Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 04/08/2020 lúc 04:30:36(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2711 lần trong 399 bài viết

UserPostedImage

MỘT HẠT BỤI NÓI RẰNG NHƯ VẬY





Trong phép tu thiền quán mật chú đòi hỏi người hành giả luôn luôn trước nhất là phải tỉnh thức, tỉnh giác. Đơn giản là trong thời gian hiện tại khoảnh khắc bất chợt người hành giả phải thấy rõ, biết rõ cái gì ngay đây, biết nó nằm trên nền tảng tổng thể của sự huân tập theo giáo pháp của Đức Phật. Như có một trong khoảnh khắc thời gian ý niệm, ngay đó bạn thấy cái gì? Thí như “ Đau”, “Buồn”, “ Vui”. Nhưng cái thấy đó, cũng thấy cái buồn, vui, đau đó nhưng trên tổng thể huân tập của sự tu tập từ trước đến nay ta thấy cái đau khổ buồn đó là một loại thọ cảm, cảm xúc được hình thành trên một tổ hợp, hợp xướng âm thanh, nhiệt năng, lạnh mát khó chịu cùng không khó chịu hỉ lạc. Bao gồm có những hình ảnh cái biết và cái liên tục diễn đạt thể hiện một niệm tưởng đó ... Một niệm thấy biết, nếu chúng ta không xuyên thấu quán sát dùng tuệ quán sinh diệt để biết nó. Dùng tuệ quán sinh diệt này là dùng một loại trí tuệ, loại trí tuệ này từ Thức thứ 6, một thức thường hay biết trong ta, hay phân biệt tốt xấu nội dung đó ác, tốt, thiện lành cùng đau khổ. Ngay nơi đó người hành giả tu quán hành thiền tánh mật chú, thiền quán mật chú phải thấy chúng thật rõ như vậy, nhưng khẳng định biết rõ tất cả những ý niệm, chi tiết nội dung đó là một sự tổ hợp, hợp rồi tan do nhân duyên, do nhiều hình sắc, nhiều chủng tử chủng loại chúng thể hiện qua bằng những hạt chủng tử li ti nhỏ nhiệm mang những chủng tử buồn ,vui, đen, tối, sáng, đỏ, xanh, vàng, tím cùng tất cả những cảm xúc, cùng tất cả những quyết định khẳng định điều đó chi tiết đó đi theo sự vọng tưởng, vọng chấp. Người hành giả thiền tánh mật chú này phải biết rõ như vậy cũng trên nền tảng của thức thứ 6. Nhưng ngay đây người hành giả biết được như thế thì 6 phân biệt đó nó đã biến thể hiện thành DIỆU QUAN SÁT TRÍ, trở thành trí tuệ theo suốt dòng quán sát tuệ quán như vậy sẽ sanh ra định tuệ. Vì ngay đây tất cả những ý niệm vọng tưởng vọng chấp phân biệt của thức thứ 6 không còn nữa, không còn năng lực phân biệt theo vọng tưởng. Nhưng chúng vẫn còn phân biệt thật rõ vi tế trên nền tảng trí tuệ an định. Vì tất cả cái thấy duyên hợp giả hợp đó, ngay nơi đó người hành giả thấy nó, chủng tử nó, thọ cảm ....thể hiện và ẩn tàng một cách rõ ràng chân thật. Ngay đây cũng một loại trí tuệ nó đã có sẵn trong tâm, trong vạn pháp, một loại ấn chứng biết thể nhập tự chứng của vạn pháp, vạn niệm đó là THÀNH SỞ TÁC TRÍ một sự hiểu biết an định thành tựu sẵn có trên pháp tánh của vạn sự vạn vật vạn niệm. Cái trí này cũng là báo thân của chư Phật, Bồ tát. Nếu người hành giả chứng ngộ điều chân thật diễn đạt, thể hiện bế tàng nơi đây đó là pháp tánh bí mật vi diệu, trong thiền tánh. Đến đây chúng ta sẽ thấy tất cả, tất cả những chủng tánh vạn niệm, vạn vật đó ngay đây thể hiện vô niệm hoặc gởi niệm tưởng của mình trên vạn niệm vạn pháp đó. Thí như niệm đau đến chúng ta nghe cảm nhận cái đau đó cái dụng của cái đau đó là Úm Lam, là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Padme Hum, là Úm Xỉ Lâm. Cái vui tới cũng vậy và bất cứ cảm xúc thọ cảm nào đến ngay nơi đó ta hãy thấy biết chân thật ( Thành sở tác trí), những âm thanh, những năng động, năng lực cảm nhận của mật chú ngay đó thì sự đau khổ, phiền não, an lạc, hỉ lạc thiện và ác chúng thật sư “ Như là”, “ như vậy”.Vì thật tế chúng là chân thật có chút gì đó tự nhiên, có chút gì đó là là là là...khi ta quyết định khẳng định điều gì đó trên sự chân thật đó. Dù chúng ta có ban tặng chúng thành những mỹ danh, hay hư danh, hay phi danh gì đi nữa chúng cũng chỉ là chân thật. Các pháp đều chân thật vì Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo, là Tam pháp ấn vô ngã, vô thường, khổ, là niết bàn, phiền não, là bất, vô, phi, ly. Ngay nơi đó nó là như vậy nhưng ở đây giáo lý của Đức Phật khác với ngoại đạo là – Mặc dù không tất cả, không có không không, không chẳng có, không chẳng không cho đến ....ngay đó thì ngay đó là năng lực phát tiết ra chân ngôn động dụng. Cũng như hư không kia ta thấy rỗng trống nhưng khi khởi niệm muốn tìm điện năng, nhà khoa học sẽ có phương pháp tìm điện năng, tìm nước, tìm đất, vàng, kim cương, tìm cảm xúc, tìm con người, vật, sự vật. Vạn niệm chúng ở trong hư không đó, hạt hạ nguyên tử rất nhỏ không dùng mắt thấy được, nhưng chúng cũng còn có tướng lớn nhỏ trong đó. Nếu không có tướng lớn nhỏ trong đó thì lấy cái gì để so sánh phân biệt lớn nhỏ. Như vậy hạt hạ nguyên tử đó tiếp tục bào mòn làm nhỏ đó , làm nhỏ đi cho đến lúc không còn biết phân biệt - ý thức hệ nữa, thì chúng đi vào hư không, hư không trong tâm thức. Nếu đã vào hư không trong tâm thức đó thì cái gì biết hư không. Có phải cái thức không. Ngay nơi đây người hành giả quán tưởng thiền tánh của hư không trong tâm thức đó. Ngay đó biết gì, biết cái vô tận của hư không. Ngay nơi đó thân người hành giả là cái biết. Thân tứ đại này, cảm xúc thọ tưởng chúng sẽ khế hợp với thân thức hiện tại để trở thành ý sanh thân. Ngay đây người hành giả là ý sanh thân thì có phải ý và hư không ngay đây trở thành một. Nếu không trở thành một thì liền ngay nơi đó sẽ biến thành cái biết là năng, cái hư không là sở. Nếu ngay nơi đây người hành giả có cái năng sở đó, thực hiện phép quán hư không vô tận. Thực hiện phép quán này thuần thục người hành giả sẽ đạt chứng ngộ hư không tạng, hư không vô tận, không vô biên xứ. Ngay nơi đây sẽ thấy hư không tạng hư không vô tận, và thực hiện thiền tánh mật chú thì ngay đây người hành giả nhập vào hư không tạng ấy đạt thành thiền sắc giới. Nếu người hành giả đi tiếp tục vào các đề mục quán khác như quán nước, quán ánh sáng, quán đất, quán gió, quán kiến