Thông báo

Icon
Error

3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
admin  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
NGHI QUỸ HÀNH TRÌ THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀUserPostedImage
Nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn đề đã có rất nhiều trong kinh sách Mật giáo – Kinh Phật. Hầu như ai tu, nghiên cứu về Mật giáo đều cũng đã biết. Nhưng ở đây, chúng tôi – nhóm cư sĩ Mật Tông Chuẩn đề, trong quá trình tu học trải qua thời gian hành trì. Hôm nay, xin đưa ra cùng quí đạo hữu một nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn đề. Mong quí Thiện tri thức, quí đạo tâm hết lòng giúp đỡ chúng tôi, cùng chúng tôi chia sẻ lại cho quí đạo sau này. Chúng tôi xin mạn phép.

Tuần tự thực hiện nghi quỹ như sau:

Hành giả trước khi trì niệm Thần chú Chuẩn đề đứng trước bàn thờ Phật, hay kính đàn (Nếu không có kính đàn hành giả nên quán tưởng trong tâm mình một vầng sáng tròn kính đàn) làm lễ dâng hương (dâng cúng lễ vật). Nếu người nghèo không có đủ tiền tài để mua lễ vật thì nên lấy một ly nước sạch niệm Thần chú Tịnh Pháp giới chơn ngôn “Úm Lam” vào ly nước đó 21 biến.. Tiếp đó niệm biến thực chơn ngôn “Nẵng mô tát phạ đát tha, nghiệt đa tha lồ chỉ đề. Úm tam bạt ra, tam bạt ra hồng” 21 biến.UserPostedImage
UserPostedImage
Kính Đàn thông thường có thể bỏ túi mang theo bên mìnhUserPostedImage


Kính đàn
Khi tụng Thần chú tịnh pháp giới chơn ngôn “Úm lam” vào vật thực ly nước. Do năng lực của Thần chú làm cho vật thực thanh tịnh, trong sạch, thơm tho và năng lực đó biến đi khắp pháp giới. Kế đó tụng biến thực chơn ngôn do năng lực của chơn ngôn này làm cho ly nước đó hoặc vật thực, món ăn, uống kia biến thành các thức ăn, uống ngon, thơm của Chư thiên, thượng vị cam lồ, chu phung biến cùng dường mười phương vô tận tam bảo.

Khi đã trì tụng thần chú trên cúng dường xong, hành giả quì xuống hai tay chấp tay lại nhất tâm đảnh lễ:

- Nhất tâm đảnh lễ A Súc Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Bảo Sanh Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lể Quán Tự Tại Vương Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Bất Không Thành Tựu Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Chư Phật Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Đại Chuẩn Đề Đà lL Ni – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Tu Đa La Tạng Nhất Thiết Đà La Ni Môn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na – cung điện trung Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu Bồ tát ma ha tát – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhất tâm đảng lễ Di Lặc Bồ tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Hư Không Tạng Bồ tát Ma Ha Yát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Thế Giới Nhứt Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, Chư Đại Thanh Văn Tăng – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương thế giới nhứt thiết Tam thừa Hiền Thánh tăng – 1 lạy.

Tại vì sao chúng ta phải đảnh lễ hồng danh Chư phật theo thứ tự trên. Vì kinh phân biệt Thánh vị tu chứng pháp môn nói:

“Đức Như Lai tối sơ nơi vô thượng thừa phát tâm bồ đề do Đức Phật A Súc gia trì cho nên chứng được viên mãn bồ đề tâm.

Do chứng được bồ đề tâm nên ngọai cảm trong hư không Đức phật Bảo sanh quán đảnh thọ ngôi vị pháp vương trong ba cõi.

Do Đức Phật quán tự tại vương gia trì nói lời chuyển pháp luân vô lượng tu đa la pháp môn.

Do Đức phật Bất không thành tựu gia trì nơi các việc Phật sự và việc hữu tình đã tu lợi lạc hết thảy đều được thành tựu.” Cho nên, chúng ta phải thứ tự đảnh y lễ như trên.

Khi Đức Như Lai phát tâm vô thượng thừa thì được tất cả những vị phật kia trong tâm, trong như lai tạng đã lần lượt gia trì, quán đảnh, phát khởi đại bi thành tựu vô lượng, vô biên pháp môn. Rồi tu hành lợi lạc trong bản tánh như lai (Tạm gọi là như vậy) thành tựu các hạnh danh, hạnh thực chứng ngộ, hạnh nguyện v.v.v.. như Hư không Tạng Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Trừ Cái Chướng Bồ tát..v.v.v.. chư Như Lai trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đã tu hành lợi lạc như trên.Thì hôm nay, chúng ta cũng tiếp vô tận đăng, vô tận hạnh của chư như lai cho nên phải trì niệm, đảnh lễ như thế.NGHI QUỸ ĐẢNH LỄ, TRÌ NIỆM ĐỂ ÁP DỤNG CHO CON TRONG THỜI NÀY


Mỗi con người. mỗi cá nhân đều bận rộn, xôn xao trong xã hội đủ mọi điều. Chúng ta có thể đảnh lễ như sau (Nếu hoàn cảnh sống thoải mái, ổn định, thanh nhàn nên đảnh lễ theo nghi quỹ trên):

Nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn đề dành cho người trì niệm trước bàn thờ, đàn pháp:

- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na Mâu Ni Phật – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Chư Phật – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na – Cung Điện Trung Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Nhất Thiết Tam Thừa Hiền Thánh Tăng – 1 lạy (Hoặc - - Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Thinh Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng – 1 lạy).

Nếu người hành giả tu hành theo tôn giáo khác thì đảnh lễ xong những danh hiệu, hồng danh từ Nhứt tâm đảnh lễ Tỳ lô giá na mâu ni phật đến ….Nhứt thiết tam thứa Hiền Thánh tăng rồi quí đạo hữu tiếp tục đảnh lễ Vị giáo chủ mà quí vị tôn kính đã từng tu học theo giáo phái đó thì sẽ được toại nguyện.

