Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 13/09/2020 lúc 10:43:12(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3057 lần trong 426 bài viết

NHỮNG ĐÓA HOA MẬT TẠNG NỞ TRONG TÔI
( tiếp quán chữ Chuẩn đề)
Trong quá trình tu học theo thiền quán Mật chú Chuẩn đề người hành giả phải luôn luôn miên mật trong pháp tu quán cửu tự Thánh phạn trên kính đàn. Trong bài viết vừa qua người hành giả chuyên tâm vào pháp tu sẽ có những ý niệm phát khởi từ tâm của mình thấy ngay nơi đó là pháp bảo chân thật từ tâm tánh thể hiện và ẩn tàng. Ngay nơi đó cũng là tâm tánh 10 phương 3 đời chư Phật. Đó là những mấu chốt quan trọng trong pháp tu. Người hành giả phải càng đi càng quán sát càng kính tin nơi giáo pháp của chư Phật. Chỉ có nơi đó mới đem lại niềm an lạc chính mình. Chính nơi đó Đức Phật chư vị Thánh chúng đã thể hiện chân thật an lạc hạnh phúc. Chín chữ Thánh Phạn Chuẩn Đề sẽ đem lại an lạc hạnh phúc cho hành giả khi đã sống chân thật. Một sự chân thật chính nơi lòng mình. Chân thật đó là nguồn sinh ra các pháp và ngay nơi đó người hành giả tự do tự tại vô ngã, nhưng sống chân thật đồng nghĩa với vạn pháp thể hiện và ẩn tàng, bế tàng thể hiện.

Qua những bài viết vừa qua chúng ta đã thấy một sự hiện thực qua phép quán của từng chữ và qua phép quán tôi sẽ thể hiện lại những gì trong thời gian qua tôi đã sống trong đó. Ở đây mượn từ ngữ sự sống chân thật để thể hiện trong phép quán. Vì ngay nơi đó đối với tôi không có sự chứng ngộ và không chứng ngộ, không có phàm phu hành giả cũng không có thánh hành giả. Chỉ là sự sống chân thật ngay nơi tâm tôi. Những cái gì đến và đi hoàn toàn ngay đó không có cái “ Tôi, của Tôi” chỉ có cái “ Trí”. Tạm mượn danh từ Tam thân – Tứ trí. Đã tạm mượn thì quí bạn đừng bảo rằng ngay đó cao vọng ngã mạn quá. Vì ngoài những từ ngữ đó không có gì khác hơn.