đại. Người hành giả sẽ đạt thành những phép quán và chứng ngộ thiền sắc giới. Thật sự sẽ thoát sanh những cõi trời sắc giới. Nói trên lý thuyết có một chút công phu như vậy, nhưng nếu hành giả chuyên sâu vào vấn đề này thì phải có một thời gian, sự kiên nhẫn, kiên tĩnh đức tin dũng mãnh tạo dụng công đức phước báu hữu lậu cùng vô lậu. Nghĩa là phải có cuộc sống an lạc để trở thành cuộc sống tỉnh thức đây là công đức của sự tu trì quán niệm trên phải thực hiện liên tục sự tu tập thiền quán để tạo dựng nền tảng công đức vững mạnh thật chứng ngộ an tịnh trong phép quán trên.
Còn ngay đây nếu người hành giả chuyên tu về thiền tánh mật chú có bản nguyện hộ trì chánh pháp đời đời cửu trụ phát nguyện thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát nguện và thọ trì giới luật, thọ pháp bảo, thọ Bồ tát giới, nguyện là phật tử đời đời vì lợi ích của chúng sinh hoằng hóa đạo pháp, thì ngay nơi đây người hành giả hãy dùng ý sanh thân này dùng tuệ quán chân thật Thành sở tác trí thể hiện diệu quan sát trí để từng bước từng bước cho đến đốn ngộ bốn biết vào vạn pháp vạn niệm, vạn vật chủng tánh. Năng lực trong hư không tạng đó thấy rõ đời sống của ý niệm đó thể hiện sự biết trên những chủng tử, thể hiện trên thành sở tác trí. Tức ngay đó dùng năng để thấy sở, dùng tâm để biết thấy vật ( sở) mà không dính mắc chấp giữ. Vì nếu chấp dính mắc vào năng sở đó người hành giả sẽ thấy khách quan, thấy cảm nhận khách quan ngay nơi đó để biết rõ những chủng loại chủng thể vật chất tâm thức ( sắc danh) chúng được sống cấu thành thể hiện và bế tàng như thế nào. Thấy như vậy rõ như vậy để tự tâm khế nhập trên tinh thần chủ định vô ngã, thấy những động dụng năng động năng lực của những chủng loại, chủng tử đó nó ma sát với nhau tạo thành những năng lực điện năng rung động tàng ghi bế tàng lưu trú trong vạn vật vạn pháp. Ngay nơi đó với một tâm như vậy người hành giả đã tự nhiên khế hợp với những âm thanh sắc tướng động dụng điện năng năng lực rung động đó do sự ma sát tạo thành những âm thanh chân thật vi diệu. Ngay đó sự chứng ngộ đến với sự khế nhập mật chú chuẩn đề đến với sự động dụng chân thật mà chỉ ngay nơi đó người hành giả được chư Phật trao cho Đại ấn, đại chú năng lực vi diệu đó đùng đùng – tách – tách – ti – chô – phô – phô – no – sắc – dặt – dặt vô lượng âm thanh nơi đó được chư Phật 10 phương 3 đời ấn chứng quán đảnh trao cho trong sự vô trao, vô tác, vô tướng vì chư Phật không phải là chư phật. Phật pháp cũng vậy chỉ có “ như vậy” sự hình thành như vậy đó là “ như là” Phật pháp khác với tà pháp , ngoại đạo là như vậy đó – hãy hiểu – biết – khi chúng như là.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum – Úm Xỉ Lâm – Úm Lam – Uế Tích đà la ni và tất cả tâm chú trí tuệ công đức đến từ cái đó “ như là”, “ như vậy” chúng ta hãy đọc, hãy viết và biết như vậy cho hết sự biết đến hết sự không biết cứ như vậy – Om Ma Ni PadMe Hum.