Khi dâng hương cúng dường, đảnh lễ xong. Hành giả ngồi kiết già, bán gia hay trong một tư thế nào cũng được chủ yếu là tâm phải thanh tịnh, trong sạch. Chấp hai tay lại khẩn nguyện:

“Hôm nay, con tên họ, tuổi, pháp danh nếu có….Hôm nay, con nguyện ăn năn, sám hối tội lỗi từ vô thủy, vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi như: giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm cho thân phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá sự hòa hợp của chúng tăng, ăn thịt uống rượu, sát sanh hại vật, trộm cướp, tà dâm. Nay con thành tâm ăn năn, sám hối nghiệp chướng của con. Nay thành tâm sám hối. Hết thảy xin phát lồ không dám che dấu tội đã làm, nguyện được trừ diệt. Tội ác vị lai không dám tạo nữa.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát - 3 lạy

Hôm nay, con đệ tử tên........…tuổi…....... thành tâm phát nguyện. Nguyện khắp tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề, dứt trừ các phiền não, Chứng nhứt thiết trí.
Con nguyện nay tu Chuẩn Đề hạnh bí mật. Mong cầu được thành Phật Đạo. Tùy tâm chóng thành tựu.
Con đệ tử tên........... tuổi…........nguyện hồi hướng công đức tu hành, cùng hạnh chơn ngôn hồi hướng về tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành Đạo vô thượng bồ đề.
Nam mô Thất cu Chi Phật Mẫu Chuẩn đề - 3 lạy”.Kế đến kiết ấn Đại ấn tam muội. Lấy hai tay mở ngửa ra, tay mặt để lên tay trái, hai ngón tay cái giáp móng lại với nhau để ngang dưới rún. Ấn này làm cho ta thanh tịnh, dẹp đi những loạn tưởng, tạp niệm, suy nghĩ. Khi lắng định tâm thân rồi chúng ta nên suy nghĩ lại những cảnh khổ của thế gian bệnh tật, chết chóc, những cảnh sanh lão bệnh tử. Những cảnh khổ trong sáu đường dữ khiến cho tất cả chúng sanh từ vô thủy, vô chung đến nay trôi lăn, trầm luân trong biển khổ luôn hồi, sanh tử. Từ chỗ thấy ra, ngộ ra những cảnh khổ đau, giả tạm trên, hành giả mới phát tự trong tâm của mình phải tu, phải trì niệm, khởi nguyện phát tâm bồ đề.

Khi suy nghĩ được như vậy, hành giả sẽ phát được từ định, bi định, nhập vào sự thanh tịnh. Lúc đó, hành giả nên Quán chữ Lam trên đỉnh đầu phát sáng. Từ từ, chữ lam đó sẽ lan rộng ra trùm cả thân mình. Rồi thân mình là Lam tự, lửa cháy sáng rực lên. Khi đó miệng đọc “Úm Lam” từ 21đến 49 biến (lần) hay nhiều hơn nữa. Tình pháp giới chơn ngôn “Úm lam” này là một Thần chú có công năng lớn làm cho tâm mình thanh tịnh. Thân, áo, đạo tràng không thanh tịnh thì khi quán đọc “Úm Lam” sẽ được thanh tịnh. Sự thanh tịnh sẽ lan tỏa đi khắp pháp giới để tiêu trừ nghiệp chướng. Mỗi chơn ngôn đều có năng lực rất lớn. Nên chúng ta không nên phân biệt thần chú này cao, thần chú kia thấp v.v.v sẽ mang tội. Nếu chúng ta quán tưởng Lam tự cháy rực lan rộng pháp giới như trên thì chúng ta sẽ được thành tựu. Mọi pháp môn khác cũng đều đưa đến bến bờ giác, giải thoát.

Kế đến, hành giả niệm Hộ Thân Chơn Ngôn “Úm Xỉ Lâm” 21 hoặc 49 biến hay nhiều hơn. Trong kinh nói, thần chú này là vua lớn trong các Thần chú Đà La Ni. Nếu có người trai lành, gái tín hay thọ trì sẽ được Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường đến ủng hộ. Như vậy, nếu chúng ta thành tâm trì niệm Thần chú này thì đương nhiên chúng ta sẽ được một vị Thầy trong vô hình là Đức Văn Thù Sư lợi Bồ tát thường đến dạy bảo, truyền dạy, gia hộ cho mình. Rất khó được một vị Thầy trong vô hình là Đức Bồ Tát truyền dạy. Nếu trong kinh Đức Phật đã nói và qua thực tế của nhiều Vị Tổ, Thầy, nhiều vị Thiện tri thức đã tu hành, thực nghiệm được như trong kinh đã nói, đã truyền dạy cho chúng ta thì thực tế quá rõ ràng. Hôm nay, chúng ta tạo nên một niềm tin vững chắc một lòng trì niệm sẽ đạt thành tựu. Thần chú này cũng có công năng gia hộ, bảo vệ mình, người thân, quốc gia xã tắc, nhân loại. Nếu hành giả chí tâm trì niệm đạt số biến cao nhiều như torng kinh đã nói. Thần chú này có đưa ta thoát khỏi bến mê đưa ta đến bến bờ giác ngộ thành tựu qu3a bồ đề Vô thượng chánh đẳng, chánh giác.

Sau khi hành giả trì niệm hộ thân chơn ngôn 21 biến, 49 biến hoặc 108 biến xong. Kế đến hành giả trì niệm tiếp “Lục tự Đại Minh chơn ngôn – Úm (Om) Ma Ni Pad Mê Hum”. Khi trì niệm thần chú này hành giả cứ tiếp tục kiết ấn Kim cang hoặc liên hoa ấn (Hai tay xòe ra chụm hai cổ tay vào nhau. Hai ngón cái, hai ngón út chạm vào nhau. Các ngón khác bung ra. Nếu chưa rõ, chưa làm được quí vị nên liên hệ đến ban quản trị diễn đàn Tammat sẽ được hướng dẫn cặn kẽ hơn trên thực tế). Rồi tiếp tục kiết ấn như trên và niệm Lục tự Đại minh chơn ngôn – Úm Ma Ni Pad Mê Hum.

Trong kinh Trang nghiêm Bảo Vương nói: Khi Đức Quan thế âm tự tại bồ tát nói thần chú Đại minh này thì bốn đại bộ châu và cung điện các cõi Trời thảy đều rung động. Nước bốn biển lớn nổi sóng ào ạt. Hết thảy các ma làm việc chướng ngại đều sợ hãi chạy trốn mất.

