Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 09:48:16(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3057 lần trong 426 bài viết
UserPostedImage


THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT
Qua thời gian tự soi lại tâm thân mình, quan sát dòng tư tưởng của bản thân, cái bản thân trống rỗng giả hợp, những chuyện vui buồn hờn giận, trách móc, an lạc, vui, khỏe tất cả lục dục thất tình chúng được đặt trên nền tảng ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những cái, những thứ này chúng đã trong vô lượng kiếp ràng buộc chúng ta khiến chúng ta sinh tử luân hồi bất tận không thoát ly sanh tử được, vì chúng sinh bệnh hiểu biết si mê, vô minh, tà kiến như vậy. Chư Phật, Bồ tát đã khởi lòng từ bi thể hiện cùng vô số, vô lượng, vô biên phật pháp để thị hiện ra thành những dược liệu vi diệu cứu độ chúng sinh . Trong giáo pháp của chư Phật luôn được thể hiện lên trong ba tông Thiền, Mật, Tịnh Độ đó là những tông chính. Mặc dù nói có 3 tông , nhưng thật tế vô lượng vô biên phượng tiện thiện xảo ở mỗi đơn vị vạn pháp chư Phật thị hiện ra như thế để tùy theo trình độ căn cơ của từng chúng sinh mà phù hợp theo nghiệp lực, phước báo, trí tuệ của mình chư Phật rất từ bi.

Tôi đã đưa ra cũng rất nhiều khía cạnh chi tiết của những pháp môn khác nhau. Hôm nay ở hiện tại giờ phút này thể hiện vài nét về Tịnh Độ, tự tánh A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT , A MI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Ngay pháp môn này chỉ có 6 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Đây là 6 âm thấy thật đơn giản khi đọc Nam mô là thời khắc tỉnh giác hiện tại. Quyển Thánh tái tập của Mật giáo. Sáu chữ hồng danh là chủng tử của 5 Đức Phật.

Hai chữ Nam mô có nghĩa là quy mạng. Mạng ở đây là mạng thọ thường trú, một sự sống không có gián đoạn ở khắp mọi nơi lúc nào cũng có ( thường trú) . Tức chỉ đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai.
Còn bốn chữ A Di Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật, theo thứ tự chủng tử của bốn Đức Phật. A Súc Bệ Như Lai, Bảo Sanh Như Lai, A Di Đà và Bất Không Thành Tựu.

Từ những diệu nghĩa, thắng nghĩa, bí mật nghĩa năng lực trên sáu chữ hồng danh là kho tạng bí mật gồm tàng thâu tất cả chánh báo, y báo khắp 10 phương. Một nguồn diệu lý theo tâm giáo. Sáu chữ Hồng danh NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là kho chân tánh, tự tánh chư Phật gồm nhiếp tất cả nhân quả, tánh tướng, tướng, phước huệ, sự lý . Cho nên trong kinh viết là: “Một câu A Di Đà Phật là kho báu vô tận”.

Môn niệm Phật tịnh độ là một pháp môn vi diệu không thể nghĩ bàn được. Từ những diệu lý trên chúng ta sẽ thấy. “Niệm 6 chữ hồng danh sẽ mở toang kho báu vô tận và khi đã thể nhập vào chân tâm thì niệm tất vô niệm, vô niệm tức niệm buông ra thâu vào đều trong trạng thái như như”. Vì nếu 6 chữ Hồng danh A Di Đà Phật là tự tánh rộng khắp bao trùm cả vạn pháp trong đó vui buồn, khổ não, lo nghĩ, thành tựu, bại không, thương ghét, thanh tịnh, động….Khi tự tánh Di Đà thể hiện tùy duyên theo vạn pháp, thì tất cả vạn pháp là A Di Đà Phật không nghĩ, không suy tư cũng A Di Đà Phật, nghĩ suy tư cũng A Di Đà Phật, địa ngục cũng A Di Đà Phật. Như vậy có phải là không niệm mà niệm, niệm mà không niệm hữu vô đều thành A Di Đà Phật không có thời gian, không gian trước sau, trong ngoài trên dưới xa gần đều A Di Đà Phật. Như vậy ngay đó rỗng không, không có ai niệm, người niệm, tôi niệm. Chỉ có vạn pháp A Di Đà Phật, vạn pháp niệm là Pháp thân, thọ mạng Tỳ Lô Giá Na, công đức chủng tử A Súc Bệ, Bảo Sanh, A Di Đà Phật và Bất Không Thành Tựu. Mà Đức Phật không có hình tướng Đức Phật cũng trong vạn pháp.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Gió, mây thổi cùng không thổi,
Cây cỏ, giọt sương.
Nụ cười,
Tiếng khóc,
Động chuyển tay chân.
Một cảnh – hai cảnh,
Cảm xúc hoang dại – mờ mịt,
Lạnh toát.
Đàn đứt dây . Bựt.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tơ toại không gian
Ai khóc, con cá sôi bọt nước.
Ánh sáng, bóng tối cùng xanh đỏ - sáng ma xát cung điện, âm lực A Di Đà . Thân Di Đà trải vô lượng ý niệm.
Trong trùng trùng duyên khởi,
Cũng âm vang nơi ấy.
Ai biết vạn pháp A Di Đà Phật.
Tâm A Di Đà Phật.
Trong những ngày tháng bôn ba , an diệu cùng ngày hôm nay, mượn những văn ngữ này để nói lên lời, nói đầu quyển sách . A DI ĐÀ trong tôi. Lời văn diệu nghĩa của đức sư tổ triệt ngộ.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Mùa hạ năm 2018
Cư sĩ Thanh Hùng
PH.T.C. TRÍ
MT:Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi người viết 31/07/2021 lúc 04:57:10(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 13 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
chuctinh trên 12-07-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Sắc trên 13-07-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 15-07-2018(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 21-07-2018(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 23-07-2018(UTC) ngày, cuiyang07 trên 28-07-2018(UTC) ngày, yennguyen trên 31-07-2018(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 16-08-2018(UTC) ngày, NgocDuc trên 17-08-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 01-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 31-10-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
ThanhHung  
#2 Đã gửi : 28/07/2018 lúc 12:10:10(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3057 lần trong 426 bài viết


UserPostedImage


THIỀN TÁNH A DI ĐÀ PHẬTPháp môn Tịnh Độ niệm Nam Mô A Di Đà Phật được sư tổ Tịnh Độ triệt ngộ thể hiện lên bằng 100 bài thơ nói về sự tu trì hành niệm hồng danh A Di Đà Phật. Hôm nay từ giờ phút này chúng ta sẽ quán sát tu trì, trì niệm thể hiện bằng chính tâm của chúng ta trên 100 bài thơ của Ngài.