Một mùa an cư kiết hạ trong tâm tôi.

Mùa hạ 2020


cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 05/08/2020 lúc 03:31:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 15 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 04-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 04-08-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 04-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 04-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 04-08-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 04-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 05-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 05-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 06-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 07-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#2 Đã gửi : 04/08/2020 lúc 08:46:45(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1152 lần
Được cảm ơn: 373 lần trong 86 bài viết
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lạc Vương Phật
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Trí Bồ Tát
Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm
Om Ma Ni PadMe Hùm
Úm Xỉ Lâm
Úm A Hum
A Mi Đà Phật
Úm Lam
thanks 11 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Kim Cang_Đạo Nhất trên 04-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 05-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 05-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 05-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 06-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 06-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Kim Cang_Đạo Nhất  
#3 Đã gửi : 04/08/2020 lúc 10:51:11(UTC)
Kim Cang_Đạo Nhất

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 168 lần trong 23 bài viết
Nói đến ngôn ngữ chứng ngộ của Thầy thì không thể không ngưỡng mộ trí Huệ chân thật ấy. Dù chưa chứng ngộ cảnh giới tâm thức cõi nước vô vi đó, nhưng qua lời Thầy đệ tử mang hoài thai về cõi nước tâm thức đó để một ngày nào đó sự liễu ngộ, chứng ngộ sẽ được nếm pháp vị chân thật ấy.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
thanks 11 người cảm ơn Kim Cang_Đạo Nhất cho bài viết.
Thuong76 trên 05-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 05-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 05-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 05-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 06-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 06-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
haiha232  
#4 Đã gửi : 04/08/2020 lúc 11:21:19(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 44 lần
Được cảm ơn: 365 lần trong 51 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm
thanks 11 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
Thuong76 trên 05-08-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 05-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 05-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 05-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 06-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 06-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Liễu Pháp Bạch Y  
#5 Đã gửi : 05/08/2020 lúc 10:40:23(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 209 lần
Được cảm ơn: 203 lần trong 38 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Thành kính đệ tử biết ơn bài Pháp quý Thầy trao gửi nuôi dưỡng những chủng tử Phật tánh trí huệ tỉnh giác trong tâm thức máu huyết mỗi chúng con . Mỗi lời Pháp Thầy dạy sâu sắc và chân thực cảm nhận thấy ngay đây được Thầy gửi gắm rất nhiều tâm huyết trong âm ngôn mật pháp trao cho những người hành giả kính tin nương theo làm nền tảng phát triển trong phương pháp tu học , để mỗi thực chứng nơi tâm thức Thầy là thanh gươm trí huệ sắc bén sáng chói đánh thức sự tu học sâu trong tâm chúng con . Mỗi lời Thầy dạy khổ , vui , buồn , tốt , xấu , giận hờn , hơn thua ... với người đệ tử người con của Phật thì phải tỉnh giác tỉnh trí thấy biết ngay đó bằng trí huệ mà để có được trí huệ nhạy bén đó chỉ bằng tâm kiên nhẫn tỉnh giác thực hành thực hiện các phương pháp thiền quán Thầy dạy rất chi tiết từ cơ bản đến chuyên sâu mang theo hạnh nguyện Bồ Tát Đạo , đức hạnh của Thầy đã phủ chùm chúng con , con luôn được thọ nhận pháp lạc từ đức hạnh từ bi trí huệ của Thầy . Lúc này con thấy tâm con thường hỗn loạn , nếu như không có sự hướng dẫn truyền dạy từ Thầy thực hành tu tập thiền quán mật chú con sẽ cứ mãi ôm những cái nội kết tàng chứa sâu bên trong tâm thức , chấp giữ cái tâm phân biệt nặng nhẹ tốt xấu đi theo mình để rồi bi luỵ . Thầy luôn luôn là như vậy cùng chúng con từng bước mở ra những cánh cửa sáng của tâm thức .
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Lam . Úm Xỉ Lâm . Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm A Hùm

Sửa bởi người viết 05/08/2020 lúc 10:51:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 10 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
Thuong76 trên 05-08-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 05-08-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 05-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 06-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 06-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#6 Đã gửi : 05/08/2020 lúc 04:02:51(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 657 lần
Được cảm ơn: 3110 lần trong 779 bài viết
Bài kệ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói:

"Đại viên cảnh trí: tánh thanh tịnh
Bình đẳng tánh trí: tâm không bệnh
Diệu quan sát trí: thấy chẳng công
Thành sở tác trí: đồng viên cảnh".

Từ thức thứ 6 - ý thức không còn sự phân biệt một sự bình đẳng thấy chân thật không thêm không bớt... Ngay đây trở thành - Diệu Quan Sát Trí.

Từ 5 thức - Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân. Tiếp xúc với trần cảnh thấy biết chân thật không sai khác , thấy biết tất cả đúnn như là, đúng như vậy ...chính là - Thành Sở Tác Trí.

Nói thì trên ngôn ngữ luận là vậy nhưng Thầy đã thật khéo léo dùng Thiền Tánh mật chú Chuẩn Đề. Lấy năng lực, tha lực cái diệu dụng chân như của Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni PadMe Hum, Úm Lam, Úm Xỉ Lâm, Uế Tích chân ngôn, dùng cái Dụng thể chân như Phật Tánh đó đưa người hành giả thọ nhận, phát tiết được năng lực 3 đời mười phương chư Phật để thể hiện năng lực như lai bế tàng. Sự thể hiện năng lực trí huệ này là cái hạnh của người hành giả sống trọn vẹn với Đức Phật, để hành Bồ Tát Đạo luôn sống cùng vạn pháp,vạn vật với chúng sinh.

Cơ hồ "Đại viên cảnh trí: tánh thanh tịnh
Bình đẳng tánh trí: tâm không bệnh"

Gương đã tự sáng - Tánh thanh tịnh - Tâm không bệnh. Thầy tôi thong dong với sự đời.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni PadMe Hum.

thanks 10 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Không tuệ tiểu tăng trên 05-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 05-08-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 06-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 06-08-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 07-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Không tuệ tiểu tăng  
#7 Đã gửi : 05/08/2020 lúc 05:15:16(UTC)
Không tuệ tiểu tăng

