Thông báo

Icon
Error

4 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 17/10/2014 lúc 10:49:37(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2262 lần trong 370 bài viết

UserPostedImageTHẤT CÂU CHI PHẬT MẪU
SỞ THUYẾT ĐÀ LA NI KINH HỘI THÍCH

Quyển Thượng
Đời Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quảng Trí Bất Không
phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn.
Thanh Việt Đông, Đảnh Hổ Sơn, Ngài Ca Môn Hoằng Tán
phát Bồ Đề tâm hội thích (gồm thâu các bộ mà giải thích).
Tỳ Khưu Thích Viên Đức dịch Hán ra Việt
Trích giảng: Cư sĩ Thanh Hùng – Pháp hiệu Thích Chánh TríLỜI TỰA
Một đời thuyết pháp của đức Như Lai, giáo lý của Ngài chia ra làm ba tạng: Gọi Tu đa la (Sutra), Tỳ nại gia (vinaya), Tô đạt lãm (Sastra); tức là Kinh, Luật, Luận. Tạng giáo tuy phân ra làm ba, nhưng không ngoài hai môn: Hiển giáo và Mật giáo.
Hiển giáo nói rộng tánh tướng để hiểu ngộ lý mầu tu chứng Pháp thân.
Mật giáo chỉ khiến tụng trì được thầm lên Thánh vị và vượt ra ngoài sự hiểu biết.
Tuy nhiên ngộ có đốn, có tiệm. Địa vị có cạn có sâu. Tiệm phải trải qua các tầng bực a tăng kỳ kiếp. Đốn tức liền vượt lên hàng Thập Địa. Cạn thì có các hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Sâu tức hiện chứng Phật quả Đại Thừa.
Chuẩn Đề Đà Ra Ni này tức là kinh tạng Mật giáo, thầm chứng thập thân của Phật quả Đại Thừa. Ngoài tam tạng ra còn lập một tạp tạng gồm thâu các bộ Đà Ra Ni. Hoặc ngoài tam thừa riêng một Tối Thượng Kim Cang thừa, tức là Đà Ra Ni tạng. Nếu căn cứ Thần Biến Sớ thì chia Đà Ra Ni làm Đại Bất Tư Nghì Thành Phật Thần Thông Thừa. Cho nên kinh này lấy Đại bí Mật làm Tông, pháp giới Chơn như làm Thể, Bất tư nghì làm Dụng, Tam Mật môn tối thượng thừa làm Giáo tướng, bởi vì tất cả pháp đều từ trong thừa Kim Cang Đà Ra Ni mà phát sinh ra, như ngàn dòng muôn phái phát nguồn từ núi Tích Thạch Côn Lôn. Mười hai phần giáo trong Tam tạng cũng phát xuất từ Tạng Tổng Trì Bí Mật, cho đến Lục độ Vạn hạnh cũng đều từ Đà Ra Ni mà ra. Kinh có chỗ giải rằng: Chơn ngôn mỗi một chữ toàn là vô tướng pháp giới, thế thì Lục độ Vạn hạnh đâu không từ trong pháp giới ấy lưu xuất ra ư? Cho nên nói rằng chữ ÚM (Án) nghĩa là ba thân cũng có nghĩa tất cả các pháp vốn không sanh, do tất cả pháp vốn không sanh ấy nên tức được bất sanh diệt, do bất sanh diệt nên tức được tướng vô sở đắc. Tướng vô sở đắc tức là Vô tướng Pháp giới; chính là chứng Pháp giới Chơn như đó vậy!
Bạch Tán Cái tụng rằng: “Tụng mãn một vạn tám ngàn biến, mỗi biến nhập vào vô tướng định gọi thành tràng kiên cố Kim Cang, tự tại được Phật trong loài người.
Lại nữa Ngũ Bí Mật Tu Hành Nghi Quỹ nói rằng: “Kim Cang Tát Đoả là Phổ Hiền Bồ Tát, tức là tất cả trưởng tử của Như Lai, là tâm Bồ đề của chư Phật.”
Như kinh đã nói: Kim Cang Tát Đỏa Tam Ma địa, gọi là pháp của chư Phật. Pháp này hay thành đạo của chư Phật. Pháp này hay thành đạo của các chư Phật, nếu lìa pháp này không có pháp riêng để thành Phật, Kim Cang ấy tên là Bát Nhã ba la Mật, hay thông đạt tất cả Phật, không ngăn, không ngại cũng như Kim Cang xuất sanh chư Phật.
Nếu người đối với Hiển giáo tu hành, phải trải qua thời gian lâu ba đại vô số kiếp, nhiên hậu mới chứng thành Vô thượng Bồ đề, trong thời gian đó mười tiến mà chín lui. Hoặc chứng Thất Trụ mà vì đã tu tập phước đức trí huệ hồi hướng Thanh Văn, Duyên Giác đạo quả nên không thể chứng Vô thượng Bồ đề. Còn y Tỳ Lô Giá Na Phật tự thọ dụng thân đã nói bên trong chứng được tự giác Thánh Trí pháp và địa vị thọ dụng thân trí Đại Phổ Hiền Kim Cang Tát Đỏa. Cho đến ứng thời tu tập pháp thân, trong một đại a tăng kỳ kiếp tu tập phước đức trí tuệ mới sanh vào được nhà của Phật. Người đó từ tất cả Như Lai tâm sanh, từ miệng Phật sanh, từ pháp Phật sanh , từ Pháp hóa sanh, đắc Phật Pháp tài. Từ đây về sau thọ được pháp rộng lớn thâm sâu không thể nghĩ bàn, vượt lên hàng Nhị thừa Thập Địa. Vây cho nên biết yếu chỉ của Chơn ngôn bí Mật Thần chú còn chẳng phải chỗ hiểu biết của nhơn vị Bồ Tát, huống nữa kẻ quê mùa phàm phu tiểu trí đâu có thể so sánh thấu rõ trí ư?
Các nhà dịch và các sớ giải tóm tắt, là để nương nhau chỉ rõ cho kẻ sơ học trì tụng có chỗ nương tâm chứ chẳng dám nói giải thích.
Như Thần Biến Sớ nói rằng: Chỉ có tay Kim Cang mới rờ thấu chỗ kín đáo, chỉ có mắt Liên Hoa mới nhìn thông chỗ u minh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: Pháp bí Mật của chư Phật, duy chỉ Phật với Phật mới hiểu rõ nhau, chẳng phải các bậc Thánh có thể thông đạt. Chỉ trì tụng hay diệt được lỗi lớn, mau lên Thánh vị.
Thiên Trúc Chỉ Quán nói: Bậc Thượng Thánh mới có thể Hiển Mật cả hai đều truyền nói, kẻ phàm nhơn chỉ tay tuyên truyền Hiển giáo, không thể tuyên truyền về Mật giáo. Vậy cho nên chẳng phải kẻ hạ phàm dám bàn nghĩ chỗ khả tri của sư tâm.
Nay xét Chuẩn Đề Chơn ngôn này trước sau vài nhà dịch so ra thì Ngài Bất Không Tam Tạng được thâm đắc sự thừa truyền của Mật giáo, bởi xưa kia Ngài Kim Cang Tát Đoả gần gũi bên đức Tỳ Lô Giá Na Mâu Ni Như Lai trước đã lãnh thọ nghĩa Du Dà Tối Thượng Thừa. Sau hơn trăm năm truyền đến Ngài Long Thọ Bồ Tát, Long Thọ lại hơn trăm năm truyền đến Long Trí A Xà Lê, Long Trí truyền đến Ngài Kim Cang Trí Pháp sư. Ngài Kim Cang Trí truyền qua Trung Hoa đem ngũ bộ Du Già và Tỳ Lô Giá Na Kinh, Tô Tất Quỹ Phạm, trao cho Ngài Bất Không Tam tạng và sau khi Ngài Long Trí diệt độ, Ngài Tam Tạng Bất Không phụng lời di giáo dạo qua các nước Thiên Trúc, tại nơi Sư Tử Quốc, từ đó sự truyền bá tu học càng tăng thêm rộng lớn. Từ Ngài Long Trí A Xà Lê cầu khai mười tám hội Kim Cang quán đảnh và pháp Đại bi Thai Tạng. Pháp hóa nối nhau từ đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, đến Ngài Bất Không Tam tạng đã trải qua sáu đời truyền cũng như sáu phen phiên dịch. Ngài Bất Không đi khắp xứ Thiên Trúc, lại được thâm truyền yếu chỉ nên bổn dịch Chơn ngôn Nghi Quỹ của Ngài rất rõ ràng đầy đủ.
Ngay sợ kẻ sơ học chưa rõ ấn khế và Phạn âm, do đây nên đối với trong các bản dịch phần nhiều lấy bản dịch của Ngài Kim Cang Trí mà hội rõ, nương đó các Ngài nối nhau truyền thọ không thôi nghỉ.
Trích dẫn: Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Đà La Ni Kinh Hội Thích ( Quyển Thượng)

UserPostedImageKINH CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI HỘI THÍCH


Việt dịch: Tỳ kheo Thích Viên Đức
Trích giảng: Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí


Lời Tựa


Trong cuộc đời người luôn trong sự luân hồi vô thường biến đổi, trong cái biến đổi đó có những cái luôn thường trụ hằng có, Hoà Thường Thích Viên Đức người đã thể hiện tâm ngài, thể hiện sự tu học hoằng pháp bảo tồn phật pháp cuộc đời này. Ngài đã để lại cho chúng ta những bản dịch Mật tông vô giá, trong đó có kinh Chuẩn Đề Đà La Ni Hội thích. Lần nữa Ngài đã truyền đăng thắp sáng lên năng lực Mật chú Chuẩn đề. Để tiếp nối ánh sáng đó, mặc dù với tài thô trí tuệ, nhưng hiện tại có tấm lòng, có tâm quyết thực hiện tiếp nối trao truyền ánh sáng đó, và với tâm quyết đó bao giờ trong tôi cũng vang lên yâm chú của ngài Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Đây là một năng lực, một loại trí tuệ, những cái gì cao cả nhất trong vô lượng kiếp, năng lực này nó đã giúp tôi trong vô lượng kiếp. Thực tại nơi kiếp sống này, năng lực ấy đã giúp tôi từ một người bệnh tật rất nhiều, nghèo hèn tưởng chừng như đã mất thân mạng này, cũng trong quyển kinh Chuẩn đề Đà la ni hội thích này tôi đã tìm thấy những dòng chữ ghi: “ Nếu trì tụng cây khô cũng sanh hoa tría, năng lực này sẽ giúp cho cây khô sống, sanh càng lá, hoa trái”. Qua đoạn kinh văn trên tôi thầm hiểu như thế đó .

Sau khi đã bắt gặp hiểu rõ, cảm nhận được những gì đến với mình. Tôi lấy một mắt tre khô độ khoảng 2 phân, mắc tre này do tôi sửa sang lại một căn nhà lá đã cắt tề cho bằng nhau, cho nên nó có khoảng 2 phân thôi, thời gian tôi cất nhà đến khi biết được đọc kinh văn trên đã lâu, mắt tre ấy hoàn toàn đã khô đổ mầu trắng vàng. Khi đem mắc tre đó vào quì trước bàn thờ, một bàn thờ rất đơn giản nghèo nên, hình Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề do tôi ôm ấp đã tìm xin của một người bạn đạo Phật tử, còn tấm ván bề ngang khoảng 3 tấc, bề dài 9 tấc. Lúc đó nghèo đến nỗi không có tiền để mua nổi tấm ván trên, phải nhờ một người bạn bảo lãnh để mượn được 12.500 mua tấm ván trên. Số tiền đó chỉ đủ mua một tấm ván thôi, còn lư hương phải lấy một hộp lon đổ tro vào mà cắm hương. Khi đem mắc tre vào tôi phát nguyện: “ Nếu thần chú Chuẩn đề năng lực vi diệu như vậy, con nguyện trì vào mắc tre 108 biến. Nếu mắc tre sống lại lên thành cây con nguyện suốt đời này và trong vô lượng kiếp, nguyện thọ trì Mật chú Chuẩn đề và hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề”. Sau khi phát nguyện xong tôi quăng mắc tre bên hông nhà, thời gian trôi qua tôi quên đi chuyện đó. Cho đến một hôm tình cờ đi ngang hông nhà thấy mắc tre liền nhớ lại câu chuyện, tôi lượm lên thấy mắc tre đã mọc mục nhô lên, tôi thầm nói thần chú linh quá, nhưng trong lòng cũng chưa trọn tin tôi lại để mắc tre đó xuống bên hông nhà tiếp. Khoảng mười mấy ngày sau tôi đến thấy mục tre đó lên dài khoảng 2 tấc có lá thành một cây tre con, tay cầm mục tre đó mà lòng đầy hoan hỷ như vừa được một cái gì đó quí giá không thể tả được cảm giác hoan hỷ này. Tôi đem mắc tre đó đặt trước bàn thờ đốt nhang lên mà nước mắt không biết từ đâu mà nó tuôn chảy mãi, tôi cầm nhang lên bàn thờ như có một lực nào đó tôi cứ lạy mãi, lạy mãi không biết bao nhiêu lần. Vừa lạy vừa phát nguyện: “ Con xin đảnh lễ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, con nguyện thọ trì Mật chú Chuẩn Đề trng vô lượng kiếp, nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề trong vô lượng vô biên kiếp”. Lời phát nguyện đó như một động lực giúp tôi kiên trì niệm, kiên trì chia sẻ lại Mật chú đến với mọi người. Cứ trì niệm, cứ chia sẻ mặc cho thời gian biến đổi. Cho đến hôm nay hơn 35 năm thọ trì Mật chú cùng chia sẻ để nhớ lại nguyện lực đó, để thể hiện nguyện lực đó hôm nay mạn phép kính lạy Quí bậc Tôn túc, Hoà thượng, Thượng toạ, Tăng ni, quí thiện hữu tri thức mong quí vị thương tình gia hộ, giúp đỡ tôi thực hiện được tâm nguyện trong thời gian qua và thời gian tương lai tới. Nếu có điều chi sơ xót, điều chi mạo pháp lầm lỗi mong quí vị thương tình từ bi, hỉ xả.
Chân thành tri ơn! cư sĩ Lê Thanh Hùng

Với bản nguyện, tâm nguyện trên hôm nay nguyện nương nhờ từ lực Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề gia hộ giúp đỡ đệ tử thể hiện từ ngữ, ngôn từ khế hợp với năng lực trí huệ của tâm chú.