BÀI 1

Hán dịch: Nhứt cú Di Đà
Ngã Phật tâm yếu
Thụ triệt ngũ thời
Hoàng cai bát giáo

Việt dịch: Một câu A Di Đà
Tâm yếu của Phật ta
Dọc năm thời thấu suốt
Ngang tám giáo trùm xaỞ đây nói câu niệm phật là tâm yếu của Phật ta, trong đó ta sẽ hiểu Phật ấy cũng là Đức Bổn Sư Thích Ca hay hoặc là 10 phương chư Phật. Tâm yếu ấy là lòng từ bi vô hạn, không sắc, không không cũng không sắc cũng không không thường trụ trong vạn pháp. Tâm từ bi 10 phương ba đời kết tinh thành A Di Đà Phật. Chư Phật trong ba đời thị hiện thành chư Bồ Tát trong khắp suốt thân thể, tâm thức chúng sinh cứu độ chúng sinh thoát khỏi luân hồi đau khổ đến sự an lạc hạnh phúc niết bàn, và trong những giáo lý vi diệu từ bi đó có một Bồ Tát tỳ kheo Pháp Tạng ngài đã trong vô lượng kiếp số không thể tính đếm được đã thể nguyện đó để trở thành kết tinh thành cõi A Di Đà Phật cực lạc quốc. Tất cả những kiếp số vi trần đại bi đó cho đến không còn kiếp số nào cả bình đẳng chư Phật tâm, Bồ tát. Pháp Tạng đã thể hiện năng lực cứu độ đó, Ngài đã thể hiện ra thân Ngài từ trong pháp thân thể hiện thành Cực Lạc Quốc, thành hồng danh A Di Đà Phật, Vô lượng thọ, Vô lương quang. Ngay nơi đó năng lực bi nguyện đó thành những bi phương tiện cứu độ, tiếp dẫn chúng sanh vào pháp thân cõi Phật của Ngài. Cũng ngay nơi đó với trí huệ bi nguyện không thể nghĩ bàn, trong vô lượng cõi một âm thanh một động dụng, ánh sáng, tia sáng, ma xát trong tâm của chúng sinh nhớ nghĩ đến bi nguyện của chư Phật, thì được tâm Ngài cứu giúp, cứu độ. Cho nên hồng danh của Ngài được thể hiện qua: Nam Mô là có ý nghĩa qui mạng thọ, mạng thọ thường trú, một sự sống thọ không gián đoạn lúc nào cũng có trong vạn vật, vạn pháp gọi là thường trú. Tức chỉ cho Đức Tỳ Lô Giá Na Phật Như Lai. Còn bốn chữ A DI ĐÀ PHẬT theo thứ tự là chủng tử của bốn Đức Phật. A Súc Bệ Như Lai, Bảo Sanh, A Di Đà Phật và Bất không Thành Tựu. Cho nên ở đây câu kệ này gọi một câu A DI Đà tâm yếu của Phật ta là vậy chiếu theo nói Hoa Nghiêm – A Hàm Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa là 5 thời – Tám giáo ở đây là: Tánh, Thông, Biệt, Viên, Đốn, Tiệm, Bí Mật, Bất Định. Tất cả những giáo lý của chư Phật được tổng nhiếp ở 5 thời, tám giáo.

Trong câu kệ chữ “ Dọc” được biết theo nghĩa là chỉ cho chiều cao thuộc thời gian. “ Ngang” chỉ cho chiều rộng thuộc không gian ở những ý nghĩa của bài kệ trên chúng ta sẽ thấy một câu niệm Phật A Di Đà bao hàm cả những diệu lý của chư Phật ba đời trên dưới cao thấp, thời gian không gian. Bao hàm tất cả ý niệm vạn pháp năng lực A Di Đà Phật là tự tánh thanh tịnh của chư Phật ba đời.

BÀI 2

Hán dịch: Nhất cú Di Đà
Ý chỉ như hà?
Bạn tri âm thường ít
Mộc nhĩ thiên đa!

Việt dịch: Một câu Di Đà
Ý chỉ diệu bao nhiêu?
Bạn tri âm thường ít
Kể tai gỗ riêng nhiều.


Bài kệ này nói rằng có những kẻ gở tai không thông hiểu, không nghe được diệu lý tự tánh ấy, không nghe được tự tánh Di Đà, từng trong hạt cát, giọt mưa, cây cỏ, tâm thức, giận hờn, si mê, trong sóng nước, trong ánh sáng, bóng tối chưa được vạn pháp ấy tự niệm Di Đà, chưa từng nghe được những vi diệu âm thể hiện từ bi A Di Đà. Cơn giận tới trong cảm xúc cơn giân đó từng hạt, từng âm A Di Đà Phật vang lên, trong cảm xúc đau buồn, khổ ngay chỗ sự lý danh đau khổ đó tự tánh A Di Đà Phật. Tự thể hiện lên hồng danh ấy. Như vậy tất cả vạn pháp đều là tự tánh Di Đà , thì không còn sự khổ đau sẽ là A Di Đà Phật. Sự vui vẻ an lạc cũng A Di Đà Phật.
Ngay câu: Bạn tri âm thường ít.
Mặc dù không có tri âm thường, nhưng ngay tự tâm ta có tri âm A Di Đà Phật.
Câu: Kẻ tri gỗ riêng nhiều.
Chúng ta sẽ gặp rất nhiều kẻ tai gỗ không thể nghe được diệu lý trên. Tất cả những bạn đó mặc tình trâm biếm, mặc tình phản lý dùng những lý luận nghịch, đảo lý để bài hát hồng danh A Di Đà Phật. Nhưng họ, các bạn đó không hiểu rằng những nghịch lý cảm giác, cảm xúc tạo nên những phản lý đó những ý niệm đó không bao giờ mất trong tâm của họ. Đức Phật chúng ta cũng đã thấy như vậy, nhưng chư Phật từ bi vô lượng không thể nghĩ lường được đã trong vô lượng kiếp số chư Phật, chư Bồ Tát đã chấp nhận những ý niệm hành trạng trên coi đó , những niệm phản bác đó là những sự kiện kết duyên đến với chư Phật. Một ngày nào đó các bạn đó sẽ tỉnh giác nhận thấy diệu lý từ bi đó, và ngay đó sẽ qui nguyện đến chư Phật với A Di Đà Phật.

Có một câu chuyện ngày xưa nói Đức Phật trong một kiếp số Ngài đã thị hiện thành những con thú để hóa độ chúng sinh. Con thú ấy bị một bọn người bắt hành hạ đánh đập cho đến chết. Trong suốt khoảng thời gian đó những loại cảm xúc nhỏ vi tế, thô trong ngoài Bồ tát ấy đã thấy thật rõ ràng mà ngài không có một ý niệm hành động nào sân si, rung động cả. Chư Thiên nói rằng: Sao Ngài không dùng năng lực thần thông để tiêu diệt đám người đó, thì Ngài bảo rằng: “Đây cũng là một kết duyên của ta đến những chúng sinh trên, để một ngày nào đó bọn người ấy giác ngộ, tỉnh thức theo giáo pháp của chư Như Lai. Vì tâm ta, thân ta, như chúng sinh, chúng sinh như ta”. Lòng bi nguyện đó cũng đã kết thành bi nguyện của A Di Đà Phật. Tất cả vì vạn pháp chúng sinh.