Lục tự Đại Minh chơn ngôn là bổn tâm vi diệu của Quán thế âm tự tại Bồ tát. Người hay thọ trì Chú Đại Minh này. Lúc trì tụng, trong khoảng thời gian đó có 99 căn già hằng hà sa số như lai tập hội tâm sẽ phát khởi ra vô số pháp môn, hạnh lành, đa la ni, từ bi hỷ xả, tâm của chư phật mười phương quá khứ, hiện tại, vị lai cộng hiển trong sát na thời gian. Lại có vô số Bồ tát, thiên long bát bộ đến hộ vệ người ấy. Thần chú Đại Minh này có công năng đưa đến sự giải thoát viên mãn.

Khi chúng ta trì niệm Lục tự Đại Minh Chơn Ngôn xong, hành giả nên ngồi tĩnh tọa, tâm vắng lặng, thanh tịnh, tâm hướng về Đức Bổn Tôn thầm cầu nguyện: “Hôm nay, con đệ tự…nguyện trì niệm tu hành Thần chú Chuẩn Đề mong Đức Ngài gia hộ cho con tâm mau sáng suốt, mau chứng đạo quả bồ đề tâm. Nam mô thất cu chi Phật Mẫu chuẩn đề”.

UserPostedImage
Ấn tổng nhiếp Chuẩn đề


Kế đến kiết ấn Chuẩn đề (Hai tay xòe ra. Hai ngón áp út, ngón út của hai tay co lại vào lòng bàn tay. Ngón tay áp út của tay mặt đặt trước còn tất cả ngòn đều thẳng ra. Hai ngón tay giữa chụm đầu lại. Hai ngón tay cái co lại vịn vào đốt thứ nhất của ngón giữa. Hai ngón cái đặt vào đốt nhất của ngón vô danh đã co vào lòng bàn tay rồi của bàn tay mặt. Nếu chưa rõ hãy liên hệ với ban quản trị diễn đàn để có phương pháp chỉ dẫn rõ hơn).

Kiết ấn xong, hành giả niệm Thần chú “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” niệm như vậy 108 biến hoặc nhiều hơn.

UserPostedImage

Chuẩn Đề Phạn Tự


Thần chú Chuẩn đề này có công năng rất lớn. Người thường hay trì niệm sẽ được mười phương chư phật, chư bồ tát, thiên long bát bộ, gia hộ, hộ trì. Tránh được những tội ngũ nghịch, vô gián địa ngục. Trừ tất cả những nghiệp chướng xấu, nặng nề đau khổ chóng mau đưa con người đến bến bờ giác vạn hạnh. Mau đến đạo quả bồ đề vô thượng. Thần chú này, trong vô lượng kiếp có những chúng sanh chưa nghe được âm thanh của Thần chú chứ nói chi đến thọ trì niệm tụng. Thần chú Chuẩn Đề tổng nhiếp 25 bộ. Người trì chú Chuẩn đề chỉ một mực chuyên tâm trì tụng khi đã thành tựu (Cố gắng trì niệm một trăm nghìn biến trở lên sẽ vén từ từ những bí mật trong Mật tạng. Trì càng nhiều biến thì tâm hạnh con người từ từ sẽ hòa quyện cùng tâm bồ tát như lai. Lòng từ bi thương người, cứu người sẽ tự lang rộng trong tâm của ta. Lòng tự lực ấy có một sức mạnh vô hình nó luôn đánh đổ mọi phiền não, giận hờn. Đánh đổ mọi si mê, tà kiến. Trong lúc nóng giận, lòng từ bi lại đến, đến một cách trọn vẹn, chan hòa với tâm chúng sanh hoàn toàn vô ngã. Nó vô ngã cho nên lúc đó ta không còn thấy sự hơn, thua, cao cả, hèn mọn, yêu thương, ghét bỏ. Lúc đó, chỉ có một tâm từ bi của Đức Phật giang lòng mình ra, giang tay mình ra ôm ấp mọi vật, mọi người như chính ta. Một cái ta đại ngã, đại ngã vì đối với ta, người không còn khoảng cách giới hạn. Một sự thấy như vậy hoàn toàn trong sáng, sáng suốt, không ngăn mé. Ngay lúc đó, chúng ta hoàn toàn biết chơn thật, biết phân biệt chơn thật không sai trái một điều nào cả. Vì sao không sai trái, vì hoàn toàn vô ngã khi đã vô ngã thì không có ta, không người, tất cả chỉ là huyễn hợp. Một khối thịt này và vô lượng khối thịt khác trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là do từng vi tử, phân tử, nguyên tử….giả hợp lại thôi. Khi hiểu hoàn toàn vô ngã như vậy, ta tranh đấu để làm gì? hơn thua, thành bại lát nữa đây hóa thành hư không.

Thần chú Chuẩn đề khi hành giả đi sâu vào mật hạnh của ngài thì sẽ mau chứng đến đạo quả niết bàn là vậy. Hãy trì tụng đi người đang chờ ta, đang mở rộng tâm, vòng tay lớn để đón tiếp những đứa con từ ngã về với vô ngã và cuối cùng là hữu ngã để hoắng hóa giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi trầm luân, khổ ải.

Hành giả chuyên tâm trì tụng thành tựu được Thần chú chuẩn đề thì sử dụng tu trì mọi Thần chú khác đều được thành tựu.

Chuẩn đề công đức tu, tịch tịnh tâm thường tụng
Nhứt thiết Chư đại nạn, vô năng xâm thị nhơn.
Thiên thương cập nhơn gian, thọ phước như đẳng Phật.
Ngộ thử như ý châu, địch hoạch vô đẳng đẳng”


Dịch:


“Chuẩn đề công đức tu, vắng lặng tâm thường tụng
Tất cả các đại nạn, không thể xâm hại người
Trên trời và cõi người, thọ phước như phật đẳng
Gặp châu như ý này, đắc định chức bồ đề”


Thần chú chuẩn đề như “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha” sau chư tổ đã thêm Thần chú “Bộ Lâm” vào là Phật đảnh Đại luân Nhứt tự Minh Vương Đà La Ni. Khi đọc, tụng, trì niệm thần chú này khiến các pháp mau thành tựu. Các pháp của như lai sắp muốn diệt, thần chú này có công năng làm các phật sự tăng trưởng, thường trường tồn. Lại ủng hộ tất cả các pháp tạng, các Đức như lai trong thời mạt pháp này (Thần chu này còn gọi là Mạt pháp Nhứt tự đà la ni).