Mục đích viết hôm nay giảng giải kinh Chuẩn đề Đà la ni Hội thích này với tâm nguyện chia sẻ lại những gì qua thời gian tu học. Bằng một tấm lòng chân thật nơi sâu thẩm đó đem chia sẻ lại kinh chú này trong suốt thời gian qua đã giúp tôi được nhiều sự lợi lạc, bệnh tật nhẹ dần đi, gia đình hạnh phúc cuộc sống gia đình ổn định, cuộc sống luôn được an lạc, nghề nghiệp là y sĩ y học cổ truyền được năng lực Mật chú gia hộ đã giúp đợ được thật nhiều người bệnh. Những đạt thành, thành tựu đó so với những gì đem lại cho tôi bởi pháp bảo Mật chú Chuẩn đề chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ so với sự ngộ nhập năng lực, trí tuệ mật chú Chuẩn đề.

Hôm nay với tâm thành này con thành tâm đảnh lễ Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả chúng sinh và đệ tử trọn thành phật đạo.
Nguyện hồi hướng công đức này đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Nguyện vô lượng vô biên chúng sinh thệ nguyện độ.
Nguyện phiền não vô lượng vô biên thệ nguyện đoạn.
Nguyện phật pháp vô lượng vô biên thệ nguyện học.
Nguyện phật pháp vô lượng vô biên thậm thâm cao thượng thệ nguyện thành.
Nguyện hộ trì phật pháp đời đời cửu trụ.
Nguyện hoằng hoá Mật chú Chuẩn đề vô lượng vô biên kiếp số.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Hôm nay con nguyện đốt nén tâm hương này thành tâm dâng cúng đến chân linh thầy Thích Viên Đức với tấm lòng tri ơn vô bờ bến, thành tâm tri ơn.

ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM

Hà nội Mùa thu năm Giáp Ngọ 2014

cư sĩ Thanh Hùng
Bồ Tát Giới: Thích Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 29/10/2016 lúc 02:36:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 24 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
thánh tâm trên 23-07-2015(UTC) ngày, ANNATRUONG trên 09-06-2016(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 02-11-2016(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 26-03-2017(UTC) ngày, Hoàng Hân trên 22-04-2017(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 25-08-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, cuunhan trên 25-01-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 17-10-2014(UTC) ngày, Thuannadl. trên 17-10-2014(UTC) ngày, hoailinhvy trên 18-10-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 19-10-2014(UTC) ngày, thinh884 trên 20-10-2014(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 27-10-2014(UTC) ngày, 21kimngan trên 28-10-2014(UTC) ngày, NgocDuc trên 08-11-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 09-11-2014(UTC) ngày, yennguyen trên 10-11-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-11-2014(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 12-11-2014(UTC) ngày, anhdao3107 trên 22-11-2014(UTC) ngày, Linhchieu' trên 11-12-2014(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 20-12-2014(UTC) ngày, Haophuong trên 20-12-2014(UTC) ngày
HaiLam  
#2 Đã gửi : 19/10/2014 lúc 03:17:46(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 128 lần trong 74 bài viết
Đây là bộ sách lớn để đời của Hoà Thượng Viên Đức, Em mong sẽ được đoc cuốn sách để lại cho hậu thế của thầy giúp cho thế hệ tu học nương vào đó mà thành? cầu chư phật, chư Bồ tát gia hộ cho thầy hoàn thành được tâm nguyện này.
úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm
thanks 1 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
thinh884 trên 21-10-2014(UTC) ngày
ThanhHung  
#3 Đã gửi : 21/10/2014 lúc 11:16:37(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2262 lần trong 370 bài viết
Phần kinh vănNhư thị ngã văn: Tôi nghe như vậy:


Giải thích : Phần ngôn tự này nó có liên quan đến lời thỉnh cầu của Đức A Nan, khi Đức Phật nói là muốn ngài A Nan làm thị giả. Đức A Nan đồng ý với Đức Phật là ngài sẽ làm thị giả cho Phật với điều kiện là tất cả những buổi thuyết pháp đều phải có mặt ngài, nếu không có mặt ngài thì Đức Thế Tôn phải nói lại cho ngài nghe. Đức Phật đồng ý. Ngài A Nan thỉnh cầu điều kiện với Đức Thế Tôn rất nhiều, nhưng ở đây chỉ nói riêng về một phần nhỏ trong lời thỉnh cầu, từ lời thỉnh cầu đó mà sau này tất cả kinh sách ngài A Nan tuyên thuyết lại đều viết: “ Ta nghe như vậy, Tôi nghe như vậy”. Một câu kinh văn đầy đủ trí tuệ đầy đủ năng lực, vì sự đồng ý, vì pháp bảo lưu truyền ( pháp). Một câu tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ sự hàm chứa Tam Bảo; Phật, Pháp, Tăng đầy đủ phật lực, trí tuệ thì pháp bảo ấy mãi mãi lưu truyền trong vô lượng kiếp, chứng minh rằng Mật chú Chuẩn đề đã được lưu truyền trong vô lượng kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai, nó không bao giờ mất, nó luôn hiển hiện trong tâm trí của ta và ngay hiện tại, ngay sự thanh tịnh tâm “ như thị”

- Nhất thời: Một khi:

Giải:
Tại sao phải nói nhất thời, vì khi Đức Thế Tôn khi nói đại sự nhân duyên ngài luôn nhập vào đại định, như lai đại định này là tâm thanh tịnh không tới, không lui, không có quá khứ, hiện tại, vị lai nó đồng với Như thị - Như lai đây là thời gian ngay chính nơi đó.

- Bạt già Phạm:
-
Giải:
Đây là một trong những danh hiệu của Đức Phật, Như Lai biểu hiện lên sự tôn nghiêm, thanh tịnh mà sáng toả, tự tại, rực rỡ, đoan nghiêm, danh xứng, cát tường, tôn quý

- Tại danh xưng đại thành

Giải: Thành xá vệ.

- Thệ đa lâm:

Giải: Kỳ Thọ Viên - Vườn cây của ông Kỳ Đà.

- Cấp Cô Độc:

Giải:
Vườn cây ông cấp cô độc.

- Cùng đại Tỳ Khưu chúng, các Chư Bồ Tát và chư Thiên long bát bộ trước sau đoanh vây chung quanh:

Giải:
Khi một đại sự nhân duyên, Đức Thế Tôn muốn tuyên thuyết một pháp bảo nào thường có những đại chúng như trên bao gồm chư Thiên Long Bát Bộ, chư vị Bồ tát, chư vị Tỳ Kheo, Đại đệ tử. Với phật lực của chư Như lai, với trí tuệ siêu việt thanh tịnh, ánh sáng năng lực trí tuệ đó toả khắp mọi nơi trong 10 phương, không những đại chúng trên mà các cung các cõi đều vân tập nghe thấy.

- Nghĩ thương chúng sinh đới vị lai bạc phước, ác nghiệp, liền nhập Chuẩn đề Tam ma địa nói quá khứ Thất Câu Chi Phật, đã nói Đà la ni rằng:

Giải:
Đức Thế Tôn vì lòng đại từ, đại bi ngài đã nhập vào Chuẩn đề Tam ma địa nói quá khứ Thất câu chi Phật. Như vậy chứng tỏ rằng Mật chú Chuẩn Đề Đà La Ni là tâm của chư Phật ba đời, phật quá khứ hiện tịa vị lai cũng đều đồng đẳng trong tâm Phật thanh tịnh vi diệu này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đại từ đại bi thấy chúng sinh chúng ta trong thời mạt pháp phước bạc mỏng khó tu, thời mạt phát chúng ta thấy rất nhiều giáo pháp, rất nhiều phương pháp tu học khác nhau, rất nhiều chư tăng ni, nhưng chúng ta để tìm thật sự một pháp, một phương pháp tu thật khó. Ngay đây thầy nào cũng cho là ta hay ta tốt, giáo pháp của thầy là tốt, chê bai tranh tụng nhau khiến giáo pháp của Đức Phật bị xáo trộn với nhau khiến người tu khó phân biệt được hư thực, tốt xấu. Đức Phật đã thấy như vậy và nhiều hơn như thế nữa, cho nên ngài mở lòng đại từ đại bi nói ra Mật chú Chuẩn đề Đà la ni này. Lời nói từ ngàn xưa kinh điển Đức Phật để lại, một mật chú vi diệu. Như vậy đây là pháp phật, giáo pháp của Ngài còn tại thế, ngay nơi Mật chú này, khi Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn, chư vị đệ tử hỏi ngài: “ Bạch Thế Tôn. Sau khi Như lai nhập niết bàn, làm sao để thấy Như lai, thấy Phật” . Đức Phật bảo rằng: “ Thấy pháp tức thấy Như lai, thấy Phật”. Như vậy, hôm nay chúng ta đang thấy ngài, ngài đang giáo hoá chúng ta. Đại phước thay người đang tại thế.

Mật chú Chuẩn đề là tâm chú của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, là tâm của Chư Phật. Chỉ vẻn vẹn có 9 chữ nhưng tàng chứa vô lượng vô biên pháp bảo, công đức trí tuệ của chư Như lai. Kho tàng đó sẽ mãi chờ đợi người hữu duyên mở cánh cửa bí tạng đó để thụ hưởng sự an lạc giải thoát.

- 1. - Nẵng mô táp đa ( dẫn) nẫm. 2 - Tam miệu tam một đà ( dẫn) cu ( dẫn) chi nẫm ( dẫn). 3 - Đát nễ dã ( nhị hiệp) tha dẫn. 4 - Úm ( án) . 5 - giả lễ. 6 - chủ lệ. 7 - Chuẩn nê . 8 – Ta phạ ( nhị hiệp) hạ ( dẫn ).

Giải:
Thần chú Chuẩn đề cách đọc trì niệm đôi khi ở một vị thầy chân sư truyền trao cũng ảnh hưởng đến tâm niệm của vị thầy chân sư đó. Cũng như ta thấy nghe khi đọc tụng chữ Úm ( Án) ( Om) hơi kéo dài, dù kéo dài nhưng âm, câu phải thật rõ ràng.
Chân ngôn có 8 câu, ba câu trên là lời quy y chư Phật đã nói chú, 5 câu dưới mới chính là thể của thần chú.
Trong bản dịch chúng ta thấy chữ ( dẫn) - chữ dẫn ở đây nghĩa là kéo dài, chữ ( nhị hiệp) - là hai chữ hợp làm một âm . Trong đoạn này chúng ta sẽ đưa ra từng ý niệm trì niệm của chư vị chân sư.

- Ngài Kim Cang Trí dịch thành: “ Úm” Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Phạ Ha.
- Ngài Địa Bà Ha La dịch thành: Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.
- Ngài Xà Na Cấp Đa dịch thành: Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Toá Ha.

Ở đây chúng ta nhìn thấy, nếu theo sự suy nghĩ và biết thường tình, thì chúng ta sẽ thấy một vài âm hơi lệch khác đôi chút, nhưng nếu người hành giả chuyên sâu trì niệm trong nội thức, thì tất cả cũng chỉ là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm Khi tôi thọ nhận Mật chú Chuẩn đề thì được trao khẩu quyết như thế, trải qua thời gian tu học, tất cả âm thanh, sự chấn động đến tâm ý thức bao gồm rất nhiều âm thanh, nhiều sự chấn động, những ý niệm sâu thẳm ấy vẫn biết rõ ràng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Trong phương pháp tu của tôi thêm chữ “ Bộ Lâm” – Nhất tự Đà La Ni. Ở đây muốn nói rằng. Khi chúng ta thọ nhận Mật chú ở một vị chân sư nào đó thì phải y theo khẩu quyết của vị đó trao. Cứ nắm ngay âm ngữ đó mà trì niệm, đừng phân biệt chấp nhất bỏ nhận, đừng cho rằng tốt xấu gì cả, mà cứ tĩnh tâm nghe theo từng câu, từng chữ mà trì niệm. Vì thời gian âm thanh đó nó sẽ biến chuyển theo từng cấp độ tu học của người hành giả đó. Khi họ đã ngộ nhập chân pháp trên bước đường trở về bản tánh thanh tịnh. Một chiếc lá rơi, một giọt nước mưa, một tiếng động, tiếng chim hót v,v.... Tất cả đều là thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Khi Đức Phật nhập vào Chuẩn Đề Tam ma địa thì nơi đó tâm của Phật quá khứ, hiện tại, vị lai không sai không khác, thì âm ngữ từ nơi đó đều “ như vậy – như thị”. Ở đây bản giảng giải này tôi không đặt nặng trên nền tảng câu cú, ngữ ngôn để giảng giải mà chủ ý ở đây lấy sự tu học chân thật trong tâm của tôi để thể hiện ra. ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu Thích Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 29/10/2016 lúc 02:40:35(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 19 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Anh Tuyet trên 10-06-2020(UTC) ngày, ANNATRUONG trên 09-06-2016(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 19-03-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, cuunhan trên 25-01-2015(UTC) ngày, Haophuong trên 24-01-2015(UTC) ngày, thinh884 trên 21-10-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 22-10-2014(UTC) ngày, 21kimngan trên 28-10-2014(UTC) ngày, Thuannadl. trên 02-11-2014(UTC) ngày, NgocDuc trên 08-11-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 09-11-2014(UTC) ngày, yennguyen trên 10-11-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-11-2014(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 12-11-2014(UTC) ngày, anhdao3107 trên 22-11-2014(UTC) ngày, Linhchieu' trên 11-12-2014(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 20-12-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 20-12-2014(UTC) ngày
ThanhHung  
#4 Đã gửi : 28/10/2014 lúc 08:44:16(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2262 lần trong 370 bài viết

Nếu có người tu hạnh Chơn ngôn, xuất gia hay tại gia Bồ Tát. Tụng trì Đà Ra Ni này mãn chín mươi vạn biến, những tội ác đã tạo trong vô lượng kiếp như: thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, ngũ vô gián thảy đều tiêu diệt. Sanh chỗ nào thường gặp chư Phật, Bồ Tát, giàu có nhiều của báu, thường được xuất gia.