A Di Đà Phật nơi ấy.
Nụ cười giọt nước mắt
Âm thanh động dụng ấy
Tức A Di Đà Phật


Cư sĩ Thanh Hùng
P.H. Thích Chánh Trí
MT:Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 29/08/2018 lúc 10:46:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 7 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 28-07-2018(UTC) ngày, chuctinh trên 30-07-2018(UTC) ngày, yennguyen trên 31-07-2018(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 16-08-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 01-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 03-08-2020(UTC) ngày
yennguyen  
#3 Đã gửi : 31/07/2018 lúc 11:57:39(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 272 lần trong 83 bài viết
A Di Đà Phật. Pháp môn niệm Phật dễ mà khó, khó mà dễ. Nhất tâm bất loạn cầu vãng sanh về cực lạc quốc, được sự tiếp dẫn của Phật của thánh chúng.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm. A Di Đà Phật
ThanhHung  
#4 Đã gửi : 01/08/2018 lúc 11:25:22(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3057 lần trong 426 bài viết


UserPostedImage


THIỀN TÁNH A DI ĐÀ PHẬT
Trong từng đoạn kinh thư có những diệu lý khác nhau. Mặc dù chỉ có 6 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thôi nhưng bản tánh tức A Di Đà Phật, tự tánh A Di Đà Phật cho nên mỗi hành giả phải quán sát thật kỹ để thực hiện công phu tu niệm của mình để sanh Cực Lạc Quốc, không còn trầm luân trong ải sanh tử.
BÀI 3Hán dịch: Nhứt cú Di Đà
Đại ý phân minh
Xà sanh cung ảnh
Dược xuất kim bình.

Việt dịch : Một câu A Di Đà
Đại ý thật phân minh
Rắn sanh từ cung ảnh
Thuốc lấy ở kim bình

Câu kinh văn này nói lên sự niệm Phật rất nhiệm mầu, người hành giả phải biết vạn pháp từ trong tự tánh thanh tịnh. Câu hồng danh ấy cũng từ trong tự tánh thanh tịnh tất phật tánh. Người biết rõ như vậy nhưng phải chí tâm thực hiện trên Tín, Nguyện, Hạnh rèn luyện quán sát nhẫn nhục để tỉnh giác thấy từng niệm tưởng, tỉnh thức thấy tất cả pháp đều là duyên hợp không thật thể và biết ngay tự tánh ấy là chính nơi tâm của hành giả. Chính ngay sự vọng tưởng đó mà tỉnh giác tin thật sâu vào giáo lý bi nguyện của Đức A Di Đà Phật, tin rằng lòng bi ấy là sự lưu xuất từ bi ba đời chư Phật, mà Đức A Di Đà Phật thực hiện biểu hiện bi tâm đó để cứu độ, dẫn độ giúp chúng sinh thoát khỏi sanh tử. Phải tin chắc rằng niệm hồng danh A Di Đà Phật 10 niệm của ngài sẽ thoát sinh cực lạc, thoát sinh về cực lạc quốc để ở yên tu luyện – nơi đó những vọng niệm chỉ được hóa sanh thành A Di Đà Phật , âm lực A Di Đà Phật cảnh lực – A Di Đà Phật quốc độ người hành giả sẽ được Nam Mo A Di Đà Phật năng lực bi nguyện, năng lực này sẽ bảo hộ bào mòn nghiệp chướng luân hồi. Nếu người tu như vậy sẽ được thể hiện qua câu kinh văn này.

Thuốc lấy ở Kim Bình

Vạn pháp, vạn niệm vọng tưởng như những loại cây cỏ thuốc, dược liệu có cay, đắng, mặn, nồng; có xanh ,đỏ, vàng; có nóng lạnh , trung hòa. Nhưng đến tay một người thầy thuốc giỏi họ thuộc biết tất cả phương pháp, dược tánh, dược liệu biết tất cả những phương pháp luyện đơn. Chỉ trong một thời gian tùy thuộc vào sự nhẫn nhục chịu khó, kính tin. Từ sự kính tin đó người thầy thuốc giỏi đó sẽ có hạnh nguyện của mình. Nguyện thực hành theo hạnh nguyện đó để những cây cỏ dược liệu đó thành kim đan. Chúng phải được xây dựng bảo hộ từ lòng bi nguyện A Di Đà Phật. Cũng như chiếc bình kia sự vọng tưởng được bỏ vào bình ấy rèn luyện để trở thành linh dược. Cho nên loại linh dược tự tánh A Di Đà Phật này chỉ được lấy từ Kim Bình bi nguyện của Đức A Di Đà Phật, chư Phật 3 đời.

Còn nếu như người hành giả đó không kính tin, chưa tin chắc lời nguyện, bi nguyện của Đức Phật cho nên chưa thể hiện được hạnh nguyện, chưa có sự nhẫn nhục tinh tấn. Chỉ thấy thuốc lá cỏ cây , không thấy biết được dược linh đến trường sinh bất tử - Và hành giả ấy chỉ thấy sợi dây vọng tưởng là rắn mà thôi.

Nhưng những sự kiện ý niệm chưa đủ lòng tin ấy, vẫn đi vào tâm bi nguyện của A Di Đà Phật. Khi hành giả niệm A Di Đà Phật 1 lần rồi 2, 3, - 10 v,v… chưa tin gì mấy, nhưng những lần đó những ý niệm đó sẽ không mất trong tâm của mình, mà nó đã chính thức là một sợi dây ràng buộc hành giả với Đức A Di Đà Phật sau này. Khi cơ duyên chín mùi A Di Đà Phật những lần ý niệm đó sẽ nổi lên, năng lực bi nguyện sẽ giúp cho người hành giả đó thoát ly sanh tử. Đây là bản nguyện của chư Phật cũng là một phương ba đời chư Phật.

BÀI 4Hán dịch: Nhứt cú Di Đà
Danh dị phương tiện
Phổ nhiếp quần cơ
Bàng thông nhất tuyến.

Việt dịch: Một câu Di Đà
Phương tiện Cực Lạc mầu
Nhiếp khắp hết căn cơ
Rẽ thông vào Bát nhã.