Người thọ trì Thần chú Đà La ni này hay khiến các pháp mình thọ trì mau chóng thành tựu. Công năng Thần chú này cũng hay diệt các pháp ác khác, bẻ gãy tất cả các pháp không thiện, ác tính. Người trì Thần chú này mau chóng đến quả vị Bồ tát bất thoái chuyển, mau chóng giải thoát, đạt thành quả vị Niết bàn Bồ đề vô thượng. Từ những công năng, uy lực của Nhứt tự Đa La ni “Bộ Lâm” chư tổ đã thêm vào phía sau cuối cùng của Thần chú Chuẩn đề “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm”.

Sau khi trì niệm xong, hành giả đảnh lễ Đức bổn tôn Chuẩn Đề 3 lạy, niệm hồng danh người. Rồi quỳ xuống chấp hai tay lại thành tâm hồi hướng, nguyện:’ “Con tên..tuổi nguyện hồi hướng công đức này về tất cả pháp giới chúng sanh và đệ tử đồng sanh tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức trì niệm này đến với những oan hồn, yểu tử, không dã,thị Thành, không nơi nương tựa được nhiều phước báu siêu sanh tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức này đến với Cửu huyền thất tổ đồng siêu thăng tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức tu hành này về quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Nam mô thất cu chi chuẩn đề phật mẫu”.


Nghi quỹ áp dụng cho những người không có bàn thờ, không có nhà cửa, sống lang thang hay hoặc là đang làm việc trong công xưởng, công ty.

Nếu như quí đạo hữu mình vì công ăn việc làm. Mỗi sáng hay tối quán tưởng trong tâm mình kính đàn hoặc tưởng bổn tôn hay là quán tưởng trong tâm mình có kính đàn đức Phật mẫu chuẩn đề ngồi bên trong, có chín chữ phạn Thần chú Chuẩn đề theo thứ tự từ trái sang phải.

Khi quán tường như vậy ta niệm trong tâm:


- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Phật - 3 lần.
- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Bồ Tát – 3 lần
- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Thanh Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng – 3 lần.
- Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật – 3 lần.
- Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - 3 lần.
- Nam mô Quán Tự Tại Vương Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lần.
- Nam mô Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn – 3 lần.

Niệm xong như vậy ta cứ trì niệm trong tâm của mình:

- Úm Lam - 7đến 21 biến (Lần)
- Úm Xỉ Lâm - 7 đến 21 biến
- Úm ( Om) Ma Ni Pad Mê Hum - 21 biến.

Niệm như vậy xong, hành giả bắt đầu niệm “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm”.
Cứ niệm thầm liên tục như vậy trong tâm, rảnh rỗi là cứ niệm. Đi xe, đi tàu cũng niệm. Vào công sở làm việc xong cũng niệm. Hay ở bất kỳ nơi đâu khi có thời gian rảnh thì niệm cho đến lúc tâm mình lúc nào cũng có câu Thần chú chuẩn đề “Úm chiệc lệ, chủ lệ, chuẩn đề ta bà ha. Bộ Lâm”. Khi nghe âm thanh tiếng xe chạy cũng là âm thanh của Thần chú. Tiếng gió thổi, sóng vỗ cũng là Thần chú. Niệm như vậy thì ta sẽ đến Nhất tâm bất loạn. Lúc người ta chửi mình cũng nghe tiếng Thần chú. Nghe như vậy được thì đâu còn pháp nào là khổ, là vui nữa. Đâu còn pháp nào là nhơ là sạch. Mang tâm hạnh như thế thì ta đã đạt được định lực trong đời này. Khi đã có định lực thì không bị cuống, rành buộc theo dục vọng. Trong mỗi lúc, mỗi ý niệm. Chúng ta đều nhìn thấy rõ, hiểu rõ như vậy thì sanh được huệ, sanh được huệ thì toàn các pháp trong ta đều thanh tịnh. Khi đã thanh tịnh thì ta đã có trong tâm sự giới lực. Giới lực luôn luôn bộ phá , đánh đuổi những vọng tưởng tham, sân, si.

Sau khi nhận nghi quỹ hành trì Chú chuẩn đề tu hành. Thì phương pháp bên cạnh hướng dẫn tu như vậy là đã thể hiện ra giới định huệ mà giới định huệ là con đường tu giải thoát của Chư Phật.

Đây là nghi quỹ hành trì chú Chuẩn đề. Nhóm cư sĩ Mật tông Chuẩn đề chúng tôi tài hèn, trí mọn nếu có điều chi sơ xót cầu mong chư vị Thiện tri thức niệm tình thứ lỗi cho.

Nam mô Thất cu chi Phật mẫu Chuẩn đề. Chúng con xin hồi hướng công đức này về với tất cả pháp giới chúng sanh đều tề thành Phật Đạo.


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 16/05/2016 lúc 09:06:56(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 9 người cảm ơn Guest cho bài viết.
cuiyang07 trên 24-09-2016(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 30-10-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 20-11-2016(UTC) ngày, Trúc An trên 26-03-2017(UTC) ngày, Haophuong trên 14-06-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 07-06-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 08-07-2021(UTC) ngày, nhuanhien trên 11-07-2022(UTC) ngày
quanhoang7  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
quanhoang7

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Mình đã hỏi và tìm mua kính đàn đã lâu mà chưa được.
Đạo hữu Nguyên Chiếu có thể thỉnh giúp mình kính đàn được không ah !
mình tên là Đàm Ngọc Ánh - Số nhà 27, ngõ 199, đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0986906968. E-mail: [email protected]
Và cho mình gửi tiền chi phí ah.
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 752 lần
Được cảm ơn: 3563 lần trong 876 bài viết
Do có rất nhiều đạo hữu nhầm lẫn phương pháp trì niệm thần chú Chuẩn đề, cũng như thực hiện theo nghi quĩ mà thầy hướng dẫn. Sau khi đọc kĩ bài của thầy hướng dẫn cũng như luận giải về công năng của thần chú. Các đạo hữu có thể đọc tham khảo lại bài này của Cuiyang giản lược lại nghi quĩ.


Nghi Quĩ Hành Trì Thần Chú Chuần Đề
(Dành cho người có thời gian công phu trước bàn thờ, đàn pháp)

- Nhất tâm đảnh lễ A Súc Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Bảo Sanh Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lể Quán Tự Tại Vương Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Bất Không Thành Tựu Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Chư Phật Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Đại Chuẩn Đề Đà lL Ni – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Tu Đa La Tạng Nhất Thiết Đà La Ni Môn – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na – cung điện trung Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu Bồ tát ma ha tát – 3 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhất tâm đảng lễ Di Lặc Bồ tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Hư Không Tạng Bồ tát Ma Ha Yát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy
- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Thế Giới Nhứt Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, Chư Đại Thanh Văn Tăng – 1 lạy.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương thế giới nhứt thiết Tam thừa Hiền Thánh tăng – 1 lạy.