Giải: Đoạn kinh văn này nói lên năng lực vi diệu của Mật chú Chuẩn đề. Đây cũng là một trong những sự kỳ diệu, một sự đặc thù một pháp bảo không thể nghĩ bàn được. Vậy mà có những con người chưa có duyên nghiệp sâu, chưa đủ trí tuệ công đức, vô minh cho rằng những lời nói trên không chân thật. Trong vô lượng kiếp Chư Phật, Chư Bồ tát, Chư Thánh chúng, chư thiên luôn kính tin lời nói đó là đầy đủ chân thật, đầy đủ năng lực cùng trí tuệ, để đi sâu vào sự giải thích đoạn kinh văn này, xin đưa ra những ý niệm ngôn từ trong kinh để phân tích chân thật ra.
Nói về Thập ác thì chúng ta sẽ thấy như sau: 1 - Giết hại ( sát sanh). 2 - Trộm cắp. 3 – Dâm dục ( tà dâm). 4 – Nói dối. 5- Nói hai lưỡi. 6 - Nói lời thô ác. 7 - Nói lời phù phiếm, 8 - Đố kỵ, ghanh ghét( tham). 9- Sân hận. 10 – Si.

Như vậy chúng ta sẽ thấy thập ác, thập bất thiện đạo này nó nằm trên thân, khẩu, ý và cái nền tảng để chúng gây nghiệp là: Tam độc tham, sân, si. Ở đây xin giảng giải rộng hơn để chúng ta nhìn thấy sự vận hành của nghiệp rất nguy hại và sự tiêu trừ nghiệp của Chuẩn đề Đà la ni.
Chúng ta sẽ lần lượt ghi nhớ lại lời Đức Phật dạy:
Và này các Tỳ kheo, ba loại thân nghiệp lầm lỗi và không thích hợp thuộc tư ( chủ ý) bất thiện cho quả khổ đó là thế nào?:

Sát sanh:
Ở đây, này các Tỳ kheo. Có người sát sanh: Hung bạo, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu tình.

Đây là lời Đức Phật dạy chúng ta, qua lời dạy này chúng ta đã nhìn thấy sự sát sinh, tâm sát sinh như thế nào rồi. Chúng ta nhìn qua hiện trạng tâm thức cùng hành động nó đều trải qua tham, sân, si. Vì có tham đắm, chấp chặt vào một điều nào đó để bảo vệ điều đó phải nảy sinh ra những hành động, những hành động giận dữ đó nảy sanh từ tâm sân. Nếu đã có tham, sân thì phải có si, vì cho rằng những cái chi tiết, những pháp, những cái hiển hiện đó là chúng thật có, có thệt thể chấp theo như Đức Phật bảo rằng người đó chấp có nam, có nữ, có vật, có cây...tức là họ si không nhìn thấy sự giả hợp hình thành vô số nguyên tử phân tử nhỏ mà hình thành và chúng luôn luôn biến đổi không thật thể.

Trộm cắp: Lời Đức Phật dạy: Có người là người lấy cắp những gì không được người khác cho, đó là những tài sản và vật sở hữu của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi. Do lấy cắp nên người ấy là kẻ trộm cắp những gì không được cho.

Lời Đức Phật nói lên sự trộm cắp là như vậy. Tội trộm cắp này cũng phát xuất trên nền tảng tham, sân, si. Khi một người thực hiện sự trộm cắp, ngay nơi đó lòng ( tâm) người đó nổi lên lòng tham đối với vật đó, và khi người thực hiện sự trộm cắp đó đôi khi cũng do sự ghét, sân hận người chủ món vật đó. Ngay thời gian hiện tại tâm của người thực hiện trộm cắp đó phải có sanh sự vui sướng ( tham) hoặc sự sợ, lo ( sân) họ lấy rồi trong đầu, trong tâm lo lắng suy tính đủ kiểu, đủ hình thức món đồ vật đó đẹp xấu, cất giữ, bán, sở hữu như thế nào, hoặc sợ người phát hiện. Đây là lòng si.

Tà dâm:
Lời Đức Phật dạy.
Một người được xem là người phạm tà dâm.
1. Với người nữ có sự giám hộ của cha .
2. Với người nữ có sự giám hộ của mẹ.
3. Với người nữ có sự giám hộ của cha mẹ.
4. Với người nữ có sự giám hộ của anh.
5. Với người nữ có sự giám hộ của chị
6. Với người nữ có sự giám hộ của thân quyến.
7. Với người nữ có sự giám hộ của gia đình.
8. Với người nữ có sự giám hộ của một công đồng tôn giáo
9. Với người nữ có sự giám hộ của chồng.
10. Với người nữ đang được giao cho một hình phạt, thậm chí với người nữ đã được đeo cho một vòng hoa ( hứa hôn) , đều được xem là người phạm tội tà dâm.
Tà dâm luôn là sự thể hiện của lòng tham dục si mê, rồi đến sự sân hận. Đối tượng thực hiện tà dầm thường là nam hoặc nữ. Người thực hiện tà dâm thường do sự thèm khát, tham lam, chiếm đoạt, hoặc do sự sân hận si mê muốn làm hại người đó, hoặc gia đình, anh em người đó.
Trên đây chúng ta vừa nghe lại lời Đức Phật dạy, và đang quán xét 3 nghiệp do thân : sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt thể hiện quán sát và nghe lại lời Phật dạy. Ở những chi tiết này chúng ta cần phải quán sát hiểu rõ để chúng ta mới nhận thấy năng lực tiêu trừ những nghiệp bất thiện ( thập ác) của Mật chú Chuẩn đề. Ở pháp tu này đòi hỏi người hành giả phải hiểu rõ đúng điều chân thật để thực hiện pháp bảo chứ không phải để có một khái niệm hình thức.
Tiếp theo chúng ta sẽ quán sát bốn khẩu nghiệp bất thiện. Đức Phật giải thích bốn khẩu nghiệp bất thiện như: Này các Tỳ kheo, bốn loại khẩu nghiệp lầm lỗi không thích hợp thuộc tư ( chủ ý) bất thiện cho quả khổ là thế nào?

Nói dối:
Ở đây, này các Tỳ kheo, có người là người nói không đúng sự thật, ở chỗ hội họp, hay ở chỗ tụ hội, hay ở giữa các thân tộc, hay đến giữa đám đông, hay giữa các vương tộc.
Khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: “ Này người kia, hãy nói những gì ông biết” .
Dầu cho người ấy không biết, người ấy nói : “ tôi biết”, dầu cho người ấy biết, ngưuơì ấy nói: “ tôi không biết”, hay dầy cho người ấy không thấy, người ất nói : “ tôi thấy”, hay dầu cho người ấy thấy, người ấy nói : “ tôi không thấy”. Như vậy lời nói của người ấy trở thành cố ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì.
Như chúng ta thấy ở trên, lời Đức Phật dạy thật rõ ràng. Trong sự nói dối do quyền lợi, lợi ích của người mình, đây là tham, si hay hoặc nói ghét người , thương người sân, si.

Nói hai lưỡi.
Khẩu nghiệp gây tội thứ hai: Đức Phật giải thích. Một người là người nói hai lưỡi( nói lời chia rẽ). Người ấy nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ kia, nói để sanh chia rẽ ở những người này.
Người ấy nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người ở đây để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy vị ấy ly gián những kẻ hoà hợp, hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích, thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ.
Nói hai lưỡi là nói sự chia rẽ, xúi giục chia rẽ sự hoà hợp nó cũng nằm trên tham, sân, si. Vì si mê cho rằng những sự việc, những tình cảm, những vậy chất...vì tham quyến, tham lam nơi lòng muốn hơn người. Vì ghét người, sợ người ảnh hưởng đến quyền lợi. Đó là sân.

Nói lời thô ác.
Là khẩu nghiệp gây bất thiện thứ ba, chúng ta tiếp theo quán sát chúng . Đức Phật giải thích như: Người nói lời thô ác: Bất cứ lời gì thô bạo, thô tục, ngang bướng, khiến người đau khổ, khiến người tức giận.
Những lời không đưa đến định tĩnh, người ấy nói những lời nhưvậy. Đó là lời Phật dạy, giải thích cho chúng ta rõ. Nhìn trên lời Phật giải thích nghiệp nói lời thô ác này cũng nằm trên nền tảng tham, sân, si. Khi chúng ta tham muốn chiếm đoạt quyền lợi, muốn sở hữu những gì của người khác cũng sanh ra lời nói thô ác, hay chúng ta ghét người khác luôn cả con vật chúng ta mắng chủi thồ tục, hoặc thô bạo. Đây là do lòng sân, vì không thấy những điều làm trên, nói trên nên chúng ta si mê tạo nghiệp mà không hay.

Nói lời phù phiếm. Là khẩu nghiệp thứ 4. Đức Phật giải thích như sau.
Người nói lời phù phiếm là:
- Một người nói phi thời.
- Một người nói những lời phi chân.
- Một người nó những lời không lợi ích
- Một người nói lời phi pháp.
- Một người nói lời phi luật.
- Một người nói những lời không đáng gìn giữ, phi thời, bâng quơ, không có kết liều, và không liên hệ với mục đích. cư sĩ Thanh Hùng
Lời nói phù phiếm này, nó ăn rất sâu trong tâm mỗi người, nhưng khó nhìn thấy, khó biết. Người tu chúng ta nó đều có liên quan đến mọi người, xã hội, thế giới, đồ vật, vạn sự. Khi chúng ta ngồi tán gẫu nói đến chuyện tin tức thế giới, phân tích, phân chia đúng sai cho rằng đây đúng, đây sai. Phân chia, phân tích vậy đều nằm trên tham, sân, si. Vì thích người ( tham, si) cho rằng đúng. Vì không thích người nói những lời không tốt ( sân, si). Bất cứ những câu chuyện nào mà chúng ta đem ra bàn tán với một tấm lòng nóng nảy, ham thích, si mê đều là những câu chuyện phù phiêm, phi thời, phi luật, phi pháp. Ở đây nói đến pháp luật, luật tu học của người tu, chúng ta không tu học chuyên tâm, để tâm, để ý sự kiện. Những ý niệm bên ngoài rồi ôm ấp trong tâm gặp chuyện đem ra nói tung toé bàn cãi đủ thứ. Những chi tiết nội dung như vậy chúng ta nhìn kỹ đều nằm trên tham, sân, si đều là những chủng nghiệp bất thiện sẽ ngăn che nghiệp thiện.

Như vậy chúng ta đã phân tích tiếp xong 4 khẩu nghiệp gây tạo nghiệp bất thiện ở khẩu. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

cư sĩ Lê Thanh Hùng

Pháp hiệu: Thích Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 29/10/2016 lúc 02:43:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 17 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Anh Tuyet trên 10-06-2020(UTC) ngày, ANNATRUONG trên 09-06-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 16-08-2016(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, Haophuong trên 24-01-2015(UTC) ngày, thinh884 trên 28-10-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 28-10-2014(UTC) ngày, 21kimngan trên 28-10-2014(UTC) ngày, Thuannadl. trên 02-11-2014(UTC) ngày, NgocDuc trên 08-11-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 09-11-2014(UTC) ngày, yennguyen trên 10-11-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-11-2014(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 12-11-2014(UTC) ngày, anhdao3107 trên 22-11-2014(UTC) ngày, Linhchieu' trên 11-12-2014(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 20-12-2014(UTC) ngày
Tieuhoathuong.  
#5 Đã gửi : 09/11/2014 lúc 11:35:48(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 363 lần
Được cảm ơn: 79 lần trong 35 bài viết
Cảm ơn thầy Hùng đã chỉ dạy rõ ràng. Mong những bài viết tiếp theo của thầy.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm

Sửa bởi quản trị viên 29/10/2016 lúc 02:44:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ThanhHung  
#6 Đã gửi : 11/11/2014 lúc 09:31:23(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2262 lần trong 370 bài viết

Sau đây chúng ta tiếp tục quán sát qua 3 ý nghiệp bất thiện. Đức Phật giảng 3 ý nghiệp đạo bất thiện:
Và thế nào, này các Tỳ kheo, là 3 loại ý nghiệp lầm lỗi, không thích hợp thuộc tư ( chủ ý) bất thiện cho quả khổ.

Ý tham: Một người là người có ý tham. Đối với những gì là của cải và sở hữu của người khác ( nghĩ rằng) : “ ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình”. Như vậy theo lời Đức Phật chúng ta nhìn thấy ý tham cũng do tham. Vì ham muốn tham của người khác mà trong tâm này sanh ra ý tham, hay hoặc do ghét danh tị cạnh tranh xảy ra từ lòng sân, si muốn chiếm đoạt, muốn lấy của đó, tài sản hay những sở hữu của người khác này cũng nằm trên nền tảng của sự si mê, ý tham này cũng nằm trên nền tảng tham, sân, si.

Nuôi dưỡng ý sân: Đức Phật giảng: Một người với một nội tâm ác ý khởi lên hại ý, hại niệm như sau: “ Mong rằng những loài hữu tình này bị giết hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không còn tồn tại.”
Ngay đây cái ý sân hận trong lòng của chúng ta quán sát kỹ thấy nó thật là điều ác biến chuyển không thể suy lường được. Con người chúng ta tu giữ 5 giới không trong đó có giới sát sanh. Người phật tử này muốn giữ giới thật tinh nghiêm, những nghiệp chướng tới họ làm nông dân ruộng vườn, họ bị sâu bọ chuột phá hoại, họ nhìn thấy vậy tâm liền sân hận muốn giết con chuột, con bọ đó ( nuôi dưỡng ý sân) đến một lúc đủ duyên họ sẽ sát sanh. Ngay giờ phút suy tư, nghĩ như vậy lòng si mê chiếm đầy trong tâm chúng ta khiến chúng ta không thể thấy đây là điều ác, chuẩn bị sát sanh, chuẩn bị phá giới. Đôi khi lòng ý sân chưa đủ để gây tạo sát sanh, hay thể hiện thành ý sân liền đó ngay nơi tâm thức đó lòng tham nổi lên hoặc việc thu tài lợi này nếu không có chuột bọ sẽ thu nâng lên nhiều tài lộc hơn. Ngay nơi đó lòng tham tác động vào thành sự nuôi dưỡng ý sân dẫy đầy ( lực) cộng với “ nghiệp xưa” thành tạo tác nghiệp mới, và rồi tất cả những ý niệm sân chúng ta sẽ thấy dẫy đầy. thí như: Người mẹ từng là người tình, khi bị phụ tình mang thai, với tâm của người mẹ đó thực tế hiểu rất rõ về việc phá thai là giết hại sanh linh. Nhưng với lòng “ si” tình với lòng tham muốn chiếm đoạt tình cảm, hay với lòng tham đạt với ý niệm của mình. Ngay nơi đó lòng sân, ý sân nổi dậy tạo tác nên nghiệp chướng mới ...v,v.