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2017(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 110 lần trong 25 bài viết
Lòng tin mãnh liệt cùng lòng tôn kính giáo pháp của Đức Phật luôn thể hiện tự nhiên chân thật trong sự sống nhịp thở nơi Thầy , Thầy đại diện cho tâm chân thật của Mười Phương Chư Phật Ba Đời lòng con rung động mở sáng tâm thức trong từng lời pháp Thầy dạy , có một đoạn lúc trước con đọc mà không lưu tâm được nay cơ duyên Thầy dạy con được ngộ . Thầy phân tích một trong sắc thọ tưởng hành thức , có thức thứ 6 thức thường vọng tưởng phân biệt tốt , xấu , hay dở khi thực hiện pháp tu thiền quán mật chú tỉnh giác chuyển thành Diệu Quan Sát Trí khi thiền quán chân thật như vậy thấy mọi vui , buồn , cảm xúc ý niệm đang giả hợp trong tâm để thấy chân thật ngay đó sinh ra an định tuệ giác Thành Sở Tác Trí cái trí này là báo thân của Chư Phật , Chư Bồ Tát thể hiện lên sự chân thật ngay nơi đó , lấy cái biết đó làm thân của mình để không còn cái tâm phân biệt tốt xấu vui khổ phiền não , an vui hay hỷ lạc đều chỉ thấy cái biết , cái biết phát xuất bằng trí huệ .

“ thì ngay nơi đây người hành giả hãy dùng ý sanh thân này dùng tuệ quán chân thật Thành sở tác trí thể hiện diệu quan sát trí để từng bước từng bước cho đến đốn ngộ bốn biết vào vạn pháp vạn niệm, vạn vật chủng tánh. Năng lực trong hư không tạng đó thấy rõ đời sống của ý niệm đó thể hiện sự biết trên những chủng tử, thể hiện trên thành sở tác trí. Tức ngay đó dùng năng để thấy sở, dùng tâm để biết thấy vật ( sở) mà không dính mắc chấp giữ. “

Chúng con nguyện xin nghe thực hành thiền quán mật chú theo lời Thầy dạy để thấy cái biết luôn sáng ngộ nơi tâm mình .

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 05/08/2020 lúc 05:27:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 8 người cảm ơn Không tuệ tiểu tăng cho bài viết.
chuctinh trên 06-08-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 06-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 06-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#8 Đã gửi : 06/08/2020 lúc 10:53:10(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 532 lần
Được cảm ơn: 253 lần trong 80 bài viết
Ngay một hạt bụi nó mang đầy đủ phiền não hỉ, nộ, ái, ố. Ngay một hạt bụi nó đầy đủ Tam Thiên Đại Thiên thế giới, nó cũng đủ tự tánh mang trong mình những âm ba năng lực chân ngôn của ba đời mười phương chư Phật. Thầy thể hiện diễn bày nó là như vậy, như vậy đấy.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. bộ lâm - Om ma ni Padme hum
thanks 7 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
chuctinh trên 06-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 06-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#9 Đã gửi : 06/08/2020 lúc 10:57:04(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 604 lần
Được cảm ơn: 322 lần trong 62 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm- Om Mani Padme Hum- Úm Xỉ Lâm- Úm Lam- Uế Tích đà la ni và tất cả tâm chú trí huệ công đức đều từ cái đó “như là”,”như vậy”.
Từ không tướng,khởi dụng tướng.Nơi dụng tướng,biết dụng tướng.Dụng tướng,chỉ là dụng tướng;cũng là không tướng;chỉ là “như vậy”
Năng,sở - biết.Chỉ là hạt bụi,cuốn trôi ,cuốn trôi,động dụng trong không gian vô biên.Tự do,tự do thấy biết.Hân hoan,hân hoan…
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Chỉ là một chuỗi hành niệm hiển bày sau thời khóa hành trì.
Xúc động,kính dâng lên Thầy!
Nguyện xin là hạt bụi rung động mười phương ba đời bản nguyện công đức!
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Om Mani Padme Hum.
thanks 6 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Anh Tuyet trên 06-08-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày
Vũ đình Vinh  
#10 Đã gửi : 08/08/2020 lúc 05:54:30(UTC)
Vũ đình Vinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-07-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 115 lần
Được cảm ơn: 111 lần trong 17 bài viết
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
Om Ma Ni Padme Hum
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Úm A Hùm
A Mi Đà Phật
thanks 5 người cảm ơn Vũ đình Vinh cho bài viết.
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 28-08-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 28-08-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
Mai Phuong  
#11 Đã gửi : 28/08/2020 lúc 03:08:43(UTC)
Mai Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 149 lần
Được cảm ơn: 56 lần trong 17 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum
thanks 3 người cảm ơn Mai Phuong cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 29-08-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 30-08-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-08-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.