Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 27/02/2017 lúc 11:43:25(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
UserPostedImageNăng lực Thất Tinh Bắc Đẩu


Thất tinh Bắc đẩu chân ngôn là một pháp môn của Mật tông, chân ngôn này nói lên năng lực, trí huệ, phước báu, công đức vô lượng vô biên. Thất tinh Bắc đẩu là 7 vì sao. Đức Phật nói rằng tất cả con người chúng sanh ra đời đều được 7 vì sao này chiếu soi. Thường theo tục lệ cứ mỗi năm, sau khi đón xuân xong mấy ngày từ mùng 1 đến mùng 7 tết mọi người cùng các Tự viện, Tu viện, chùa thất , quí Thầy, quí Sư cô hay tổ chức cúng sao giải hạn cầu an, cầu sự tốt lành cho năm mới.

Phật giáo chia ra làm 3 tông lớn: Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông. Mỗi tông phái này thường mỗi năm hay tổ chức cúng sao giải hạn. Ở Thiền tông cũng có vài hệ phái không cúng sao. Ngay nơi diễn đàn Taammat.net tu theo “ Hiển mật viên thông” lấy Mật chú Chuẩn đề cùng Thiền quán trên lý sự Đại thừa giải thoát, Sống chân thật ngay trên từng pháp, vạn pháp. Ở pháp môn này người hành giả luôn thể hiện tùy duyên theo lý sự, ẩn tàng và biểu hiện của vạn pháp, luôn thấy vạn pháp là Mật chú Chuẩn Đề . Dù ở xa, dù gần, dù động niệm lớn nhỏ vi tế như thế nào, khi pháp ấy thể hiện, biểu hiện cũng mang âm ngữ : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ở thế gian vạn pháp có rất nhiều động dụng. Khi chúng biểu hiện ở một khía cạnh nào, chúng ngay nơi đó cũng có một loại ngôn ngữ mang âm ngữ : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Vì hàng ngày hàng giờ người hành giả khi niệm họ quán sâu vào sự động dụng trong tâm ý đó. Ngay nơi tâm ý đó nó xảy ra rất vi tế. Cũng có lúc sự động chuyển đó có tướng, cũng có lúc sự động chuyển đó không tướng. Mặc dù không tướng ngay nơi ấy những người hành giả vẫn biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, vì tất cả vạn pháp đều thể hiện biểu hiện ra ngay nơi “ Thức” đó. Đã “ Thức” biểu hiện thì nơi đâu, nơi nào vạn pháp biểu hiện đều có biết đó cả. Sự tu học của chúng ta đều duyên Mật chú Chuẩn đề : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm vào cái thức đó. Thức đó và Mật chú Chuẩn Đề là một thì Mật chú Chuẩn đề luôn niệm, luôn biểu hiện. Khi nó ẩn tàng cũng đồng với niệm vì có cái biết ẩn tàng đó thì cái biết niệm đó thể hiện lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Không phải biết đó chỉ biết Mật chú Chuẩn đề không mà nó còn biết cả vô lượng phật pháp nữa. Nếu người hành giả duyên Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn : Om Ma Ni Padme Hùm thì cũng biết Om Ma Ni Padme Hum, Duyên Úm Lam thì cũng biết Úm Lam, Duyên Úm Xỉ Lâm thì cũng biết Úm Xỉ Lâm. Ngay nơi đây chúng ta sẽ thấy Mật chú Chuẩn đề tổng nhiếp 5 bộ thần chú lớn mật chú là: Phật bộ, Liên hoa bộ, Kim cang bộ, Bảo bộ, Yết ma bộ. Mỗi bộ này chia ra làm 5 bộ nhỏ nữa gọi là 25 bộ. Mật chú Chuẩn đề tổng nhiếp 5 bộ thần chú hay 25 bộ thần chú là vậy. Nếu người hành giả thể hiện được cái biết khắp mọi nơi, không nơi nào không tới, trong thiền quán, trong tâm thức vô biên xứ đó nó không có sự giới hạn, nó cùng khắp. Ngay nơi đó người hành giả thấy cái biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ta dùng “ ý thức” để phân biệt. Ngay nơi đó “ ý thức” này trở thành “ Diệu quan sát trí” đã trở thành trí. Khi bắt đầu quán ta sẽ thấy có một ý đang biết một pháp Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nếu ngay nơi này chúng ta thấy như vậy cho rằng cảm nhận cảnh trí đó như vậy thì việc tu học quán ngay nơi đó dừng lại. Chúng ta đừng cảm nhận đừng có ý niệm phân biệt tiếp nữa, mà phải biết, cái biết đó là “ ý căn” gốc của ý. Gốc của ý này cũng là ngã của chúng ta ; sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngay đây phải khéo léo, ta hít vào thấy cái biết đó, thở ra thấy cái biết đó. Cứ hít vào thở ra cho đến lúc cái biết đó là thở vào, thở ra. Thở vào đồng hóa với vạn pháp nơi đó. Thở ra đồng hóa với vạn pháp nơi đó. Để cái biết và trí không hai không khác.

