Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 01-06-2017 lúc 03:06:14(UTC)

Ở đây vị Thầy thượng sư đó sẽ thấy mình bị các vị thần cầm đao khí chém nát thân mình từ đầu tới thân, tới chân, tới tay. Sự hiến dâng xác thân yêu quí này là pháp tu để thấy được chân tướng chân thật của bản ngã, để chứng ngộ bản ngã. Cũng là cách để trả nợ, sự vay mượn từ tổ tiên, cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc bạn hữu, những chúng sinh do những nhân duyên kiếp trước họ đã từng giúp đỡ cho vị Thầy này từ cơm ăn, áo mặc, nước uống,
ThanhHung , 17-10-2014 lúc 10:49:37(UTC)

“ Con xin đảnh lễ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, con nguyện thọ trì Mật chú Chuẩn Đề trng vô lượng kiếp, nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề trong vô lượng vô biên kiếp”. Lời phát nguyện đó như một động lực giúp tôi kiên trì niệm, kiên trì chia sẻ lại Mật chú đến với mọi người. Cứ trì niệm, cứ chia sẻ mặc cho thời gian biến đổi. Cho đến hôm nay hơn 35 năm thọ trì Mật chú
[+3]
cuiyang07 , 21-07-2017 lúc 11:18:24(UTC)

Hôm nay trong động toàn là thế lực của họ chiếm lĩnh. Nhưng họ đến đây cũng là tụng niệm tu theo pháp tu của Ngài Quân Âm . Cũng như người đời tâm thức của họ còn mang đầy lòng hiếu thắng ganh ghét đố kỵ, cho nên Khi Thầy trò tụng ở phía dưới là những chân linh kia họ đứng dậy ngó xem là ai. Họ thấy khó chịu khi có người khác đến làm ảnh hưởng đến họ,
ThanhHung , 23-09-2017 lúc 09:59:45(UTC)

Thiền cũng vậy, không thể nói được, không thể định nghĩa được, không thể thí dụ rằng như vầy, như vậy v.v…Chính ngay nơi đó không Ta để thấy nó. Vì ngay đó nó đã hằng hữu đã có sẵn, nó không liên quan vì đến cái ta,
ThanhHung , 21-09-2017 lúc 11:28:14(UTC)

Cho nên ngay Phật không có tà, không có chánh, không có hình tướng, cũng không vô ngã. Vì nếu có nơi ấy, tất có tướng sẽ bị sanh trụ dị hoại diệt. Phật không ở nơi ấy, cho nên là Kim Cang , tạm mượn để chỉ chứ thật ra Phật trí không có diệt được, không sanh được…cho nên gọi là Chánh Trí thoát tự bản chất, tinh chất, tinh nguyên của nó đã không có nhị nguyên nơi ấy.

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 21-01-2016 lúc 09:52:29(UTC)
ThanhHung , 09-06-2014 lúc 09:28:41(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
cuiyang07 , 24-09-2016 lúc 09:32:35(UTC)
Tâm m?t , 09-06-2014 lúc 09:28:35(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
Anh Tuyet , 20-02-2017 lúc 12:24:14(UTC)
Huyentrang89 , 19-03-2017 lúc 09:03:04(UTC)
Huyentrang89 , 13-03-2017 lúc 04:26:11(UTC)
Anh Tuyet , 24-02-2017 lúc 05:33:01(UTC)