Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 18/09/2020 lúc 09:54:02(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2781 lần trong 407 bài viết
NHỮNG HẠT MƯA TRONG ÁNH MẶT TRỜI
(Quán chữ Ta Bà)


Qua những bài viết vừa qua thì ngay nơi phép quán chín chữ Thánh phạn tôi đã thể hiện lên ngay phép quán chữ “CHUẨN ĐỀ”. Tiếp theo hôm nay sẽ thể hiện phép quán ở chữ “TA BÀ”.

Ta Bà đây được thể hiện lên một màu đỏ trắng vàng kim. Chữ TA BÀ này cũng nằm trong một vòng tròn sáng. Ngay đây tôi đã thể hiện qua trong tâm thức thấy biết một màu đỏ trắng kim. Tất cả màu được thể hiện ngay chỗ chín chữ Phạn đều được tôi thể hiện qua thiền Sắc giới ở màu trắng, vàng, xanh, đỏ, đen cùng phép quán Kasina. Tức là người hành giả trước khi vào quán chữ “TA BÀ” màu đỏ này, thì ngay nơi đó phải quán toàn màu đỏ trắng trong đầy khắp hư không trong tâm thức của mình. Không những màu đó không màu phải thể hiện lên nhiều màu lần lượt tôi quán tưởng qua. Người hành giả trong phép quán niệm hơi thở trong một thời gian nào đó khi hít vào người hành giả thấy một hạt chủng tử nó rất nhỏ như những hạt hạ nguyên tử. Ở đây cũng tạm mượn gọi là hạt hạ nguyên tử, chủng tử tất cả thể gian này vạn pháp vạn tượng luôn cả vạn niệm đều nằm trong hạt nhỏ vi thể hạ nguyên tử này. Vì tất cả những công trình nghiên cứu về khoa học cho ta thấy trên bước đường khoa học gọi là đang phát triển, đang tiến triển. Nếu đã nói như vậy thì những hạt hạ nguyên tử này nó rất nhỏ so với những vi trần trong không gian. Thì ngay nơi thiền định quán hơi thở quán Sắc, Thọ, Tưởng, Tâm, Pháp thì nó còn nhỏ hơn. Vì trong thiền định đó mới ban đầu có tợ tướng vi thể hạ nguyên tử này nó rất nhỏ và ngay nơi đó nó cũng chỉ là chiếc bóng cái bóng và cũng ngay nơi đó người hành giả phát triển nó, nó sẽ thể hiện tinh vi hơn và tự nhiên ngay nơi đó nó đã đạt vào “ Định”, khí định thì ngay nơi đó người hành giả phát sinh cái trí cái sự hiểu biết quán sát thật vi tế. Vì sự quán sát nhỏ nhiệm và sự quán sát đồng loạt ngay nơi đó rất rõ ràng nhanh. Thì ngay nơi đó chứng minh rằng sự biết phân biệt quán sát đó là Diệu Quan Sát Trí và cũng ngay nơi đó những hạt đó “ Hạ nguyên tử” cùng những chủng tử khác nhỏ hơn vi tế hơn, mạnh năng lực hơn chúng tự thể hiện lấy, thể hiện chuyển động bế tàng ngay nơi đó. Tất cả có sự xoay chuyển vận hóa thành những quĩ đạo của chúng và cũng ngay nơi đó chúng cũng có đời sống kiếp số của chủng tử đó. Ngay nơi đó thể hiện thật rõ ràng trong sự thể hiện và ẩn tàng thì ngay nơi đó gọi là “ Thành Sở Tác Trí” và chúng cũng có đời sống theo tự thể tự nhiên của chúng không bị ràng buộc trong bất cứ điều kiện nào và không thể thiên lệch về một bên nào gọi là “ Bình Đẳng Tánh Trí” và cũng ngay nơi đó tất cả dù thể hiện ẩn tàng chuyển dịch biến động tĩnh lặng chúng cũng “ Như là”. Có một tánh như là đó muôn đời ở đó không sai biệt không thêm không bớt gọi là “ Viên Thành Sở Tác Trí” và tất cả những chủng tử những hạt ngay nơi đó được diễn đạt, diễn biến thể hiện chúng cũng đều trong trên nền tảng của Tam Thân Tứ Trí. Tam thân những hạt chủng tử đó đời sống chân thật đó là Hóa Thân và trong đời sống chân thật đó được chuyển biến ma sát trên sự chuyển động thể hiện biến dịch ẩn tàng đều thể hiện trên Báo Thân ẩn tàng giao nhau năng lực giao tạo tác kiến tạo nhau hình sắc ma sát thọ, cảm, tưởng , hành, thức biến dạng thể hiện thành Báo Thân và Đại Viên Cảnh Trí viên thành thật tró đã trở thành Pháp Thân.

