Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+2]
cuiyang07 , 16-06-2022 lúc 09:48:29(UTC)

Một dòng suy tư mê lầm kéo những gì của mình gom lại như là anh em, cha mẹ, vợ con, dao búa tạo nên thế lực mạnh hơn để thoả mãn lòng tham, sân, si chiếm đoạt và huỷ bỏ. Như vậy, một dòng nghiệp lực dẫy đầy nước mắt và máu cứ tuôn chảy, ánh sáng và trí huệ sẽ lu mờ trong tâm thức của chúng sanh. Đó là nguồn gốc của tội lỗi.
ThanhHung , 24-05-2022 lúc 10:18:29(UTC)

(Một sự luân chuyển vòng trong qua các vọng niệm, giả tướng trên). Những vọng niệm, ngã chấp trên khiến cho ta có “Giả tướng lẫy lừng nhân pháp” mang chúng ta đi trong khổ não.
[+1]
ThanhHung , 20-02-2022 lúc 03:06:52(UTC)

Chúng ta phải nhìn thật sự chân thật rằng giác niệm quán sát hơi thở ý thức, ý thức động chuyển, ý thức bản chất chủng tử thể hiện bế tàng của Tứ niệm xứ là không thể nghĩ bàn. Đó là một kho tàng của 10 phương 3 đời chư Phật. Không có kho tàng trí tuệ, không có kho tàng năng lực này thì chúng sanh không thoát khỏi khổ đau. Sanh tử luân hồi mãi mãi trầm luân khổ ải. Người thực hành học, hiểu, biết cho đến thực hành chứng ngộ Tứ niệm xứ sẽ thấy công ơn, công đức, trí tuệ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâ
[+1]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Kim Cang Phổ Tịnh , 02-06-2018 lúc 01:29:53(UTC)