Chấp giữ tà kiến.
Đức Phật giải thích.
Một người là người tà kiến hay là người có quan điểm lầm lạc “ nghĩ rằng”
1 – Không có bố thí
2 – Không có cúngdường.
3 – Không có lễ tự
4 – Không có quả lạc hay quả khổ, hay không có quả báo của nghiệp.
5 – không có đời này.
6 – Không có đời khác.
7 – Không có mẹ.
8 – Không có cha.
9 – Không có các chúng sinh hoá sanh.
10 - Trong đời này không có những Sa môn và Bà la môn thực hành phạm hạnh, thực hành một cách chân chánh.
Những bậc với thắng trí ( sau khi đã hiểu rõ đời này và đời khác) tuyên bố nó?
Đây là 10 điều căn bản Đức Phật đưa ra để cho chúng ta thấy sao là tà kiến, từ những ý niệm chúng ta sẽ thấy có người chấp không có đời này ( si ) rồi mặc tình cho cuộc sống tạo nghiệp, để tạo cho bản thân mình những điều cho rằng tốt đẹp ( si, tham) và ngăn chặn đè nén ( sân) đủ mọi khía cạnh để bảo vệ ý niệm hành động đó. Nói chung nếu chúng ta căn cứ trên giáo lý Đại thừa của Đức Phật thì chỉ có thực hiện ngay con đường trung đạo chánh kiến, không nghiêng lệch ở có và không, được mất , tốt xấu, niết bàn phiền não. Tìm con đường thực hành trở về với tự tánh thanh tịnh của mình. Nếu chúng ta thực hiện như vậy sẽ thấy muôn vàn của sự tà kiến quanh ta.

Trên đây chúng ta đã thấy được hành trang của thập ác ( Thập bất thiện) là như thế nào rồi. Vì để giảng bày ra cho người hành giả tu học pháp Chuẩn đề Đà la ni rõ, nhìn tường tận những ý niệm này lắng trong tâm họ để trong bước đường tu học kính tin tuyết đối với Mật chú. Trong kinh văn nói : “ Nếu có người tu hạnh chân ngôn, xuất gia hay tại gia Bồ tát tụng trì Đà la ni này mãn chín mươi vạn biến ( Khoảng 1 triệu biến) những tội đã tạo trong vô lượng kiếp như: Thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng tội, ngũ vô gián thảy đều tiêu diệt , sanh ra chỗ nào thường gặp Chư Phật, Bồ tát giàu có nhiều của báu, thường được xuất gia”.

Bài kinh này đã giảng ra những từ ngữ những chương trước, nhưng để nhấn sâu vào vấn đề sẽ thể hiện lại. Thập ác, tức là thập bất thiện; sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác khẩu( thô bạo), thâm, giận, si, tà kiến . Tứ trọng là phá bốn cấm giới ; sát, đạo, dâm, dối. Ngũ nghịch - Giết cha, giết mẹ, giết A la hán, làm cho thân Phật ra máu, phá hoại sự hoà hợp của chúng tăng. Nếu một người mà gây ra một trong những tội ngũ nghịch này phải đoạ vào ngục Vô gián, gọi là ngũ vô gián. Có những người khi nghe và thấy như vậy tâm của họ hoang mang nửa tin nửa ngờ. Quí vị khởi sự tu học của mình hãy rũ bỏ ngay tâm đó, nếu không nó sẽ làm chướng ngại chúng ta khi bước vào tu pháp môn Mật chú Chuẩn đề Đà la ni này. Nếu một đời để lỡ mất cơ hội không chuyên tu được Mật chú Chuẩn đề là một điều thất bại vô phước vô cùng. Ở đây với sự tu học của mình xin chia sẻ lại những gì tôi đã qua, thấy, nghe, hay biết. Ở phương pháp tu Mật chú Chuẩn đề chúng ta phải đặt trên nền tảng căn bản là Tam mật gia trì. Từ Tam mật gia trì chúng ta sẽ thâm nhập vào tự tánh thanh tịnh hằng có. Tam mật gia trì là: Khẩu niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tay ( tất thân) - kiết ấn. Tâm ý quán tưởng chín chữ Phạn. Chúng ta trì niệm một thời gian dài như trong kinh đã nói, niệm đến chín mươi vạn biến ( Tương đương với 1 triệu biến, 1 triệu lần). Niệm như vậy với một đàn pháp rõ ràng, phải có kính đàn, tượng Chuẩn đề cùng đàn tràng. Niệm như vậy chúng ta cũng phải có thời khoá nhất định trong một ngày, ngoài việc trì niệm trong đàn khoá, trong tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi đều cũng phải niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Khi đi, đứng, nằm, ngồi nếu kiết ấn được thì tốt, nếu không lâu lâu chúng ta kiết ấn Kim cang hoặc một cách nữa nếu ta không kiết ấn được thì tâm phải được tỉnh giác an tĩnh ngay nơi đó đừng loạn động để tạo “ Ấn tâm”. Chúng ta nhìn, nói trên mặt danh từ thấy rất dễ, nhưng thực hiện phải cố tâm, kính tin tuyệt đối mới thực hiện được. Chúng ta hãy hết sức kiên trì kiên nhẫn để niệm được số biến trên. Sự khó khăn cực nhọc này, nếu ta thực hiện được nó đem lại thật nhiều lợi ích cho chúng ta, không những ở cõi thế gia này, mà ở cõi cảnh giới chư thiên hay trong vô lượng kiếp có thực hiện như vậy mới diệt được thập ác tội, tứ trọng tội...v.v trong vô lượng kiếp đã gây tạo. Khi người hành giả chúng ta trì niệm xuyên suốt như vậy, thì khẩu nghiệp chúng ta sẽ thanh tịnh. Khi khẩu nghiệp thanh tịnh, thì tội chướng nói dối không thể thực hiện được vi năng lực Mật chú rất vi diệu. Người mà chuyên niệm như vậy không thể nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác, nói phù phiếm được. Quá một thời gian dài trì niệm như thế những âm thanh, những ý niệm của câu Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, tâm biết từng giờ từng phút đã thể hiện ngay cái biết trên mỗi ý niệm đó. Khi tâm đã thuần biết, nghe thấy từng ý niệm đều là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm rồi thì trong mọi hoàn cảnh tâm thức, ý niệm thiện hoặc ác đến nó đều nghe thấy ngay nơi đó đều là Chuẩn đề. Những lời ác, những ý niệm trong tạng thức được tàng chứa trong tạng thức khi gặp ngoại duyên nó thể hiện ra, đây là sự quả báo gây tạo từ kiếp trước nó được tàng giữ trong tạng thức nay đầy đủ cơ duyên nó thể hiện ra, nhưng với tâm chuyên trì niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tâm ấy từng giờ, từng phút đã thể hiện Mật chú, thì khi quả ác lời nói dối, nói thêu dệt, hai lưỡi, nói phù phiếm thể hiện ra, thì tức khắc ngay đó chúng sẽ được hoá giải bằng niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, và ngay nơi đó bản chất của niệm đó cũng chính là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, thì phiền não và Bồ đề không hai, thiện ác và Mật chú Chuẩn đề không hai. Đây có thể nói rằng một sự hoá giải.

Quí vị có thấy không? Nhân quả nó bao giờ cũng thể hiện lên không mất, nhưng mật chú sẽ hoá giải nó, và ngay nơi đó với một tâm an tĩnh giải thoát người hành giả không thấy biết gì khác ngoài tâm chú của Đức Phật. Ngay nơi đây phải dùng đến từ tâm chú, vì ở ngay nơi đây với một cấp độ tư tưởng giải thoát, quý bạn đến ngay nơi đây sẽ thấy năng lực của Mật chú, thấy tâm lực của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Như vậy quí vị đã thấy chưa? Lời Đức Phật nói không bao giờ ngoa, lời nói của một bậc đại trí hoàn toàn giải thoát. Người hành giả cứ trì niệm, trì niệm miên mật phản quan lại để biết nge thấy Mật chú, thì ngay hiện tại họ làm sao để thực hiện những điều nói dối, nói thêu dệt, hai lưỡi, lời ác thô bạo, lời phù phiếm. Vì tất cả trước mặt họ trong tai, trong tâm, trong mắt của họ chỉ “ Như là”, “ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm”. Ở đây Mật chú Chuẩn đề thêm vào “Bộ Lâm”, chứ thật tế trên văn tự kinh nghĩa Chuẩn Đề Đà la ni hội thích không có “ Bộ Lâm”.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 14 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Anh Tuyet trên 10-06-2020(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày, ANNATRUONG trên 09-06-2016(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, Haophuong trên 24-01-2015(UTC) ngày, Thuannadl. trên 11-11-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-11-2014(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 12-11-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 15-11-2014(UTC) ngày, anhdao3107 trên 22-11-2014(UTC) ngày, yennguyen trên 27-11-2014(UTC) ngày, Linhchieu' trên 11-12-2014(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 20-12-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 25-12-2014(UTC) ngày
Kyhoadithao.  
#7 Đã gửi : 12/11/2014 lúc 09:42:17(UTC)
Kyhoadithao.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn: 44 lần trong 27 bài viết
Con cu tuong "Ta dam" la pham vao luat mot vo, mot chong. Nay Thầy Hùng phan tich chi ro hon moi biet, ta dam con o nhieu khia canh khac nhau. Neu vay thi that kho tranh duoc dung dau pham do.

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2016 lúc 09:17:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ThanhHung  
#8 Đã gửi : 21/11/2014 lúc 10:51:43(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2262 lần trong 370 bài viết

Chúng ta đã quán sát qua phần thể hiện của khẩu mật, người hành giả thực hiện chuyên chú sẽ có những năng lực vi diệu hơn. Ở đây chỉ đưa ra một phần nào của năng lực hoá giải nghiệp chướng từ khẩu nghiệp. Tiếp chúng ta sẽ quán sát khi người hành giả thực hiện tu niệm miệng niệm Mật chú, tay kiết ấn ( thân mật).

Kiết ấn – Thân mật: Trong suốt thời gian lâu người hành giả kiết ấn tu niệm đến một lúc nào đó, một thời gian nào đó cơ duyên chín mùi khi số niệm qui định đã đến, thì tay của người hành giả sẽ chuyện động kiết liên tục những ấn khác nhau. Những ngón tay bàn tay cuộn vào nhau như những cành hoa, còn gọi là chuyển Liên hoa ấn, hoặc múa liên hoa miệng đọc tay múa chuyển động nơi đó giống như vẽ những chuyển động năng lực từ tâm sang vũ trụ. Những động tác múa này nó được tác hợp bởi tâm, ý, thức. Tâm thanh tịnh, ý nghe ghi thần chú từ đó trong nội thức sanh ra một lực vô hình đẩy đưa cuộn những ngón tay, những bàn tay tạo thành những ấn pháp. Những ấn pháp đó khi thực hiện, năng lực vi diệu từ đó chuyển đọng thân và tâm thành một. Thân đã bằng tâm là một thì tội chướng niệm ác không khởi lên được. Vì ngay nơi đó tâm ý chỉ duyên nơi những năng lực chấn động đó, duyên nơi ý chú đó không hai không khác, thì vọng tưởng chủng nghiệp trong tàng thức sẽ bị năng lực chuyển hoá. Vì chúng nghiểp chủng loại nghiệp chướng nó nằm trong tàng thức cũng chỉ là những hạt cực vi, những năng lực những chuyển động điện năng ở bên trong nó nằm và chuyển động liên tục theo từng sát na thời gian ( hành nghiệp). Khi người hành giả tĩnh tâm tu niệm, tạo những chuyển động đó muôn màu đủ màu sắc, đủ năng lực mang ý tâm chú thì tất cả loại màu chuyển động, những vi thể kia sẽ chuyển động đồng hoá theo năng lực của mật chú. Như vậy năng lực của Mật chú Chuẩn để có phải đang chuyển hoá nghiệp lực tiêu trừ nghiệp chướng không? Đúng là năng lực mật chú chuyển hoá tiêu nghiệp, quí bạn hãy cố gắng trì niệm xuyên suốt để tận hưởng những cái đó để tôn vinh, để kính tin trọn vẹn nơi mật chú. Như vậy sự chuyển hoá từ thân mật của một người hành giả chuyên tu trì như thế thì họ không bao giờ cầm dao, cầm gậy, cầm vũ khí giết hại chúng sinh. họ không bao giờ dùng bàn tay đó để trộm cắp, tà dâm. Vì những cử động của bàn tay ấy nó được tẩm nhuần một loại năng lực được ướp hương vị thanh khiết của Mật chú Chuẩn đề: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Đúng với nghĩa Đà la ni = Tổng trì = ngăn che những nghiệp ác, kích thích những nghiệp thiện sanh.