Qua những ngôn từ ngôn ngữ ý niệm này, nó chỉ là những hạt thật nhỏ hơn hạt bụi đối với Tam Thân Tứ Trí. Ngay đây muốn nói rằng trong khuôn khổ ý niệm ngôn ngữ trên chỉ thể hiện lên một vài nét nhỏ Tam Thân Tứ Trí, mượn vài nét này để thể hiện sự dẫn nhập vào phép quán.

Ngay đây khi tôi đã thấy cảm nhận thể hiện được đời sống và chân thật sống ngay nơi những hạt hạ nguyên tử cùng chủng tử trên, thì ngay nơi đó tôi thể hiện lên chữ TA BÀ đó lên màu đỏ của sự thiền quán và ngay nơi chữ TA BÀ đó cũng là những hạt hạ nguyên tử đó. Mới ban đầu chỉ là một hạt sau nhiều hơn cho đến khắp cả không gian tâm thức tôi được bao vòng tròn bởi vòng Mạn Đà La toàn là những hạt sáng chúng chuyển động theo tâm thức bản thể thanh tịnh của chúng. Ngay nơi đó người hành giả nhẹ nhàng thanh thản với tâm thức của mình thấy vô số hạt hạ nguyên tử ánh sáng đỏ đó “ TA BÀ” mỗi ánh sáng đó hiện ngay đó có Trí Diệu Quan Sát Trí cùng các trí khác và ngay nơi đó là Hóa Thân của tôi . Đó đây không phải là lời nói suông của tôi đâu. Vì khi hành niệm hành trì tôi luôn gia vào đó sự sống của 9 chữ Thánh Phạn màu đỏ trong hạt hạ nguyên tử đó và sự chuyển động của hạt hạ nguyên tử Chuẩn Đề này chuyển động và ngay nơi đó sự biết trong viên căn, tâm căn, nhĩ căn tôi đều nghe OM Ma Ni Pad Me Hum , Úm Xỉ Lâm sự hòa nhập hòa điệu đó tôi đưa vào trong sự bất chợt của nghiệp tập. Tức là khi một niệm thể hiện lên tâm tôi biết thấy một hạt hạ nguyên tử đó cũng là chủng tử của niệm khởi đó thì ngay đó đồng có Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm Xỉ Lâm và nếu ngay đó trong hành niệm hành pháp tôi thể hiện lên ý niệm thì tất ý niệm đó cũng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ý niệm thể hiện ngay đó tất là ý niệm đó đang thể hiện lên ngay pháp thân và liền biết đó ngay đó tất là có trí Tứ Trí ngay đó. Tất cả sự thể hiện Tứ Trí, Tam Thân đều được chứng ngộ, sự chứng ngộ đó tất là sự sống chân thật mà tôi hay nói trong những bài viết Tứ Trí Tam Thân được thể hiện và ẩn tàng như thế trên các ý niệm. Mà ý niệm thì có vọng tưởng thanh tịnh chuyển động chuyển dịch luôn có vạn pháp nơi đó cũng có vạn niệm nơi đó. Vì một niệm tất vạn niệm mà ngay đây là gốc vi tế của sự bất chợt được sinh trong vô minh mà vô minh bất chợt đó cũng được sinh trong pháp thân Phật. Và từ đó ngay đây chúng ta sẽ thấy thật rõ tất cả phiền não vô minh đau khổ hỉ lạc niết bàn cũng là Đệ Nhất Nghĩa. Khi đã có một đời sống chân thật ngay trong phép quán chữ TA BÀ này rồi thì sự tự chuyển động chuyển hóa thể hiện và bế tàng trên Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức chúng đang và đã tiếp tục sống chân thật nơi đó. Người hành giả ngay đó không có mà có lúc nào cũng có không tăng không giảm lúc nào cũng nhẹ nhàng an lạc thanh tịnh. Ngay đây hành giả sẽ có một cái ngã sống chân thật của Đệ Nhất Nghĩa pháp thân là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Tất cả pháp Đức Phật vì phương tiện giáo hóa theo từng tầng lớp tư tưởng trí tuệ công đức phước báu mà ngài thể hiện trên tinh thần vô ngã, không, vô thường. Nhưng ngay kinh Niết Bàn