Tu ở pháp môn Tịnh độ này tổ triệt ngộ nói đến từ “ Nhất tuyến” – Tất ngay chỗ trực chỉ nhân tâm cứu cánh thành phật. Tất cả phương tiện pháp khác. Mỗi pháp môn có phương tiện thiện xảo khác nhưng tựu trung cũng về ngay Phật tánh tự có, hằng có thường trụ từ vô thủy, vô chung đến nay không thêm không bớt, không tăng giảm. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Niệm A Di Đà Phật rất đơn giản bình thường nhưng chúng ta nhìn sâu quán sát tỉnh giác thấy pháp môn niệm Phật từ đầu khi tỉnh thức thọ nhận tu trì chữ Nam mô A Di Đà Phật đến sau cho đến không còn không gian, thời gian trong tâm thức người đó nó cũng A Di Đà Phật, luôn luôn pháp môn này cũng dẫn người vào nhất niệm, nhất pháp để ngay nơi đó không còn người và pháp nữa. Mà tự tánh vạn vật , vạn niệm sẽ là A Di Đà Phật. Đây là một pháp môn vi diệu đặc thù, thù thắng. Cho nên ngài triệt ngộ để chỉ và làm động lực giúp hành giả tỉnh giác đó là “ Nhất tuyến”.

Tự tánh tự niệm A Di Đà Phật , thì tất cả các căn cơ chúng sinh đều thể hiện được và ai cũng sẽ thành phật được. Người giàu sang, nghèo khổ, nợ nần, học thức, không học thức, kẻ có tội chướng, nghiệp chướng luôn cả trong tù, trong địa ngục, chư thiên, chư thú, côn trùng vẫn niệm phật được. Khi người hành giả chuyên tu, thì cái chơn năng lực A Di Đà Phật, năng lực này sẽ giúp đỡ tất cả chúng sinh, dù cho chúng sinh đó khổ sở cách mấy, đau khổ như thế nào mà tâm người ấy chợt kêu lên “ Phật” hoặc nghĩ tưởng đến Phật; hoặc niệm hồng danh chư Phật, niệm năng lực Mật chú Chuẩn đề: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm; hay đọc Lục âm : Om Ma Ni Padme Hum. Rồi nhớ nghĩ đến A Di Đà Phật liền sẽ được cứu vớt. Khi người hành giả thực hiện tự niệm trong tự tánh Di Đà, tiếng gió cũng A Di Đà Phật, tiếng động nhỏ lớn, ánh sáng niệm khởi đau khổ hoặc an vui đều thấy nghe A Di Đà Phật. Thì ngay đó người hành giả sẽ thấy thực ra không có cái ta trong đó. Nếu còn cái ta, ta sẽ bị che mờ đi tự tánh ,vạn pháp niệm tụng A Di Đà Phật sẽ đồng với câu:

“ Rẽ thông vào Bát nhã”
Khi lòng đau
Lòng buồn, tâm ấy A Di Đà Phật.
Nếu tâm lòng vui –
Rồi bóng trăng - Con cá lội,
Gió reo rừng trúc,
Con dế kêu.
Đùng một cái,
Đâu rồi
Còn đâu.
Ai niệm,
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm,
Om Ma Ni Pad Me Hum – A Di Đà Phật


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu : Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 29/08/2018 lúc 10:47:04(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 7 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Không tuệ tiểu tăng trên 02-08-2018(UTC) ngày, cuiyang07 trên 02-08-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Sắc trên 02-08-2018(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 16-08-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 01-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 03-08-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#5 Đã gửi : 12/08/2018 lúc 09:17:05(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3057 lần trong 426 bài viết
UserPostedImageTHIỀN TÁNH A DI ĐÀ PHẬT
Vạn pháp đều từ tự tánh phật tánh mà thể hiện ra nên tất cả ý niệm vạn sự, vạn vật đều là tự tánh cả . Con đường thể hiện Tịnh độ niệm hồng danh đức A Di Đà Phật cũng từ tự tánh thanh tịnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, từ nhân duyên Bà Vi Đề Hi.

BÀI 5


Hán dich: Nhứt cú Di Đà
Khai vãng sanh môn
Thị đà phước đức
Phi thiểu thiện căn.

Việt dịch: Một câu Di Đà
Mở đường lối vãng sanh.
Đó là nhiều phước đức
Chẳng phải ít căn lành.


Tự tánh Di Đà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thể hiện, biểu hiện. Ngài đã nói ra những diệu lý màu nhiệm vi diệu của pháp môn Tịnh Độ, chỉ ngay tâm của mình tự tánh ấy niệm khởi hồng danh Đức A Di Đà Phật , kích thích tất cả những niệm tưởng từ xấu đến tốt, từ cao đến thấp, từ cây cỏ vạn pháp, vạn niệm nhớ tưởng duy tâm hồng danh A Di Đà Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từ bi thể hiện tâm từ bi của chư Phật phát xuất chỉ bày năng lực bi nguyện của Đức A Di Đà Phật đã từng thệ nguyện rằng : Nếu có chúng sinh nào nhớ nghĩ niệm tụng đến hồng danh, danh hiệu của Ngài, đức Phật sẽ tiếp dẫn, dẫn độ họ đi vào cõi giới tâm lạc, cực lạc quốc của Ngài. Cõi Cực Lạc Quốc do bi nguyện của Đức A Di Đà đã trong vô lượng kiếp năng lực bi nguyện đó nó đã hòa hợp với bi nguyện của 10 phương ba đời chư Phật. Bi nguyện ấy đã đúc kết thành nguyện lực của Đức A Di Đà Phật trong vô lượng vô biên kiếp số vi trần quốc độ. Bi nguyện ấy vẫn luôn cứu vớt dẫn độ vô lượng vô biên chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bi nguyện ấy có một năng lực vi điệp hấp thú niệm tưởng tất cả chúng sinh và ngay những ý niệm vi trần kiếp số của chúng sinh sẽ được an lạc. Ngay nơi niệm tưởng nhớ đến hồng danh A Di Đà Phật trong vô lượng kiếp số - vô lượng vi trần kiếp số quốc độ năng lực bi nguyện đó luôn biểu hiện không gián đoạn thường trụ. Cho nên nó chính là tự tánh bi của chư Phật, tự tánh phật, tự tánh Di Đà Phật. Những chúng sinh được nghe biết hay niệm tụng tưởng nhớ đến hồng danh A Di Đà Phật hôm nay trong giờ phút hiện tại này, chúng chúng sinh đó đã gieo trong phước báu ở rất nhiều chư Phật, phước báu đó đến hôm nay trong cơ duyên thù thắng tại cõi ta bà Diêm Phù Đề này bà Vi Đề Hi đã cầu lạy cung kính , cầu Đức Phật nói đến giáo lý vi diệu này cũng do những nhân duyên hoằng hóa, cứu độ chúng sinh, chư Phật đã biểu hiện ra nhân duyên thù thắng đó. Đức Bổn Sư đã thành tựu đạo trên bi nguyện đó, Ngài đã tuyên dương pháp môn tịnh độ. Niệm hồng danh Đức A Di Đà Phật để cầu thoát ly sanh tử.