Chúng ta sẽ bàn tới ý Mật
:Người hành giả chuyên trì niệm, miệng niệm “ Khẩu mật”, Tay kiết ấn “ Thân mật” . ý duyên theo âm thanh của Mật chú hoặc duyên theo những vòng những chuyển động năng lực, hoặc duyên theo những linh phù pháp ấn. Khi họ duyên ý niệm của họ như vậy, thì toàn bộ khẩu mật, thân mật, ý mật sẽ là một. Khi số niệm bắt đầu đủ, sự chuyên tâm tu trì đã thuần thục, như vậy khẩu nghiệp đã thanh tịnh, thân nghiệp đã thanh tịnh, thì ngay nơi đây quí bạn sẽ thấy trở lại với ý niệm là: Ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm nó đã có trước và chủ động khi khẩu niệm, thân niệm và nói đúng hơn là ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm là chủ xướng luôn ở ngay từng ý niệm của khẩu, của thân. Khi những ý niệm xưa kia quá khứ do sự tạo nghiệp của khẩu nó được tàng trong tàng thức giờ gặp duyên nó chuẩn bị tác động xuất ngôn trong tâm thì ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, thân nghiệp cũng vậy. Ngay nơi đó ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm sẽ có mặt ngay bản chất của niệm đó. Thật là một chúng trí năng lực không nghĩ bàn, người thực hiện thể hiện được như vậy chỉ có một lòng kính tin chuyên trì niệm với số biến trong kinh đã nói. cư sĩ Thanh Hùng

Khi một tiếng là rơi, tiếng xe tiếng chim tất cả tiếng động thô bên ngoài đều có ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, và những tiếng cảm xúc, những nguòn điện năng, năng lực tất cả các màu trong tâm đều ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay đây nói rằng ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm chúng ta thấy một lô âm thanh, một lô chủ ngữ ngôn như vậy. Nhưng trong thực trạng ứng chứng ứng dụng chỉ là những ý niệm nổi lên, những ý niệm đó mang đầy đủ sự cảm nhận rõ biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm thôi chứ không có sự thô và cồng kềnh như chúng ta dùng tâm phân biệt thường mà suy xét. Đã là ý niệm biết Mật chú như vậy thì những ý niệm thiện ác đến chúng cũng chỉ là ý niệm như vậy. Ngay nơi đó sẽ không thấy có thiện và ác nữa. Vì tất cả như nhau. Ngay đây chỉ có sự thật tuệ tri như là, giống như cái biết trong vi tế. Đã như vậy thì tội chướng ở đâu sanh, ở đâu diệt chỉ có Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Đó là bề mặt của lý, còn sự ngay nơi đây năng lực Mật chú không thể nghĩ bàn được. Khi tâm đã thanh tịnh không vướng mắc, những linh phù, những năng lực chuyển động theo nhiều hình khác nhau, những ấn pháp khi người kiết lên hoạ phù sẽ lam tâm an ổn thoải mái, ngay đây sẽ tạo dựng hạnh phúc, tạo dựng lợi ích giúp đỡ chúng sinh, hành pháp hoá độ chúng sinh tuỳ duyên hoá độ. Vì năng lực cùng khẩu, cùng thân, cùng ý chỉ là một không hai không khác. Tất cả ngay nơi đây đều là phật pháp đều là pháp ấn.
Những ý niệm này tôi thể hiện lên vài nét để nhằm chia sẻ cùng quí bạn là lời Đức Phật nói ngay nơi kinh văn này không bao giờ ngoa. Một sự thật hiển bày khi người hành giả có đầy đủ phước báu đạt đến 1 triệu biến ( 90 vạn biến). Những lời tôi nói, những ý niệm tôi thể hiện sự chân thật vo với năng lực của chư Bồ tát nó chỉ là một phần nhỏ bé, một hạt cát trong số cát sông hằng. Mong quí bạn hãy vững lòng kính tin chỉ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm thôi sẽ đưa quí bạn đến sự an lạc giải thoát. Hãy bỏ xuống hết trong tâm thức của mình để tạo thành hành trang mới, mang hành trang Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm này đi suốt cuộc đời mình. Bạn mang chín chữ này đi bất cứ nơi đâu vào chợ, vào cơ xưởng, làm bất cứ ngành nghề nào cũng trụ được, cũng mang lại lợi ích cho bạn cả. Khi chúng ta niệm chưa được một triệu biến, trên bước đường tu học niệm được bấy nhiêu, nhiều hay ít cũng đều đạt được hạnh phúc cả. Quí bạn hãy thực hiện sự tu học của mình, sự niệm trì của mình trên tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, cứ làm ăn, cứ xây dựng xã hội trên bước đường sinh nhai, sinh sống sẽ có rất nhiều sự rủi ro va chạm trên mọi hình thức mọi lãnh vực khác nhau. Chúng ta cứ mạnh dạn một lòng trì niệm, cứ trì niệm, cứ trì niệm để được sự an lạc thoải mái. Quí bạn mang hành trang tu học Mật chú Chuẩn Đề này có thời gian, có điều kiện, có đủ cơ duyên đến chùa cũng được, không thì ở nhà, ở bến tài, ở bến xe, vườn rừng, có vật thực dâng cúng cũng được, không có thì có tấm lòng với ly nước là ngồi trì niệm vẫn thành tựu.

Hãy chí tâm, lòng chí tâm, lòng chí thành sẽ đưa quí bạn đến gần với năng lực của Mật chú. Đức Phật Mẫu là pháp thân, còn gọi là Chuẩn Đề pháp thân. Pháp thân ấy không có ngăn mé ở bất cứ nơi đâu địa ngục, thiền đàn, cõi tịnh độ, cõi dơ uế đều có Ngài cả. Hãy trì niệm và cầu nguyện chí thành sẽ được viên thành sở nguyện.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm.

cư sĩ Lê Thanh Hùng
Pháp hiệu : Thích Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2016 lúc 09:19:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 14 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Anh Tuyet trên 10-06-2020(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày, ANNATRUONG trên 09-06-2016(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, 21kimngan trên 21-11-2014(UTC) ngày, anhdao3107 trên 22-11-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 22-11-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 22-11-2014(UTC) ngày, Thuannadl. trên 23-11-2014(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 25-11-2014(UTC) ngày, yennguyen trên 27-11-2014(UTC) ngày, Linhchieu' trên 11-12-2014(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 20-12-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 20-12-2014(UTC) ngày
Tieuhoathuong.  
#9 Đã gửi : 22/11/2014 lúc 11:26:04(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 363 lần
Được cảm ơn: 79 lần trong 35 bài viết
Thầy đã dạy cho em. Cứ mặc tình thế gian hãy chỉ ôm lấy chín chữ này thôi. Cứ ôm nó đi hết cuộc đời này. Không bao giờ sợ nghèo, sợ khổ. Cứ tu trì rồi sẽ phát tuệ. "Hãy trì niệm và cầu nguyện chí thành sẽ được viên thành sở nguyện".

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.
ThanhHung  
#10 Đã gửi : 20/12/2014 lúc 09:01:33(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2262 lần trong 370 bài viết
Nếu có tại gia Bồ Tát tu trì giới hạnh kiên cố không lui, tụng Đà Ra Ni này thường sanh cõi trời, hoặc trong cõi người, thường làm bậc quốc vương, không đọa ác thú gần gũi hiền Thánh, chư Thiên kính ái ủng hộ gia trì, nếu có việc kinh doanh trong đời, không bị các tai hoạch. Nghi dung đoan chánh, lời nói nghiêm oai, tâm không phiền não. Nếu tại gia Bồ Tát, đầy đủ các cấm giới, ba thời niệm tụng y giáo tu hành. Hiện đời sở cầu xuất thế gian tất địa, định huệ hiện tiền, chứng địa vị ba la Mật viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Trích giải:Theo như đoạn kinh văn trên Đức Phật nói chúng ta sẽ chia ra từng phần, đoạn để trích giảng:
- Nếu có tại gia Bồ Tát tu trì giới hạnh kiên cố không lui, tụng Đà ra ni này thường sanh cõi trời, hoặc trong cõi người, thường làm bậc quốc vương, không đoạ ác thứ gần gũi hiền Thánh, chư Thiên kính ai ủng hộ gia trì”. Nội dung kinh ở đây đều lấy mốc số ở từng cấp độ tu học khác nhau, tuỳ theo từng sự hành niệm tu học của mỗi cá nhân và phước báu nghiệp quả của họ. Nhưng chứng inh những gì trong kinh đã nói, thì tất cả người hành giả đạt được những kết quả trên theo kinh nghiệm tu học của bản thân thì người hành giả phải thực hiện nghiêm trì từ 90 vạn biến ( 1 triệu) trở lên chuyên tu học đầy đủ đức tin, không gián đoạn, kiên nhẫn thực hiện. Còn nếu quí vị nào thực hiện chưa đúng đến số niệm trên khó thấy, khó đạt, khó thể hiện được những điều trong kinh nói, rồi từ đó sanh lòng hồ nghi tạo ra những ác nghiệp khẩu nghiệp trong tâm. Cho nên người hành giả phải trọn tin nơi Mật chú Chuẩn đề, trọn tin nơi Đức Phật Mẫu dù chết, dù sống, dù khổ, dù vui bất cứ trường hợp hoàn cảnh nào đều phải luôn tinh tấn trì niệm. Lấy một câu Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm làm hành trang trong cuộc sống. Coi Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm là mạng sống là hơi thở, là thức ăn giúp cho ta sống, giúp cho ta đầy đủ trí huệ, sức khoẻ, hạnh phúc. cư sĩ Thanh Hùng
Quí bạn hãy rũ bỏ tất cả những gì không cần thiết trong cuộc sống, trong tâm tư của mình, hãy thực hiện niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm trong đi,http://cư sĩ Thanh Hùng đứng, nằm, ngồi, trong những giờ phút rảnh, khi vơi đi công việc. Trong cuộc đời chúng ta rất nhiều công chuyên sự việc trong tâm tư, trong thực tế va chạm cuộc sống, nếu chúng ta tu học trì niệm giãi đãi không trọn tin tu học thì khó thực hiện để đem lại những kết quả như trong kinh nói. Trong quá trình tu học chúng ta nên tập tu theo nội thức chỉ nghe và biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Chúng ta trong thời khoá ngồi tu học tĩnh toạ, tâm chúng ta tỉnh giác nghe từng chữ Chuẩn đề. Khi chúng ta niệm, chúng ta phải kiên nhẫn nghe biết lại trong nội thức, khi một cảm giác nổi lên, một niệm dấy lên thiện hoặc ác đều biết. Chỉ biết thôi không dính, không phân định nó là xấu, là tốt gì cả. Ngay nơi đó ta phải phải nghe từng cảm giác, cảm xúc, ý niệm đều nghe thấy Úm Chiết Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Cứ tập nghe như vậy càng lúc ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm nó sẽ dính ở từng ý niệm, từng sự vật, dù cho ngàn cảm xúc, ngàn ý niệm, ngàn sự việc nổi lên đều nghe thấy Mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Cho đến những ý niệm cảm xúc đến đều nghe thấy biết Mật chú Chuẩn đề cả. Thì ngay đây không còn niệm thiện ác gì cả tâm bắt đầu đi vào sự vô phân biệt. Nhưng ngay nơi đây người hành giả phải biết , phải hiểu rằng tâm bất sinh, cái biết, tâm phật đã hằng có bao đời không thêm không bớt, không tác động, hay có ý bỏ đoạn diệt gì cả. Bản tâm thanh tịnh hằng có, người hành giả phải biết rõ ràng như vậy để biết thấy tâm chú Chuẩn đề Phật tâm chú. Cái hằng biết đó là tâm Phật mẫu Chuẩn đề, là thể của Mật chú Chuẩn đề. Tâm Phật này, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều đồng không sai , không khác cho nên Mật chú Chuẩn đề còn gọi là Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni, là mẹ, là gốc sinh ra Phật. Từ đó chúng ta mới quyết định một điều là kinh nói: Người trì niệm Mật chú Chuẩn Đề chứng địa vị Ba la mật Viên mãn, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề . Tất cả Chư Thiên, Chư Bồ Tát, Hiền Thánh đều tu trì, đều thực hiện tu niệm tâm chú này, cho nên kinh nói gần gũi Hiền Thánh, Chư Thiên kính ái, ủng hộ là như vậy. Lời Phật, lời kinh không sai, không khác đều đúng như thật. “Còn nói về việc tu trì giữ giới Bồ tát tại gia, Bồ tát xuất gia” về việc này trong giới luật từng cá nhân hành giả khó giữ gìn giới cho hoàn hảo. Cho nên người hành giả nên trì niệm chuyên suốt trong đi, đứng, nằm, ngồi để được lợi ích trong việc tu trì.

1) Thứ nhất, công năng của thần chú chuyên tiêu trừ nghiệp lực ( Chi tiết này đã nói trong bài trước), người hành giả chuyên trì niệm biết từng giác niệm là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Ý niệm biết thần chú Chuẩn đề trên mọi vạn vật, vạn pháp ngay nơi đó công năng thần chú sẽ tiêu trừ hoặc ngăn chặn điều ác, ác nghiệp không sanh trưởng dưỡng thiện nghiệp giúp người hành giả mau đạt được tâm giải thoát.

2) Thứ hai, Ý niệm biết từng niệm, từng pháp biết như vậy sẽ giúp ta nuôi cái biết để một ngày nào đó ngộ nhập “ cái biết hằng có” hay tâm bất sinh hằng có trong ta. Có như vậy thì việc giữ giới sẽ là “ Tâm giới”. Ngay nơi đây đồng với tâm bất sinh. Tâm bất sinh hay tâm Phật hằng có trong ta nó chiếu soi trong từng niệm. Khi nhìn thấy đoá hoa, ngay nơi đó sự chiếu soi ấy biết thấy ngay đoá hoa. Trong cùng lúc ấy tiếng chim vang lên tiếng người nói, ánh sáng tất cả chúng ta đều biết cả. Đó là công năng của tâm bất sinh ( Tâm chú Chuẩn đề) Tâm này ở tất cả chúng sinh đều có sẵn từ vô thuỷ vô chung. Nó dã hằng có không thêm, không bớt, không tăng, không giảm, không thiện, không ác, ngoài Thánh phàm, Niết bàn và địa ngục.

cư sĩ Lê Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2016 lúc 09:21:04(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 13 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Anh Tuyet trên 10-06-2020(UTC) ngày, anhdao3107 trên 09-02-2015(UTC) ngày, Linhchieu' trên 26-04-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 22-01-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 30-12-2014(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 20-12-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 20-12-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 23-12-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 24-12-2014(UTC) ngày, Thuannadl. trên 24-12-2014(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 25-12-2014(UTC) ngày
HaiLam  
#11 Đã gửi : 23/12/2014 lúc 08:44:39(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 128 lần trong 74 bài viết
Cái mốc 1 triệu biến trở lên. Vậy sẽ tính theo cách nào để biết khi đó đạt được 1 triệu biến. Được tính bằng đi, đứng, nằm, ngồi. Hay nghiêm trì trong thời khoá. Nếu tính như thời khoá hành trì của em bây giờ chắc phải tính đến gần 10 năm mất. Thật khó cho ai có đầy đủ kiên nhẫn.
Tieuhoathuong.  
#12 Đã gửi : 25/12/2014 lúc 09:30:30(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 363 lần
Được cảm ơn: 79 lần trong 35 bài viết
Cái mốc tính một triệu biến này Tôi cũng đã từng hỏi Thầy, và Thầy cũng có nói: "Việc đạt được một triệu biến được thể hiện lên từ trí huệ, năng lực, và sự phát triển tâm linh này sẽ được ấn chứng thể hiện,đến ngay người hành giả cũng sẽ tự thấy sự phát triển đó của bản thân mình. Còn cách tính niệm để cố đạt con số 1 triệu đó dựa trên nền tảng tham cầu, thì sự phát triển đó khó thành tựu hơn. Năng lực tâm linh tự tu mà có, chứ không phải tham cầu mà được". Đấy là đại ý Thầy trả lời cầu hỏi của tôi giống như của bạn.
thanks 2 người cảm ơn Tieuhoathuong. cho bài viết.
Thuong76 trên 25-12-2014(UTC) ngày, Thuannadl. trên 26-12-2014(UTC) ngày
cuiyang07  
#13 Đã gửi : 26/12/2014 lúc 11:11:32(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,041

Cảm ơn: 526 lần
Được cảm ơn: 2745 lần trong 672 bài viết
Originally Posted by: HaiLam Go to Quoted Post
Cái mốc 1 triệu biến trở lên. Vậy sẽ tính theo cách nào để biết khi đó đạt được 1 triệu biến. Được tính bằng đi, đứng, nằm, ngồi. Hay nghiêm trì trong thời khoá. Nếu tính như thời khoá hành trì của em bây giờ chắc phải tính đến gần 10 năm mất. Thật khó cho ai có đầy đủ kiên nhẫn.