Đức Phật ngài đã nói, Thường, Lạc, Ngã, Tịnh một cái ngã của sự đi tìm không có ngã. Một cái ngã của vạn niệm chứng thật không có chứng thật, một cái ngã không có sự chứng thật nơi đó…..ngay nơi niết bàn, pháp thân, như lai tàng …” Như thế” nhưng nó đang hằng hữu. Ngay đây nói khác biệt rất xa trong ngã đạo – Ngã đạo chấp cho đó sự hình thành vũ trụ thế giới chúng sanh và con người đều do một đấng nào đó chủ quản thể hiện. Sự ngã ( Hữu ngã có ngay đó) còn ngay nơi pháp thân Đức Phật thì sự không rỗng tếch không có gì cả ….Danh tự ngữ ngôn cảm xúc Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức …..và tất cả ngôn ngữ cảm xúc nhiều chất đầy cả vũ trụ này. Những cảm xúc thọ cảm trong năng lực điện năng ánh sáng bóng tối lạnh nóng. Nó có vô lượng vô biên thể hiện và ẩn tàng thì cũng không có pháp thân nơi ấy nhưng Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, Bất, Vô, Phi, Ly. Ngay nơi đó không có. Ngay nơi đó cũng không có để có vì Bất, Vô, Phi, Ly trong phép quán mật chú Chuẩn Đề khi hành giả thực hiện tu trong pháp quán trong kính đàn đó thể hiện rất nhiều phép tu tùy theo từng cấp độ tư tưởng công đức của một người hành giả đạt được những thắng giải thật sự chứng ngộ ngay tại pháp tu đó người hành giả chỉ một lòng kính tin nơi Đức Phật sẽ đạt được nhiều lợi ích. Ngay nơi quán chín chữ Thánh phán này ở từng vị trí chữ màu sắc của chữ rồi âm thanh từ nơi đó sẽ thể hiện ra pháp tu chân thật ngay nơi tâm của mình và không những ngay nơi đó chỉ thể hiện một pháp tu nào đó mà ngay nơi đó năng lực kính đàn, đàn pháp này thể hiện vô lượng pháp môn khác nhau. Một lần nào đó người hành giả thâm nhập vào đàn pháp được thể hiện ở pháp tu như quán Thọ, Sắc, Thân, Pháp tứ niệm xứ thiền quán cùng thâm nhập song song với mật chú thì lần sau người hành giả thâm nhập hay hoặc người khác thâm nhập vào đàn pháp sẽ tự thể hiện ở pháp tu quán nhĩ căn. Nền tảng đọc mật chú Chuẩn đề tai nghe âm thanh của mật chú Lục tự Đại Minh chân ngôn hoặc một thần chú khác. Kính đàn chuẩn đề này rất vi diệu và nếu người hành giả tu quán niệm thường xuyên xuyên suốt sẽ thấy rất nhiều quốc độ khác nhau và ngay cái thấy nghe cái hay biết đó người hành giả sẽ được học rất nhiều điều mà trên sách tài liệu ta ít thấy. Tất cả những hình ảnh âm thanh sắc tướng quốc độ …tôi hay diễn đạt thể hiện lên là những điều mà nơi tâm chân thật ngay sự sống tôi với pháp với đạo trong những ngày, trong những giờ khắc nơi tâm ấy qua những giờ phút chu lưu lăn lộn chuyển biến trong tâm ấy nó như những kho tàng báu vật. Kho báu nhà thiền, mật tông, tịnh độ. Tôi cứ lặng lẽ, lặng lẽ những ngày tháng mày mò nơi biển tâm ấy ma sát cảm nhận thấy hay biết nơi đó, và lần lần. Hình như trong những lần thấy hay biết đó cảm nhận đó tôi không còn ở đó nữa hay hoặc có khi có , có khi không và ngay đó rất bình an an lạc. Vì tất cả niệm tưởng cùng an lạc tôi chỉ thấy biết chúng như là những hạt cát và cũng ngay nơi đó tất cả từng vi thể đều có sự sống có quĩ đạo của chúng có ngôn ngữ động dụng mà và chúng đang sống trong ngôi nhà tâm trí hư không của tôi. Vì tất cả ở