Chúng ta đã nhìn biết sơ lược qua phương pháp tu của Thiền quán mật chú Chuẩn đề như đã biểu hiện. Biết như vậy để biết mục đích cúng sao Thất tinh Bắc đẩu Như lai Phật.

Thất tinh Bắc đẩu Như lai Phật này vị trí nằm ở đâu trong không gian vũ trụ này. Nếu nói sao ấy nằm theo đồ hình của 7 vì sao mà người ta đã tìm thấy trên bầu trời đêm. Nếu 7 vì sao đó như vậy, nó nằm như vậy và nó chiếu sáng như chúng ta thấy thì thật quá cạn cợt, không đủ nói lên sự vi diệu màu nhiệm của sự chiếu soi như Đức Phật nói: “ Tất cả chúng sinh ra đời đều được 7 vì sao này chiếu soi”. Tất cả chúng sinh , cái từ này rất lớn , rất rộng, sự lớn rộng này ở thế gian này chưa có phương pháp nào đo đạc tính toán nó cả. Vì tất cả chúng sinh không ai thoát ra khỏi cái gọi là ngũ ấm : sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Dù phương hướng trên dưới đông, tây, nam, bắc, bốn phương tám hướng có xa đi cách mấy, có lớn rộng cách mấy đi nữa sự tính toán đo lường đó đều nằm trên nền tảng của Thức. Tất cả vạn sự vạn vật nằm trong cái thức ấy Đức Phật đều gọi lại chúng sinh cả. Vạn vật chúng ta thấy như cây , cỏ, núi, rừng, đất đá, các loài khoáng vật, sinh vật… vì tất cả chúng sinh đều kết hợp rất nhiều vi thể hình thành. Vi thể đó là sắc, sự chuyển động chuyển hóa của những vi thể đó là thọ sự ma xát thể hiện, biểu hiện ẩn tàng sinh ra sự rung động, gió nhiệt, nóng, lửa. Lửa nóng thiêu đốt chuyển hóa thành than đất, gió khí vv… sự hình thành của chúng sinh có vô lượng vô biên trùng trùng duyên khởi chuyển hóa biểu hiện ẩn tàng. Chúng đều không có tự ngã nhất định . Nếu muôn loài, từng đơn vị loài, từng đơn vị vi sinh có tự ngã nhất định, thì vạn vật không sinh hóa được, không vô thường, không vô ngã, không trung đạo thì giáo pháp của Đức Phật không có. Đồng nghĩa với không có 7 vì sao Thất tinh này chiếu soi chúng sinh. 7 vì sao này là:

UserPostedImage1. Nam mô Tham Lang Tinh , Thị Đông Phương Tối Tắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.
2. Nam mô Cự Môn Tinh Thị Đông Phương Diệu Bảo Thế Giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.
3. Nam mô Lộc Tồn Tinh Thị Đông Phương Viên Mãn Thế GIới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.
4. Nam mô Văn Khúc Tinh Thị Đông Phương Vô Ưu Thế Giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.
5. Nam mô Liêm Trinh Tinh Thị Đông Phương, Tịnh Trụ Thế GIới Quảng Đạt Trí Biện Như Lai Phật.
6. Nam mô Vũ Phúc Tinh Thị Đông Phương Pháp Ý Thế Giới, Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.
7. Nam mô Phá Quân Tinh, Thị Đông Phương Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