Trích dẫn trong " Bách pháp minh môn vấn đáp" của Thầy cư sĩ Thanh Hùng để trả lời cho câu hỏi của bạn.

HỎI: Xin cho hỏi tu học theo Mật chú Chuẩn đề mới bao giờ có năng lực?


ĐÁP: Đây là câu hỏi chắc những hành giả nào khi tu theo Mật chú cũng đều có nghi vấn ở điều này? Có năng lực hay không nó đòi hỏi ở những khía cạnh như:
1. Pháp – phương pháp tu.
2. Kỹ thuật tu trong đó có kiết ấn, ngồi, hít thở
3. Sự tín nhiệm, đức tin.
4. Kiên nhẫn trì niệm.

Ở bước đầu trên cơ bản người hành giả đã được chỉ rõ ràng về phương pháp tu, kỹ thuật tu. Đã có chia sẻ với quí bạn rằng. Trong hành trì sau khi đảnh lễ Tam bảo xong người hành giả ngồi ngay ngắn, đầu cổ lưng thẳng, ngồi kiết già hoặc bán kiết già, hoặc ngồi cách khác sao cho cột sống lưng, cổ thẳng thoải mái. Ngồi trong tư thế thư thái, hơi thở hít vào thở ra, nhẹ nhàng. Mỗi hơi thở ra biết hơi thở ra, mỗi hơi thở vào biết hơi thở vào tâm an tịnh, trong tâm tưởng niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Thở như vậy tâm niệm an tịnh rồi chúng ta quán tưởng 9 chữ phạn. Tu niệm như vậy một thời gian cho tâm thuần thục ta nên nghe Om Ma Ni Pad Mê Hum vang lên trong tai ta. Chúng ta tu học như vậy với tâm thật kiên nhẫn tinh tấn không lùi bước. Các bạn đừng nghĩ rằng năng lực từ đâu đến, đừng tìm kiếm nơi nào cả, nó nằm ngay nơi tâm, ngay nơi sự tu niệm đó. Các bạn phải có thời gia tu niệm, phải có hàng vạn biến trở lên nhẫn đến một triệu biến. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gây tạo nên vô số vô biên pháp thiện ác chồng chất lên nhau. Hôm nay chúng ta trì niệm tạo năng lực tinh hoá nghiệp lực kia được trong sạch rồi thì nó mới đúng nghĩa là hàng phục được pháp. Tức qui phục được pháp ( Tạo năng lực)

Trên bước đường tu học căn bản quí bạn phải thực hành quán tưởng phạn tự linh phù thật chuyên cần. Hàng ngày chuyên cần quán tưởng như vậy tức là gởi tâm lực mình vào linh phù, cửu tự đó cho nó sống lại để nơi chữ đó có những linh thể. Cũng như quí bạn trồng một cây hoa hàng ngày vun phân, bồi đắp cắt tỉa tưới tẩm thầm nói tạo cảm xúc thọ cảm cho nhau. Khi nó thành hình thì nó sẽ có một vẻ đẹp tạo cảm hứng cho người, và ngay nơi đó hoa đó nó cũng có một năng lực vô hình khiến cho nhiều người phải nhìn ngắm cảm khích nó. Đây có phải là năng lực không, không khác tại mọi khía cạnh tư tưởng tầng lớp, chủng loại có sai biệt khác nhau mà thôi. Nếu các bạn chọn pháp môn tu Thiền quán Mật chú Chuẩn đề này mà không tu quán tưởng thì khó thành công, tìm cầu năng lực khó được. Và khi bước sâu vào sự tu học giải thoát hành pháp, hành sự độ sanh làm sao quán tưởng linh phù pháp ấn và nơi tâm ấy không có dấu vết sự sanh quán linh phù thì không phát triển.

Sửa bởi người viết 28/10/2016 lúc 09:23:37(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 9 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 29-12-2014(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 22-01-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 29-12-2014(UTC) ngày, yennguyen trên 30-12-2014(UTC) ngày, cuunhan trên 25-01-2015(UTC) ngày, anhdao3107 trên 09-02-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 10-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#14 Đã gửi : 29/12/2014 lúc 08:38:36(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2262 lần trong 370 bài viết
Nếu tụng mãn một vạn biến (Ngài Kim Cang Trí dịch mười vạn biến) tức nơi trong mộng thấy Phật, Bồ Tát, liền thổ ra vật đen (vật đen tiêu biểu cho ác nghiệp, mửa ra là tướng tội diệt phước sanh nên tự thấy trong miệng mửa ra vật đen, hoặc cơm đen.)
Người kia nếu tội rất nặng, tụng hai vạn biến (Các bản dịch khác nói hai mươi vạn biến) cũng thấy tự trong miệng mửa ra cơm đen.
Tức trong mộng thấy chư Thiên, đường, tự xá; hoặc lên núi cao hoặc thấy trên cây cao (không bị hệ lụy về tội nghiệp, nên nhẹ bước đi lên, thành tựu thiên nhơn, nên thấy thiên, đường, tự xá)
Hoặc nơi trong ao lớn tắm rửa (rửa trừ tội cấu được thanh tịnh)
Hoặc thấy bay bổng trên hư không (không bị tội nghiệp ràng buộc, nên thân khinh cử nhẹ nhàng)
Hoặc thấy cùng các thiên nữ an vui khoái lạc (nghĩa là do sức thiện căn giữ gìn tương ưng, nên thấy cùng vui khoái lạc)


Giảng: “Nếu tụng mãn 1 vạn biến ( Ngài Kim Cang Trí dịch mười biến) Tức nơi trong mộng thấy Phật, Bồ tát, liền thổ ra vật đen”. Người hành giả tu theo Mật chú Chuẩn đề khi được thọ nhận pháp bảo từ một vị Thiện Trí Thức, một vị Chân sư quán đảnh trao khẩu quyết: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm tuỳ theo từng vị chân sư trao truyền. Có những vị trao những âm Phạn khác nhau. Mặc dù âm khác nhau nhưng công năng vẫn đạt thành tốt đẹp. Người hành giả khi được trao truyền âm nào thì phải thực hành đúng theo khẩu quyết của người Thầy trao truyền. Ngay đây không được suy tư tình thức phân biệt âm đúng, sai, hay, dở phải nhất tâm theo khẩu quyết của thầy mình ( Chân sư). Có như vậy mới thể hiên được những mộng tướng y theo trong kinh viết. Khi thọ nhận xong người hành giả phải kiên trì tinh tấn đọc tụng cho đến một ngày nào đó khi nghiệp lực cũ tiêu mòn, nghiệp mới ít hoặc không tạo tác trong khoảng thời gian này trong kinh nói từ 1 vạn biến, Ngài Kim Cang Trí nói 10 vạn biến. Tức là tuỳ thuộc theo từng nghiệp lực phước báu cùng sự tu học tinh tấn cả người hành giả mà mộng tướng thấy chư Phật, chư Bồ tát, thấy mửa ra vật đen ( Vật đen là ác nghiệp trong tâm chúng ta). Có thể chúng ta thấy mửa ra đàm ẩm, trùng sâu bọ...v,v.
Khi người hành giả tu niệm như thế sẽ đạt được mộng tướng như trên. Chứng thực là quá trình tu học của mình tốt, đạt thành tựu được nghiệp thiện lành, tiêu trừ nghiệp ác.

Người kia nếu tội rất nặng, tụng hai vạn biến (Các bản dịch khác nói hai mươi vạn biến) cũng thấy tự trong miệng mửa ra cơm đen. Người hành giả tu trì mãi mà không thấy những mộng tướng như mửa ra vật đen, cơm đen, trùng sâu bọ, những vật dơ uế tất là chứng tỏ nghiệp nơi cá nhân người đó sâu dày nặng. Theo trong kinh người hành giả đó phải trì niệm 2 vạn biến hoặc 20 vạn biến để cầu tiêu trừ nghiệp chướng, đạt thành nghiệp thiện lành. Người hành giả nào khi gặp trường hợp như trên đừng đau buồn, buồn tủi mà hãy tĩnh tâm cầu sám hối tội lỗi, trì niệm trong đi đứng nằm ngồi chuyên cần. Sự thành đạt, đạt nghiệp thiện lành đều giống như nhau ở người nhẹ nghiệp và nặng nghiệp. Nếu người cảm thấy mình nặng nghiệp kiên trì dũng mãnh hơn, tinh tấn nhiều hơn nữa, thì sự đạt đó cũng là tốt đẹp, đạt thành. Người hành giả cho rằng nặng nghiệp trên không được buồn phiền tủi nhục, vì sự buồn phiền tủi nhục ấy ngay nơi tâm ấy chúng ta đã tự đem cái tâm bất sinh, tâm phật hằng có, hằng chiếu soi đó để hoá thành tâm sân, si, mê đầy ngã chấp. Ở phương pháp tu Thiền quán Mật chú Chuẩn đề này tựu trung chỉ đem con người đến sự chứng ngộ tâm bất sinh, tâm Phật ( Tâm chú Phật Mẫu hay còn gọi là Phật Mẫu Chuẩn đề pháp thân). Từ nơi tâm ấy có sẵn trong từng chúng sinh, ngay nơi đây chúng ta “ biết” là tâm bất sinh hằng có, thì ngay nơi đó đừng để ý đến những ý niệm xôn xao buồn tủi cho rằng nặng nghiệp mà ngay nơi đó chỉ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tâm bất sanh đó chiếu soi từng âm, từng chữ nó đang thể hiện trong cái biết hằng có đó, chỉ cần một niệm biết ngay nơi chúng ta có sẵn tâm bất sanh, tâm phật đó, thì tất cả những niệm tưởng thiện và ác đều rũ xuống hết. Ngay nơi đó không còn một vật ( Tất tâm chú Chuẩn đề). Tức trong mộng thấy chư Thiên, đường, tự, xá, hoặc lên núi cao hoặc thấy trên cây cao. Khi người hành giả chuyên cần niệm tụng được những ấn chứng mộng tưởng trên tức cho thấy nghiệp lực của hành giả đang nhẹ dần, cho nên mộng thấy chư Thiên. Những chư Thiên thân tướng do phước báu tu học nên thường phát sáng đủ màu, những ánh sáng này mặc dù trong mộng người hành giả thấy được cũng được lợi ích thấy thân tâm nhẹ nhàng thoải mái, là do sự nghiệp tu học của người hành giả có khi thấy người bay lên cao, đi lên núi cao hoặc leo lên cây cao, thấy đường xá sáng sạch đẹp, đất đai phát sáng do hình thành bằng ngọc lưu ly bảy báu.
Hoặc nơi trong ao lớn tắm rửa (rửa trừ tội cấu được thanh tịnh). Trong mục này tôi xin kể một câu chuyên như sau: Tôi có trao pháp cho 2 người nữ chị : Nguyễn Thanh S, và Trần Thị H. Hai người này cũng siêng tu học, tu niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm và niệm Nam mô A Di Đà Phật. Qua một thời gian tu học bạn của chị Nguyễn Thanh S và chị H vì bệnh quá nặng nên chết. Chị S và H rất buồn, rồi nỗi buồn ấy cũng dần dần vơi đi cho đến một đêm nọ, hai chị cùng ngủ chung một phòng nhưng hai giường khác nhau. Đêm về chị S nằm mộng thấy chị bạn của mình về báo mộng là chị đã thoát sanh đến Cực Lạc Quốc nhưng ở bên ngoài. Công đức được như thế là nhờ ở sự tu niệm của mình. Mặc dù thời gian thọ nhận pháp tu học quá ngắn. Chị nói rằng: “ Ở Cực Lạc Quốc chị khởi lại ý niệm về lại trần gian để báo mộng cho hay chị đã thoát sanh Cực Lạc Quốc để được về trần gian này chị phải được ngâm mình trong một ao lớn. Khi chị ngâm mình vào ao, do nghiệp quả chị còn nặng nên nước ao trở thành đen và ngay lúc đó thân tâm chị được nhẹ nhàng về được nơi đây. Câu chuyện tôi chỉ trích ra một phần nào đó có liên quan đến ao lớn. Ao giải nghiệp để chứng minh điều trong kinh nói: “ Hoặc nơi trong ao lớn tắm rửa”. Sự tắm rửa trong ao này cũng nói lên sự giải nghiệp từ ao nước sạch. Mặc dù người hành giả ngay nơi đây chưa nhận biết được vì những hình ảnh nội dung này nó nằm sâu trong nội thức. Nói tóm lại hành giả có mộng tướng trên chứng tỏ nghiệp đã nhẹ đi. cư sĩ Thanh Hùng
Hoặc thấy bay bổng trên hư không ( không bị tội nghiệp ràng buộc, nên thân khinh cử nhẹ nhàng). Người hành giả ngay nơi đây do sức trì niệm kiên trì, thân tâm nhẹ nhàng hơi thở bắt đầu nhỏ mỏng, nhẹ dần. Từ những hiện tướng ý niệm trên người hành giả thấy trong mộng người bay tới bay lui hoặc lên xuống, có khi đi du hành đến những nơi, những cung, những cõi khác.
Hoặc thấy cùng thiên nữ an vui khoái lạc. Ngay tâm niệm tu học của hành giả nơi hiện tại này tâm bắt đầu nhẹ nhàng tỉnh giác, sự mê lầm chấp ngã, nhân, thọ giả, chúng sinh tức chấp thọ cảm, chấp dính vào nam, nữ, ái luyến. Bắt đầu nhẹ dần từ đó trong tâm thức, nội thức tạo nên những cảnh chiêm bao mộng tướng thấy thiên nữ cùng an vui, khoái lạc, nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.