đây có gì đâu? Chỉ là như vậy. Một sự hình thành một chuỗi một vệt ánh sáng một điểm sáng và xa và gần cao thấp hơn nữa. Sự hình thành đó là hình dáng, bóng dáng người, vệt nắng hay chúng hình thành nơi những âm thanh nhỏ lớn ríu rít, âm thanh chạy dài âm thanh tắt lìm rồi sự lớn lên nhỏ xuống của thọ cảm, tưởng, hành, thức tạo tác thể hiện như vậy. Ngay chỗ đó ngay nơi đó âm thanh Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm Lam chúng ở đâu có phải đi mất không? Vì ngay nơi đó có cái biết của tôi âm thanh đó là tôi, là vật là vạn niệm vạn pháp nơi đó.

Kinh Kim Cang ngay nơi đây là có tôi,có người, là có thọ giả, có chúng sanh. Vì lạ thật những cái gọi là như vậy ở khắp mọi nơi trong tôi, tôi không phân biệt có ai phân biệt được ngay nơi đây đâu là mật chú, đâu là vạn niệm đâu là tôi….tôi cũng có là như vậy đó, hét lên như vậy đó để cuối cùng trong hư vô Bất, Vô, Phi ,Ly đó bảo rằng “ Ông biết đấy?. Ngay đó giật mình sự bình tĩnh lại. Tôi đang quán tưởng chữ TA BÀ màu đỏ trên kính đàn của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Một sự đến một sự trở về trong kính đàn Phật Mẫu đó. Ngay trên Thánh phạn “ TA BÀ” sự mầu nhiệm của sự đến và đi nó có khi “ Là vậy”. Trong sự mênh mông của mật chú đàn pháp trong năng lực Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Tà Bà Ha. Bộ Lâm. Tất cả những cái đó nó đã đánh tan phá vỡ những mộng tưởng những niệm tưởng của tôi trong những lần nơi xa nhất và cũng là nơi gần nhất, nơi cao lớn nhất và nơi thấp nhỏ nhất một cái biết bơ vơ không định không mục đích không chỗ đến và đi, nhưng vẫn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm trên từng vị thể của “ Biết ấy”. Như vậy cái biết đó thông ba cõi ,thông ngôn ngữ ba cõi, thông cả quá khứ hiện tại vị lai. Cái biết này tôi đã tìm thấy trong pháp tu quán nhĩ căn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái biết này trở về với tánh nghe thường trụ của Như lai. Vì sao phải dùng từ nhữ Như Lai vì tất cả vạn pháp vạn niệm đều nơi Như Lai tạng đó. Một sự tàng ghi không bờ mé không có vô thủy vô chung trước sau, không đến không đi Như Lai Bất Động. Trong như như bất động đó nhưng nó “Lai” đến – có đến tất có đi như mà không có một dấu vết nào cả. Niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum ngay cái niệm này chúng ta dừng trụ ngay nơi đây để hỏi chúng đi về đâu ( tiếng niệm đó nghe đi về đâu) thật tế là không biết chúng về đâu? Ngay nơi đây chúng ta hãy bình thản với câu này “ Không biết nghe đi về đâu”, “ không biết” hãy bình thản nhẹ nhàng đừng phân biệt “ không biết” thì không biết - tất là không chấp cái nghe đó. Nhưng mà ngay nơi đó vẫn còn cái biết không nghe chứ đâu có mất đi đâu và cứ như vậy, cứ như vậy lần sau nữa, lần sau nữa. Có lẽ bạn sẽ cảm nhận đôi chút ngay tánh nghe đó, và nếu trong trường hợp nào đó ta , bạn không niệm mà chỉ khởi nghĩ niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum cái sự nghe huân tập của mình bắt đầu phát khởi ngay nơi cái nghe vô hình đó sẽ có biết nghe, nghe rõ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum. Khi nghe