mình thỉnh kính đàn. Cúi mong bạn hãy hoan hỉ từ bi thỉnh dùm cho tôi 1 cái kính đàn. Xin vui lòng cho tôi biết lệ phí là bao nhiêu, tôi sẽ gửi tiền về để bạn có phương tiện giúp dùm tôi đạt thành sở nguyện. Xin thành tâm cãm tạ bạn rất nhiều. Khẩn cầu thập phương Chư Phật luôn luôn gia hộ cho bạn và các người thân thương trong gia đình. Chúc bạn vạn sự như ý và nhanh chóng thành tựu trên bước đường tìm Giác Ngộ!

Huyền Linh Romie Lee
5210 West Lovers Lane
Dallas, TX 75209
USA
Huy?n Linh  
#14 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Xin thân ái kính chào bạn NGUYEN CHIEU và tất cả anh chị em trong diễn đàn. Thưa bạn NGUYEN CHIEU, tôi không có phương tiện để tự mình thỉnh kính đàn. Xin bạn hãy hoan hỉ từ bi thỉnh dùm cho tôi 1 cái. Xin vui lòng cho tôi biết lệ phí là bao nhiêu, tôi sẽ gửi về để bạn có phương tiện giúp dùm cho tôi đạt thành sở nguyện. Tôi hiện đang cư ngụ bên Dallas, Texas USA. Xin cãm tạ bạn NGUYEN CHIEU rất nhiều. Công ân này tôi sẽ mãi mãi luôn ghi nhớ. Khẩn cầu thập phương Chư Phật luôn luôn gia hộ cho bạn và những người thân yêu trong gia đình. Chúc bạn nhanh chóng thành tựu trên bước đường tìm Giác Ngộ! Nam Mô A Di Đà Phật.

Huyền Linh Romie Lee
1734 North Jupiter Road, Apt. #2102
Garland, Texas 75042
USA
Không Chi?u  
#15 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
chào bạn HUYỀN LINH và các bạn đạo,KHÔNG CHIẾU có thể thỉnh giùm các bạn KÍNH ĐÀN rất nhiều loại đắt rẻ đều có giá từ 50n trở lên .Nếu bạn nào có nhu cầu mình hoan hỉ thỉnh giùm các bạn
Nguyen Chieu  
#16 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: Huyền Linh Go to Quoted Post
Xin thân ái kính chào bạn NGUYEN CHIEU và tất cả anh chị em trong diễn đàn. Thưa bạn NGUYEN CHIEU, tôi không có phương tiện để tự mình thỉnh kính đàn. Xin bạn hãy hoan hỉ từ bi thỉnh dùm cho tôi 1 cái. Xin vui lòng cho tôi biết lệ phí là bao nhiêu, tôi sẽ gửi về để bạn có phương tiện giúp dùm cho tôi đạt thành sở nguyện. Tôi hiện đang cư ngụ bên Dallas, Texas USA. Xin cãm tạ bạn NGUYEN CHIEU rất nhiều. Công ân này tôi sẽ mãi mãi luôn ghi nhớ. Khẩn cầu thập phương Chư Phật luôn luôn gia hộ cho bạn và những người thân yêu trong gia đình. Chúc bạn nhanh chóng thành tựu trên bước đường tìm Giác Ngộ! Nam Mô A Di Đà Phật.

Huyền Linh Romie Lee
1734 North Jupiter Road, Apt. #2102
Garland, Texas 75042
USA


mình sẽ thỉnh giùm và gửi bưu điện cho đạo hữu nhé. Khi nào nhận được đạo hữu cho minh hay nhé. đạo hữu có thể liên lạc qua email của mình là tvthong76@yahoo.com
Chúc đạo hữu an lạc và tinh tấn
Nguyen Chieu  
#17 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Bạn Huyền Linh có thể cho mình số điện thoại để ghi lên phong bì gửi đồ sang cho bạn người ta sẽ gọi cho bạn. Vì bưu điện họ yêu cầu phải có để tránh trường hợp họ không tìm ra địa chỉ thì họ phải gửi trả lại.
thanhbinh  
#18 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
a di đà phật đạo hữu nguyễn chiếu co thể thỉnh gúp minh kinh đàn được không cho
hoahoa128  
#19 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Các vị sư huynh, sư tỷ, đạo hữu cho mình hỏi:
mình chưa có nhận quán đảnh không biết có thể thực hiện nghi quỷ trì chú chuẩn đề được không.
mình hay có thói quen niệm chú, hồng danh khi chạy xe đến chổ làm, vậy chỉ niệm ngũ bộ chú thôi được hay không ah.
và mình thấy trên youtube có anh chị thực hiện niệm chú như thế này: "úm lam, um xỉ lâm, um mani padme hum, um chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha, bộ lâm" thành 1 câu khác với sư huynh chỉ theo nghi quỷ trên.
Nam mô thấ cu chi Phật mẫu Chuẩn Đề.
hoatnaovien  
#20 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Nếu bạn chưa thọ nhận lễ quán đảnh, nhưng vẫn muốn tự thực hiện theo nghi quĩ Chuẩn Đề cũng không có sao. Vì phật pháp không của riêng ai, nhưng để đạt được sự thắng giải trong tu tập bất cứ pháp môn nào cũng cần nương tựa vào người thầy hữu hình, bậc thiện tri thức dìu dắt, nhất là mật chú rất cần bậc minh sư người hướng dẫn, và tốt nhất cần nhận sự quán đảnh trao truyền khẩu quyết theo từng dòng, ví dụ như Lục tư, Chuẩn Đề, hoặc Ngũ bộ chú.

Tùy căn cơ mỗi người mà lựa chọn cho mình một phương tiện phù hợp nhất, thiền, tịnh, mật. Bạn nghe trên youtube đó là Ngũ bộ thần chú, nghi quĩ hành trì Ngũ bộ chú khác với Chuẩn Đề; Ngũ bộ chú là bạn trì niệm xuyên suốt cả 5 câu thần chú đó. Nhưng Chuẩn Đề là đi chuyên nhất một thần chú " Úm chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha. Bộ lâm". Bạn có thể tham khảo thêm sách bộ " Mật tông - Thích Viên Đức " để hiểu sâu hơn về chú Chuẩn Đề.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.