Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 10/05/2017 lúc 11:29:57(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3098 lần trong 430 bài viết

Để niệm tưởng nhớ công đức của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong buổi lễ cúng dường Đức Phật Đản sanh này, Thầy Thanh Hùng đã chia sẻ những áo nghĩa vi diệu thâm sâu về lòng đại từ đại bi của Ngài vì cõi Diêm Phù Đề này, sự ứng thân, hóa thân của Ngài thị hiện nơi đây, tại nước Ấn độ để giáo truyền giáo lý giải thoát tối thượng.
Dưới đây là bài pháp do đệ tử chúng tôi thâu và ghi chép lại.

UserPostedImage


Đức Phật Đản Sanh


Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trì niệm Mật Chú Chuẩn Đề , Ngũ Bộ Chú tâm chú của Chư Phật . Hôm nay chúng ta thể hiện cầu công đức , hiện tại nơi đây mình tạo công đức đó hay hoặc những công đức trong thời gian qua chúng ta tu tập , chúng ta sẽ hồi hướng công đức này đến cho pháp sự hôm nay để cầu dâng cúng dường lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . Nói mình cầu cúng dường tức là mình tạo chánh niệm để tưởng nhớ đến Đức Phật , tưởng nhớ đến Giáo Pháp của Đức Phật . Nguyện cầu giáo pháp của Đức Phật mãi mãi trường tồn trong thế gian vạn pháp của chúng sinh này . Nguyện cầu tất cả giáo pháp đó sẽ đem lại sự lợi lạc cho chúng sanh cũng như Đức Phật đang hiện tại . Mục đích của các chi nhánh tông phái của Phật Giáo như Thiền Tông , Mật Tông , Tịnh Độ Tông thể hiện ngày cúng kỷ niệm Đức Phật Đản Sanh tức là trong tâm của mỗi người đệ tử của mình nhớ nghĩ đến công đức của Đức Phật , nhớ nghĩ đến giáo pháp của Đức Phật để từ ngay chỗ này chúng ta mới tỉnh giác tu học , để tưởng nhớ lại .

Hôm nay mục đích cao cả của sự cúng dường nhất là chúng ta tạo phước đức lành trước Đức Phật , cúng dường bằng cái tâm và cái trí của mình qua cái đó mình sẽ thể hiện bằng các vật thực như là hoa trái hoặc là thức ăn để dâng cúng Đức Phật. Cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải có một cái tâm hoan hỷ cúng dường, tin tưởng chắc chắn vào giáo pháp của Đức Phật . Trong thời gian này chúng ta phải tĩnh tâm trì niệm để mình tạo công đức thiện lành đó hồi hướng cầu cho giáo pháp của Đức Phật mãi mãi trường tồn . Khi mà Đức Phật chuẩn bị nhập diệt thì ngài A Nan mới hỏi rằng " Bạch Đức Thế Tôn khi Đức Thế Tôn nhập diệt có phương pháp nào để gặp Đức Thế Tôn " Ngài nói " gặp Pháp là gặp ta " . Hôm nay chúng ta sẽ thể hiện phương pháp hoan hỷ cúng ở đây bằng một cái tâm thành sẽ trì niệm Thần Chú bằng một cái tâm thanh tịnh hướng đến giáo pháp của Đức Phật cầu công đức này xin hồi hướng công đức này đến đức bổn sư của mình là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật một vị Phật đã thị hiện tại thế gian này , hay như trong Kinh nói là cõi Diêm phù đề này hôm nay và chúng ta sẽ hồi hướng công đức đó đến cho Ngài để cầu Đức Phật và Mười Phương Chư Phật luôn thể hiện , thị hiện ra những hoá thân của Đức Phật cũng như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện ra hoá thân , ứng thân của Ngài thị hiện tái sinh tại đất nước Ấn Độ để đem giáo pháp của Mười Phương Chư Phật giúp đỡ cho chúng sinh thoát ly sanh tử luân hồi .

Hôm nay trước nhất cúng dường Chư Phật công đức này tạo công đức này để tất cả chúng ta ở nơi đây tưởng nhớ đến thân Phật đó là thể hiện trên thân của Thái Tử Sĩ Đạt Đa đã hạ sanh xuống tại Ấn Độ . Hôm nay chúng ta có giáo pháp , mà giáo pháp đó lưu truyền đến nay bao nhiêu ngàn năm đem lại lợi lạc cho chúng sanh , cái đó do những cái động lực của những vị Phật sau này , những vị Bồ Tát đã thị hiện sau thế hệ của Đức Phật Thích Ca mặc dù làm trên mỗi hình thức khác nhau, Thí dụ như sau khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt rồi thì cách đó bao nhiêu trăm năm một Đức Phật ra đời nữa trên thế gian là Đức Long Thọ Bồ Tát . Ngài Long Thọ Bồ Tát Ngài đã xuống dưới Thuỷ cung lên trên Thiên cung để thọ nhận lại bổn kinh mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng thuyết ở dưới Long cung , từng thuyết trên Thiên cung đem về cho thế gian này cho chúng ta đến ngày nay có một bổn kinh rất vi diệu , bổn kinh đó là bổn kinh tối thượng thừa của Đức Phật . Bổn kinh đó hôm nay mình xin giới thiệu với quý vị trong ngày lễ này để mình tưởng nhớ đến giáo pháp của Đức Phật , bổn kinh đó đã từng trong không biết bao nhiêu đời trong vô thuỷ vô chung trong Mười Phương Thế Giới Chư Phật , trong vi trần thế giới , trong ba đời quá khứ , hiện tại , vị lai trong ba đời vi trần là trong các hạt rất nhỏ để đếm số lượng thế giới của Đức Phật ra đời thì nó bằng các hạt bụi , vô lượng vô biên các hạt bụi như vậy . Mà vô lượng vô biên các hạt bụi như vậy của một cái quốc độ đó Đức Bổn Sư đã ra đời cũng như đã có vô lượng Đức như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời nói cái giáo lý đó , nói Kinh đó gọi là Kinh Hoa Nghiêm - Phương Đẳng Hoa Nghiêm rất vi diệu mà hôm nay tại vì sao không nói đến các bộ Kinh khác mà nói đến bộ Kinh này là mình sẽ nói đến cái công đức đại từ đại bi rất vi diệu của Mười Phương Chư Phật mà trong đó có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện ra khi mà thành Phật rồi thì không có tướng nữa không có hình hài không có một cái hiện tướng nào hết . Cho nên ở đây Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời là trên cái hoá thân của Đức Sĩ Đạt Đa đã hiện thực đã đản sanh tại Ấn Độ thì khi đó có danh tánh là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứ thực tế Mười Phương Chư Phật đều đồng với nhau , mà đồng với nhau trong cảnh ta gọi là Pháp Thân của Tỳ Nô Giá Na Phật . Kinh Hoa Nghiêm nói lên hiện cảnh , sự sống sự động dụng , sự rung hoà của Mười Phương Chư Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó gọi là Pháp Thân có liên hệ mật thiết đến nay tôi sẽ nói ở đây hướng dẫn quý vị niệm Nam Mô Tỳ Nô Giá Na Cung Điện Chung Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề là trong pháp thân là Đức Tỳ Nô Giá Na Phật có một Cung Điện Chung Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề là Đức Phật đó thể hiện ra là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong đó thị hiện ra Đức Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề cho nên tất cả tông phái như Tịnh Độ , Mật Tông , Thiền Tông hay là chia ra như là Pháp Hoa Tông hoặc là bất cứ tông phái nào của Đức Phật đều từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà ra . Phải nhờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ra hoá thân , Ngài sanh ra nơi đây tại cõi diêm phù đề của chúng ta rồi cũng lớn lên cũng học hành , cũng chung sống với mọi tầng lớp của xã hội cũng ăn uống , đi đứng , nằm ngồi cũng như mọi chúng sanh thị hiện . Cho nên từ ngay chỗ pháp thân thanh tịnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật là trong pháp thân Tỳ Nô Giá Na Phật đó thị hiện ra hoá sanh ra Đức Phật , thí dụ như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình ra đời một tay chỉ trời một tay chỉ đất . Ở đây nhiều người họ nói Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình là một vị đầy ngã mạn, đó là điều không phải, vì nhiều người họ nghĩ sai lầm khi mà Ngài chỉ tay vậy đó là Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn - nghĩa là tất cả trên dưới Mười Phương Thế Giới Chư Phật này chỉ có Ngài là độc tôn, nên từ chỗ đó người ta bắt bẻ Đức Phật là một con người có cái ngã mạn , nhưng mà không phải ở đây là đang nói đến Phật tánh. Như lúc nãy mình nói đến pháp thân của Tỳ Nô Giá Na Phật , pháp thân đó chuyên chở hết tất cả các vạn pháp , chuyên chở dung hoà tất cả Mười Phương Vi Trần Chư Phật luôn , như vậy người ta gọi là mượn tạm cái giả danh như vậy gọi là pháp thân , tạm dùng ngôn ngữ như vậy gọi là pháp thân của Chư Phật thì pháp thân đó Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi đản sanh ra Ngài đã nói như vậy thì không phải ngã mạn mà còn vi diệu hơn trong thực tế trong sự chứng ngộ của Mười Phương Chư Phật vi diệu còn hơn gấp ngàn tỉ lần lời nói diệu lý Đức Phật khi nói ra . Nên khi Đức Phật từ ở ngay cung trời Đâu Suất đó đã thâm nhập đã dung hoà vào cái pháp thân của Đức Phật Tỳ Nô Giá Na Phật Ngài mới thị hiện xuống thành một vị Thái tử đản sanh ra , trong quá trình quý vị phải biết như vậy để mà mình tưởng nhớ đến công ơn của Ngài , một vị Phật mang cái danh tánh như vậy , mang danh tánh như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Đức Phật đã từng đắc đạo , đã từng nhập dung hoà vào pháp thân Tỳ Nô Giá Na Phật đó . Nhưng vì bản nguyện đại từ đại bi của một Đức Phật hoá độ chúng sanh cho nên Ngài phải thị hiện vào cung trời Đâu Suất và Ngài thị hiện xuống nơi thế gian này tại nơi diêm phù đề này thành một vị thái tử , mà đã thị hiện tại cõi diêm phù đề này tại trần gian này vạn pháp ở đây thì Đức Phật phải thị hiện phải là hoá thân , phải là ứng thân phải thâm nhập vào phong tục lễ giáo , rồi khuôn khổ nghi lễ của thế gian đó , rồi phải làm tất cả những động tác những động dụng những sự suy nghĩ gọi là nền văn hoá của một quốc độ đó nên từ một Đức Phật đã có được sự thanh tịnh rồi nhưng Ngài phải thị hiện xuống thành một vị Thái tử phải sanh ra rồi phải đi học phải thọ những cái thọ cảm như là ăn uống nhiều khi trúng độc trong cơ thể , rồi vui buồn ở thế gian qua cung điện qua sự sống ở nơi cung điện của Đức Phật rồi Ngài cũng thị hiện ra cũng là có vợ có con phải làm y như mọi người trên thế gian này vì tất cả chủng nghiệp của thế gian này của một quốc độ đó , một vị Phật một vị Đại Bồ Tát đã đột nhập vào thị hiện hoá