được như vậy hay nghe nơi vạn vật vạn niệm như ý niệm giận, nhớ thương buồn tủi hoặc hình danh sắc tướng cảm thọ đến khi chúng vừa khởi lên ta hay tập nghe nơi đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum rồi tiếng còi xe, tiếng còi, tiếng chim, tiếng mưa rơi, nước chảy, gió động đều nghe mật chú. Hơi thở nhẹ nhàng điều hòa tâm khoan thai nhẹ nhàng hỉ lạc, nét mặt vui vẻ. Ngay đây có phải là tâm hỉ lạc hiền từ của Đức Quán Âm Bồ Tát chúng ta tập đi tập lại nghe thấy biết đều là mật chú. Một sự đau nhói của tim cũng là mật chú, một sự cồn cào của đói bụng cũng là mật chú, một sự giận hờn, một sự chờ đợi cũng là mật chú, buồn tủi cũng đều là mật chú…..Tất cả, tất cả đến đều là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum hoặc Úm Lam, Úm Xỉ Lâm. Chúng ta như một đấng tạo hóa tất cả vạn niệm vạn pháp đến…hãy đặt tên cho chúng và bắt chúng đọc thật kỹ nhiều lần đọc rõ ràng và mỉm cười đưa chúng đi và hẹn chúng trở lại: “ Này! ngày nào em buồn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Em thấy nhớ tôi hãy trở lại ngay đây, tôi không còn phân biệt buồn, vui nữa đâu”. Tất cả là một nhà là con của Đức Phật. Các bạn tên buồn, vui, giận, hỉ lạc hãy đến tự nhiên và đi như một đấng “ Như Lai”


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: TC.Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 18/09/2020 lúc 09:58:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 18-09-2020(UTC) ngày, haiha232 trên 18-09-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 18-09-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 19-09-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 19-09-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 19-09-2020(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 21-09-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 25-09-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 25-09-2020(UTC) ngày
haiha232  
#2 Đã gửi : 18/09/2020 lúc 01:56:51(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 397 lần trong 59 bài viết
Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm...
thanks 5 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
chuctinh trên 18-09-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 19-09-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 19-09-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 19-09-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 25-09-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#3 Đã gửi : 18/09/2020 lúc 02:14:20(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 341 lần trong 67 bài viết
“Tôi cứ lặng lẽ,lặng lẽ những ngày tháng mày mò nơi biển tâm ấy ma sát cảm nhận thấy hay biết nơi đó,và lần lần.Hình như trong những lần thấy hay biết đó cảm nhận đó tôi không còn ở đó nữa hay hoặc có khi có,có khi không và ngay đó rất bình an an lạc.vì tất cả niệm tưởng cùng an lạc tôi chỉ thấy biết chúng như là những hạt cát và ngay nơi đó tất cả từng vi thể đều có sự sống có quỹ đạo của chúng có ngôn ngữ động dụng mà và chúng đang sống trong ngôi nhà tâm trí hư không của tôi.”