“Hôm nay, con tên họ, tuổi, pháp danh nếu có….Hôm nay, con nguyện ăn năn, sám hối tội lỗi từ vô thủy, vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, làm thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi như: giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm cho thân phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá sự hòa hợp của chúng tăng, ăn thịt uống rượu, sát sanh hại vật, trộm cướp, tà dâm. Nay con thành tâm ăn năn, sám hối nghiệp chướng của con. Nay thành tâm sám hối. Hết thảy xin phát lồ không dám che dấu tội đã làm, nguyện được trừ diệt. Tội ác vị lai không dám tạo nữa.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát - 3 lạy

Hôm nay, con đệ tử tên........…tuổi…....... thành tâm phát nguyện. Nguyện khắp tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề, dứt trừ các phiền não, Chứng nhứt thiết trí.
Con nguyện nay tu Chuẩn Đề hạnh bí mật. Mong cầu được thành Phật Đạo. Tùy tâm chóng thành tựu.
Con đệ tử tên........... tuổi…........nguyện hồi hướng công đức tu hành, cùng hạnh chơn ngôn hồi hướng về tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành Đạo vô thượng bồ đề.
Nam mô Thất cu Chi Phật Mẫu Chuẩn đề - 3 lạy”.

Đi vào trì niệm

Úm Lam ( 21 -49 biến)
Úm Xỉ Lâm ( 21 - 49 biến)
Úm (Om) Ma Ni Pad Me Hum (21- 49 biến)
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM ( tụng từ 108 biến đến 1080 biến trở lên)
Sau khi trì niệm xong, hành giả đảnh lễ .
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề ( 3 lần) Rồi quỳ xuống chấp hai tay lại thành tâm hồi hướng.
Nguyện:’ “Con tên.....tuổi nguyện hồi hướng công đức này về tất cả pháp giới chúng sanh và đệ tử đồng sanh tịnh độ.
Nguyện hồi hướng công đức trì niệm này đến với những oan hồn, yểu tử, không dã,thị Thành, không nơi nương tựa được nhiều phước báu siêu sanh tịnh độ.
Nguyện hồi hướng công đức này đến với Cửu huyền thất tổ đồng siêu thăng tịnh độ.
Nguyện hồi hướng công đức tu hành này về quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác.
Nam mô thất câu chi Phật Mẫu Chuẩn đề ”.

UserPostedImage
UserPostedImage
Ấn Chuẩn Đề tổng nhiếp kiết ấn khi thực hiện công phu


Nghi quỹ áp dụng cho những người không có bàn thờ, không có nhà cửa, sống lang thang hay hoặc là đang làm việc trong công xưởng, công ty.


Nếu như quí đạo hữu mình vì công ăn việc làm. Mỗi sáng hay tối quán tưởng trong tâm mình kính đàn hoặc tưởng bổn tôn hay là quán tưởng trong tâm mình có kính đàn đức Phật mẫu chuẩn đề ngồi bên trong, có chín chữ phạn Thần chú Chuẩn đề theo thứ tự từ trái sang phải.

Khi quán tường như vậy ta niệm trong tâm:


- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Phật - 3 lần.
- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Bồ Tát – 3 lần
- Nam mô Thập Phương Pháp Giới Chư Vị Thanh Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng – 3 lần.
- Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật – 3 lần.
- Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - 3 lần.
- Nam mô Quán Tự Tại Vương Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lần.
- Nam mô Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn – 3 lần.

Niệm xong như vậy ta cứ trì niệm trong tâm của mình:

- Úm Lam - 7đến 21 biến (Lần)
- Úm Xỉ Lâm - 7 đến 21 biến
- Úm Ma Ni Pad Mê Hum - 21 biến.
- ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM ( tụng từ 108 biến đến 1080 biến trở lên)

Cứ niệm thầm liên tục như vậy trong tâm, rảnh rỗi là cứ niệm. Đi xe, đi tàu cũng niệm. Vào công sở làm việc xong cũng niệm. Hay ở bất kỳ nơi đâu khi có thời gian rảnh thì niệm cho đến lúc tâm mình lúc nào cũng có câu Thần chú chuẩn đề “Úm chiệc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ Lâm”. Khi nghe âm thanh tiếng xe chạy cũng là âm thanh của Thần chú. Tiếng gió thổi, sóng vỗ cũng là Thần chú. Niệm như vậy thì ta sẽ đến Nhất tâm bất loạn. Lúc người ta chửi mình cũng nghe tiếng Thần chú. Nghe như vậy được thì đâu còn pháp nào là khổ, là vui nữa. Đâu còn pháp nào là nhơ là sạch. Mang tâm hạnh như thế thì ta đã đạt được định lực trong đời này. Khi đã có định lực thì không bị cuống, rành buộc theo dục vọng. Trong mỗi lúc, mỗi ý niệm. Chúng ta đều nhìn thấy rõ, hiểu rõ như vậy thì sanh được huệ, sanh được huệ thì toàn các pháp trong ta đều thanh tịnh. Khi đã thanh tịnh thì ta đã có trong tâm sự giới lực. Giới lực luôn luôn bộ phá , đánh đuổi những vọng tưởng tham, sân, si.


Sửa bởi người viết 24/04/2015 lúc 02:48:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 20-11-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 07-06-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 08-07-2021(UTC) ngày
quanhoang7  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
quanhoang7

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cám ơn nhiều.
Originally Posted by: cuiyang07 Go to Quoted Post
Bạn muốn thỉnh mua kính đàn, theo như Cuiyang được biết ở ngoài Hà nội bán rất nhiều, bạn có thể tìm mua ở các hiệu sách Tiền Phong ở gần bến xe Kim Mã, hoặc ở Tràng Tiền... mẫu kính đàn đã có ở diễn đàn, hoặc ở các cửa hàng bán vật dụng học sinh, hoặc bạn có thể tìm trên mạng có rất nhiều.