BÀI 6Hán dịch: Nhứt cú Di Đà
Lâm chung Phật hiện
Tứ biện thân tuyên
Lục phương cộng tán.

Việt dịch: Một câu A Di Đà Phật
Khi lâm chung Phật hiện
Tứ biện khó thân tuyên
Sáu phương đồng khen ngợi.

Câu kinh kệ này nói lên ý nghĩa thật sâu xa huyền nhiệm . Dù có dùng tất cả pháp thế gian xuất thế gian cũng không thể tuyển rõ thành. Ở đây nói tứ biện tài là : Từ vô ngại biện – nghĩa vô ngại biện – Pháp vô ngại biện và Lạc thuyết vô ngại biện. Dù cho 4 vô ngại biện này cũng không tuyên khởi hết lời khen ngợi vị hồng danh A Di Đà Phật là tự tánh bi nguyện của chư Phật. Tự tánh này không thể nghĩ bàn được , nó là pháp thân , báo thân, hóa thân của chư Phật kết tinh nên. Nên ngay hồng danh A Di Đà Phật đã đủ tất cả chánh báo, y báo của chư Phật, phước báo trí tuệ vi diệu như thế . Cho nên chúng sinh nào nhớ tưởng niệm hồng danh của Đức A Di Đà Phật sẽ được tiếp dẫn về cõi cực lạc quốc. Tất cả bi nguyện của Đức Phật , của chư Phật, bi nguyện thắng giải như thế cho nên năng lực hồng danh A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn được. Có thể cứu độ tất cả chúng sinh khi chúng sinh tưởng niệm đến ngài.

Từ những ý niệm đó ta sẽ thấy ngay ở câu: “Từ vô ngại biện”.
Dù ở mọi khía cạnh nào, dù một phương pháp ngôn ngữ nào cũng không biện giải được năng lực ấy. Và ngay đó cũng không có ý nghĩa nào giải nghĩa thoát ý niệm năng lực, niệm tụng hồng danh A Di Đà Phật. Nghĩa vô ngại biện rồi cũng không pháp nào, sự hỉ lạc nào thuyết giảng chỉ được hết sự lạc pháp trên.

Đức Liên Trì đại sư nói: “ Một câu A Di Đà Phật tổng gồm: Đại thiện căn - Đại phương tiện - Đại phước đức - Đại trí huệ -Đại giải thoát – Đại từ bi năng lực phước báu không thể nghĩ bàn như thế. Cho nên người niệm câu A Di Đà Phật mau diệt nhiều tội chướng, sanh phước báu trí tuệ, được nhiều an lạc, khi lâm chung quyết định được Phật, chư Thánh rước về cực lạc quốc.


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 28/08/2018 lúc 05:37:58(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 12-08-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 12-08-2018(UTC) ngày, chuctinh trên 14-08-2018(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 16-08-2018(UTC) ngày, NgocDuc trên 17-08-2018(UTC) ngày, Thiên Trang trên 23-08-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 01-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
ThanhHung  
#6 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 04:51:40(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3057 lần trong 426 bài viết
THIỀN TÁNH A DI ĐÀ PHẬT
Người hành giả niệm trì danh hiệu A Di Đà Phật phải nhất tâm liên tục trong tâm của mình ở mọi hành trạng cùng ý niệm để tâm nhất như A Di Đà Phật. Thì ngay hiện tiền thời gian, ngay nơi đó tâm an lạc.

BÀI 7


Hán dịch: Nhất cú Di Đà
Thành Phật tiêu chuẩn
Dĩ niệm Phật tâm
Nhập vô sanh nhẫn

Việt dịch: Một câu Di Đà
Là thành Phật tiêu chuẩn
Dùng tâm hạnh niệm Phật
Chứng vào vô sanh nhẫn

Niệm hồng danh A Di Đà Phật tất nim tâm bi của Đức Phật A Di Đà, niệm tự tánh A Di Đà, niệm bi nguyện từ bi của 10 phương chư Phật ba đời. Vì chư Phật ba đời không hình , không tướng và luôn thể hiện bi nguyện, biểu hiện bi nguyện trong vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn được. Chư Phật đều có ba thân : Pháp thân, báo thân, hóa thân. Có đầy đủ Y báo, Chánh báo. Phật thì không có thời gian không gian ngay nơi đó, không có Phật quá khứ hiện tại vị lai. Chư Phật đồng đẳng trong vạn pháp, vạn niệm. Cho nên người hành giả, chúng sinh niệm tụng đều được về Cực Lạc Quốc, quốc độ của Đức A Di Đà Phật cũng là quốc độ của chư Phật. Lòng bi nguyện, tâm bi nguyện của Đức Phật đã được ướp kết tinh trong vô lượng kiếp số. Tâm ấy luôn luôn biểu hiện bi nguyện cứu độ chúng sinh. Năng lực bi nguyện đó nó cũng được kết tinh bởi tất cả bi nguyện vi trần thế giới ba đời chư Phật. Mà ngay nơi đó Bồ Tát Pháp Tạng đã thể hiện lên bi nguyện đó, đã biểu hiện nên hồng danh A Di Đà Phật. Cho nên hồng danh này có đầy đủ bi nguyện của chư Phật, đầy đủ 3 thân, tứ trí, y báo, chánh báo. Người trì niệm danh hiệu đức A Di Đà Phật nhất thiết phải được siêu sanh Tịnh độ - Nhất thiết tâm hành thanh tịnh độ vào vạn pháp, vạn niệm, vạn sự, vạn vật thể hiện , biểu hiện trên từng vạn pháp, vạn niệm đó …đều là A Di Đà Phật. Nhơ cũng A Di Đà Phật, sạch cũng là A Di Đà Phật, thanh tịnh, động dụng, diệu dụng, thô dụng, nóng giận, hoan hỷ, cành cây, ngọn cỏ. Tất cả , tất cả đều thấy nơi đó phát lên biểu hiện ra, biểu hiện lên A Di Đà Phật. Thì ngay đó người hành giả cũng là A Di Đà Phật. Tức không có người niệm, pháp niệm, chúng sinh niệm. Vì tất cả là niệm – vô sanh pháp nhẫn. Hành giả hiện tại giờ phút đó là Cực Lạc.