Đây là danh xưng và thế giới của 7 vì sao gọi là Thất tinh, nhìn chung về danh xưng và thế giới chúng ta sẽ thấy 7 Đức Phật và thế giới trên đều trong tâm ta cả . Nơi tâm chúng ta có Phật, Bồ tát, Thanh văn, chúng sinh, địa ngục, ngạ quỉ, A tu la, chư Thiên đều đủ cả. Tối Tắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật – Sự vận ý trên, cái lý tối thắng ở đây nói lên sự ý biết tột đỉnh trên các pháp. Khi chúng biểu hiện và ẩn tàng. Sự biết này liên tục nằm trên “ hành” sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Một ý niệm của chúng ta nổi lên sẽ có rất nhiều chủng nghiệp lăng xăng biểu hiện lên và ẩn tàng. Ngay đây trong kinh gọi “ Hành nghiệp”. Tất cả hành nghiệp đó nổi lên ngay nơi từng pháp đó đều biết thông tất cả, chỗ nào cũng có trên vạn
Pháp cho nên gọi là “ Như lai” . “Tối Tắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật” này là một niệm diệu dụng của chư Phật Như lai Thất tinh. Sự vận ý tối thắng đó luôn ở trong tâm chúng ta người hành giả niệm danh vì sao đó, niệm sự rung động chuyển hóa biểu hiện trong tâm để biết rõ ràng. Sự biết rung động chuyển hóa đó là âm lực của Thất tinh Bắc đẩu chân ngôn.

- Diệu Bảo Thế Giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật. Vị Phật thứ hai của Thất tinh là Quân âm, thế giới ấy là diệu bảo , cái vi diệu bảo đó hình thành nên thế giới ấy là sự ẩn tàng biểu hiện. Khi duyên đến biểu hiện, khi duyên đi ẩn tàng. Ngay nơi sự biểu hiện ẩn tàng đó thể hiện ra thể giác. Thể giác đó là quang, là ánh sáng. Thể giác đó cũng là một loại âm, âm ngữ đó là chân ngôn – Thất tinh bắc đẩu . Người hành giả đọc tụng chân ngôn đó là đang thể hiện sự ẩn tàng biểu hiện của các pháp, đang ở ngay thế giới Diệu bảo Quân âm. Đọc tụng chân ngôn đó , ánh sáng quang lực, âm lực ngay nơi đó sẽ làm cho tâm chúng ta nhẹ nhàng an lạc hạnh phúc, nghiệp tập đau khổ, bệnh tật nóng bức sẽ tiêu trừ. Vị Như lai Phật chủ quản vì sao này là Đức Quân âm Bồ tát, một vị cổ phật, Ngài đã thành Phật rất lâu trong vô lượng kiếp số, nhưng vì lòng Đại từ đại bi nguyện của Ngài – Đức Phật đã thị hiện tái sinh trong vô lượng thế giới quốc độ để cứu chúng sinh ở trong vô biên duyên khởi. Ngài đã trong vô lượng kiếp số, thị hiện tu theo pháp môn “ Nhĩ thông” đã thành tựu pháp bảo này. Cho nên bất cứ nơi đâu có âm thanh, Âm quang của bất cứ chúng sinh nào hướng tâm theo Phật, hướng tâm cầu giải thoát, hướng tâm cầu thoát khổ, ngay nơi đó Ngài liền thị hiện đến để giúp cho chúng sinh đó đạt thành ý nguyện… Ở đây người chủ quản vì sao này với tâm hạnh bi nguyện công đức viên mãn đó luôn ở trong tâm của vô lượng vô biên chúng sinh. Cho nên khi một chúng sinh nào khởi niệm, sinh ra, Ngài đều biết rõ và chiếu soi, quán chiếu giúp chúng sinh đó đạt thành bổn nguyện. Khi chúng sinh đó chí tâm hướng về sự chân thật, thiện lành, thanh tịnh.