Bạn thử vào trang web này xem sao ! http://www.dungcutrangdiem.vn/s...iem/guong-trang-diem-002
Không Chi?u  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
chào bạn phattamquan hoang7,nếu hai bạn muốn thỉnh kính đàn mình chỉ cho hai bạn tới số 111phố tôn đức thắng đầu ô chợ dừa khâm thiên giá giao động từ 50 đến 150n tùy từng loại bạn ạ.các bạn tới đó mà lựa và chọn nhé
Huy?n Linh  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Originally Posted by: Nguyen Chieu Go to Quoted Post
Đạo hữu muốn thỉnh kính đàn thì cho địa chỉ mình sẽ thỉnh giùm và gửi về cho đạo hữu.


Xin thân ái kính chào bạn. Tôi đang cư ngụ tại Texas, USA. Tôi không có phương tiện để tự mình thỉnh kính đàn. Cúi mong bạn hãy hoan hỉ từ bi thỉnh dùm cho tôi 1 cái kính đàn. Xin vui lòng cho tôi biết lệ phí là bao nhiêu, tôi sẽ gửi tiền về để bạn có phương tiện giúp dùm tôi đạt thành sở nguyện. Xin thành tâm cãm tạ bạn rất nhiều. Khẩn cầu thập phương Chư Phật luôn luôn gia hộ cho bạn và các người thân thương trong gia đình. Chúc bạn vạn sự như ý và nhanh chóng thành tựu trên bước đường tìm Giác Ngộ!

Huyền Linh Romie Lee
5210 West Lovers Lane
Dallas, TX 75209
USA
Huy?n Linh  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Xin thân ái kính chào bạn NGUYEN CHIEU và tất cả anh chị em trong diễn đàn. Thưa bạn NGUYEN CHIEU, tôi không có phương tiện để tự mình thỉnh kính đàn. Xin bạn hãy hoan hỉ từ bi thỉnh dùm cho tôi 1 cái. Xin vui lòng cho tôi biết lệ phí là bao nhiêu, tôi sẽ gửi về để bạn có phương tiện giúp dùm cho tôi đạt thành sở nguyện. Tôi hiện đang cư ngụ bên Dallas, Texas USA. Xin cãm tạ bạn NGUYEN CHIEU rất nhiều. Công ân này tôi sẽ mãi mãi luôn ghi nhớ. Khẩn cầu thập phương Chư Phật luôn luôn gia hộ cho bạn và những người thân yêu trong gia đình. Chúc bạn nhanh chóng thành tựu trên bước đường tìm Giác Ngộ! Nam Mô A Di Đà Phật.

Huyền Linh Romie Lee
1734 North Jupiter Road, Apt. #2102
Garland, Texas 75042
USA
Không Chi?u  
#8 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
chào bạn HUYỀN LINH và các bạn đạo,KHÔNG CHIẾU có thể thỉnh giùm các bạn KÍNH ĐÀN rất nhiều loại đắt rẻ đều có giá từ 50n trở lên .Nếu bạn nào có nhu cầu mình hoan hỉ thỉnh giùm các bạn
Nguyen Chieu  
#9 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Originally Posted by: Huyền Linh Go to Quoted Post
Xin thân ái kính chào bạn NGUYEN CHIEU và tất cả anh chị em trong diễn đàn. Thưa bạn NGUYEN CHIEU, tôi không có phương tiện để tự mình thỉnh kính đàn. Xin bạn hãy hoan hỉ từ bi thỉnh dùm cho tôi 1 cái. Xin vui lòng cho tôi biết lệ phí là bao nhiêu, tôi sẽ gửi về để bạn có phương tiện giúp dùm cho tôi đạt thành sở nguyện. Tôi hiện đang cư ngụ bên Dallas, Texas USA. Xin cãm tạ bạn NGUYEN CHIEU rất nhiều. Công ân này tôi sẽ mãi mãi luôn ghi nhớ. Khẩn cầu thập phương Chư Phật luôn luôn gia hộ cho bạn và những người thân yêu trong gia đình. Chúc bạn nhanh chóng thành tựu trên bước đường tìm Giác Ngộ! Nam Mô A Di Đà Phật.

Huyền Linh Romie Lee
1734 North Jupiter Road, Apt. #2102
Garland, Texas 75042
USA


mình sẽ thỉnh giùm và gửi bưu điện cho đạo hữu nhé. Khi nào nhận được đạo hữu cho minh hay nhé. đạo hữu có thể liên lạc qua email của mình là [email protected]
Chúc đạo hữu an lạc và tinh tấn
Nguyen Chieu  
#10 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Bạn Huyền Linh có thể cho mình số điện thoại để ghi lên phong bì gửi đồ sang cho bạn người ta sẽ gọi cho bạn. Vì bưu điện họ yêu cầu phải có để tránh trường hợp họ không tìm ra địa chỉ thì họ phải gửi trả lại.
hoahoa128  
#11 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Các vị sư huynh, sư tỷ, đạo hữu cho mình hỏi:
mình chưa có nhận quán đảnh không biết có thể thực hiện nghi quỷ trì chú chuẩn đề được không.
mình hay có thói quen niệm chú, hồng danh khi chạy xe đến chổ làm, vậy chỉ niệm ngũ bộ chú thôi được hay không ah.
và mình thấy trên youtube có anh chị thực hiện niệm chú như thế này: "úm lam, um xỉ lâm, um mani padme hum, um chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha, bộ lâm" thành 1 câu khác với sư huynh chỉ theo nghi quỷ trên.
Nam mô thấ cu chi Phật mẫu Chuẩn Đề.
hoatnaovien  
#12 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Nếu bạn chưa thọ nhận lễ quán đảnh, nhưng vẫn muốn tự thực hiện theo nghi quĩ Chuẩn Đề cũng không có sao. Vì phật pháp không của riêng ai, nhưng để đạt được sự thắng giải trong tu tập bất cứ pháp môn nào cũng cần nương tựa vào người thầy hữu hình, bậc thiện tri thức dìu dắt, nhất là mật chú rất cần bậc minh sư người hướng dẫn, và tốt nhất cần nhận sự quán đảnh trao truyền khẩu quyết theo từng dòng, ví dụ như Lục tư, Chuẩn Đề, hoặc Ngũ bộ chú.