BÀI 8

Hán dịch: Nhất cú Di Đà
Chứng tam bất thối
Chỉ thử nhất sanh
Tiện bổ phật vị

Việt dịch: Một câu A Di Đà Phật
Chứng ba ngôi bất thối
Chỉ trong một đời này
Được bổ lên Phật vị


Ở đây đoạn kinh văn nói đến 3 ngôi bất thối chuyển là: Vị bất thối, Hạnh bất thối, Niệm bất thối. Ở 3 ngôi bất thối này người hành giả đã vào niệm Phật tam muội. Tất cả những ý niệm, tâm niệm vạn sự, vạn vật đều biểu hiện lên A Di Đà Phật. Một ý niệm, một cảm xúc, một vật, tiếng động. Tất cả đều biểu hiện A Di Đà Phật – an lạc hoan hỉ. Người hành giả không còn cảm thấy những ý niệm, những loạn động, xúc cảm đau khổ, hỉ lạc làm khổ não ở mọi động dụng về ý niệm, động dụng thân, động dụng ở 6 căn , động dụng ở trần, ở thức đều biểu hiện lên A Di Đà Phật. Người hành giả ngay đây niệm không gián đoạn trong tâm. Tất cả những vọng niệm đều thể hiện lên A Di Đà Phật. Như vậy Kiến tư hoặc sẽ được năng lực A Di Đà Phật phá vỡ để được vào ba ngôi bất thối chuyển trên. Đây là người hành giả thực hiện nhập vào tam muội Phật, còn những hành giả, chúng sinh do tín hạnh nguyện hạnh của bản thân mình tỉnh giác chuyên trì niệm cầu vãng sanh khi lâm chung được đức A Di Đà Phật cùng chư vị Thánh chúng tiếp dẫn về Cực Lạc Quốc cũng sẽ đi vào địa vị bất thối chuyển vì không còn thoát sanh trở lại ở yên nơi Cực Lạc Quốc, ngay trong tâm bi nguyện của Đức A Di Đà Phật mà từ từ đi vào nhứt sanh bổn xứ thành Phật vị. Vì ở Phật Cực Lạc Quốc chỉ có một con đường thẳng tiến Phật vị mà thôi. Người thoát sanh Cực Lạc không còn tái sanh trở lại nữa.

BÀI 9


Nhất cú Di Đà
Mãn thập đại nguyện
Khởi đắc phổ hiền
Thác giáo liễu biện.

Việt dịch: Một câu Di Đà
Tròn đầy mười thập nguyện
Đâu phải Đức Phổ Hiền
Dạy lầm cho xong chuyện

Tất cả hành giả khi đi vào Tịnh độ trong ai ai cũng biết. Trong kinh Hoa Nghiêm ở phẩm nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới – Đức Phổ Hiền nói 10 đại nguyện vương xong ngài liền tự phát lời nguyện sanh về Cực Lạc Quốc. Ngài khuyên thiện tài đồng tử cùng chư vị Bồ Tát trong biển giới Hoa Tạng đều niệm Phật hồi hướng về Cực Lạc để thực hiện 10 đại nguyện nên phát nguyện niệm Phật cầu sanh về Cực Lạc Quốc. Đây là một đại duyên, một nhân duyên lớn giúp cho tất cả chư Bồ Tát, chư chúng sinh thoát sinh vào bất thoái chuyển. Khi thoát sinh vào Cực Lạc Quốc bi nguyện của Đức Phật A Di Đà Phật cũng như thoát sinh vào bi nguyện trí tuệ công đức của 10 phương chư Phật. Nơi ấy không còn bất thối chuyển nữa. Ngài Phổ Hiền đại từ , đại bi biểu hiện lên lòng bi nguyện, thể hiện lên nguyện lực.

Tôi nguyện khi lúc sắp mạng chung
Dứt trừ tất cả điều chướng ngại
Diện kiến đức Phật A Di Đà
Liền được sanh về cõi an lạc.

Ngài khuyên thiện tài đồng tử, chư vị Bồ tát cùng tất cả chúng sinh nên phát nguyện với Cực Lạc Quốc là một điều đại bi không thể nghĩ bàn được, là sự biểu hiện đại trí không thể nghĩ bàn được. Là còn được thực hiện đại nguyện của Ngài của chư Phật ba đời.

Một câu A Di Đà
Ba đời chư Phật thể hiện
Biểu hiện trong năng lực bi nguyện
Trí huệ
Biểu hiện
Trong vạn hữu trùng trùng duyên khởi
Trùng trung sự lý viên dung A Di Đà Phật
A Di Đà Phật – A Di Đà Phật

Con nguyện thoát sanh Cực Lạc Quốc
Cầu bi nguyện Phổ Hiền dẫn độ
Cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn.
Nguyện lâm chung được đức A Di Đà Phật, chư vị Thánh Chúng tiếp dẫn con về Cực Lạc Quốc.
Cầu nhất thiết nhập bất thối chuyển.
Nam mô A Di Đà Phật


cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 21/09/2018 lúc 09:24:49(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 9 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 14-08-2018(UTC) ngày, chuctinh trên 15-08-2018(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 16-08-2018(UTC) ngày, NgocDuc trên 17-08-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 01-09-2018(UTC) ngày, Thiên Trang trên 02-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 04-08-2020(UTC) ngày
Kyhoadithao.  
#7 Đã gửi : 16/08/2018 lúc 09:30:10(UTC)
Kyhoadithao.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn: 50 lần trong 29 bài viết
Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn Thầy về ý niệm A Di Đà Phật. Đại nguyện của Ngài lòng đại từ đại bi vô biên vô lượng quang, vô lượng thọ. Giúp chúng sinh thoát khổ đau. Con dù ý niệm này chưa có sự huân tu sâu sắc, nhưng con cũng nguyện được sanh về Cực lạc quốc. Nhờ ơn Thầy con sẽ cố gắng hơn nữa rất nhiều trong sự tu học của mình. Chúc Thầy vạn an.

úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, bộ lâm - om ma ni pad mê hum - A di đà phật.
thanks 2 người cảm ơn Kyhoadithao. cho bài viết.
Anh Tuyet trên 01-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
ThanhHung  
#8 Đã gửi : 28/08/2018 lúc 11:43:10(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3057 lần trong 426 bài viết

UserPostedImage


THIỀN TÁNH A DI ĐÀ PHẬTBÀI 10Hán văn: Nhất cú Di Đà
Bạch ngưu giá cảnh
Kỳ tật như phong
Hành bộ bình chánh

Việt dịch: Một câu Di Đà
Xe gác ách trâu trắng
Chạy lẹ gió bay
Bước đi thật bằng vững


Câu kinh văn này rất chí lý, người vô niệm thì từ địa vị phàm phu đến địa vị Thánh, Bồ tát, Phật thật nhanh và sự hành niệm như vậy đó bước hành trì tu học của người đó đi thật bằng vững.

