Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
ThanhHung , 15-11-2021 lúc 04:34:06(UTC)

Trở lại sự thiền quán nước, chúng ta sẽ thấy  rất nhiều vô lượng vô biên cảnh giới quốc độ trong những hạt nguyên tố nguyên tử đó…và trong chiều sâu của nó có những hạt nhỏ vi tế hơn mà ngay đó tâm không thể thấy được, không cảm nhận được mà ngay đó dùng để so sánh một vật, một tâm nhỏ hơn hàng tỷ, hàng tỷ lần. Nơi những hạt nhỏ đó có vô lượng chư Phật đang thuyết pháp, đang phóng quang minh ….những cảnh giới này vô lượng vô biên gọi là vô lượng vô biên sát na, sát độ tâm tánh của cái gì mà hiện
ThanhHung , 05-08-2021 lúc 08:49:49(UTC)

Môn Linh an trụ pháp niệm Phật. Môn này cũng như Như lại tôi vừa viết ý nghĩa trên. Lực của 10 phương pháp niệm Phật. Tất cả cũng như vậy. Người hành giả đi vào thể nhập, rồi tự thể nhập vào lực, pháp niệm Phật “ Như vậy”. Người hành giả đó ngay đó trong giờ phút đó sẽ chứng ngộ, sống cuộc sống chân thật ngay đó. Biết, hay, mà không biết hay, quên đi và tự chứng Đức Phật là “ Như vậy”, “ Như lai” Chánh Biến Tri. Môn chiếu diệu chư phương niệm phật. Môn này quí hành giả nên xem lại những môn tôi

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Kim Cang Phổ Tịnh , 02-06-2018 lúc 01:29:53(UTC)