cư sĩ Lê Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2016 lúc 09:25:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 13 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Anh Tuyet trên 10-06-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày, Linhchieu' trên 26-04-2015(UTC) ngày, ANNATRUONG trên 09-06-2016(UTC) ngày, anhdao3107 trên 09-02-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 26-01-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 30-12-2014(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 22-01-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 29-12-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 29-12-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 29-12-2014(UTC) ngày, chuctinh trên 29-12-2014(UTC) ngày
HaiLam  
#15 Đã gửi : 29/12/2014 lúc 02:43:24(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 128 lần trong 74 bài viết
Nếu theo các mộng tướng thể hiện của người tu mật pháp, vậy là em cũng có vài điểm mộng, có nghĩa em cũng bớt đi được một phần nào nghiệp chướng.
cuiyang07  
#16 Đã gửi : 30/12/2014 lúc 10:21:53(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,041

Cảm ơn: 526 lần
Được cảm ơn: 2745 lần trong 672 bài viết
Nhân bài viết về mộng tưởng của người hành giả tu Mật pháp. Tôi nhớ lại câu hỏi của anh em một hành giả. Sau khi hành trì công phu xong họ đều thấy có hiện tượng thấy hào quang của nhau, và có những hiện tượng như mửa ra mật xanh, mật vàng... người khó chịu. Họ cũng lo lắng không rõ đó là như thế nào. Hoặc có một đạo hữu thấy mộng tướng bản thân mửa ra những vật đen sì hôi hám, họ thắc mắc không rõ tại sao lại như vậy. Tôi cũng chia sẻ lại những mộng tướng được thể hiện của người hành giả để họ có niềm tin sâu sắc hơn với pháp tu. Bài viết này của Thầy cư sĩ Thanh Hùng cũng như một sự khế hợp để cho người hành giả theo dấu đó mà tu hành, không còn hoang mang lo sợ những điều lạ nữa.

Sửa bởi người viết 28/10/2016 lúc 09:27:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 10-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#17 Đã gửi : 22/01/2015 lúc 08:30:31(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2262 lần trong 370 bài viết
Kinh Văn:

Hoặc thấy thuyết pháp (được thị giáo lợi hỷ): dạy dỗ lợi ích vui mừng.
Hoặc thấy nhổ tóc cạo tóc (nhổ tóc là phép của Tây quốc ngoại đạo, nhổ tóc cạo tóc đều là tiêu biểu đoạn trừ căn gốc phiền não. Ngài Kim Cang Trí dịch: Hoặc thấy nhổ tóc hay tự mình cạo tóc)
Hoặc ăn sữa cơm, uống bạch cam lồ (ăn sữa cơm là thành tựu thế gian phước thiện, uống cam lồ là được pháp vị xuất thế)
Hoặc vượt qua sông lớn, biển lớn (được vượt qua biển khổ).
Hoặc thăng lên tòa Sư Tử (Đắc được tòa Pháp Vương).
Hoặc thấy cây bồ đề (là kiến đạo tướng).
Hoặc thừa thuyền ( là thừa nương thuyền Bát Nhã, được tướng lên bờ giải thoát. Kinh Tôn Tất Địa nói: Hoặc thâý sư tử, voi, trâu, nai, ngỗng v.v… đều là tướng Tất Địa thành tựu).
Hoặc thấy Sa Môn (Được xa lìa nhiễm ô ở đời mà ra khỏi tam giới)Giải: Người hành giả tu theo pháp Thiền quán Mật chú Chuẩn đề với lòng kính tin chuyên tâm tu học, trong quá trình đó đã tự trừ tiêu nghiệp chướng vô minh của mình, cho nên nằm mộng thấy “ Thuyết pháp”. Ở ngay mục này như bản thân tôi khi tu học hành trì thường hay thấy đến rất nhiều cảnh giứi thuyết pháp nói về phương pháp tu Mật chú Chuẩn đề. cư sĩ Thanh Hùng
Trong tâm chúng ta rất nhiều cảnh giới khác nhau cao thấp khác nhau, thân tướng khác nhau. Thường chúng ta đến những cảnh giới thân tướng bằng ánh sáng. Nói ra đây để minh chứng là trong kinh hoàn toàn chân thật và chứng minh một điều, thần chú Chuẩn đề rất cao thượng vi diệu, mong quí vị hãy tín tâm tu học. Đây là chánh pháp, pháp bảo dẫn đến con đường chứng ngộ Phật quả giải thoát với danh xưng Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni. Phật Mẫu ở đây tượng trưng cho pháp bảo, pháp gốc vi diệu để thành phật.

Hoặc thấy nhổ tóc cạo tóc. Điều mộng này nói lên sự tiêu trừ nghiệp chướng tận gốc rễ của nghiệp phiền não.Đến giai đoạn này người hành giả tu học tinh tấn có phần an lạc trong tâm. Tâm an lạc đó luôn là động lực giúp người hành giả nhớ lại sự hành trì của mình như nhớ lại những giờ giấc hành trì trong ngày của mình. Người hành giả trong cuộc sống hàng ngày gặp điều vui, những sự buồn tham ái. Ngay nơi tâm thức này sẽ giúp cho người hành giả nhớ đến Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, nhờ sự trì niệm tiêu trừ đi những phiền não vơi dần trong tâm người hành giả mà được thiện pháp này. Điều mộng này sẽ chứng minh ấn chứng cho người hành giả. Ngay đây hãy hoan hỷ tinh tấn gia tăng tu học sẽ được lợi ích rất nhiều.
Hoặc ăn sữa cơm, uống bạch cam lồ. Trong kinh thường hay nói người hành giả trì niệm Đà la ni Mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm tránh được những nạn dữ trong đó có: nạn đói. Khi người hành giả nằm mộng thấy cơm sữa, thấy uống bạch cam lồ đều là điều tốt lành cả. Chứng tỏ người hành giả đã chuyên tu trì trong thời gian qua hay trong quá khứ xa xưa nữa đã tạo dựng được phước báo phước điền, cuộc sống người hành giả tới đây sẽ được an lạc, hạnh phúc ấm no. Dần dần do năng lực của Mật chú vi diệu tạo nên thành phước điền. Ở ngay giai đoạn này tôi xin đưa ra một sự chứng minh của bản thân mình. ( Co rất nhiều sự chứng minh của người khác, nhưng ở đây xin đưa ra sự chứng minh của bản thân). cư sĩ Thanh Hùng
Vào năm tôi còn nhỏ cách nay cũng vài chục năm. Khi đó tôi bệnh tật rất nhiều, gia đình rất nghèo, chắc có lẽ nghèo nhất tỉnh của tôi ở. Vừa bệnh tật vừa ngheo đói, sau đó tôi được Hoà Thượng Thích Từ Hụê của giáo hội Khất sĩ người đã trao truyền cho toi Mật chú Chuẩn đề: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Lúc đó tôi rất kính tin, tin tưởng đến Phật pháp, đến Mật chú Chuẩn Đề chuyên tâm trì niệm mong rằng năng lực Mật chú sẽ giúp cho tôi có đầy đủ trí hụê, đầy đủ hạnh phúc ấm no. Tôi cứ chuyên tâm trì niệm như thế và cho đến một ngày tôi cũng trải qua những mộng tướng như trên. Thật huyền diệu cuộc sống tôi từ từ bớt đi bệnh tật, gia đình bớt dần sự đói khổ. Cho đến ngày hôm nay, mặc dù gì đình cuộc sống tôi không quá cao xa, không quá giàu có nhưng luôn hưởng được những hạnh phúc ở mọi khía cạnh của cuộc đời. Từ người bệnh tật trở thành một y sĩ chuyên trị bệnh cho mọi người, cuộc sống cũng có đủ một số tài vật đủ sống an lạc. Và một điều là hôm nay tôi đã thực hiện được bản nguyện của mình là chia sẻ lại sự tu học Mật chú Chuẩn Đề đến mọi người. Và đến hôm nay cũng có rất nhiều người thoát khổ qua Mật chú Chuẩn đề. Mọi người thọ nhận sự hành trì chia sẻ của tôi cuộc sống của họ rất hoan hỷ, gia đình xã hội rất yêu mến. Ở đây nói lên công năng Mật chú giúp cho người hành giả có đầy đủ phước báu, no ấm, hạnh phúc.

Hoặc vượt qua sông lớn, biển lớn. Đây nói lên điềm mộng cho biết người hành giả đó đã vượt qua bể khổ, năng lực Mật chú đã thể hiện giúp cho người hành giả chuyên tâm trì niệm xuyên suốt để được bảo hộ. Ở đây năng lực sẽ giúp cho người hành giả luôn luôn nhớ nghĩ đến Mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Nếu ngày nào người hành giả bận công việc quên đi sự hành trì, thì trong tâm người đó như thiếu mất cái gì đó. Cho nên từ đó người hành giả sẽ gia tâm kiên trì hơn. Nếu kiên trì chuyên niệm thì sự khổ, tai nạn sẽ tránh được, hoá giải được đem đến sự an bình, hạnh phúc.

Hoặc thăng lên toà sư tử. Đây nói lên ngay nơi tâm chuyên trì đó người hành giả thấy an lạc, kiên định tinh tấn, xúc tiến trì niệm tu học. Ngay đây năng lực giúp cho quí hành giả hành pháp được mọi điều thuận lợi tốt đẹp.

Hoặc thấy cây bồ đề. Ở đây chúng ta sẽ thấy được hai chi tiết: 1. Ở mỗi Đức Phật khi thành đạo đều ngồi dưới cội cây. Đức Phật Bổn sư chúng ta thành đạo ngồi dưới cội Bồ đề. Theo truyền thuyết và lịch sử của chư Phậtđều nói lên điều đó. Cho nên hình ảnh biểu tượng cây bồ đề nói lên một sự tâm chứng của một hành giả ở từng cấp độ chứng ngọ của từng cá nhân. Một hành giả được mộng tướng như thế là trong tâm của vị ấy đang thể hiện được pháp bảo, đang trong pháp bảo. 2. Chi tiết thứ hai này nói lên tâm bồ đề. Ngay đây năng lực của Mật chú sẽ giúp cho vị thấy tâm phật, tâm bồ đề hay con đường đi đến tâm bồ đề. Tâm bồ đề, tâm phật tánh thanh tịnh hằng có trong thiền định trì niệm người hành giả thấy như vậy ( thấy cây bồ đề). cư sĩ Thanh Hùng

Hoặc thấy thừa thuyền ( thừa là phó, là nương). Ở giáo pháp Mật giáo luôn luôn có một sự dạy dỗ trong vô hình bên trong nội thức của chúng ta. Khi thọ nhận pháp tu từ một vị thiện tri thức, một vị thầy rồi thì trong quá trình tu học hành niệm người hành giả luôn luôn có những ấn chứng hoặc mộng tướng, những điều mộng được thể hiện lên những hình ảnh bên trong có dẫy đầy mật ý nhằm giảng dạy cho người hành giả. Ở đoạn kinh văn này cũng vậy. Kinh nói: Hoặc thừa thuyền. Nếu chúng ta nghĩ, suy nghĩ đến một chiếc thuyền bằng hữu hình và mang theo chữ thừa nữa thì chúng ta khó suy xét thực tại trong nội thức. Ở đây nói đến thuyền thì bao giờ hình ảnh này, chiếc thuyền này đều nằm trên mặt biển. Biển cả mênh mông sóng dậy đây tượng trưng cho biển khổ mọi điều, mọi sự khổ của thế gian. Tên biển khổ đó có chiếc thuyền lưu chuyển, thuyền ấy tượng trưng cho trí hụê Bát nhã. Biển khổ lớn thì chỉ có trí Bát nhã là loại trí tuệ giải thoát rộng lớn mới đưa con người đến bờ giác chứng ngộ. Hay nói một chi tiết nữa chiếc thuyền kia là Mật chú Chuẩn đề: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Giữa biển khổ này chỉ có Mật chú Đà la no Chuẩn đề này mới có khả năng giúp ta thoát khổ, nương nhờ Mật chú đó để sống trong bể khổ này. Sanh, lão, bệnh, tử, tham, sân, si.
Hoặc thấy sa môn. Đây là thấy một hình ảnh của một vị tăng sa môn trong sáng thanh khiết tượng trưng cho sự xa lìa những ái dục, ô nhiễm tham, sân, si.Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Cư sĩ Lê Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2016 lúc 09:30:01(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 10 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Anh Tuyet trên 10-06-2020(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày, Linhchieu' trên 26-04-2015(UTC) ngày, anhdao3107 trên 09-02-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 28-01-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 03-02-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 26-01-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 22-01-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 22-01-2015(UTC) ngày, cuiyang07 trên 24-01-2015(UTC) ngày
cuiyang07  
#18 Đã gửi : 24/01/2015 lúc 10:26:26(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,041

Cảm ơn: 526 lần
Được cảm ơn: 2745 lần trong 672 bài viết
Những trích giảng về mộng tướng của người tu Mật pháp đã nói lên một phần nào căn nghiệp sâu dày của người hành giả. Ý cứ theo những điều mộng tướng từ thô tới tế để nói lên cấp độ tu học chứng ngộ, đạt thành tựu của mỗi hành giả.