Nói thì nói vậy thôi! Chứ qua những bài viết quí bạn nào nói vậy thì cũng chẳng có sao cả, thì thực chứng từ nơi tôi cũng chẳng có liên quan gì các pháp cả. Các pháp chưa bao giờ nói vậy. Trong một buổi thiền quán hay trong những phút giây nào đó tôi quán chữ “CHUẨN” chữ “ĐỀ” cũng trong tâm thức ấy màu sắc của chữ Chuẩn đề lại trong sáng. Sự trong sáng đó đã đưa tôi “ Trí” tôi vào trong một bầu trời hư không tâm thức. Nó cũng như một bầu trời trong sáng của ngày rằm trăng sáng. Một sự thanh khiết an lạc. Ngay nơi đó tôi liền thực hiện phép thiền quán “ Hư không vô biên xứ” ý niêm đó khởi liên - Hư không vô biên của sự tĩnh lặng trong sáng đó thể hiện ra. Những phép quán này hàng ngày trong lúc hành trì tôi hay thể hiện, cho nên khởi niệm quán tưởng hư không tâm thức kia liền hiện rõ không có gì khó khăn cả. Tôi lặng lẽ nghe cảm nhận trong hư không tâm thức đó vang trong không gian hư không đó ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM – OM MA NI PAD ME HUM. Ngay đây nói rõ cho quí hành giả biết rằng những âm thanh đó không thực như từng chữ vang lên đâu mà nó được thể hiện vang lên trong thiền định. Tức là nó vang lên theo một ngôn ngữ chân thật chân ngôn qua “ Trí” của tôi. Chỉ có “ Trí” Diệu Quan Sát Trí, Thành Sở Tác Trí…và thân ngay đó là hóa thân. Khi đã thể hiện trí đó thì sự lan rộng khắp hư không mênh mông mới thể hiện được. Cái trí đó là “ Diệu Quan Sát Trí” nó không có sự phân biệt dính mắc do sự rung động của tình thức. Nếu nó có sự rung động dính mắc thì hư không phép quán kia không bao giờ thành tựu được và ngay nơi tất cả những vị trí những hạt sáng nguyên tử và những hạt chủng tử vi tế vô lượng vô biên trong hư không tạng đó đã có sẵn và sự sống của nó vẫn thể hiện và ẩn tàng theo công năng trí tuệ công đức pháp bảo của từng chủng tử. Trong đó có đủ tất cả vạn pháp nơi đó. Cho nên ngay đó mới gọi là “ Thành Sở Tác Trí” trí này nó có sẵn trong mọi người, mọi chúng sinh. Khi tất cả vọng tưởng tướng danh mất đi thì nó thể hiện. Ngày xưa khi vào thiền này tôi cũng quán mãi, quán mãi sao cứ thấy không xa, không rộng gì mấy và cứ mãi mãi quán như thế mang cái tâm thức “ Tham cầu”, “ rồi phân biệt xa gần”, “ lớn nhỏ”. Quán mãi không được. Lúc được cũng chỉ chút thôi rồi mất. Nó đều nằm trong vô thường và ngay nơi đây tôi còn ngã sân si của sự quán được mất. Phải mất một thời gian tôi mới quán được. Sự quán được này cũng nhờ nơi quán cửu tự, quán Lam tự.
Khi tâm thức tôi trong thiền quán đã thấy được hạt sáng hạ nguyên tử. Ngay nơi vào nhập định quán Hư Không Vô Biên Xứ này tôi thể hiện những hạt này toàn bộ trên bề mặt hư không tâm thức của mình. Tôi ngồi cũng thấy hư không như vậy, khởi niệm trong hư không đó do sự duyên hợp từng hạt hạ nguyên tử và những hạt vi tế, rất vi tế nữa. Tôi khởi niệm những hạt đó là Lam tự, từng hạt là Lam tự rồi từng hạt đó là “CHUẨN” chữ “ĐỀ”. Khi quán vậy có lúc toàn bộ hư không tâm thức tôi thấy toàn ánh sáng và ngay nơi đó tha lực của Đức Phật Chuẩn Đề dạy tôi thật rõ. “ Con hãy quán toàn hư không này là ánh sáng do các hạt hợp lại. Đó là quán ánh sáng trắng” Nghe theo lời chỉ dẫn tôi đã thực hiện thiền quán hơi thở điều tức nhẹ nhàng lại để thấy các hạt sáng thật rõ rồi nhập vào Thiền Sắc Giới quán ánh sáng này. Toàn bộ hư không tâm thức tôi là ánh sáng rồi thời gian nào đó toàn bộ hư không ánh sáng này chuyển động sang màu xanh, màu đỏ, vàng, đen lần lượt sang đủ màu. Toàn bộ phép quán này còn gọi là quán Kasina màu và cũng trong những thời gian đó tâm thức đã thấy toàn bộ hư không tâm thức này là toàn trắng và trong hư không đó những hạt sáng có từng sự sai biệt rõ hơn chúng xoay va chạm tạo thành vô lượng âm thanh ánh sáng và trong tâm thức đó tôi lại nghe: Con hãy nghe những âm thanh đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Phải nghe ngay những hạt sáng đó khi chúng chuyển động tâm trí phải biết rõ ràng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum đó là những điều sự thật sống và thấy thể hiện của tôi. Cho nên mật chú Chuẩn Đề rất vi diệu không thể nghĩ bàn được. Toàn bộ sự tu và ấn chứng trong tôi đa số là do chư vị Bồ Tát, chư Phật, chư Thiên hướng dẫn chỉ dạy từng chút một trong thiền định. Mật tông là vậy cho nên mới dùng từ mật tông. Mật trong bí mật không thể nghĩ bàn được chỉ có chư Phật mới thấy hiểu được trọn vẹn. Ngay nơi chi tiết quán này có rất nhiều phép môn thiền định, thiền quán. Sau khi thấy tất cả những hạt sáng ấy là mật chú Chuẩn đề tai tôi nghe khắp mọi nơi trong hư không. Nói tai, nhưng ngay đây nó là một sự chứa nhóm viên thông khắp trong hư không. Khi đó tai nghe khắp trong hư không Om Ma Ni Pad Me Hum. Ngay nơi đó những hạt sáng đó nó có đủ màu đỏ xanh trắng vàng, đen. Tất cả những hạt đó là hình tướng Đức Phật A Di Đà, đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ tát. Vì Om Ma Ni Pad Me Hum là tâm chú của Đức A Di Đà, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Thấy từng Đức Phật thật rõ ràng. Đây là phép tu Nhĩ Căn Viên Thông của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm và nghe khắp mọi nơi Om Ma Ni Pad Me Hum và nơi hư không đó khắp mọi nơi là cơn mưa ánh sáng. Mỗi hạt sáng đó là “ Lam” tự. Chữ Lam trong chữ Lam đó phát ra nhiều ánh sáng nhỏ do rất nhiều chữ Lam đủ màu ma sát với nhau tạo thành như nhưng đóa hoa sặc sỡ. Một cõi Hoa tạng hư không phật. Người hành giả nơi đây hay nghe quán tưởng Lam tự hoặc đọc Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm tai nghe Om Ma Ni Pad Me Hum hoặc thấy hoa ánh sáng mang Lục tự đại minh chân ngôn thấy hoa ánh sáng mang Lam tự, hoa ánh sáng mang hình tướng Đức Phật A Di Đà , Quan Âm, Chuẩn đề, Đại Thế Chí trong khắp hư không Hoa tạng đó diễn đạt thể hiện trong tâm thức tôi. Một thời gian nào đó khi toàn bộ quốc độ đó chuyển biến thành một kính đàn ánh sáng vàng rực Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề nơi trong kính đàn đó chín chữ Thánh phạn đó màu đỏ vàng đủ màu xoay theo chiều kim đồng hồ trong vòng kính đàn. Đức Phật Mẫu với thân tướng thật thanh tịnh trang nghiêm gương mặt Ngài rất từ hòa. Khi nhìn thấy gương mặt này như trong lòng tôi đã có sự thương mến vô lượng cái gì đó không có thể tả được và tiếp tục từ nơi kim khẩu Ngài lại phát ra chữ Úm trong vòng tròn ánh sáng như vòng lửa và có một lực ập tới miệng tôi tâm thân tôi như nổ cháy lên trong sự êm ả lan tỏa trong hư không. Cứ mỗi chữ như vậy là một màu sắc thanh tịnh lan tỏa trong tâm thức tôi để hình thành phép quán. Hư không vô tận hư không vô biên xứ. Khi Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề phát ra cửu tự Thánh phạn đó xong, thì hoàn toàn hư không vô biên xứ tĩnh lặng trong tôi Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum và phép quán này được thực hiện trong phép quán ánh sáng đủ màu.