sanh vào quốc độ đó , không đồng hoá được với chủng nghiệp đó không bao giờ giáo hoá được mọi người . Thí dụ cũng như là người Mỹ , người Âu qua đây họ nói mình không nghe , họ nói bằng ngôn ngữ của họ , cách ăn của họ họ đi xe đi cộ rồi họ thực hiện những động tác của họ hàng ngày như vậy thì nói người Việt không nghe , người Campuchia không nghe được nên người Pháp , người Mỹ muốn qua đây để thị hiện để giáo hoá để truyền một cái tư tưởng nào đó bắt buộc người đó phải học và sống phải có một tập khí trên quốc thổ - người ta gọi là quốc thổ trên cái thọ nhận thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy Ngài là một vị Đại Bồ Tát một Vị Phật đắc đạo đã thị hiện xuống để giáo hoá chúng sinh là cái động lực nào đưa Ngài xuống là lòng đại từ đại bi của Ngài thị hiện xuống . Quý vị khi nào có dịp đi qua Ấn Độ sẽ tới những nơi Khổ Hạnh Lâm ngày xưa Đức Phật đến nơi đó vị thái tử mới cắt tóc đi tu đi vào rừng sâu núi thẳm như vậy ăn uống cực khổ không có ăn là có nhiều cái vấn đề, ví dụ như quý vị mà đi theo một cái đoàn du lịch tâm linh như tụi tôi thường đi qua những vùng như Vaisani nơi của Đức Phật vào những khu rừng đó đến trời sáng thì lạnh lắm , đêm xuống lạnh hết sức đến đó mình bệnh luôn , nhưng mà ngày xưa cách đây bao nhiêu ngàn năm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật một mình với cái y đã từng trải cái lá khô nằm trên đó nằm trong cái rừng đó và đoàn du tăng đã từng ở trong rừng đó , tôi cũng đã từng đi tới chỗ đó nên khí hậu ở đó rất cay nghiệt , khắc nghiệt buổi chiều chừng 5-6 giờ khoảng mười mấy độ tối sụp xuống chừng tám độ mà lạnh ở đó kì lắm lạnh trong xương làm con người dễ bị bệnh lắm . Mà ở đây chỉ muốn nói đến hạnh của Đức Phật ngày xưa Ngài chỉ có cái y vậy thôi là chải lá nằm , rồi ăn uống cực khổ rồi quý vị thấy từ Bồ Đề Đạo Tràng khi mà Ngài đắc đạo rồi ở đó trong mấy tuần lễ , trong mấy tuần lễ đó Ngài đã thị hiện giáo hoá , ngay chỗ nơi đó phút giây đầu tiên nhất cái phút giây mà giáo pháp đại thừa Kinh Hoa Nghiêm cũng tại nơi Bồ Đề Đạo Tràng mà nơi đó có in một cái dấu ấn ngay chỗ đó Kinh sách mà còn tàng chứa ngay trong đó . Ngày hôm đó tôi đi Ấn Độ đi kì vừa rồi là năm lần , nhưng mà qua năm lần năm năm như vậy rồi mới có đầy đủ phước duyên để đi vào nơi tịnh thất chứa Tàng Kinh Các của Đức Phật nên quý vị đừng nghĩ rằng nhiều khi mình đi qua Ấn Độ hoặc là mình thấy giáo lý của Đức Phật nhiều khi mình không có thâm sâu vào được vì trong tầng lớp xã hội đó có được nhiều giai cấp , nhiều tầng lớp tư tưởng khác nhau có những vị Thầy vị Tăng Ni họ cũng mặc áo mặc đồ vậy , rồi có các ngôi chùa cũng khác nhau nên khi mình vô trong đó mình thực hiện sự lễ lạy của mình tôn kính Đức Phật, nhưng mà khi mình nghe những giáo lý rất tầm thường của Đức Phật . Không phải là tầm thường mà đó là do sự hướng dẫn của Chư Tăng người ta không có thể hiện đến mà chỉ bắt mình tụng không nói sâu vào giáo lý của Đức Phật , mà nghĩa lý của Đức Phật giáo pháp của Đức Phật . Ở đây muốn nói đến sự tầm thường nhất và sự vi diệu nhất có ở trong giáo lý của Đức Phật rất tầm thường bây giờ ,thí dụ như Đức Phật nói về Kinh quán niệm hơi Thở Đức Phật