- Viên Mãn Thế GIới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật. Tiếp theo là một vị chủ quản vì sao mang danh công đức như trên. Viên mãn thế giới ở vũ trụ này không có một thế giới nào được gọi, xứng là viên mãn cả. Vì viên mãn là sự tròn đầy, đầy đủ các pháp, vạn pháp là một, một là vạn pháp và cho đến sự viên mãn không còn một nữa thì mới gọi là thế giới viên mãn. Sự viên mãn này chỉ có tâm Phật, đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi như 10 danh hiệu của Đức Phật. Sự viên mãn đó là nói đến tâm Phật, Niết bàn. Ngay nơi đây lời văn tạm mượn là “ Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật” để chỉ đến thế giới ấy. Thế giới ấy ngay nơi tâm Phật, ngay nơi tâm chúng ta. Sự rung động phát lên mật ngôn gọi là “ Thất tinh Bắc đẩu chân ngôn” đó là diệu dụng có sẵn trong tâm ta. Cho nên có sẵn trong hoa lá, sông nước, cỏ cây, con người , con vật, vạn pháp. Khi vạn pháp ẩn tàng và biểu hiện ngay lúc đó đều có sự rung động diệu dụng của chân ngôn đó. Cho nên tất cả chúng sinh khi sinh ra , khi khởi niệm đều được 7 vì sao ấy chiếu soi.


- Vô Ưu Thế Giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật. – Vô ưu là không còn một mảy nào về sự ưu sầu khổ não. Nếu đã không còn sự ưu sầu khổ não nữa thì cũng không còn một mảy nào là sự hỷ lạc cả. Ngay nơi tâm đó không còn phiền não và niết bàn nữa cho nên gọi là “ Tối thắng kiết tường”. Ngay đây mượn danh xưng là như vậy. Nhưng ngay nơi tâm phật đó mãi mãi không có sự lý vạn pháp nào cả. Ngay đây nói đến phật tánh, tánh giác. Đức Phật nói: “ Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh”. Khi một chúng sinh khởi niệm thì ngay nơi đó cũng từ phật tánh ấy mà có. Ngay nơi đó gọi là “ vô minh” sự vô minh đó sinh ra cũng từ phật tánh chiếu soi, hay nói cách khác chúng sinh vô minh đó sinh ra cũng đều do vì sao ấy chiếu soi- Sự rung động chuyển hóa đó ngay nơi Phật tánh cùng vô minh phân biệt ra. Ngay nơi đó là chân ngôn của thất tinh. Chân ngôn ấy luôn giúp cho chúng sinh tỉnh giác, chiếu soi sự vô minh, chuyển hóa vô minh đó để đạt đến an lạc, giải thoát. Người hành giả nên hành niệm cúng dường đọc tụng chân ngôn, cúng dường bổn tinh phù đó để tâm tĩnh an lạc.

- Tịnh Trụ Thế Giới Quảng Đạt Trí Biện Như Lai Phật. Nói đến Quảng đạt là nói sự lý “ Đạt” rộng lớn – Sự đạt rộng lớn này phải nói đến sự biểu hiện và ẩn tàng của các pháp, vạn pháp. Vì tất cả vạn pháp đều không tướng tùy duyên mà biểu hiện và ẩn tàng. Thì ngay nơi đó đã thể hiện lên vạn pháp trong một, một trong vạn pháp. Vì tất cả pháp không có tự tướng nhất định nên luôn ẩn tàng biểu hiện với nhau không có chướng ngại trở thành lý sự trùng trùng duyên khởi. Nhưng ngay nơi đó không có sự sanh và diệt gì cả, không có tốt xấu, không có động tịnh, niết bàn và phiền não. Vạn pháp như vậy, cho nên gọi là tịnh trụ. Tịnh trụ nhưng luôn biểu hiện và ẩn tàng, luôn biểu hiện theo duyên, luôn ẩn tàng theo duyên trên sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Biểu hiện ẩn tàng trên sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho nên gọi là Trí biện “Tịnh Trụ Thế Giới Quảng Đạt Trí Biện Như Lai Phật”. Ngay nơi đây đầy đủ Tam thân: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân và đầy đủ các Trí- Tam thân tứ trí. Vị Phật chủ quản vì sao này cũng có từ vô thủy vô chung trong 10 phương chư Phật 3 đời. Vị Phật ấy, phật tánh ấy là 10 phương chư Phật, cho nên tất cả chúng sinh đều có Phật tánh cả. Chúng sinh, người hành giả đọc tụng trì niệm chân ngôn Thất tinh sẽ gieo duyên hay khởi lên chủng tánh của chư Phật trong tâm của mình. Tánh phật, trí phật khởi thì mọi điều lành ngay tại thế gian này sẽ biểu hiện, thể hiện sự an lành, an lạc, hạnh phúc.