Tùy căn cơ mỗi người mà lựa chọn cho mình một phương tiện phù hợp nhất, thiền, tịnh, mật. Bạn nghe trên youtube đó là Ngũ bộ thần chú, nghi quĩ hành trì Ngũ bộ chú khác với Chuẩn Đề; Ngũ bộ chú là bạn trì niệm xuyên suốt cả 5 câu thần chú đó. Nhưng Chuẩn Đề là đi chuyên nhất một thần chú " Úm chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha. Bộ lâm". Bạn có thể tham khảo thêm sách bộ " Mật tông - Thích Viên Đức " để hiểu sâu hơn về chú Chuẩn Đề.
hoangtungba  
#13 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
hoangtungba

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

cac su huynh ty cho de hoi. kinh dan mua o dau jay
duducusy  
#14 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Cảm ơn Cư sỹ Thanh Hùng.
Bài viết của anh rất chi tiết, rõ ràng dễ hiểu, dễ học.
Xin được sử dụng bài viết của anh như một giáo trình học tập.
Là kẻ mới tập tọe bước đường tìm hiểu và tu tập, xin được tiếp tục thọ giao anh!
Trân trọng.
letrungtiengiang  
#15 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
A Di Đà Phật, kính Đạo Hữu Nguyên Chiếu hoan hỷ giú thỉnh giùm mình kính đàn, trân trọng biết ơn

đc: PHAN TẤN TRUNG
SỐ 40- ĐƯỜNG 30/4 - KHU 2 - THỊ TRẤN CAI LẬY - TIỀN GIANG - ĐT:0733602551
Chi phí bao nhiêu mình xin gửi lại
cám ơn !
A Di Đà Phật
tritien  
#16 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Originally Posted by: tam luc Go to Quoted Post
chào bạn nhutnguyen - những gì bạn đang thắc mắc cho tôi thấy Tâm của bạn quá mong cầu , điều đó là không đúng với đạo pháp Phật môn , còn đối với chư phật thì bạn đọc 10.000 hay 20.000 biến sẽ được ấn chứng là nói thế thôi - Chứ thật ra chư phật dạy ta đọc chú , bắt ấn chẳng qua chỉ là để đánh lừa cái con Khỉ trong Tâm của bạn nó luôn loạn động , để dẩn Tâm của bạn tập trung vế một hướng từ đó Tâm của bạn mới dần dần đạt Định - Từ đó chính bản thân bạn sẽ tự mỡ lục căn giác huệ cho mình tùy theo căn cơ của mỗi người - Nhưng bạn chớ hiểu lầm là mỡ Luân xa nhé - vì người căn cơ yếu mà mỡ luân xa sẽ dễ bị ma đạo giã Phật dẩn dắt đi sai đường lạc lối.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - Chúc bạn sớm gặp được Phật thầy có đủ Tâm Đức dẩn dắt bạn trên con đường học đạo


Cảm ơn bạn tamluc rất rất nhiều . khi đọc những dòng chử của tamluc , mình đả hiểu ra phần nào .Chúc tamluc và các bạn đạo tinh tấn trên đường tu , đạt được sở nguyện .
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM.................
thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày
R?ng Ð?t  
#17 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 139 lần trong 95 bài viết
Mong sư huynh trả lời và đáp dùm.Em chưa từng tu qua các pháp nào.Tự thân rất thích thần chú chuẩn đề.Cơ duyên đến vào một ngày khi bạn em bi vong nhập.Em đi cùng để đến 1 chùa ở cần giuộc xin chữa.Vào chùa thấy tượng phật mẫu chuẫn đề.Em nhìn bàn tay và biết bắt ấn.Sau đó trong chùa có 1 vị thầy ngồi nói chuyện với em và chỉ em hòa tâm vào chú.Một thời gian sau thì em có khả năng trừ vong.Đối với các vong dữ không chịu đi tu em có thể xin lửa tam muội của đức chuẩn đề mà đốt tan biến trong tam giới.Vĩnh viễn biến mất không được siêu sinh.Chuyện đã diễn ra đến nay gần 1 năm.Và em không hiểu nguyên nhân tại sao những khả năng đó xuất hiện.Xin giải đáp cho em hiểu về sự huyền vi của thần chú " Chuẩn đề".
cuiyang07  
#18 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 752 lần
Được cảm ơn: 3563 lần trong 876 bài viết
Originally Posted by: Rồng Đất Go to Quoted Post
Mong sư huynh trả lời và đáp dùm.Em chưa từng tu qua các pháp nào.Tự thân rất thích thần chú chuẩn đề.Cơ duyên đến vào một ngày khi bạn em bi vong nhập.Em đi cùng để đến 1 chùa ở cần giuộc xin chữa.Vào chùa thấy tượng phật mẫu chuẫn đề.Em nhìn bàn tay và biết bắt ấn.Sau đó trong chùa có 1 vị thầy ngồi nói chuyện với em và chỉ em hòa tâm vào chú.Một thời gian sau thì em có khả năng trừ vong.Đối với các vong dữ không chịu đi tu em có thể xin lửa tam muội của đức chuẩn đề mà đốt tan biến trong tam giới.Vĩnh viễn biến mất không được siêu sinh.Chuyện đã diễn ra đến nay gần 1 năm.Và em không hiểu nguyên nhân tại sao những khả năng đó xuất hiện.Xin giải đáp cho em hiểu về sự huyền vi của thần chú " Chuẩn đề".
Chào Rồng đất!

Cảm ơn bạn đã gửi lời thắc mắc chia sẻ cùng diễn đàn. Nhân đây cũng xin chia sẻ lại cùng quí bạn một chút thiển ý cá nhân, để chúng ta cùng nhau tinh tấn trên con đường tu học.

Nói về sự huyền vi của thần chú Chuẩn đề thì kẻ phàm phu như chúng ta biết dùng ngôn ngữ, lời lẽ nào để diễn đạt được. Chỉ những ai thật tu thật chứng tuỳ theo căn cơ, phước duyên của mỗi người mà tự ngộ nhập được những điều huyền vi đó. Nếu bạn tìm hiểu giáo lý về năng lực của thần chú Chuẩn Đề tâm chú của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề bạn sẽ thấy thần chú Chuẩn đề tổng nhiếp 5 bộ thần chú lớn nhỏ, nó hàm chứa tất cả các câu chú khác trên thế gian này, mà không có sự ngăn ngại. Thần chú Chuẩn đề đã đưa biết bao chúng sinh thành đạo quả, sản sinh biết bao chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng. Thần chú Chuẩn đề chứa đựng biết bao cung cõi quốc độ ánh sáng khác nhau. Trong kinh nói. Bất kỳ trai lành gái tín nào thọ trì đọc tụng thần chú Chuẩn đề thì ngay lập tức chư Bồ tát, chư thánh chúng, chư Thiên, chư Hộ pháp, cùng thân bằng quyến thuộc của quỉ xứ dạ xoa, càn thát bà...lập tức đến hộ trì cho người hành trì cho người hành giả được sở cầu như ý nguyện. Để nói về năng lực vi diệu của thần chú Chuẩn đề bạn có thể đọc tham khảo những bài viết của Thầy Thanh Hùng, hay những chuyên mục huyền linh của diễn đàn Tammat.net để tìm hiểu thêm.