nói rằng người hành giả đó , vị tì kheo đó ngồi yên tĩnh tâm chánh niệm hít vào biết mình đang hít vào thở ra biết mình đang thở ra quý vị thấy nó rất đơn giản nhưng nó là cái căn bản mấu chốt giáo lý của Đức Phật nên nó nằm ngay nó rất tầm thường khi mình tụng mình không biết sự vi diệu của giáo pháp của Đức Phật , khi mà mình nóng giận lên đang nóng giận bừng bừng nghe theo kinh văn quán niệm hơi thở đó mình ngồi xuống hít vô mình thở ra , hít vô mình biết mình đang giận thở ra mình biết mình đang giận ba lần thôi cơn giận đó sẽ nhẹ liền . Cái lòng tham cũng vậy và cái bệnh của mình cũng vậy mà nó nóng trong cơ thể của mình , nó đau buốt trong cơ thể của mình , thở ra mình biết mình đang bệnh và mình biết tất cả các chúng sanh dù sang dù nghèo dù chức tổng dù là một người phu quét lá bên đường nó cũng đều có hơi thở hết , mà cái hơi thở đó nếu tĩnh tâm sẽ có chánh niệm , hít vô mình thở ra mình biết mình đang bệnh và mình biết thêm một cái nữa tất cả ai cũng phải có bệnh hết thì lúc đó mình sẽ vui hơn , mình ít có buồn ít có đau khổ bệnh trong cái hơi thở và mình hít vô mình thở và tất cả các chúng sanh và mình đều phải chết , con đường đó hít vô thở ra mình biết tất cả các chúng sanh thân này sẽ bị hoại , cho nên những cái mà Đức Phật khi mà đắc đạo rồi Ngài đã làm công tác giáo hoá cho chư Thiên rồi nói Kinh Hoa Nghiêm xong từ Bồ Đề Đạo Tràng đó Ngài phải đi bộ rất xa . Thường chúng tôi đi xe mà khó đi lắm , ngày xưa Đức Phật từ đó lội bộ xuống tới Sarnath rồi tìm năm anh em Kiều Trần Như trao giáo pháp đầu tiên chuyển pháp luân đầu tiên Tứ Diệu Đế , Kinh đó còn gọi là Kinh nói bốn điều sự thật của thế gian Đức Phật nói khổ tật diệt đạo và Niết bàn , thí dụ như gọi là khổ tức là chân thật , làm sao phải biết Đức Phật dạy hít vô thở ra đang đau bụng rồi mình mới quán tưởng tất cả chúng sanh đều phải bệnh , tất cả chúng sanh đều phải chết và cái đau đó phải như vậy , nó phải trằn trọc như vậy mà những cái đau này nó không có thật . Thí dụ mình hít vô mình biết tất cả những cái đau đó nó sẽ do cái duyên hợp rồi nóng lạnh do những cái tế bào chuyển động do ý niệm của từng con người chứ thực tế không có người nào trong đó đau đâu . Ở đây Tôi sẽ chỉ nói sơ lược qua cái đó thôi còn đi sâu vào cái vấn đề đó , một ngày nào đó quý vị lên diễn đàn quý vị nhìn thấy nhìn sâu vào sự thật sự khổ nơi đó , mà sự khổ nơi đó quý vị nhìn thấy mình tỉnh giác được thì mình mới thoát khổ được . Bây giờ chúng ta chạy đi đâu chăng nữa cũng phải bệnh thôi , rồi cũng phải già cũng phải chết không thể nào tránh được chuyện kia cho nên cái hay nhất là mình phải tỉnh giác để mình nhìn nhận với cuộc sống của mình , hít vào mình thở ra mình thấy nó an lành ngay cái giờ phút hiện tại này mình thấy mình thoải mái , mình vui vẻ trân trọng những giờ phút đó bởi vì chưa chắc qua những giờ phút đó mình còn sự vui này nó không có cho nên giáo lý của Đức Phật dạy cho con người thấy cái sự chân thật của khổ , sanh lão bệnh tử là nguồn gốc của khổ và tập nghiệp của con người sanh ra cái khổ là cái gì thì quý vị nên nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật ngay Kinh Tứ Diệu Đế , Tứ Niệm Xứ .