- Phương Pháp Ý Thế Giới, Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật. Nói đến pháp hải là nói đến vạn pháp – Pháp ý tức là vạn pháp luôn biểu hiện ẩn tàng tùy theo duyên, sự tùy theo duyên đó là pháp ý trong vạn pháp đó. Mặc dù biểu hiện và ẩn tàng luôn nhưng không mất đi , ngoài trí và tam thân của chư Phật, sự lý trùng trùng duyên khởi thấy có sai biệt lẫn nhau, nhưng không ngoài phật tánh, phật trí kia. Tạm gọi là Phật tánh, phật trí để nói vạn pháp không ngoài cái không vô thường, vô tướng, trung đạo. Sự lý tâm chứng qua những pháp ấn đó gọi là du hí. “Phương Pháp Ý Thế Giới, Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật”. Vị phật như lai chủ quản vì sao đó tâm thể như thế đó. Cho nên chúng sinh cũng không ngoài tam thân, tứ trí. Vì vậy tất cả chúng sinh thoát sanh ra đều được vì sao này chiếu soi. Người hành giả , chúng sinh đọc tụng trì niệm cúng dường vì sao bổn tinh phù đó, ngay nơi tâm tác ý đó vạn pháp sẽ biểu hiện theo duyên tác ý đó của chúng sinh- Tác ý cầu an lạc, hạnh phúc sẽ được an lạc và hạnh phúc. Vạn vật duy tâm, vạn pháp duy thức. Tất cả những chuyện thiện lành, an lạc, hạnh phúc, khổ đau đều nằm trong tâm thức ấy. Người hành giả chí tâm trì niệm, niệm tụng sẽ được tốt đẹp.

- Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật. Dược sư Lưu Ly Quang là tâm thể đại từ, đại bi của chư Phật ba đời, đều là Y Vương. Tất cả tâm bệnh, thân bệnh đều do từ tâm mà ra. Khi cái nóng, cái lạnh, đau, phiền não hay hỉ lạc tâm đều biết cả. Tất cả do vọng khởi 3 đời hay nói đúng hơn là do tất cả tập nghiệp của chúng sinh để lại, duy trì từ đời này qua đời nọ, từ thời gian này qua thời gian nọ. Ngay nơi đó bệnh tật ( danh sắc) khởi lên liền cho rằng đây là bệnh như thế này, bệnh như thế kia, cho đây là hỉ lạc, cho đây là phiền não cùng niết bàn. Do tất cả chúng sinh vọng khởi chấp vào đó tạo nên những thọ cảm nóng lạnh, không nóng, không lạnh liên tục vọng khởi lên. Chúng ta không biết bản chất của thân đã có tứ đại; đất, nước, gió, lửa, sự nóng lạnh đã có bao đời, chúng phân tranh, ma xát với nhau. Ngay nơi đó chúng ta chấp chặt vào sự nóng, lạnh, thọ cảm và ngay nơi đó những danh từ bệnh dần hình thành. Sự trùng trùng duyên khởi của vạn pháp thể hiện biểu hiện và ẩn tàng, chư Phật đã thấy thật rõ như vậy. Sự lý trùng trùng duyên khởi đó, chư Phật đã thể hiện ra chỉ cho chúng sinh biết sự duyên khởi đó, nó phát sinh từ đâu, từ cái gì và nó đi về đâu. Và ngay nơi đó Đức Phật biết từng chủng nghiệp của chúng sinh, Ngài cho pháp thể hiện Pháp bảo chỉ cho chúng sinh phải dùng loại thuốc nào, pháp nào để thoát khổ tâm bệnh, thân bệnh đó. Ngài đã chỉ cho chúng ta nguyện nhân, triệu chứng, bệnh tật diễn biến, nơi tham, sân, si, sắc, thọ, tưởng, hành thức. Ngài chỉ cho ta biết dùng những dược liệu phương pháp điều trị, sự điều dưỡng như; Thiền định, niệm Phật, niệm chú, phương pháp thấy tánh thành phật, sự giữ giới, ăn uống, ngủ , sinh hoạt trên sự chân thật. Nhưng phương pháp dược liệu ấy cũng nằm trên sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và ngay nơi đó Ngài ấn chứng cho chúng sinh, thật chứng thọ nhận tâm chứng đó là không, vô ngã, vô thường, trung đạo. Chư phật ấy cũng ngay nơi tâm ta, chư Phật ấn chứng và ngay nơi đó ta cũng tự ấn chứng chính nơi bản tâm đó- Lưu Ly Thế giới ấy là tâm của chư Phật- Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật là báo thân, hóa thân của 10 phương chư Phật thể hiện ra để cứu độ chúng sinh, thể hiện ra pháp bảo, pháp bảo dược liệu tâm vi diệu kia. Sự vi diệu của hóa thân, báo thân như vi trần trong 3 đời chư Phật, là tâm chú của chư Phật, chư Thất Tinh Bắc Đẩu Như Lai Phật. Vì tất cả chư Phật 10 phương ba đời không sai không khác, vì chủ quản vì sao này là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật, công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Úm Táp Đa Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha Ma Ta Phạ Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Đô Xóa Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Padme Hum.