Tôi nhớ thời gian đầu thọ pháp cách đây gần 5 năm khi mới thọ Pháp mọi sự biết của tôi về phật pháp hoàn toàn không biết một chút gì. Sau khi thọ pháp được mấy ngày, thời gian đầu đọc bài của Thầy cư sĩ Thanh Hùng nói về công năng Mật chú Chuẩn đề " Giọt sương buổi sớm", trong tâm thức khi đó khởi lên một sự phấn chấn lạ thường ( cho dù tâm thức khi đó hoàn toàn chưa biết gì về Phật pháp nói chung, chứ chưa nói đến Mật pháp Chuần đề) . Ngay trong đêm đó tôi mơ thấy, nhìn thấy một Mặt trời rất to, to như cái nhà. Khi Mặt trời đó đi qua vùng quê tôi, khu nhà tôi ở Tôi thấy tất cả dân làng mọi người đều sợ bỏ chạy. Vì mặt trời đó rất gần, với tay có thể chạm được. Còn tôi thì không sợ, tôi nằm xuống triền đê xem mặt trời dừng ở chỗ tôi. Tôi thấy ánh sáng toả ra và chạy quét qua quét lại như đèn pha chiếu rọi, Mặt trời chạy quét tới đâu thì thân tướng của những người khác tan biến, chính về thế nên rất nhiều người sợ hãi bỏ chạy. Khi ánh sáng đó quét qua chỗ tôi nằm thì tôi không sao. Sao này khi đi sâu vào pháp tu Chuẩn đề tôi mới biết được đó là mộng tướng thấy hình ảnh của Kính đàn Chuẩn đề. Nói như vậy y cứ theo kinh văn là tôi cũng có phước báu vô lượng,nghiệp chướng nhẹ, nên được thọ lãnh lại sự tu học về pháp tu Chuẩn đề này. Và trên thực tế những mộng tướng của kinh để lại hoàn toàn khế hợp với những điềm mộng thấy như bay qua biển, thấy tăng sư, bay bổng trên không, thấy đường xá, thấy lên núi cao...Vì tôi cũng đã từng chân thật thấy như vậy.
Nói ra và chia sẻ là vậy. Để nói lên rằng những lời chứng của kinh xưa để lại hoàn toàn chân thật. Chỉ cần người hành giả tín tâm trì niệm một lòng sẽ nhận lại được những điều chân thật vậy.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Sửa bởi người viết 28/10/2016 lúc 09:32:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 7 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 25-01-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 28-01-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 03-02-2015(UTC) ngày, anhdao3107 trên 09-02-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 10-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#19 Đã gửi : 30/01/2015 lúc 08:57:53(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2262 lần trong 370 bài viết
Kinh văn:

Hoặc thấy cư sĩ lấy áo trắng, áo vàng che đầu (Vàng là tiêu biểu cho chánh, trắng là tiêu biểu cho tịnh, lấy bạch tịnh Chánh pháp mà phú hộ. Ngài Kim Cang Trí dịch: Lấy y che phủ nơi đầu)
Hoặc thấy mặt trời, mặt trăng (Tiêu biểu phá vô minh phiền não tối tăm)
Hoặc thấy kẻ đồng nam, đồng nữ (Không bị tham dục phiền não nhiễm ô)
Hoặc trên cây có trái nhũ quả (Nhũ nghĩa là trắng, trắng đó là thiện nghiệp, nghĩa là được xuất thế, xuất thế gian thiện nghiệp quả báo)
Hoặc thấy người hắc tượng phu trong miệng phun ra lửa hừng hẫy, cùng đấu chiến với họ mà được thắng (Nghĩa là cùng với sân phiền não ma, cộng chiến cộng thắng)
Hoặc thấy trâu nước, ngựa dữ, đến chạm húc người trì tụng, hoặc đánh, hoặc nạt sợ mà bỏ chạy (Nghĩa là si phiền não ma, mình được thắng)
Hoặc ăn sữa tươi, cháo, sữa chín, cơm (Nghĩa là được thượng vị phước thiện thành tựu.)
Hoặc thấy Tô ma na hoa (Trung Hoa nói: Xứng ý hoa, sắc vàng trắng rất thơm, cây cao độ ba bốn thước che rủ xuống như lọng tàn, tiêu biểu chỗ mong cầu thiện pháp quyết chắc được xứng ý. Ngài Kim Cang Trí dịch rằng: Hoặc thấy mùi thơm hoa trắng, mùi hương thơm là tiêu biểu cho hương của Ngũ phần Pháp thân, nghĩa là được Ngũ phần thiện nghiệp)
Hoặc thấy bậc quốc vương (Được Đại nhơn hộ niệm, được nghiệp tôn quý thù thắng)
Nếu không thấy những cảnh giới như vậy đó, phải biết người này đời trước đã tạo tội ngũ nghịch vô gián, nên trở lại tụng mãn bảy mươi vạn biến, liền thấy cảnh giới như trên, tức biết tội diệt thành tiên hạnh.

Giảng:


Đây là một đoạn nói lên mộng tướng thấy cư sĩ lấy áo trắng, áo vàng che đầu: Hoặc thấy cư sĩ lấy áo trắng, áo vàng che đầu (Vàng là tiêu biểu cho chánh, trắng là tiêu biểu cho tịnh, lấy bạch tịnh Chánh pháp mà phú hộ. Ngài Kim Cang Trí dịch: Lấy y che phủ nơi đầu) Màu vàng ở đây nói lên màu y của Phật, tượng trưng cho pháp bảo từ nơi Đức Phật. Còn màu trắng là màu của sự thanh tịnh, tinh khiết. Ở điềm mộng này nói lên người hành giả tu niệm phát khởi tâm niệm trong sạch luôn luôn đi theo con đường chánh đạo, con đường của phật.
Hoặc thấy mặt trời, mặt trăng. Đây là nói lên sự sáng của năng lực tiềm tàng trong tâm chú. Năng lực bắt đầu phát tiết để tiêu trừ nghiệp chướng, năng lực này giúp cho hành giả luôn luôn tỉnh giác chiếu soi phiền não vô minh. Ở đây cũng thầm nói lên là người hành giả đã thấy được tướng thô của Kính đàn Chuẩn đề. Người hành giả đã bắt đầu thực sự thọ nhận đàn pháp trong vô hình. Người hành giả trong lúc tu niệm nên nhớ quán tưởng kính đàn như vầng Nhật Nguyệt trên sẽ đem lại lợi ích cho mình trong sự tu học, vì có đàn pháp như vậy mới có khả năng tu niệm phát tiết năng lực thù trắng tiêu trừ nghiệp chướng.
Hoặc thấy kẻ đồng nam, đồng nữ. Ở đây nói lên tinh thần trung đạo, nhìn sự vật bắt đầu thấy ở khía cạnh bớt đi sự phân biệt. Nam là dương - động, Nữ là âm – tĩnh. Đồng nam, đồng nữ là nói lên sự không nghiêng lệch chấp chặt vào một pháp nào . Vì vạn vật luôn hình thành ở âm và dương, nó còn nói lên lòng “ tâm” không bị tham dục ô nhiễm phiền não. cư sĩ Thanh Hùng
Hoặc thấy trên cây có trái nhũ quả. Ở đây nói lên sự gặt hái được quả tốt. Nhữ là đẹp tốt, Trắng thầmn ói lên sự thọ hưởng được phước báo nghiệp thiện tại thế gian, xuất thế gian do sự huân tập tu học mà được.
Hoặc thấy người hắc trượng phu trong miệng phun ra lửa hừng hẫy cùng đấu chiến với họ mà được thắng. Đây là nói trong nội thức tâm của người hành giả, vì tâm nó có cả những đường dữ, địa ngục, súc sinh, atula trong tâm ta. Ở đây nói lên mộng tướng thấy tướng lửa dữ cùng người hung tợn là nói lên sự nóng giận sân hận, si mê vô minh. Do sự tu học, huân tập hành niệm chuyên cần mà chiến thắng được sự nóng giận, si mê, vô minh kia. Những hình ảnh trên nói lên: nóng giận, sân hận, si mê, tham giận vô minh. Những tướng này khi phát tiết nơi tâm ta chúng ta hãy tỉnh giác nhìn ngay nơi giờ phút đó thì thấy ngay tướng lửa kia .Chúng ta thường nói tham, sân, si nhưng thực tế ít ai nhìn thấy tướng chân thật trong tâm ta. Hãy nhìn biết rõ nó mỗi khi nó hiện lên ( tuỳ duyên). Bạn chỉ cần thấy nó thôi, đừng duyên theo cảnh giận, đừng sống theo nó thì tướng giận kia cũng mất. Thất như vậy là đúng theo điềm mộng trên. cư sĩ Thanh Hùng
Hoặc thấy trâu nước, ngựa dữ đến chạm húc người trì tụng, hoặc đánh, hợc nạt sợ mà bỏ đi: Đây cũng nói lên những chúng sanh trong tâm ta. Ở đây nói năng lực của Mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, người hành giả trì niệm chuyên tâm năng lực ấy sẽ phát tiết trừ đi những tánh gian tham, nóng giận, si mê. Vì khi người hành giả chuyên trì niệm ở một niệm nào cũng thấy biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm thì sẽ hoá giải được tất cả những nghiệp chướng chúng sinh trong tâm ta. Như kinh Kim cang nói: Hoá độ vô lượng chúng sinh, nhưng không có chúng sinh nào diệt độ”. Khi chúng sinh giận ( những cơn trâu, người phun lửa... ) ,đến thì ngay nơi đó người hành giả biết đó là chúng sinh giận Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Chỉ biết rõ như thế thôi. Đó cũng là một cú đánh, một tiếng nạt khiến cho những chúng sinh kia chạy biến mất.

Hoặc ăn sữa tưới, cháo, sữa chín, cơm: Ở mộng tướng này nói lên sự màu nhiệm của năng lực Mật chú. Người hành giả chuyên tu thì tâm tánh nhẹ nhàng, an lạc. Cũng như thưởng thức những món ăn nhẹ nhàng thanh khiết, những món ăn đó biến thành khí chất lan toả khiến cho người hành giả được sanh kính ái. Hương thơm năng lực này giúp cho mọi người ai cũng yêu thương, kính trọng người trì niệm. Đó là phần vô hình, còn nói về hữu hình đến đây người hành giả sẽ được những điều may mắn thiện lành giúp tạo hạnh phúc cho bản thần và gia đình, cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản, an lạc hơn.

Hoặc thấy To ma na hoa ( Trung Hoa nói: Xứng ý hoa, sắc vàng trắng rất thơm). Người hành giả thấy loại hoa này, hoặc thấy những loại hoa đủ màu, đủ mùi hương trong mộng. Thấy như vậy chứng tỏ dự tu học trì niệm của người hành giả tâm chú đã phát tiết, lan toả như những loại hoa quí. Khi tâm niệm này phát khởi thì tâm người hành giả nhẹ nhàng như hương thơm thường cúng dường chư Phật, chư Bồ tát khiến cho công đức phước báy tăng trưởng. Khi đó người hành giả cầu nguyện được mọi điều tốt đẹp.

Hoặc thấy Bậc quốc vương. Đây là một điềm mộng tốt báo hiệu cho người hành giả biết là có chư vị Hộ pháp hoặc những bậc đại nhân hộ niệm. Thường khi nằm mộng thấy như vậy là chư vị Thiên long Bát bộ đã theo hộ niệm. Khi người hành giả hành trì hoặc lúc lập đàn pháp. Ngay nơi đây người hành giả hãy cẩn tâm hhơn, giữ sự trong sạch cho bản thân vì xung quanh có chư vị Thiên Long Bát Bộ gia hộ. Vào đàn pháp phải thật trang nghiêm, không được giãi đãi trong lúc lập đàn, hay đang hành trì. Nếu không thếy những cảnh giới như vậy, phải biết người này đời trước đã tạo ngũ nghịch vô gián, nên trở lại tụng mãn bảy mươi vạn biến liền thấy cảnh giới như trên, tức biết tội diệt liền thành tiên hạnh. cư sĩ Thanh Hùng

Như ở đoạn này nói trong suốt quá trình trì niệm chuyên cần ở số niệm vài chục vạn biến sẽ thấy mộng tướng trên, biết rằng nghiệp chướng đã tiêu trừ. Ở đây nói người hành giả do tạo những nghiệp ngũ vô gián ở những kiếp tước cho nên chướng ngại sư tu học của mình không thấy được những mộng tướng trên. Nếu có những hảnh giả nào đã bị trong tình trạng này cũng đừng nên buồn phiền mà hãy tĩnh tâm tỉnh thức gia công kiên trì tu học hơn trong đi đứng nằm ngồi. Vì chuyện của đời người không có gì quan trọng hơn sự sanh tử, hãy cố gắng đừng phiền muộn mà sanh ra những sự bất an không tốt trong việc tu học. Ở đây quí vị ở trong trường hợp đó, trong những buổi hành trì nên quán “ Lam” tự đọc Tịnh pháp giới chân ngôn nhiều lên, vì Tịnh pháp giới chân ngôn sẽ làm tịnh hoá được nghiệp lực của mình. Nếu chúng ta quyết tâm tu học thì chuyện đọc 70 vận biến rất dễ vượt qua. Khi chúng ta biết được chủng nghiệp của mình là như vậy, và đã biết chắc phương pháp tu học của chư Phật để lại thì chúng ta phải thật hoan hỉ trì niệm 70 vạn biến chỉ là một thoáng qua thôi. Quí bạn nên phát nguyện: Nguyện thọ trì đọc tụng tu học Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm và nguyện hoằng hoá Mật chú cứu độ chúng sinh. Hồi hướng công đức về cho tất cả chúng sinh, hồi hướng công đức đến quả Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phát nguyện như vậy rồi thì cứ tĩnh tâm đọc tụng Úm Chiết Lệ Chủ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, dù chết cũng tu niệm, dù sống cũng tu niệm, dù hoàn cảnh nào cũng tu trì: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Như vậy là ta đã có nền tảng vững chắc cứ tinh tấn tu học.


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 28/10/2016 lúc 09:35:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Anh Tuyet trên 10-06-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 10-06-2020(UTC) ngày, Linhchieu' trên 26-04-2015(UTC) ngày, NgocDuc trên 06-06-2015(UTC) ngày, Haophuong trên 24-06-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 03-02-2015(UTC) ngày, anhdao3107 trên 09-02-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 30-01-2015(UTC) ngày, HaiLam trên 02-02-2015(UTC) ngày
yennguyen  
#20 Đã gửi : 03/02/2015 lúc 10:32:22(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 444 lần
Được cảm ơn: 115 lần trong 58 bài viết
hảo mộng của người hành giả.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.