Hôm nay chúng ta cùng nhau , quý vị đã đến đây cùng có một cái tâm thành tâm tưởng nhớ đến Đức Phật là người đã thật sự thọ nhận cái hoá thân , ứng thân của mình tại đất nước Ấn Độ tại cõi Diêm phù đề này . Ngài đã từng trải nghiệm cái tư tưởng , trải nghiệm cái thọ cảm của Ngài từ một cung điện an lạc hạnh phúc đầy sự hỷ lạc cái đó là cái thọ cảm rồi do lòng đại từ đại bi Ngài phải thị hiện ra một vị thái tử và Ngài không chấp nhận những cái đó vì những cái thọ cảm đó Ngài biết chắc chắn rằng khi mà vui sẽ bị buồn và cái vui của mình nó hình thành bằng cái khổ , con người mà không có giọt nước mắt thì không bao giờ có nụ cười , khi mình có nụ cười là nước mắt nó chuẩn bị tới thôi bởi vì Đức Phật nói hai cái này như hai chị em sinh đôi . Thí dụ như người em của mình đi vô nhà của mình mang một cái sắc thái rất là vui vẻ thoải mái và đẹp đi vô cảm thấy nó hứng khởi vui vẻ , nhưng mà người em vừa bước ra khỏi cửa là người chị vô mặt mày âu lo sầu khổ đen tối bệnh tật đi vào , hai cái đó không bao giờ tách rời .Cho nên hôm nay chúng ta cúng dường Đức Phật tạo công đức cúng dường thiện lành cầu công đức này giúp cho mình và gia đình của mình có được những trí huệ tiêu trừ được tập nghiệp vô minh để tỉnh giác, để hướng tâm theo giáo pháp của Đức Phật để cầu sự tu học cầu sự giải thoát .

Ở đây nãy giờ quý vị nghe tôi nói trên tinh thần giáo lý của Đức Phật mong ý nghĩa của quý vị , những niệm tưởng mà nãy giờ chúng ta nghe sẽ ở trong tâm của quý vị sẽ hàn gắn lại được những cái gì mà của mình trong vừa qua nó đã nội kết sâu thẳm trong lòng, khi mà mình buồn giận, mình giận hờn ai đó giận hờn cha mẹ , giận hờn ông bà anh chị em nó còn những gì thổn thức , còn nằm sâu trong tâm trí mình thì quý vị ngay đây nên thực hiện giáo pháp của Đức Phật . Giáo pháp đầu tiên nhất ngay tại Sarnath Đức Phật trao cho năm anh em Kiều Trần Như quán niệm hơi thở quý vị cứ tĩnh tâm hít vào biết mình đang hít vào , thở ra biết mình đang thở ra , rồi phương pháp tiếp theo cái chánh niệm của mình sẽ giúp hơi thở đi sâu đi xuống hay là đi cạn xuống mình biết hơi thở của mình sâu cạn , mình sẽ từ từ có nhiều phương pháp nhưng mà ở đây quý vị nên thực hiện như vậy trước nó sẽ tỉnh tâm nó làm cho mình tỉnh thức hay lắm quý vị thử coi , ở trên thế gian này nói về thọ cảm nói về cảm xúc đều qua hơi thở hết về sự sống về tâm sinh lý vật lý đều qua hơi thở hết . Khi người nóng hơi thở khác người lạnh hơi thở khác , khi con người từ tốn hơi thở khác , khi mà cái dục vọng đến hơi thở đến khác mà muốn điều hoà nó mình dùng hơi thở hít vô thở ra để mình biết mình nhìn rõ nó , khi mình giận mình hít vô thở ra biết mình đang giận, hít vô thở ra biết mình đang đói tỉnh giác mà cái thấy đó lâu ngày nó rội xuống đi theo hơi thở của mình , nó đi lên theo hơi thở của mình như chùm ánh sáng của mặt trời rọi xuống thì tất cả những sự vật trên thế gian này khi được ánh sáng mặt trời rọi vào ôm ấp nó sẽ được sự nồng ấm , mình bệnh tật cũng vậy rọi vào niệm giận tức là mình đang nâng niu nó đang giúp cho nó để cải sửa lại tỉnh giác từ từ sẽ hết. Buổi lễ hôm nay Tôi nói cái đó để chúng ta biết sơ lược, đại lược về công đức của Đức Phật . Hôm nay tôi nói về công đức của Đức Phật để tạo chánh niệm, để chúng ta tự tạo sự sống chân thật của mình, để tìm cầu hạnh phúc ngay cho mình chứ không cho ai hết . Ngay chỗ đó quý vị niệm chú hít thở hít vô thở ra nó sẽ tìm được cái an lạc ngay chỗ đó không có chỗ nào xa hết nên tỉnh giác trì niệm .