Chỉ một đoạn ngắn trong bài viết thôi mà đã thể hiện phong thái tự tại giải thoát của một bậc Thiền sư.Một vị đệ tử Phật chân chính,người biết sống một mình,sống trong đạo ,vui với đạo.Những hương vị giải thoát mà Thầy trải nếm,chứng ngộ ,thể hiện một cách thật nhẹ nhàng tự nhiên,những dư hương đó khiến người đọc,người nghe có thể cảm nhận thật gần.Con xin được quy ngưỡng,tôn vinh,ca thán không cùng sự giải thoát bình dị đến phi thường của Người!
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM.
OM MANI PADME HUM
thanks 4 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
KimCang ĐạoNguyên trên 19-09-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 19-09-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 19-09-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 25-09-2020(UTC) ngày
Thiên Trang  
#4 Đã gửi : 19/09/2020 lúc 09:07:44(UTC)
Thiên Trang

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 180 lần
Được cảm ơn: 236 lần trong 35 bài viết
Năng lực trí huệ từ bi của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề Mật Chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm đã luôn biểu hiện diệu kì trong cuộc sống của con , khi con u mê để tập khí tập nghiệp ngủ ngầm thuỳ miên đàn áp hết tâm trí , thì luôn có sự thị hiện của Đức Phật ở nơi tâm Thầy từ bi chỉ dạy thôi thúc con tỉnh ngộ . Con luôn hỏi Thầy làm thế nào để tiêu nghiệp ? Làm thế nào để hết bị ngủ mê như thế ? Hỏi Thầy hết lần này đến lần khác , vẫn mãi một câu hỏi . Nhưng ngay nói tâm trí huệ ấy Thầy nói “ trì thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum , khi mình còn đang thở được là mình sẽ trì niệm được . Không có lý do gì mà không trì niệm được cả , tất cả đều chỉ vì lười biếng , lười cố gắng , lười phấn đấu , im lìm trong cái nghiệp lực ấy làm mất đi hạt giống chủng tử Phật , mất đi tinh thần sức khoẻ , mất đi cuộc sống tự do , làm ăn sinh sống cũng vì thế mà thất bại . Tất cả mọi sự vật , hiện tượng đang diễn ra , đang xảy đến ta hãy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Trên đời này chỉ có Đức Phật có Thầy bằng tâm chân thật trí huệ từ bi tận tâm tận lực hoá độ chúng con , trong sự sống của con sẽ không có ai có được tấm lòng từ bi trí huệ bao dung chỉ dạy giúp đỡ đệ tử tỉnh giác vươn lên như Thầy đã làm . Thầy dạy “ Phải ráng lên , chỉ cần huân tập một thời gian , kiên trì là sẽ được . Nhờ có lòng chân thật tỉnh giác ấy cho con biết con vô minh chưa có công đức trí huệ nên nay chỉ có một cách duy nhất là quyết tâm thực hiện lại sự tu học của mình sau những năm tháng để nghiệp lực quật ngã vùi dập hết lần này tới lần khác . Năng lực trí huệ từ bi của Đức Phật , Mật Chú , Tâm Thầy đã gia hộ cho con yên tâm trì niệm Mật Chú từ đây trong con chỉ có biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm Xỉ Lâm . Úm A Hùm . A Mi Đà Phật . Úm Lam . Mật Chú Uế Tích Kim Cang