Đây là những phép quán thiền quán trong “ Sắc Giới”. Trong phép quán chữ “ CHUẨN ĐỀ” vừa qua cũng đã thể hiện nên phép quán âm thanh vô biên xứ. Phép quán cửu tự một lần nữa xin nhắc lại với tất cả quí vị nó rất quan trọng. Tu theo thiền quán, thiền tánh mật chú này mà bỏ qua phép quán cửu tự này thì rất khó thành tựu. Người hành giả khi mới bước vào đường tu mật chú thấy 9 chữ thật đơn giản bình thường. Nhưng khi thực hiện có thời gian khi cửu tự đã thể hiện lên năng lực, công năng thì thấy rất là màu nhiệm và luôn luôn lúc nào cũng e dè cung kính 9 chữ Thánh phạn. Trong suốt thời gian hành niệm và hành pháp trợ giúp mọi người bệnh tật đủ loại đất đai nhà cửa ở không tốt, giúp đỡ mọi người viên thành sở nguyện, nguyện cầu nguyện sở cầu sức khỏe tài lộc ….rất nhiều điều luôn thành công, thành tựu đắc thành sở cầu của mình đều do công năng của mật chú. Nói như vậy nghe thật dễ nhưng để đạt thành công năng năng lực của mật chú đòi hỏi người hành giả phải thật kiên trì tỉnh thức kính tin nơi Đức Phật, Mật chú Chuẩn đề tổng nhiếp 5 bộ thần chú là Phật bộ, cho nên công năng của mật chú sẽ giúp cho chúng sinh thoát khổ, thoát ly sinh tử luân hồi đạt thành trí tuệ giải thoát tại thế gian này. Như quí vị đã thấy trong pháp tu này nó được thể hiện trên nền tảng của 3 Tông chính của Phật giáo. Đó là Thiền Tông – Mật Tông –Tịnh Độ Tông.