Đức Phật bảo rằng: “ Tất cả vạn vật, vạn pháp đều là phật pháp, dù nhơ, dù sạch, dù thiện, dù ác đều là phật pháp cả”. Câu này người hành giả Tịnh độ hãy lấy làm tâm pháp để khởi sự tu học. Tất cả những hành, những hay biết trong tâm, trong thân ta nên thấy ngay nơi đó, ngay nơi ấy là A Di Đà Phật. Người hành Vipassana trong từng hơi thở giác niệm họ luôn niệm thọ. Hành giả đó phải thấy từng động chuyển, chuyển động hay biết trong thân tâm của mình. Ngay nơi đó người hành giả đều biết thấy rõ những “ thọ” , xúc cảm nó thể hiện lên . Nó lên rồi nó diệt ngay đó – Hành giả cứ liên tục thấy biết như vậy. Từ thô đến tế và trong suốt quá trình thiền quán Vipassana người hành giả đó luôn thấy thọ, thân, tâm, pháp. Ở đây tôi đang nói về khía cạnh ở Tịnh độ tông nên chỉ lướt qua. Nếu quí vị nào có hứng thú muốn tu tập về thiền quán Vipassana hãy tìm đọc những bài viết của tôi về nội dung trên. Tất cả các giáo pháp, giáo lý của Đức Phật thật vi diệu, thật cao thâm không thể nghĩ bàn được. Người là bậc đại trí, hãy đón nhận , thọ lãnh giáo pháp của Ngài bằng một tâm cao thượng nhất, quí giá nhất không có một ai qua Đức Phật. Giáo lý của Ngài cũng vậy. Trong quá trình tu học thực hiện giáo pháp Đức Phật đừng bào giờ có tâm phân biệt ngay đó. Ngay đây là tiểu thừa, là đại thừa, là nguyên thủy, là cao, là thấp…Tất cả giáo pháp của Ngài, những hành động cử chỉ, lời nói của Ngài luôn đem sự lợi ích giải thoát cho ta. CÓ lòng tin như vậy thì ngay tất cả vạn pháp, sự vật, ý niệm, tâm pháp chúng ta đều thấy nơi đó đều là A Di Đà Phật. Giơ tay, há miệng, A Di Đà Phật.

Nóng giận – buồn vui A Di Đà Phật
Tĩnh lặng trong hư không đó A Di Đà Phật
A Di Đà Phật , A Di Đà Phật
Ánh sáng bóng tối
Ngứa – đau – mỏi mắt A Di Đà Phật
Bước chân đi
Bước chân dừng
A Di Đà Phật.
Lòng lo sợ - Nơi lòng ấy
Nơi tâm ( tim ấy) lo hoảng hốt A Di Đà Phật
Một buổi chiều
Ánh năng xuyên qua song cửa sổ
Những hạt buội
Những hạt sáng A Di Đà Phật
Chiều về mặt trời lăn
A Di Đà Phật.
Mặt trời lên A Di Đà Phật
Nóng lạnh,
Tê buốt của mùa đông – Cảm giác khó chịu đó A Di Đà Phật
Cực lạc đâu
Thấy – nghe – hay biết
A Di Đà Phật

BÀI 11


Hán Văn: Nhất cú Di Đà
Như lai tạng tâm
Thủy ngoại vô lãng
Khí nguyên thị kim

Việt dich: Một câu Di Đà
Là tạng tâm như lai
Ngoài nước đâu có sóng
Xuyến, vàng vốn chẳng hai!

Giáo pháp của Đức Bổn Sư có môn thiền quán niệm hơi thở. Đức Phật dạy: “ Khi thở vào thấy thở vào, thở ra, thấy thở ra. Hơi thở dài thấy hơi thở dài, hơi thở ngắn thấy hơi thở ngắn”. Trong phương pháp quán niệm hơi thở này thấy rất đơn giản bình thường , nhưng nó là một pháp môn thật vi diệu đem lại sự an lạc giải thoát. Nếu người chí tâm thực hiện tất cả những pháp môn Vipassana thiền quán tôi thường viết lên trên những bài viết đó là tất cả sự thực hiện tu học của tôi. Kinh nghiệm đã thực hiện qua và đã đem lại lợi ích cho bản thân rất nhiều. Khi chúng ta tĩnh tọa hít thở để ý thức được hơi thở ra vào dài ngắn cũng trong thời điểm đó chúng ta nghe thấy hay biết trên sự di chuyển của hơi thở A Di Đà Phật. Vùng hơi thở đi qua có những điểm ngứa, đau, mỏi …vv! Hãy thấy ngay nơi đó A Di Đà Phật. Thấy biết như vậy một thời gian thôi tâm ta sẽ thuần thực an tĩnh. Từ từ chúng ta sẽ thấy những khoảng, những đoạn trên thân của mình, thấy biết hơi thở A Di Đà Phật đó nó đi qua từng mảng da, từ trên xuống dưới, hơi thở A Di Đà Phật đó, những niệm tướng, cảm xúc, những linh ảnh, những ảnh hiện đã qua, những cảnh vọng tưởng ta đều thấy là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật , A Di Đà Phật.

Đây chúng ta sẽ luận chứng một phần nào đó trong phương pháp thở A Di Đà Phật. Sao chúng ta dùng 2 chữ luận chứng. Hai chữ này khi nghe tâm ta nó sẽ tự đạo diễn, tự diễn đạt A Di Đà Phật trong hình ảnh ý niệm. Chúng ta vừa nói, người hành giả vừa nghe xong pháp môn này ( thở A Di Đà Phật) sẽ được sự lợi ích ngay. Trong quá trình tu học, chúng ta sẽ thấy biết, hay biết, cảm thọ qua từng ý niệm, từng cảm xúc, thọ cảm của thân tâm. Chúng ta sẽ biến tất cả những pháp thường, những chi tiết thường gây ra phiền não khiến chúng sinh đọa lạc nay thành pháp an lạc. Cõi cực lạ sẽ liền hiện ra trong từng giác niệm của ta.

Một câu Di Đà
Là tâm tạng như lai
Ngoài nước đâu có sóng
Xuyến, vàng vốn chẳng hai!
Nếu người hành giả thấy biết sống hành niệm như vậy sẽ nhận ngay, thể hiện ngay là tâm Như lai.

A Di Đà Phật
Đâu đâu A Di Đà Phật
Đâu đâu – vạn pháp chúng sinh
Đâu đâu phiền não - Niết bàn
A Di Đà Phật


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 29/08/2018 lúc 10:42:24(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 7 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
chuctinh trên 28-08-2018(UTC) ngày, cuiyang07 trên 28-08-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 01-09-2018(UTC) ngày, Thiên Trang trên 02-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày, Thuong76 trên 04-08-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#9 Đã gửi : 03/10/2018 lúc 10:09:01(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3057 lần trong 426 bài viết

UserPostedImage


BÀI 12


Hán dịch : Nhứt cú Di Đà
Diệu chân như tánh
Xuân tại hoa chi
Tượng hàm cổ cảnh

Việt dịch : Một câu Di Đà
Lộ tánh diệu chân như
Sắc xuân nơi hoa sáng
Muôn tượng ẩn gương xưa