Đệ tử con thành kính biết ơn Mười Phương Chư Phật Đức Bổn Tôn Phật Mẫu Chuẩn Đề , Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Đức Bổn Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát , Đức Bổn Tôn Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát , Đức Bổn Sư Phổ Hiền Bồ Tát , Đức Bổn Sư A Di Đà Phật , Đức Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường . Nhờ hồng phước Chư Phật Chư Tổ Chư Thầy đã luôn gia hộ che chở giúp đỡ tiếp cho con sức mạnh ý chí năng lực Mật Chú Chuẩn Đề đã thúc đẩy chuyển hoá nghiệp lực trong sự sống của con . Âm vang Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích Kim Cang vang rộng trong tâm thức , sự trở về của Mật Chú . Có lẽ ngay lúc này nói đúng hơn là sự trở về của tự tâm , tâm ấy đang hoà nhập cùng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm A Hùm . A Mi Đà Phật . Úm Lam . Trong sự sống này con chỉ có một điều ước nguyện duy nhất là trong tâm con chỉ có Mật Chú Chuẩn Đề luôn viên mật trì niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum thì Ngài đã cho con ước nguyện ấy , con nguyện mong sau bao lần tự vùi dập mình trong si mê lạc lối con sẽ biết đàng hoàng chính chắn đứng lên bằng năng lực của Mật chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum .

Trên đây là những cảm nhận từ trong tâm con những ngày qua , đệ tử con đã từng trong những vọng tưởng điên đảo , len lén vui buồn khổ đau hỷ lạc , đã từng có những suy niệm sai lệch vô minh vọng ngữ , đã từng ngã chấp sâu dày . Nhưng giờ này con chỉ còn muốn biết Phật Thầy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 19/09/2020 lúc 09:28:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 4 người cảm ơn Thiên Trang cho bài viết.
chuctinh trên 19-09-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 19-09-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 19-09-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 25-09-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#5 Đã gửi : 19/09/2020 lúc 01:05:13(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 1197 lần
Được cảm ơn: 386 lần trong 90 bài viết
NAM MÔ BỔN SƯ KIM CANG KIẾT TƯỜNG
Um Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Om Ma Ni Pad Me Hum
Um Xỉ Lâm
Um A Hum
A Mi Đà Phật
Um Lam
thanks 3 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
cuiyang07 trên 19-09-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 22-09-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 25-09-2020(UTC) ngày
cuiyang07  
#6 Đã gửi : 19/09/2020 lúc 02:20:04(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,042

Cảm ơn: 681 lần
Được cảm ơn: 3141 lần trong 785 bài viết
Như nghĩa của Thầy nói vạn tượng vạn niệm vạn pháp cũng đều từ bất giác vô minh, cái ngã vi tế này từ một niệm khởi nhỏ nhiệm sinh ra bất chợt. mà sự bất chợt này từ Pháp thân Phật. Cho nên điên đảo vọng tưởng cũng là đệ nhất nghĩa. Nói thì là như vậy nhưng hành giả chúng ta đừng bị kẹt trên văn tự mà nắm cái ngọn quên đi sự thực hành tu học của mình. Để thấy được cái ngã và chân ngã kia Thầy đã rất từ bi tỉ mẩn chia sẻ chân thật trong phương pháp thiền tánh mật chú Chuẩn đề này. Ngay đây như phương pháp này nơi ý niệm bất chợt vô minh đó " Trong nhĩ căn, tâm căn, viên căn vi tế sâu nhiệm này hãy đều nghe là ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM, OM MA NI PAD ME HUM, ÚM LAM, ÚM XỈ LÂM"