Chúng ta đã nhìn sơ lược qua năng lực công đức của Thất tinh Bắc đẩu chân ngôn, Thất tinh Bắc đẩu, Thât tinh bắc đẩu linh phù cùng công năng công đức của người hành giả, của chúng sinh khi thực hiện cúng dường chư Như Lai Phật Thất tinh.

Trong Thất tinh Bắc đẩu chân ngôn này có một pháp bí mật vi diệu, năng lực chân ngôn thể hiện trực tiếp trên Thất tinh Bắc đẩu đó, muốn thực hiện theo Thất tinh Bắc đẩu này để cầu phước, công đức giúp cho người hành giả cầu tài lộc, cầu sự nghiệp, cầu an lành hạnh phúc, cầu an, cầu siêu, cầu trí huệ năng lực. Người hành giả trước đó phải được thọ nhận chân ngôn bổn tinh phù, phải thật tâm tin tưởng vào năng lực của chương cú, cầu thiện tri thức, cầu chân sư chuyên tu về mật chú có đầy đủ pháp ấn để giúp thể hiện đàn pháp Thất tinh Bắc đẩu này. Trải qua nhiều đời, có rất nhiều chư sư thực hiện đàn pháp này. Ngày xưa người ta dùng 7 cây đèn để biển diễn, biểu hiện năng lực công đứ trên 7 cây đèn đó. 7 cây đèn đó cũng có những vị trí giống như 7 vì sao Bắc đẩu ngày xưa trong truyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Có thể hiện qua văn tự hình ảnh vị chân sư Khổng Minh đã thực hiện qua đàn này để cầu mưa gió, cầu năng lực của vô hình giúp đỡ ông trong việc binh nghiệp, lập nghiệp của ông. Trong 7 cây đèn đó có một cây đèn chủ. Do số mạng bổn mạng con đường lập nghiệp của ông không thuận, cây đèn chủ ấy đã tắt. Ông biết ngay vận mạng ông không tốt. Đó là một khía cạnh khác của vị quân sư đó lập đàn pháp Thất tinh. Và đến hôm nay lâu lâu cũng thấy một vài vị con thực hiện đàn pháp này. Những đàn pháp trên có một phương pháp khác, tư tưởng tu học khác. Sự khác biệt đó là muốn nói lên với đàn pháp Thất tinh Bắc đẩu chân ngôn mật tông này ở đây. Nếu lập 7 cây đèn thì cũng có một cây đèn chủ và hai đèn phụ. Ngay bây giờ tôi thiết lập đàn Thất tinh này tôi đang dùng những viên đá thạch anh, và dùng những đường dẫn chuyền của Thất tinh này bằng năng lực của Mật chú, trì chú cho đến khi thấy năng lực Mật chú chân ngôn đó dẫn truyền và những viên thạch anh đó xoay thì mới được, kèm theo phải có những linh phù pháp ấn gia lên đàn pháp đó. Thực hiện đàn này mất rất nhiều công sức và năng lực. Đàn pháp này tôi giúp rất nhiều người đạt ý nguyện an lạc, hạnh phúc, tài lộc, danh vọng, trí huệ cùng thoát được bệnh tật hiểm nghèo. Đàn này tôi rất ít làm, chỉ giúp cho những vị chuyên tu, có tín tâm đến Phật đạo mà thôi. Những ý niệm này không phải tôi nói để thể hiện những sự hiểu biết của mình, không phải để biểu hiện cái ngã của mình, mà muốn nói lên đây mật chú chân ngôn Thất tinh Bắc đẩu rất vi diệu có vô lượng vô biên công đức, năng lực, trí huệ cùng sự giải thoát. Khi quí đạo hữu xem qua những ý niệm này hãy khởi lòng tín tâm thật vững chắc nơi giáo lý của Đức Phật, giáo lý pháp môn của chư phật luôn đem đến sự an lành, hạnh phúc, luôn làm lợi ích đến chúng sinh.
Hãy trì niệm thực hiện hành trì với tâm chân thật , xả bỏ sự tham, sân, si vọng tưởng . Nhẹ nhàng hít thở, hít vào biết mình đang niệm chú, thở ra biết mình đang niệm chú. Cứ như vậy mật chú sẽ đem lại sự an lành, lợi lạc hạnh phúc cho chúng ta.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.


cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 27/02/2017 lúc 11:51:42(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 17 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 27-02-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 28-02-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 28-02-2017(UTC) ngày, Phuongthao149 trên 28-02-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 01-03-2017(UTC) ngày, NgocDuc trên 01-03-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 03-03-2017(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 10-03-2017(UTC) ngày, yennguyen trên 13-03-2017(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 27-05-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 08-06-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 18-06-2020(UTC) ngày, lientrung trên 11-04-2021(UTC) ngày, Mai Phuong trên 11-07-2021(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 11-07-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 11-07-2021(UTC) ngày, Minh Phuong trên 31-07-2021(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#2 Đã gửi : 28/02/2017 lúc 03:52:20(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Úm táp đá nhi nẵng giả, bán nhá mật nhá giả, nhiễm phổ tha ma ta phạ. Nhị nẵng ra khất sơn, bà phạ đô xoá ha bộ lâm. Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm - om ma ni pad me hum 🙏🙏🙏
Huyentrang89  
#3 Đã gửi : 01/03/2017 lúc 11:43:59(UTC)
Huyentrang89

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-10-2016(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 166 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 38 bài viết
Con cảm ơn Thầy , nhờ ơn Thầy con đã có đủ duyên Phước được dự đàn lễ Phật cầu an cho gia đình nương nhờ lòng đại từ đại bi của 10 phương thế giới Chư Phật Thất Tinh Bắc Đẩu Như Lai Phật .

🙏🏻 Úm Táp Đã Nhĩ Nẵng Giả , Bát Nhã Mật Nhã Giả Nhiễm Phổ Tha Ta Ma Phạ . Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Đô Xoá Ha Bộ Lâm . Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 01/03/2017 lúc 11:44:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Thuong76  
#4 Đã gửi : 02/03/2017 lúc 10:56:59(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
De tu chung con xin cam on Thay.Thay voi tam long tu bi vi chung sinh ma Thay da thuyet giang nang luc vi dieu cua That Tinh Bac Nhu Lai Phat.nho tam long tu bi cua Thay,ma chung con hieu duoc y nghia cua dan phap cung duong That Tinh Bac Dau.Thuy Quynh  
#5 Đã gửi : 11/07/2021 lúc 04:48:42(UTC)
Thuy Quynh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 13-02-2021(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật - Úm Táp Đa Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha Ma Ta Phạ Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Đô Xóa Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Padme Hum. Úm Bút Quát Hốt Lốt Ma Ha Bát Ra Ngân Na Ngái Vẫn Tráp Vẫn Hê Ma Ni Vĩ Hiệt Vĩ Ma Na Thê Úm Chước Cấp Na Ô Thâm Mộ Hốt Lốt Hùm Hùm Hùm Hùm Hùm Phấn Phấn Phấn Phấn Phấn Toá Ha Bộ Lâm.

Nam Mô Tham Lang Tinh , Thị Đông Phương Tối Tắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.
Nam mô Cự Môn Tinh Thị Đông Phương Diệu Bảo Thế Giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.
Nam mô Lộc Tồn Tinh Thị Đông Phương Viên Mãn Thế GIới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.
Nam mô Văn Khúc Tinh Thị Đông Phương Vô Ưu Thế Giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.
Nam mô Liêm Trinh Tinh Thị Đông Phương, Tịnh Trụ Thế GIới Quảng Đạt Trí Biện Như Lai Phật.
Nam mô Vũ Phúc Tinh Thị Đông Phương Pháp Ý Thế Giới, Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.
Nam mô Phá Quân Tinh, Thị Đông Phương Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.

Sửa bởi người viết 11/07/2021 lúc 05:06:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.