Như quí vị đã thấy qua nội dung chi tiết của tất cả bài viết mà tôi thể hiện ra đều có hình ảnh quốc độ âm thanh chân ngôn chư Phật, chư Bồ tát, chư Thiên Thánh chúng trí tuệ năng lực của chư Phật Bồ Tát ngay đây cũng là mốc son là vấn đề mà quí vị cảm nhận được qua tâm thức của mình để từ đó có một cái nhìn cảm nhận theo tâm thức trí tuệ của mình bản tâm của mình xuyên qua những bài viết này.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm Lam – Úm Xỉ Lâm


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC. Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 11 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 13-09-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 13-09-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 13-09-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 13-09-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 13-09-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 14-09-2020(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 14-09-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 14-09-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 14-09-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 15-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 01-08-2021(UTC) ngày
yennguyen  
#2 Đã gửi : 13/09/2020 lúc 11:15:34(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 272 lần trong 83 bài viết
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM - OM MA NI PAD ME HUM - ÚM A HÙM
thanks 2 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
Thuong76 trên 13-09-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 14-09-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#3 Đã gửi : 13/09/2020 lúc 12:22:09(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 8

Cảm ơn: 1273 lần
Được cảm ơn: 422 lần trong 104 bài viết
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
UM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM
OM MA NI PAD ME HUM
UM XỈ LÂM
UM A HUM
A MI ĐÀ PHẬT
UM LAM
thanks 1 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
chuctinh trên 14-09-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#4 Đã gửi : 13/09/2020 lúc 05:40:34(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 287 lần trong 117 bài viết
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
thanks 2 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
chuctinh trên 14-09-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 14-09-2020(UTC) ngày
haiha232  
#5 Đã gửi : 13/09/2020 lúc 08:54:46(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 65 lần
Được cảm ơn: 450 lần trong 68 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om mani pad mê hum. Úm A Hùm...
thanks 2 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
chuctinh trên 14-09-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 14-09-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#6 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 10:42:56(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 691 lần
Được cảm ơn: 392 lần trong 73 bài viết
“Khi quán như vậy có lúc toàn bộ hư không tâm thức tôi thấy toàn ánh sáng và ngay nơi đó tha lực của Đức Phật Chuẩn Đề dạy tôi thật rõ:”Con hãy quán toàn hư không này là ánh sáng do các hạt hợp lại.Đó là quán ánh sáng trắng.”
Đọc đến đoạn này ,tự nhiên lòng con thật tôn kính,quy phục ân đức Chư Phật,Bồ tát,chư vị Thánh chúng,Hộ pháp.Bởi nơi đó,chỉ có hạnh nguyện độ sanh,sự bảo hộ,bảo trì ,đưa dẫn chúng sanh về con đường tu học giải thoát.Sự mật khải Chơn Sư-Dường như các Ngài luôn ở đó,âm thầm hóa độ,hộ trì chỉ điểm cho người hành giả.Điều này thật sự trọng yếu.Sự mật khải tâm pháp này,tựa như trao cho hành giả chiếc chìa khóa đúng lúc,đúng nơi cần thiết.Đôi khi chỉ cần 1 từ,1 câu,nhưng đủ sức mở toang cả một chân trời trí huệ,thâm nhập.”Vô duyên đại từ” –Lòng từ bi không phân biệt,không điều kiện của Chư Phật,Chư Đại Bồ Tát vẫn hằng như vậy.Nhưng nói đi cũng phải nói lại,để cảm được sự mật khải đó,thì chính bản thân người hành giả phải là 1 sự tinh tu,phải là sự nỗ lực nội tại,phải chuẩn bị cho những bước nhảy tâm thức thì mới chạm đến những tha lực,mới cần những chìa khóa.Vậy thì,khách quan mà nhìn lại,Thầy-vị hành giả tinh cần,thường xuyên được sự mật khải trong thiền định bởi Chư Phật,Bồ tát,Chư Tổ trong vô hình.Ở đây,cũng không cần phải dùng những mỹ từ,những danh xưng cao cả,đôi khi lại nặng nhọc.Theo sự nhìn nhận của con,tất cả chỉ là sự hiển bày,sự ngộ nhập,sự tương ưng.Thầy-Mật chú-Bản nguyện-Chư Phật,Bồ tát.Biểu hiện-bế tàng;đón nhận hay không và đón nhận ở góc độ nào là tùy nơi phước duyên,cùng tầng thức tư tưởng mỗi người.Chính trí huệ,năng lực,cùng hạnh nguyện tạo nên sự cao cả,tôn kính chứ không nằm ở hình danh sắc tướng hay sự tôn xưng.Thầy-bình dị thôi,mà con vẫn hằng ngưỡng vọng.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Và ,khi quán sát lại xuyên suốt các bài viết của Thầy,con thấy 1 điều hay là ở sự thâm nhập,đột phá trong pháp tu.Bởi khi đọc Kinh sách hay nghe các vị Thầy giảng,chúng ta cũng nghe trên bình diện ngôn từ sắc-không,vô thường,khổ,an vui… những câu chữ này ,thật sự con đọc và nghe rất nhiều.Nhưng ở Thầy,con thích chữ “ma sát” ở các bài pháp.Bởi vì,từ “ma sát “này,nó cũng không mang màu sắc tôn giáo,Phật học nhiều.Nhưng nếu ngẫm kĩ,là cả 1 sự khác biệt rất lớn của sự diễn đạt.Ở ngay sự tu học của Thầy,cũng như điều Thầy muốn trao gửi cho người nghe,người đọc là phải chân thật.Chân thật cảm nếm,thực hành,cọ xát với pháp tu,với từng niệm tưởng,cảm thọ.Tập cho người hành giả thoát dần những cái bóng,cái khuôn mà mình định danh rồi sống mãi trong đó.Đúng nghĩa của sự tỉnh giác.Như khi vào cảnh giới thiền quán các hạt hạ nguyên tử,các chủng tử Thánh Phạn ,các linh ảnh hiển bày;tự bản thân những điều đó hiển thị giáo pháp.Lý sự vô ngại.Thầy thấy như thật,biết như thật,nói như thật.Còn nếu chúng ta mãi truy cầu đúng –sai,Thánh –phàm… thì chỉ như bắn mũi tên vào hư không mà thôi.
Con xin nguyện học tập tu để từng bước đi vào sự chân thật như Thầy.
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA .BỘ LÂM.
OM MANI PADME HUM.
thanks 1 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Thuong76 trên 14-09-2020(UTC) ngày
Vũ đình Vinh  
#7 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 01:44:30(UTC)
Vũ đình Vinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-07-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 153 lần
Được cảm ơn: 174 lần trong 30 bài viết
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
Om Ma Ni Padme Hum
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Úm A Hùm
A Mi Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Vương Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường!!!
thanks 2 người cảm ơn Vũ đình Vinh cho bài viết.
Thuong76 trên 16-09-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 16-09-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#8 Đã gửi : 16/09/2020 lúc 10:57:09(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 725 lần
Được cảm ơn: 3400 lần trong 821 bài viết
Thầy luôn nhắc nhở người hành giả chuyên tu về pháp tu Chuẩn đề phải luôn miên mật cùng pháp tu xuyên qua phép quán Lam Tự, cùng quán chín chữ Thánh Phạn trên kính đàn kết hợp hơi thở. Đây là nền tảng căn bản xuyên suốt của người hành giả. Nhưng hầu như chúng ta đều quên mất cái nền tảng căn bản này. Thay vì sự miên mật của nền tảng này chúng ta móng vọng ở những điều cao siêu huyền năng mà năng lực mật chú thể hiện Thầy diễn bày. Chúng ta quên mất rằng Thầy cũng lấy từ nền tảng đó để đi lên từ nền tảng đó mới sinh công đức trí huệ phước báu, mới có những điều chân thật để diễn bày thể hiện ra cùng chúng ta.