tâm lão bà nơi Thầy đã thật tình chỉ bày nơi đó chúng ta chỉ cần chân thật ôm lấy phương pháp này mà thực hành chắc chắn ngay nơi đó chúng ta người hành giả sẽ được thật chứng tâm ấn cái bất chợt vô minh kia cũng là đệ nhất nghĩa. Chúng ta nếu va chạm nhiều trên văn tự câu cú sẽ thấy được nhiều vị Thầy nói về cái điểm này như nói về Phật tánh là thế này là thế kia nơi chúng sinh thường hằng, thường trụ. Nhưng những văn tự ngữ ngôn này tôi cũng từng bị kẹt và cho nó là như vậy. Nhưng thật tế lại không phải vậy bởi tư tưởng tối thắng của vị thầy đó có thật sự thể hiện cái chân ngã để thấy được cái ngã đạo kia chăng? Thật khó và thật khéo. Nhưng ở Thầy với riêng cá nhân tôi Thầy đã mở lối cho tôi 10 năm để bây giờ tôi mới hiểu ở cái Nghĩa của Thầy nói sự ràng buộc ngôn ngữ câu cú văn tự khi thể hiện cái phật tánh cũng thể hiện cái ngã đạo vi tế, rất vi tế. Nếu không được sự chỉ điểm sẽ dễ bị lạc vào tà kiến giống như thời Đức Phật ngoại đạo tranh luận với Đức Phật vậy.
Năng lực của mười phương ba đời chư phật, của mật chú, nơi Thầy sẽ luôn đồng hành cùng chúng đệ tử trong từng bước đi ý niệm thực hành thiền quán thiền tánh Mật chú Chuẩn đề.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm hãy thực hành âm thanh âm lực mật chú không có bờ mé ngăn ngại đưa người hành giả nhĩ căn viên thông tánh nghe thường trụ.thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 20-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 21-09-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 22-09-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 25-09-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#7 Đã gửi : 25/09/2020 lúc 09:40:25(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 535 lần
Được cảm ơn: 265 lần trong 83 bài viết
"Chúng ta như một đấng tạo hóa tất cả vạn niệm vạn pháp đến…hãy đặt tên cho chúng và bắt chúng đọc thật kỹ nhiều lần đọc rõ ràng và mỉm cười đưa chúng đi và hẹn chúng trở lại: “ Này! ngày nào em buồn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Em thấy nhớ tôi hãy trở lại ngay đây, tôi không còn phân biệt buồn, vui nữa đâu”. Tất cả là một nhà là con của Đức Phật. Các bạn tên buồn, vui, giận, hỉ lạc. Hãy đến tự nhiên và đi như một đấng “ Như Lai”" . cư sĩ Thanh Hùng


Đọc đến đoạn này đệ tử bất chợt cười cái cười của sự hỉ lạc phấn khích. Chúng ta chính là đấng tạo hóa những niệm khởi đến đặt tên cho chúng ....giận, hờn, si, mê, ái luyến...và bắt chúng đọc đi đọc lại nhiều lần thật kĩ, giống như nuôi dạy những đứa con mỉm cười nghiêm khắc khi chúng phạm lỗi trưởng dưỡng chúng bằng năng lực thần chú đến khi chúng nó thuần thục tự chủ, tự do rồi thì mỉm cười đưa chúng đi như sự trưởng thành độc lập. Lúc này đây cha mẹ là con, con cũng là cha mẹ một sự dung thông hòa hợp. Lúc này đây cha mẹ không còn ràng buộc bởi con cái nữa,một sự vượt thoát.! cũng giống như những niệm khởi kia không còn ràng buộc người hành giả nữa. "Các bạn tên buồn, vui, giận, hỉ lạc. Hãy đến tự nhiên và đi như một đấng "như lai"".


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum


Vũ đình Vinh  
#8 Đã gửi : 26/09/2020 lúc 07:04:24(UTC)
Vũ đình Vinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-07-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 139 lần
Được cảm ơn: 130 lần trong 25 bài viết
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
Om Ma Ni Padme Hum
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Úm A Hùm
A Mi Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Vương Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.