Tất cả các môn tu khác đều có rất nhiều chi tiết khác nhau, hoặc ít hoặc nhiều tùy thuộc vào pháp môn tu học và cũng phải tùy thuộc về sự chỉ dạy, giảng dạy của bậc thầy thiện tri thức. Ở đây pháp môn thiền tánh A Di Đà Phật – Tức ngay tánh tâm ấy đã có sẵn phật tánh. Người tu sẽ thể hiện ngay một pháp A Di Đà Phật. Thở vào, thở ra nhẹ nhàng. Ngay nơi đó quán sát thấy từng chủng tử vi tế, từng niệm tưởng thể hiện lên người hành giả ngay nơi đó. Thấy - Nghe – Hay - Biết A Di Đà Phật ngay nơi từng niệm tưởng đó, không luận nhơ sạch, thiện ác gì cả. Chỉ có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nơi tâm thức người hành giả thực hiện, thể hiện trên từng niệm tưởng của mình. Trong thiên nhiên; xuân, hạ, thu, đông đủ bốn mùa. Mùa xuân đến thấy hoa xuân. Hạ sang ấm nóng vạn vật trưởng dưỡng. Thu tàng, lá đổ thời tiết lành lạnh. Đến đông sang vạn vật như ẩn tàng màu đen lạnh, gió rét từng cơn. Tất cả vạn vật , vạn pháp đến đều đem thể hiện ngay tâm của người hành giả. Mỗi cái, mỗi hiện tượng là rung A Di Đà Phật. Hoa nở, mỗi loài sắc hoa xúc chạm đến nhãn căn đều nghe nơi ấy, hay nơi ấy A Di Đà Phật. Cái lạnh giá của mùa đông từng cơn gió rét, từng xúc chạm của thời tiết đều A Di Đà Phật. Người hành giả dùng, thể hiện, biểu hiện từ trong ra ngoài đều là A Di Đà Phật. Đi, đứng, nằm, ngôi cho đến chỉ A Di Đà Phật.

Xuân đến hoa nở
Nụ hoa A Di Đà Phật
Sắc hoa ấy vang lên A Di Đà Phật
Đông lạnh – gió – gió – ghê rét
A Di Đà Phật – A Di Đà Phật.
Nắng nóng của hạ sang
Đổ lửa của mặt trời
Từng tia nắng xuyên qua da
A Di Đà Phật
Sự tĩnh lặng mùa đông,
Mùa đông tĩnh lặng
Vòm trời đen – A Di Đà Phật
Rồi những ngày ấy
Đông qua, xuân đến,
Hạ sang, Thu tàng.
Hoàng Oanh hót
Cá lội – lá rơi
Hoa nở , A Di Đà Phật
Chư pháp tùng bản lai,
Thường tự tịch diệt từng.
Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng Oanh đề liễu thượng
A Di Đà Phật – A Di Đà Phật – Trong tôi rồi ngoài tôi. A Di Đà Phật – Không có tới không lui – Không đi, không ở - Không trong , không ngoài. A Di Đà Phật

Bài 13


Hán dịch: Nhứt cú Di Đà
Thanh tinh thật tướng
Tuyệt nghị, tuyệt tư
Nan danh, nan trạng.
Việt dịch: Một câu Di Đà
Cảnh thật tướng sạch trong
Tuyệt bàn, tuyệt suy nghĩ
Khó nói, khó hình dung

Khi một hành giả đã xứng với tánh niệm Phật, thì tất cả vạn pháp, vạn sự đều nghe nơi ấy A Di Đà Phật. Trên ngôn từ, trên bóng của vặn tự chúng ta thấy như vậy. Chứ thật tế người hành giả ngay nơi đó cũng không . Không có hành giả thì sao có tiếng niệm Phật, năng sở đều không có tại nơi đó.

Mây trắng, nước chảy
Chim hót – gió đang
Trong tâm – chuyển động
A Di Đà Phật nơi đó chỉ là A Di Đà Phật
Người đến, người đi
Sóng nắng, biển cả.
Cánh đồng,
Bước chân,
Lá rơi. Bay
Ai ai về đâu.
Người ấy cũng tắt lịm
Âm vang,
Từ nỗi niềm
Hờn giận, si, mê.
Tiếng chuông chùa
Bên thềm
Ngày ấy, ánh hồng
A Di Đà Phật.

Người quán Vipassana sẽ quán sát thấy tất cả những niệm tưởng cảm xúc ( Danh sắc) biểu hiện và ẩn tàng. Họ thấy từng cảm xúc, cảm thọ thể hiện lên. Từ phần thô cho đến tế. Thấy vi tế thật rõ từng hạt sắc vi tế ( Hạ nguyên tử). Đời sống những hạt đó thể hiện lên rồi ẩn tàng. Chúng di chuyển, chuyển động bằng những hình thể khác nhau của sắc tướng, điện năng. Luôn luôn chấn động bằng những tia điện cực tím đủ màu sắc. Người hành giả thấy quán sát như vậy. Ngay nơi đó những động dụng chuyển động đó họ nghe, cảm nhận, biết là A Di Đà Phật từng nơi đó. Ngay nơi đây người hành giả đó thể hiện rất nhiều niệm A Di Đà Phật. Ngay nơi đó người hành giả cũng không có nơi đó chỉ có tâm ý, thức A Di Đà Phật . Tâm ý thức A Di Đà Phật đó là báo thân. Niệm tâm ý thức đó là hóa thân. Như vậy A Di Đà Phật là mười phương chư PHật – mười phương chư Phật là A Di Đà Phật. Cho nên.

Một câu A Di Đà Phật
Cảnh thật tướng sạch trong
Tuyệt bàn, tuyệt suy nghĩ
Khó nói, khó hình dung


cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 03/10/2018 lúc 10:11:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 5 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 03-10-2018(UTC) ngày, chuctinh trên 03-10-2018(UTC) ngày, Thiên Trang trên 09-10-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-10-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 24-10-2019(UTC) ngày
Thuong76  
#10 Đã gửi : 04/08/2020 lúc 01:47:13(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 8

Cảm ơn: 1273 lần
Được cảm ơn: 422 lần trong 104 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà ha.Bộ Lâm
Om Ma Ni PadMe Hùm
Úm Xỉ Lâm
Úm-A-Hum
A -Mi-Đà Phật
Úm Lam

A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.
Đệ tử con nguyện xin cúng dường công đức Phước báu trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật tới mười phương ba đời Chư Phật,mười phương ba đời Chư Vị Bồ Tát,mười phương ba đời Chư Vị Thanh Văn Duyên Giác Hiền Thánh Tăng.đệ tử con nguyện xin cúng dường tới Thầy Bổn Sư Kim Cang Kiết để cầu trí tuệ giác ngộ giáo lý của Đức Phật,giác ngộ những lời chỉ dạy của Thầy trì niệm mật chú trong sự tỉnh giác lấy mật chú Chuẩn Đề làm hành trang tu học.
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.