Thầy nói: " Người hành giả chuyên tâm vào pháp tu sẽ có những ý niệm phát khởi từ tâm của mình thấy ngay nơi đó là pháp bảo chân thật từ tâm tánh thể hiện và ẩn tàng". Tất cả đều ở sự chân thật ngay nơi phát khởi tín tin ấy. Cho dù chưa thấy chưa hay chưa biết gì chúng ta chỉ cần ôm lấy thần chú tin chắc chắn một điều thần chú năng lực đó sẽ trợ duyên giúp đỡ cho người hành giả chúng ta sở cầu như ý nguyện ở những điều căn bản nhất cho cuộc sống nếu chúng ta cầu hạnh phúc thế gian. Còn đối với người hành giả cầu giải thoát sẽ là những bài học vô giá để người hành giả thật chứng ngay nơi tâm ấy tất cả những ý niệm phát khởi tạo tác sự luân hồi sinh tử. Vì là giải thoát thì sự tu học nơi tâm ấy không phải là sự bình thản êm ái như mật ngọt mà sẽ là những gì tương xứng cho sự giải thoát đó. Cái quan trọng là năng lực của thần chú đưa người hành giả qua sự miên mật xuyên suốt tu học tỉnh thức với chính ngay những điều tự nhiên chân thật đó.

Sóng và nước là một bản thể hay hai? Nó chẳng là hai chẳng phải đồng một. Chỉ là bản chất tự nhiên ngay nơi đó, ngay nơi đó như vậy thì hành giả chúng ta sống tự tại thong dong rồi!.

ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM. Có một điều chân thật ngay nơi tâm này. Thầy là ánh sáng của chúng sinh tôi.
thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 16-09-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 16-09-2020(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tạng  
#9 Đã gửi : 01/08/2021 lúc 05:12:32(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 55 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 20 bài viết
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
A Mi Đà Phật
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.