Như đã nói ở trên năng lực thần chú bất khả tư nghì không thể nghĩ bàn được. Nhưng thần chú là tâm chú của chư Phật thể hiện lên lòng đại từ, đại bi, đại hùng, đại lực giáo hoá chúng sinh đưa chúng sanh từ bờ mê về bến giác. Đã thể hiện lòng đại từ đại bi thì khi chúng ta hành pháp, chúng ta dùng lòng đại từ, đại bi đó để hoá độ chúng sinh, hay hoá độ những vong linh. Nếu chúng ta là người hành giả thật tu, thật chứng, chuyên sâu trì chú thì ngay khi chúng ta hành pháp sức cảm hoá từ năng lực tu trì thân khẩu ý, phát ra từ thân tâm đó sẽ cảm hoá được chúng sinh khác, hay những vong linh tuỳ theo năng lực tu hành của bản thân. Hoặc khi gặp những hàng quỷ thần dữ tợn càng đòi hỏi ở người hành giả sự tu hành tinh nghiêm, sự thật chứng quán tưởng, thiền quán linh phù ở cấp độ tư tưởng cao hơn, thắng giải hơn mới có thể hoá giải được. Còn chúng ta tu trì để có những năng lực thần thông đó, dùng những thần thông đó để đi đàn áp những thế lực khác ở cõi giới khác, thì nó không đúng với tinh thần Phật đạo, không đúng với lòng đại từ đại bi của chư Phật.

Thần chú Mật chú thiên về huyền năng pháp thuật, nếu người tu không tỉnh giác, trí huệ rất dễ bị những điều đó dẫn dụ theo ma tâm đi lầm đường lạc lối, và thực tế đã chứng minh rất nhiều hành giả thiếu trí huệ, thiếu sự tỉnh giác mà lạc đường tu. Những điều bạn chia sẻ cũng là những điều huyền vi, một căn duyên lành, nhưng để căn duyên đó phát khởi theo đúng con đường chánh pháp. Bạn phải có một định hướng, một con đường tu hành rõ ràng, để không bị thế lực ngoại đạo dẫn dụ, bạn cần phải có một bậc thầy minh sư, đã thật tu thật chứng rõ ràng trên con đường tu mật chú đó, chỉ dẫn bạn trên con đường tu mới hầu mong không lầm sai được.

Bạn đọc tham khảo thêm bài: HUYỀN LINH TRONG ĐẠO PHÁP - SỰ DI CHUYỂN CỦA QUỈ THẦN

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Sửa bởi người viết 24/04/2015 lúc 02:19:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
21kimngan trên 05-12-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày
ledao  
#19 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ledao

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
"Trong cõi vô hình có vô số cõi, vô số cô hồn, vô số các đảng. Đó là nói về cấp ở dưới cấp độ của những vong linh còn đầy sân hận tham, sân, si. Khi họ chết đi lơ lửng sống đầu ngành, cuối bể, lang thang, đói rách, bệnh tật đủ điều. Họ lang thang đi rong rủi, chạy mãi theo cái cuồng vọng của họ. Vì thân trung ấm là một thể phách vía, mang một cái bóng sắc rất mỏng manh dùng để chuyên chở những nghiệp quả sâu dày của chúng sanh đó đã tạo tác. Họ luôn sống trong bóng đêm âm u, lạnh lẽo, dật dờ, chạy tới, chạy lui. Khi nghe thấy những con người tu bạc nhược, tham cầu kia đang ngồi tơ tưởng, vọng tưởng, ham muốn thần lực nọ kia, tham muốn chức phẩm, tham cầu đủ loại. Khi đó thì những vong linh kia thấy như vậy, có những ý hợp với mình bèn nhập xác vào. Có những vong chỉ là người say rượu, ngu tối rồi bệnh tật đến làm cho chết mất thân. Nay tìm được người nhập xác rồi la lên ta đây là “tề thiên đại thánh” là “Quan Thế Âm” rồi là Phật này, Phật nọ… xưng danh đủ loại, đủ thứ. Rồi dẫn xác đó đi lang thang khắp mọi nơi để làm đủ thứ chuyện để đạt được những ước mơ của mình."

Trên đây là một phần trích dẫn của Thầy Thanh Hùng, trong bài "Hoa Đớm Trong Hư Không", Ledao trích dẫn ra để bạn đọc tham khảo thêm.


thanks 1 người cảm ơn ledao cho bài viết.
21kimngan trên 05-12-2014(UTC) ngày
rong dat  
#20 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
rong dat

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
ledao:lời ngắn ý hay....xin cám ơn bạn rất nhiều...

Vốn gia đình mình có người bác là xác của một vị tiên mấy chục năm rồi.Hồi tháng 6 này 1 người đi theo mình không biết âm hay dương nữa muốn mượn xác mình ra hành pháp.Mình gọi về hỏi gia đình thì được tổ cho biết là không được cho vào xác.Nói đó không phải là tiên hay ai hết.Do mình nên ngta đến.Mình không hiểu vì lại nói như vậy.Nhưng qua lời của ledao nên mình đã hiểu được vì sao những năng lực đó mình có được và hiểu được việc làm sai khi đốt cháy 1 vong linh.Dù họ sai thế nào thì mình cũng phải có lòng từ bi.Không được hại họ.Lúc không đọc bài viết cua ledao chia sẽ mình cứ nghỉ trừ cái ác.Cứu người không bị bắt giết là tốt không sai.Nhưng nay đã biết đường đó là sai.Do sự thương xót của đức phật chuận đề và Quán âm bồ tát mà được gặp người chỉ đường.Nam mô a di đà phật
thanks 1 người cảm ơn rong dat cho bài viết.
vietthang82 trên 04-03-2016(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.