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 10/05/2017 lúc 11:32:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 13 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 10-05-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 11-05-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 11-05-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 11-05-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 11-05-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 12-05-2017(UTC) ngày, yennguyen trên 16-05-2017(UTC) ngày, NgocDuc trên 17-05-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 19-05-2017(UTC) ngày, nguyentritien trên 05-06-2017(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 21-06-2017(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 20-07-2017(UTC) ngày, haimat trên 18-05-2021(UTC) ngày
HaiLam  
#2 Đã gửi : 12/05/2017 lúc 03:10:32(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 144 lần trong 77 bài viết
Thầy nói về ý nghĩa Phật đản sanh thật hay, lần đầu tiên em mới hiểu được điều này. Cảm ơn Thầy
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm
thanks 1 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
Thuong76 trên 08-08-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#3 Đã gửi : 16/05/2017 lúc 09:28:19(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 274 lần trong 83 bài viết
"Ở đây nhiều người họ nói Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình là một vị đầy ngã mạn, đó là điều không phải, vì nhiều người họ nghĩ sai lầm khi mà Ngài chỉ tay vậy đó là Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn - nghĩa là tất cả trên dưới Mười Phương Thế Giới Chư Phật này chỉ có Ngài là độc tôn, nên từ chỗ đó người ta bắt bẻ Đức Phật là một con người có cái ngã mạn , nhưng mà không phải ở đây là đang nói đến Phật tánh."

Em vẫn chưa hiểu ở đoạn này.?
thanks 1 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
Thuong76 trên 08-08-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 17/05/2017 lúc 10:23:10(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 739 lần
Được cảm ơn: 3438 lần trong 828 bài viết
Đạo hữu Yennguyen đọc kỹ lại bài của Thầy sẽ thấy rằng ở khía cạnh . Đức Phật khi hạ sinh Ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất không phải nói tự ngã tự tôn của Ngài, mà ngay giây phút đó Đức Phật đã nói bài pháp đầu tiên là phật tánh biểu hiện sẵn có nơi chúng sinh, nhưng do căn cơ của chúng sinh không ngộ lãnh nên Ngài đã thực hiện 7 bước sau đó, trải qua thực hiện sự sống như quốc độ của chúng ta...và thành đạo.
thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Huyentrang89 trên 19-05-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 24-06-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 08-08-2020(UTC) ngày, lientrung trên 10-04-2021(UTC) ngày
Thuong76  
#5 Đã gửi : 08/08/2020 lúc 01:24:56(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 8

Cảm ơn: 1287 lần
Được cảm ơn: 430 lần trong 105 bài viết
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN TÔN THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ
NAM MÔ BỔN SƯ KIM CANG KIẾT TƯỜNG
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM
OM MA NI PAD MÊ HUM
ÚM XỈ LÂM
ÚM A HUM
A MI ĐÀ PHẬT
ÚM LAM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.